Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:news

Jaunākie Directo Help ieraksti


Saistītie objekti

Lai būtu vieglāk norādīt objektus, objektiem var piesaistīt saistītos objektus. Objektu sasaiste ar saistītajiem objektiem arī palīdz izvairīties no savstarpēji nesaistītu objektu norādīšanas dokumentos un objektu izvēlnes brīdī strādā tad, ja sistēmas uzstādījums Objektu izvēlne ir matrica ir uzstādīts uz .
Savukārt, ja objekta kartītē nav norādīti tā saistītie objekti, tad pie objekta dokumentos var norādīt jebkurus objektus no citiem līmeņiem.

Piemēram, departamenta objekta IT, kurš ir 1. līmeņa objekts, kartītē norādot departamentu nodaļu objektus (tie ir citā – 2. līmenī), objektu izvēlnē norādot IT departamenta objektu, varēs izvēlēties tieši IT nodaļu objektus, nevis citus, kuri nav saistīti ar IT departamentu.

Ja objektu sasaiste ir uz noteiktu termiņu, tad laukos KOPŠ un LĪDZ ir iespējams norādīt, no kura līdz kuram datumam objekti ir saistīti. Ja nepieciešams, var aizpildīt arī vienu no laukiem, nevis abus (piemēram, ja sasaistei ir sākot no konkrēta datuma, taču beigu datums nav noteikts, tad aizpilda tikai lauku KOPŠ). Taču, ja objektu sasaistei nav termiņa, tad laukus KOPŠ un LĪDZ atstāj tukšus.
:?: Laukos KOPŠ un LĪDZ norādītie datumi ņem vērā dokumenta datumu – piemēram, ja sasaiste ir norādīta līdz 30.06.2022, un augustā tiek veidots, piemēram, ienākošais rēķins ar jūnija datumu, tad uz rēķina datumu sasaiste ir aktīva.


Sistēmas uzstādījumi par objektiem

Sistēmā saistībā ar objektiem ir dažādi uzstādījumi. Tos var atrast, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā ierakstot objekt → nospiežot taustiņu Enter vai uzspiežot uz meklēšanas ikonas

Daži no sistēmas uzstādījumiem, kuri saistīti ar objektiem, ir:
Objektu izvēlne ir matrica (opcijas un ) – nosaka, kā izskatās objektu izvēlne. Norādot opciju objektu izvēlne dokumentos un atskaitēs tiek sadalīta pa objektu līmeņiem, tādējādi padarot objektu norādīšanu vienkāršāku.
Norādot opciju , objektu izvēlne ir kā saraksts ar objektiem.
Objekta koda lauka izmērs - kolonnas Objekts platums dokumentu rindās. Jo lielāks skaitlis tiek norādīts, jo platāka ir kolonna.
Objekta tips būs objekta līmeņa nosaukums (pieejamas opcijas un ) – norādot opciju , pēc objekta līmeņa norādīšanas objekta kartītē un kartītes saglabāšanas kartītes laukā TIPS nonāks objekta līmeņa nosaukums.
Priekšapmaksa iegūst objektu no klienta/piegādātāja
No bankas importa izveidotajā transakcijā projekts un objekts nonāk arī transakcijas bankas konta rindā (pieejamas opcijas un )
Algu aprēķina saglabāšana tukšos objektus aizstāj ar darbinieka objektu (pieejamas opcijas un )
Jauns projekts noklusējumā iegūst lietotāja objektu (pieejamas opcijas un )
Līgums iegūst objektu no klienta (pieejamas opcijas un )


Atskaite par prognozēto bruto algu

Algu atskaiti var sagatavot par prognozēto darbinieku bruto algu. Prognozētās bruto algas aprēķinā tiek ņemts vērā darbinieku darba attiecību sākuma un beigu datums, darbinieku kartītēs norādītā informācija (piemēram, mēnešalgas vai stundas likmes apmērs), darbinieka prombūtnes jeb kavējumi, nostrādātās stundas, tabelē vai resursu dokumentos ievadītā informācija un ar algu aprēķinu saistītie uzstādījumi.

Lai sagatavotu atskaiti par prognozēto darbinieku bruto algu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PERSONĀLS→ ATSKAITES → Algu atskaite

Tad tiks atvērta algu atskaite.

2) Algu atskaitē pie Skats noteikti jānorāda opcija provizorisks un jānorāda Periods, par kura prognozēto algu jāsagatavo atskaite.
Lai atskaitē būtu redzamas algu formulas, nevis kopsummas, ir jāieliek ķeksītis pie algu formulas.

Citi atskaites lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības – piemēram, ja atskaite jāsagatavo nevis par visiem darbiniekiem, bet par konkrētam darbiniekam prognozēto algu, tad laukā Persona jānorāda darbinieks, par kuru jāsagatavo atskaite.

3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite.

Attēlā algu atskaite par vienas darbinieces prognozēto bruto algu, kurā var redzēt, ka par 13 darba dienām darbiniecei pienākas mēnešalga 621,74 eiro (bruto), un par atvaļinājumu, kurš bija no 14.03.2022 līdz 27.03.2022 viņai pienākas atvaļinājuma nauda 515,62 eiro apmērā (bruto), un bruto kopsumma ir 1137,36 eiro.

Ja atskaitē bija ielikts ķeksītis pie algu formulas, tad būs redzamas algu formulas, to daudzumi (piemēram, mēnešalgas formulai - dienas, stundu likmes formulai - stundas) objekti, bruto alga par vienu vienību (piemēram, par 1 dienu vai stundu) un kopējā bruto alga par katru algas formulu.
Ja ķeksītis pie algu formulas nebija ielikts, tad par katru darbinieku tiek parādīta algu formulu kopsumma.


Notikumu saraksts

Atskaitē Notikumu saraksts var apskatīt notikumus, mainīt to datumus un laikus, darbiniekus un statusus.

Atskaiti var atvērt, galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Notikumu saraksts

Notikumu saraksts ar kontaktinformāciju

Lai sagatavotu atskaiti par notikumiem ar notikumu klientu/piegādātāju kontaktinformāciju, notikumu aprakstiem, komentāriem un atbildēm, tipiem un statusiem, darbiniekiem un sākumu un beigām, laukā Atskaite jānorāda opcija ar kontaktiem, kā arī jānorāda periods, par kura notikumiem jāsagatavo atskaite (perioda vietā notikumus var atlasīt arī pēc notikumu sākuma vai beigu datuma; lai to izdarītu, opcijas Periods vietā jāizvēlas opcija Sākums vai Beigas).

Ja nepieciešams sagatavot atskaiti arī pēc citiem kritērijiem (piemēram, pēc notikumu tipa vai statusa, klienta vai klientu klases, lietotāja, darbinieka), tad jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite.

Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE . Tad tiks sagatavota atskaite.

Notikumu saraksts ar notikumu aprakstiem

Lai sagatavotu atskaiti par notikumiem ar notikumu aprakstiem, darbiniekiem, komentāriem un atbildēm, tipiem un statusiem, laukā Atskaite jānorāda opcija Apraksts, kā arī jānorāda periods, par kura notikumiem jāsagatavo atskaite (perioda vietā notikumus var atlasīt arī pēc notikumu sākuma vai beigu datuma).

Ja nepieciešams sagatavot atskaiti arī pēc citiem kritērijiem (piemēram, pēc notikumu tipa, klienta vai klientu klases, lietotāja, darbinieka), tad jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite.

Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE . Tad tiks sagatavota atskaite.

Kalendārs ar notikumiem (nedēļas skats)

Notikumu sarakstu var sagatavot kā kalendāru par nedēļu. Kalendārā tiek parādīti tie notikumi, kuriem ir norādīts sākuma un beigu laiks.

Lai sagatavotu atskaiti Notikumu saraksts kā kalendāru:
• atskaites laukā Atskaite ir jānorāda opcija Nedēļas skats,
• laukos pie Periods ir jānorāda, par kuru nedēļu jāsagatavo atskaite,
• laukā Nedēļas skata kolonnas ir jānorāda, vai kalendārs jāsadala kolonnās pa darbiniekiem, notikumu statusiem vai tipiem.
Ja nepieciešams sagatavot atskaiti arī pēc citiem kritērijiem, tad jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite.

Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE . Tad tiks sagatavota atskaite.

Atskaitē uzvirzot peli un notikuma lauka, tiks parādīts informatīvs logs ar notikuma detaļām.

Ja nepieciešams, kalendārā notikumiem var mainīt laiku vai darbinieku. Lai to izdarītu, kalendārā jāuzspiež uz notikuma kartītes un, turot nospiestu peli, jāpārvelk notikums uz citu laiku vai darbinieku.

No kalendāra var izveidot jaunu notikumu. Lai to izdarītu, kalendārā jāieklikšķina tukšā laukā. Tad tiks atvērts jauns notikums, kurš jāaizpilda un jāsaglabā.

Notikumu saraksts ar iespēju mainīt statusus

Atskaites Notikumu saraksts laukā Atskaite norādot opciju Mainīt, notikumi tiek sadalīti kolonnās pēc to statusiem.

Attēlā izceltajā rindā var norādīt, kāda informācija atskaitē jāparāda par notikumiem.

:?: Notikumu statusu kartītēs var norādīt krāsu, kādā jāatspoguļo notikumi, kuri ir konkrētajā statusā.

Pārvelkot notikumu uz cita statusa kolonnu un pēc tam nospiežot pogu ATSKAITE, tiks nomainīts notikuma statuss.


Apvienotais pirkuma pasūtījums

Izmantojot atskaiti Apvienotais pirkuma pasūtījums, vairākus piegādātājam izveidotos pirkuma pasūtījumus var apvienot vienā pasūtījumā.

Atskaitē nevar apvienot slēgtos pirkuma pasūtījumus un pasūtījumus, par kuriem noliktavā ir pieņemtas visas pasūtījumā norādītās pozīcijas (attiecīgi, izveidots viens vai vairāki ar pasūtījumu saistītie dokumenti Saņemtās preces, ar kuru/kuriem ir pieņemti noliktavā visi pasūtījumā norādītie artikuli).

Sistēmas uzstādījums par to, vai apvienotā pirkuma pasūtījuma izveidošana slēdz sākotnējos pasūtījumus

Pirms pirkuma pasūtījumu apvienošanas jāpārliecinās, vai sistēmas uzstādījums Izveidojot apvienoto pirkuma pasūtījumu, oriģinālie pasūtījumi tiek slēgti ir iestatīts tā, kā Jums nepieciešams.
Sistēmas uzstādījumus var apskatīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi.

Sistēmas uzstādījums Izveidojot apvienoto pirkuma pasūtījumu, oriģinālie pasūtījumi tiek slēgti nosaka, vai, izveidojot apvienoto pirkuma pasūtījumu, apvienotajā pasūtījumā iekļautie pasūtījumi tiek slēgti.
:?: Ja uzstādījums ir uzstādīts uz , tad sākotnējie pirkuma pasūtījumi tiek slēgti arī tad, ja apvienotajā pasūtījumā tiek iekļauta tikai daļa no tajos esošajiem artikuliem un artikulu daudzumiem, netiek iekļautas visas pasūtījuma rindas.

Pirkuma pasūtījumu apvienošana

Lai apvienotu vairākus pirkuma pasūtījumus:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Apvienotais pirkuma pasūtījums

2) Tad tiks atvērta atskaite Apvienotais pirkuma pasūtījums. Vispirms tajā jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie pirkuma pasūtījumi jāapvieno.

Atskaitē noteikti jānorāda Piegādātājs, kuram izveidotos pasūtījumus nepieciešams apvienot vienā pirkuma pasūtījumā.

Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi atskaites lauki, piemēram:
Periods - ja jāapvieno pasūtījumi, kuru datums ietilpst konkrētā periodā, tad šajā laukā jānorāda atbilstošais periods.
Valūta - valūta, kurā ir pirkuma pasūtījumi, kuri jāapvieno.
:!: Pirkuma pasūtījumi, kuri ir atšķirīgās valūtās, nevar tikt apvienoti.

• Ja nepieciešams, lai atskaitē pie pirkuma pasūtījumiem tiktu parādīts saistītā klienta pasūtījuma numurs, tad ir jāieliek ķeksītis pie Klienta pasūtījuma Nr.
• Laukā pie Kārtot var noteikt, pēc kā atskaitē un no tās izveidotajā pirkuma pasūtījumā būs sakārtotas rindas – piemēram, pēc artikulu kodiem, pirkumu pasūtījumu numuriem, dilstošā secībā pēc pasūtījumos norādītā saņemšanas datuma.

3) Kad ir norādīti kritēriji, kuriem atbilstoši pirkuma pasūtījumi jāapvieno, jānospiež poga ATSKAITE.

4) Tad tiks parādītas pirkuma pasūtījumu rindas, kuras atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.
Ja nepieciešams atvērt un apskatīt kādu no pasūtījumiem, tad to var izdarīt, atskaitē uzspiežot uz pasūtījuma numura.

Jāieliek ķeksīši pie tām rindām, kuras jāapvieno vienā pasūtījumā. Ja nepieciešams, kolonnā Nesaņemtais daudz. var mainīt pasūtāmo daudzumu, kurš nonāks apvienotajā pirkuma pasūtījumā.

5) Ja nepieciešams, lai apvienotajā pirkuma pasūtījumā vienādie artikuli tiktu apvienoti vienā rindā, tad ir jāieliek ķeksītis pie Apvienot artikulus. Ieliekot ķeksīti artikuli netiks apvienoti gadījumos, ja vienādiem artikuliem pasūtījumos norādīti, piemēram, atšķirīgi nosaukumi, projekti, objekti.

Ieliekot ķeksīti pie Pasūtījuma numurs rindās apvienotā pirkuma pasūtījuma rindās aiz artikulu nosaukumiem laukā Apraksts tiks norādīta slīpsvītra un sākotnējā pirkuma pasūtījuma numurs.
:!: Šī funkcionalitāte strādā, ja nav ielikts ķeksītis pie Apvienot artikulus.

Ieliekot ķeksīti pie Pasūtījuma numurs kā atsevišķa rinda apvienotajā pirkuma pasūtījumā sākotnējo pirkuma pasūtījumu numuri būs jaunā rindā.
:!: Šī funkcionalitāte strādā, ja nav ielikts ķeksītis pie Apvienot artikulus.

Ja ir jāapvieno pasūtījumi, kuri attiecas uz dažādām noliktavām, un apvienotajā pasūtījumā tiem joprojām jāattiecas uz dažādām noliktavām, tad jāpārliecinās, lai pie Rindās nenorādīt noliktavas nav ielikts ķeksītis.

6) Ka ir ielikti ķeksīši pie tām pirkumu pasūtījumu rindām, kuras jāapvieno, kā arī nepieciešamības gadījumā salikti ķeksīši pie nosacījumiem par apvienotā pasūtījuma izveidošanu, tad jānospiež poga Izveidot apvienoto pasūtījumu.

7) Tad parādīsies paziņojums Padarīt visus iepriekšējos pirkuma pasūtījumus nederīgus (daudzumi tiks vienādoti ar piegādātajiem daudzumiem) izveidot jaunu apvienoto pirkuma pasūtījumu?, kurā, lai izveidotu apvienoto pirkuma pasūtījumu, jānospiež poga OK.

8) Nospiežot pogu OK tiks izveidots apvienotais pirkuma pasūtījums.

Sākotnējos pasūtījumos artikulu daudzumi tiks samazināti par tiem daudzumiem, kuri ir norādīti apvienotajā pasūtījumā.

Apvienotajā pasūtījumā būs saites un sākotnējajiem pasūtījumiem, un sākotnējos pasūtījumos būs norāde uz apvienoto pasūtījumu.


Sistēmas uzstādījums, kurš jāņem vērā, aprēķinot pamatlīdzekļu nolietojumu par vairākiem mēnešiem vienlaicīgi

Ja pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts par vairākiem mēnešiem vienlaicīgi, tad ir jāņem vērā, ka sistēmas uzstādījums Pamatlīdzekļu nolietojums tiek periodizēts nosaka, vai pamatlīdzekļu nolietojums tiek iegrāmatots uz pēdējo nolietojuma mēnesi vai arī katra mēneša nolietojums tiek iegrāmatots uz katru konkrēto mēnesi.

Lai apskatītu, kā šis uzstādījums ir uzstādīts un nepieciešamības gadījumā to nomainītu:

1) No galvenās jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

2) Meklēšanas lauciņā jāieraksta „ nolietojums“ un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.

3) Tad tiks parādīts uzstādījums Pamatlīdzekļu nolietojums tiek periodizēts. Uzstādījuma opcija , aprēķinot pamatlīdzekļu nolietojumu par vairākiem mēnešiem, pamatlīdzekļu nolietojums tiek iegrāmatots uz pēdējo nolietojuma mēnesi, bet opcija nozīmē, ka katra mēneša nolietojums tiek iegrāmatots uz katru konkrēto mēnesi.

4) Ja ir nepieciešams nomainīt to, kā šis uzstādījums ir iestatīts, tad pie uzstādījuma jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.


Sistēmas uzstādījumi par bankas importu

Ja nepieciešams, var veikt uzstādījumus bankas konta pārskata importēšanas automatizēšanai.

Lai tos veiktu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta import un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš Enter.

Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.

Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.


Obligāti aizpildāmie un ieteicamie dokumentu un kartīšu lauki

Dokumentos un kartītēs var izcelt laukus, kurus ir ieteicams aizpildīt un arī tos, kuri jāaizpilda obligāti. Ieteicamie lauki tiek izcelti dzeltenā krāsā, bet obligāti aizpildāmie sarkanā krāsā. Ieteicamie lauki atšķiras no obligāti aizpildāmajiem laukiem tādējādi, ka, ja netiek aizpildīts ieteicamais lauks, dokumentu vai kartīti var saglabāt, bet, ja netiek aizpildīts obligātais lauks, tad nevar saglabāt. Veidojot jaunu dokumentu vai kartīti ieteicamie un obligāti aizpildāmie lauki ir izcelti, bet jau izveidotos dokumentos un kartītēs ieteicamie lauki ir dzelteni tad, ja tie nav aizpildīti.

Lai dokumentos vai kartītēs izceltu laukus:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Obligātie lauki

2) Laukā pie Modulis jānorāda tas dokumentu vai kartīšu veids, kurā jāizceļ lauki.

Piemērā tiks norādīti piegādātāju kartīšu ieteicamie un obligāti aizpildāmie lauki.

3) Kolonnā Lauks jānorāda tie lauki, kuri izvēlētajos dokumentos vai kartītēs ir jānosaka kā ieteicamie vai obligāti aizpildāmie.
Pie ieteicamajiem laukiem ir jāieliek ķeksītis Ieteicams, bet pie obligāti aizpildāmajiem laukiem ir jāieliek ķeksītis Obligāts.

4) Kad ieteicamie un/vai obligātie lauki ir norādīti, tad jānospiež poga Saglabāt.

Šādi izskatās jauna piegādātāja kartīte ar piemērā izceltajiem ieteicamajiem un obligāti aizpildāmajiem laukiem.


Bilance

Bilanci var sagatavot, pamatojoties uz kontu kartītēs norādītajām kontu klasēm vai arī noteiktā skatā. Ja bilance ir jāsagatavo kādā konkrētā skatā, tad finanšu uzstādījumos ir jāsagatavo nepieciešamā skata konfigurācija un pēc tam jānorāda tā atskaites laukā Atskaite.

Ja nepieciešams, sistēmā var izveidot vairākus bilances skatus.

Bilances konfigurācijas pārkopēšana no citas "Directo" datubāzes

Ja bilances konfigurācijai jābūt tādai pašai kā citā saistītajā uzņēmumā, kurš arī lieto “Directo”, tad konfigurāciju var pārkopēt no vienas datubāzes uz otru. To var izdarīt lietotājs, kuram abās datubāzēs ir tiesības uz finanšu uzstādījumiem.

Lai pārkopētu bilances konfigurāciju:

1) Datubāzē, uz kuru jāpārkopē konfigurācija, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Bilance

2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.

3) Tad tiks atvērta jauna bilances konfigurācija. Tajā jānorāda nepieciešamais konfigurācijas kods un nosaukums.

4) Jānospiež poga Saglabāt.

5) Jāatver bilances konfigurācija datubāzē, no kuras ir jāpārkopē konfigurācija.
Lai atvērtu konfigurāciju, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Bilance → jāuzspiež uz konfigurācijas koda.

Pēc tam jānovieto kursors jebkurā konfigurācijas rindā (piemēram, laukā kolonnā Teksts) un jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt (kreisais) + C.

6) Pēc tam ir jāatver konfigurācija tajā datubāzē, uz kuru jāpārkopē jau izveidotā konfigurācija no otras datubāzes un tajā jānoklikšķina taustiņu kombinācija Ctrl + Alt + V.

Kad konfigurācija ir pārkopēta, tad, lai to saglabātu, jānospiež poga Saglabāt.


Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas pārkopēšana no citas "Directo" datubāzes

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijai jābūt tādai pašai kā citā saistītajā uzņēmumā, kurš arī lieto “Directo”, tad konfigurāciju var pārkopēt no vienas datubāzes uz otru. To var izdarīt lietotājs, kuram abās datubāzēs ir tiesības uz finanšu uzstādījumiem.

Lai pārkopētu peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurāciju:

1) Datubāzē, uz kuru jāpārkopē konfigurācija, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins

2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.

3) Tad tiks atvērta jauna peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācija. Tajā jānorāda nepieciešamais konfigurācijas kods un nosaukums.

4) Jānospiež poga Saglabāt.

5) Jāatver peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācija datubāzē, no kuras ir jāpārkopē konfigurācija.
Lai atvērtu konfigurāciju, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins → jāuzspiež uz konfigurācijas koda.

Pēc tam jānovieto kursors jebkurā konfigurācijas rindā (piemēram, laukā kolonnā Teksts) un jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt (kreisais) + C.

6) Pēc tam ir jāatver konfigurācija tajā datubāzē, uz kuru jāpārkopē jau izveidotā konfigurācija no otras datubāzes un tajā jānoklikšķina taustiņu kombinācija Ctrl + Alt + V.

Kad konfigurācija ir pārkopēta, tad, lai to saglabātu, jānospiež poga Saglabāt.


Artikulu lauku attēlošana dokumentos

Lielākajā daļā pārdošanas un iegādes dokumentu (piemēram, dokumentos Saņemtās preces, piedāvājumos, klientu un pirkuma pasūtījumos, pārdošanas rēķinos, artikulu norakstīšanas dokumentos) var iestatīt, ka dokumentu rindās tiek attēloti konkrēti artikula kartītes lauki.

Lai iestatītu, ka dokumentos tiktu parādīti artikulu kartīšu lauki:
1) Jāatver jebkurš tā veida dokuments, kurā ir jāatspoguļo artikulu kartīšu lauki.

Piemēram, ja lauki jāpievieno dokumentiem Saņemtās preces, tad jāatver dokuments Saņemtās preces.

2) Dokumentā jāuzspiež uz āmurīša ikonas.
Tā atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.

3) Tad tiks atvērts iestatījumu logs. Tajā jānospiež poga Dokumentā attēlojamie artikula lauki.

4) Tad tiks atvērts logs, kura sadaļā Aktīvās kolonnas jānorāda tie artikula kartītes lauki, kuriem jābūt redzamiem dokumentā.
Nepieciešamos laukus var izvēlēties no labajā pusē esošās sadaļas Neizmantotās kolonnas.

Piemērā dokumentam tiek pievienota kolonna, kurā varēs redzēt katra artikula klasi.

5) Pēc tam pie lauka Uzstādīt: jānorāda, vai Jūsu norādītie lauki jāpievieno dokumentos tikai Jūsu lietotājam (tad jānorāda opcija Personīgs) vai arī citiem sistēmas lietotājiem (tad jānorāda opcija Galvenais).

6) Pēc tam jānospiež poga Piemērot.

Tad konkrētā veida dokumentu rindās būs kolonnas ar Jūsu izvēlētajiem artikula kartītes laukiem.

Šajā piemērā dokumentam tika pievienota artikulu klašu kolonna.


Sistēmas uzstādījumi par lietotāju tiesībām

Sistēmas uzstādījumos var noteikt projekta vadītāja un projekta dalībnieku tiesības uz dokumentiem, kuri saistīti ar viņu projektiem. Piemēram, ja lietotājam ir tiesības tikai uz sevis veidotajiem pasūtījumiem, tad ar sistēmas uzstādījumiem var paplašināt viņa tiesības tā, lai viņam būtu tiesības arī uz tiem pasūtījumiem, kuri ir saistīti ar viņa projektiem vai arī kuri viņam ir jāparaksta.
Ir iespējams arī piešķirt parakstītājiem tiesības tieši uz tiem dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta un piešķirt darbinieku vadītājiem tiesības uz savu padoto darbinieku kartītēm un atskaitēm par kavējumiem un algu.


Lai veiktu šos uzstādījumus, vispirms ir jāatver sistēmas uzstādījumi - no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

Pēc tam uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta uzstādījums, kurš jāatrod, un, kad pie konkrētā uzstādījuma ir norādīta nepieciešamā opcija, tad jānospiež poga Saglabāt.

Uzstādījums Dokumenta projekts piešķir paša tiesības uz dokumentu nosaka, vai lietotājam ir tiesības uz dokumentu, ja tā galvenē ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.
:?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, kuru galvenē ir projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir, lietotājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz konkrētā veida dokumentiem (piemēram, tiesības uz paša veidotajiem dokumentiem). Piemēram, ja lietotājam ir piešķirtas tiesības skatīt paša veidotos pasūtījumus un veikt tajos izmaiņas, tad arī šī uzstādījuma palīdzību viņam tiks piešķirtas tādas pašas tiesības arī uz tiem pasūtījumiem, kuru galvenē ir norādīts projekts, kura vadītājs vai dalībnieks viņš ir.

Uzstādījums Parakstītājam ir personīgās tiesības uz dokumentu - opcija piešķir tiesības lietotājam uz dokumentu, ja viņš ir tā parakstītājs.
:?: Lai lietotājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz dokumentiem, kuri viņam ir jāparaksta, lietotājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz konkrētā veida dokumentiem (piemēram, tiesības uz paša veidotajiem ienākošajiem rēķiniem). Piemēram, ja lietotājam ir piešķirtas tiesības skatīt paša veidotos ienākošos rēķinus un veikt tajos izmaiņas, tad arī šī uzstādījuma palīdzību viņam tiks piešķirtas tādas pašas tiesības arī uz ienākošajiem rēķiniem, kuri viņam ir jāparaksta.

Uzstādījums Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites - opcija piešķir darbinieku kartītēs norādītajiem darbinieku vadītājiem tiesības uz darbinieku kartītēm un kavējumu un algu atskaitēm par padotajiem darbiniekiem.
:?: Lai vadītājam pēc šī iestatījuma veikšanas būtu tiesības uz savu padoto kartītēm un kavējumu un algu atskaitēm, vadītājam ir jābūt piešķirtām tiesībām uz savu darbinieka kartīti un tiesībām sagatavot kavējumu un algu atskaites par sevi.

Attēlā piemērs, kā lietotāju grupas vai lietotāja tiesībās var noteikt, ka lietotājam ir tiesības uz algu un kavējumu atskaiti par sevi:
Ar uzstādījuma Vadītājs ar paša tiesībām var atvērt padoto kartītes un atskaites palīdzību var noteikt, ka vadītājs ar šādās tiesībām algu un kavējumu atskaiti var sagatavot arī par saviem padotajiem.


Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu

Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, kurš nosaka, vai nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina laukiem tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir nonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina klienta kartītes.
Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, cenu lapu, PVN reģionu, valodu, apmaksas termiņu, objektu, adresi un piegādes adresi, darījuma veidu, piegādes nosacījumus, galamērķi, izdruku.

Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:

1) Jāatver jebkurš pārdošanas rēķins.

2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.

3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).

Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.

4) Ja pie uzstādījuma Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga Atpakaļ.

Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie UZSTĀDĪJUMI: jānorāda, vai logā redzamajiem uzstādījumiem jāattiecas tikai uz Jūsu lietotāju (tad jānorāda opcija Personīgs) vai arī uz citiem lietotājiem (tad jānorāda opcija Sistēmas). Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.

Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu

Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga Kopēt.

Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, rēķinā jānospiež poga Saglabāt.

Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu

Šeit pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.


Projektu statistika

Projektu statistika ir atskaite par projektu ieņēmumiem, izmaksām un peļņu.

Lai sagatavotu atskaiti:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Projektu statistika

2) Jānorāda, pamatojoties uz ko jāatspoguļo plānotais projekta budžets un faktiskie ieņēmumi un izmaksas.

Pie Budžets jānorāda, kas veido plānoto projekta budžetu. Pieejamās opcijas ir:
Piedāvājumi - izvēloties šo opciju, plānotos ieņēmumus veidos piedāvājumos norādītās artikulu cenas bez PVN, bet plānotās izmaksas – piedāvājumos norādītā artikulu pašizmaksa.
Kl. pasūtījumi - izvēloties šo opciju, plānotos ieņēmumus veidos klientu pasūtījumos norādītās artikulu cenas bez PVN, bet plānotās izmaksas – klientu pasūtījumos norādītā artikulu pašizmaksa.
Piepr. piedāvājumus - izvēloties šo opciju, plānotās izmaksas veidos piedāvājumu pieprasījumos norādītās iegādes cenas bez PVN.
Pasūtījumi - izvēloties šo opciju, plānotās izmaksas veidos pirkuma pasūtījumos norādītās iegādes cenas bez PVN un norādītās transporta izmaksas.

Pie Rentabilitāte jānorāda, kas veido projekta faktiskos ieņēmumus un izmaksas. Pieejamās opcijas ir:
Rēķini - izvēloties šo opciju, faktiskos ieņēmumus veidos klientiem izrakstīto rēķinu kopsumma bez PVN.
Ienākošie rēķini - izvēloties šo opciju, faktiskās izmaksas veidos ienākošo rēķinu summa bez PVN.
Avansa norēķini - izvēloties šo opciju, faktiskās izmaksas veidos avansa norēķinu summa bez PVN.
Transakcijas - izvēloties šo opciju, faktiskās izmaksas veidos summas no transakcijām.


3) Ja nepieciešams sagatavot atskaiti, pamatojoties uz vēl kādiem kritērijiem (piemēram, klientu, projektu statusu, proj. vadītāju), tad atskaites filtros jānorāda atbilstošie kritēriji.

4) Jānospiež poga ATSKAITE .
Tad tiks sagatavota atskaite.


Rēķins, kurš ir citā valūtā, tiek apmaksāts bāzes valūtā (EUR)

Piegādātājs ir izrakstījis rēķinu dolāros (USD), bet rēķins tiks apmaksāts eiro. Rēķina summa dolāros ir 1000 USD, bet summa bāzes valūtā (EUR) ir 887,23.

Rēķins tiks apmaksāts pēc vairākām dienām, kad valūtas kurss būs mainījies. Veicot apmaksu, būs jāņem vērā valūtas kurss pret eiro, jo rēķins, kurš ir izrakstīts dolāros, tiks apmaksāts eiro.

Piemērā tiks veikts maksājums EUR.
Maksājuma uzdevumā jāveic zemāk aprakstītie soļi. Ir svarīgi tos veikt norādītajā secībā:
1. Maksājuma uzdevuma laukā Rēķina nr. jānorāda rēķina numurs.
2. Laukā Bankas valūta ir jānorāda valūta, kurā tiks veikts maksājums (EUR).

3. Jāatver maksājuma uzdevuma rindu otrā sadaļa un tās laukā Rēķina valūta jānorāda rēķina valūta (USD).
4. Laukā Maks. summa jānorāda rēķina summa valūtā (1000).
5. No bankas konta izmaksātā summa (890) jānorāda laukā Bankas summa.
6. Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā Kursa serviss.


Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro

Maksājuma uzdevuma laukā Piegādātājs jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā Bankas valūta jānorāda maksājuma valūta un laukā Bankas summa jānorāda maksājuma summa valūtā.

Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā PVN kods jānorāda PVN kods.
:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts un Pirkuma priekšapmaksas PVN konts. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt šeit.


E-pasts par nepiesaistītajiem pielikumiem

E-pastā var saņemt paziņojumus par sistēmā esošajiem pielikumiem, kuri nav piesaistīti nevienam dokumentam.

Lai to iestatītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi
Tad tiks atvērti sistēmas uzstādījumi.

2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta pielikum un pēc tam jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš Enter.

3) Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par pielikumiem.

Pie uzstādījuma Stundas, kurās tiek izsūtīti paziņojumi par nepiesaistītajiem pielikumiem jānorāda, cikos jāsaņem e-pasts par nepiesaistītajiem pielikumiem. Piemēram, ja plkst. 10:00, tad jāieraksta 10, bet, ja gan plkst. 10:00, gan plkst. 14:00, tad jāieraksta 10,14.

Pie uzstādījuma Paziņojumu par nepiesaistītajiem pielikumiem saņēmēja lietotājvārds jānorāda tas lietotājs, kuram jāsaņem e-pasti par nepiesaistītajiem pielikumiem. Paziņojumi tiks sūtīti uz lietotāja kartītē norādīto e-pasta adresi.

4) Jānospiež poga Saglabāt.

Pēc šo uzstādījumu veikšanas uzstādījumos norādītais lietotājs e-pastā saņems paziņojumus par nepiesaistītajiem pielikumiem.
:!: Nepiesaistītie pielikumi, kas ir vecāki par gadu, tiek automātiski izdzēsti no sistēmas.


Notikumi

Sistēmā notikumi ir kartītes, kuras satur informāciju par veiktajiem darbiem, plānotajiem darbiem vai notikumiem, komunikāciju ar klientiem utt. Var uzstādīt, ka par notikumiem tiek izsūtīti atgādinājumi. Visbiežāk notikumi tiek izmantoti, lai reģistrētu un plānotu darāmos darbus.

Notikuma izveidošana, nosūtot uz datubāzi e-pastu

Notikumus sistēmā var izveidot ne tikai manuāli, bet arī var iesūtīt sistēmā e-pastu, kā rezultātā “Directo” automātiski tiks izveidots notikums.

Lai iesūtītu sistēmā notikumu:

1) Jāatver e-pasts un e-pasta adreses laukā jānorāda e-pasta adrese datubaze_lv@event.data.directo.ee (teksta datubaze_lv vietā jānorāda teksts, kas linkā, no kura Jūs ielogojaties uzņēmuma “Directo” datubāzē, atrodas aiz teksta ocra_).
Šajā piemērā e-pasta adrese ir tests_lv@event.data.directo.ee

Jāieraksta arī e-pasta ziņojuma teksts un temats.
Pēc tam jānosūta šis e-pasts.

2) Tad “Directo” tiks izveidots notikums.
Notikums atradīsies notikumu sarakstā. Notikumu sarakstu var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu SISTĒMA → DOKUMENTI → Notikumi

3) Notikumu var turpināt apstrādāt un norādīt tajā pārējo nepieciešamo informāciju, piemēram, klientu.


Ja nepieciešams, var iestatīt, ka sistēmā iesūtītie notikumi automātiski iegūst konkrētu tipu un statusu. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi.

Nepieciešamais notikumu tips jānorāda pie sistēmas uzstādījuma Notikuma tips sistēmā no e-pasta iesūtītajiem notikumiem, bet nepieciešamais notikumu tips jānorāda pie sistēmas uzstādījuma Notikuma statuss sistēmā no e-pasta iesūtītajiem notikumiem.
Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.


Samaksas termiņš līdz konkrētam mēneša datumam

Ja neatkarīgi no rēķina datuma rēķins vienmēr jāapmaksā līdz konkrētam datumam, tad ir jāizveido speciāls samaksas termiņš.

Lai to izdarītu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Pārdošanas uzstādījumi → Samaksas termiņi

2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.

3) Tad tiks atvērta jauna samaksas termiņa kartīte. Tajā jāaizpilda lauki:
KODS - jāieraksta samaksas termiņa kods jeb īsais apzīmējums.
NOSAUKUMS - jāieraksta samaksas termiņa nosaukums.
TIPS - jānorāda opcija Normāls.
IETEKMĒ - ja apmaksas termiņš ir līdz tam mēnesim, kurā ir rēķins, tad jānorāda opcija To pašu mēnesi. Savukārt, ja apmaksas termiņš ir līdz tam mēnesim, kurš ir pēc rēķina datuma mēneša, tad ir jānorāda opcija Nākamo mēnesi.
DIENA - jānorāda datums, līdz kuram ir apmaksas termiņš. Piemēram, ja līdz 20. datumam, tad jāieraksta “20”, bet, ja līdz mēneša pēdējam datumam, tad jāieraksta “31”.

Attēlā samaksas termiņa kartīte gadījumiem, ja samaksas termiņš ir līdz rēķina izrakstīšanas mēneša 20. datumam (piemēram, ja rēķins tiek izrakstīts janvārī un tas jāapmaksā līdz 20. janvārim):

Attēlā samaksas termiņa kartīte gadījumiem, ja samaksas termiņš ir līdz tā mēneša, kurš ir pēc rēķina izrakstīšanas mēneša, 20. datumam (piemēram, ja rēķins tiek izrakstīts janvārī un ir jāapmaksā līdz 20. februārim):

4) Lai saglabātu samaksas termiņa kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.


Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods

Ja nepieciešams, var iestatīt, ka pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un ka ienākošā maksājuma dokumentu nevarēs iegrāmatot, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.

Lai to iestatītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta priekšapmaksas PVN un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.

3) Tad tiks parādīts uzstādījums Priekšapmaksas PVN kods ir jānorāda obligāti. Pie tā jānorāda opcija un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.


Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no avansa norēķina

Lai izveidotu pamatlīdzekļa kartīti no avansa norēķina:
1) Vispirms jāizveido un jāaizpilda avansa norēķins, ar kuru tika iegādāts pamatlīdzeklis.
Avansa norēķina rindā, kura attiecas uz pamatlīdzekļa iegādi, laukā Konts ir jānorāda pamatlīdzeklim atbilstošais aktīva konts, kā arī ir jānorāda pirkuma summa bez PVN, pirkumam piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods, piegādātājs, iegādes datums, attaisnojuma dokumenta numurs. Ja nepieciešams, jānorāda arī objekts/objekti un/vai projekts.

2) Jāiegrāmato avansa norēķins - tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

3) Jāatver iegrāmatotā avansa norēķina dokumenta rindu 3. sadaļa un rindā, kurā norādīts pamatlīdzekļa aktīva konts, jānospiež poga JAUNS PAMATLĪDZEKLIS.

4) Tad tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte, kurā jau būs norādīta avansa norēķinā norādītā informācija (piemēram, pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība, iegādes datums, aktīva konts).

5) Jāaizpilda pamatlīdzekļa kartīte.
Jāņem vērā, ka, veidojot pamatlīdzekļa kartīti no avansa norēķina, pamatlīdzekļa kartītes laukā Nol.sākuma datums būs norādīts attaisnojuma dokumenta, ar kuru iegādāts pamatlīdzeklis, datums. Ja laukā Nol.sākuma datums norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad šajā laukā jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.


Maksājumu grafiks

Rēķinos un pasūtījumos var norādīt maksājumu grafiku.
Maksājumu grafiku var norādīt gan aizpildītā dokumentā, kas ir saglabāts, gan arī apstiprinātā dokumentā.
Dokumentā norādītais maksājumu grafiks neietekmē dokumenta grāmatojumu.

Atskaitēs Apmaksas prognoze un Ieskaitīšanas prognoze rēķini, kuros ir norādīts maksājumu grafiks, tiek atspoguļoti dalījumā pa maksājumu grafikā norādītajiem apmaksas termiņiem un summām.
Savukārt atskaitēs Pirkumu reģistrs un Pārdošanas reģistrs var redzēt rēķinos norādīto maksājumu grafiku.

Maksājumu grafika norādīšana dokumentā

Maksājumu grafiku var norādīt ienākošajos un izejošajos rēķinos, klientu pasūtījumos un pirkuma pasūtījumos.
Pirms maksājumu grafika aizpildīšanas dokuments jāaizpilda un tajā jānorāda apmaksas termiņš. Pēc tam dokuments jāsaglabā.

Pēc tam dokumentā jāuzspiež uz vārda Maksājuma termiņš. Tad tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda datumi, līdz kuriem jāveic maksājumi un maksājumu procentuālais vai summārais apmērs.

:?: Lai ievadītā procentu likme vai summa norādīto procentu likmi vai summu pēc citu rindu aizpildīšanas netiktu pārrēķināta, norādiet procentu likmi vai summu un pēc tam uzklikšķiniet uz tās ar dubultklikšķi. Tad šī vērtība tiks izcelta treknrakstā un nemainīsies pēc citu procentu likmju vai summu norādīšanas.
Ja nepieciešams, kolonnā Iemesls jānorāda maksājumu grafika iemesls.
:?: Lai varētu norādīt maksājumu grafika iemeslu, tad sistēmas uzstādījumos ir jābūt norādītiem iespējamajiem maksājumu grafika iemesliem (apraksts par to pieejams zemāk).

Kad maksājumu grafiks ir aizpildīts, tad maksājumu grafika logā jānospiež poga Saglabāt.

Tad dokumentā būs norādīts maksājumu grafiks:

Maksājumu grafika izveidošana Excel

Maksājumu grafiku var norādīt “Directo” dokumentā ne tikai manuāli, bet arī iekopēt no Excel faila.

Lai to izdarītu, iekš Excel ir jāsagatavo maksājumu grafiks (sk. piemēru attēlā zemāk).
:?: Grafikā nav obligāti jānorāda gan procenti, gan summa – var norādīt vienu no tiem.

Kad maksājumu grafiks iekš Excel ir sagatavots, tad tas jāiezīmē (ir jāiezīmē arī kolonnu nosaukumi) un jānokopē iezīmētie lauki (iekš Excel ir jānospiež taustiņu kombinācija Ctrl+C).
:?: Ja ir jānorāda maksājumu grafika iemesls, tad sistēmas uzstādījumos ir jābūt norādītiem iespējamajiem maksājumu grafika iemesliem (apraksts par to pieejams zemāk).

Kad maksājumu grafiks ir nokopēts, tad saglabātā dokumentā (rēķinā, klienta pasūtījumā vai pirkuma pasūtījumā), kurā ir norādīts arī dokumenta apmaksas termiņš, jāuzspiež uz vārda Maksājuma termiņš un nospiežot taustiņu kombināciju Ctrl+Alt+V jāiekopē maksājumu grafika logā maksājumu grafiks.
Pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

Maksājumu grafiks atskaitēs

Maksājumu grafiks tiek ņemts vērā atskaitēs Apmaksas prognoze, Ieskaitīšanas prognoze, Pirkumu reģistrs un Pārdošanas reģistrs.

Atskaitēs Apmaksas prognoze un Ieskaitīšanas prognoze rēķini, kuros ir norādīts maksājumu grafiks, tiek atspoguļoti dalījumā pa maksājumu grafikā norādītajiem apmaksas termiņiem un summām.

Attēlā ienākošais rēķins atskaitē Apmaksas prognoze:

Savukārt atskaitēs Pirkumu reģistrs un Pārdošanas reģistrs ir apskatāms rēķina maksājumu grafiks. Pie rēķina kā tā apmaksas datums tiek parādīts maksājumu grafika pēdējais datums.

Attēlā rēķins un tā maksājumu grafiks atskaitē Pirkumu reģistrs:

Maksājumu grafika iemesli

Ja nepieciešams, pie maksājumu grafika var norādīt iemeslus, uz kuriem pamatojoties ir sastādīts grafiks.
Maksājumu grafikā iemeslus var norādīt tad, ja sistēmas uzstādījumos ir norādīti, kādi ir iespējamie maksājumu grafika iemesli.

Katrs “Directo” klients sistēmas uzstādījumos var izveidot sev nepieciešamos iemeslus. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta Maksājumu grafika iemesli → jānospiež taustiņš Enter → pie uzstādījuma Maksājumu grafika iemesli jāieraksta komats un pēc tā jāieraksta iemesli. Tie jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes → jānospiež poga Saglabāt


Datu atlase, pamatojoties uz tukšajiem laukiem

Dokumentu sarakstos un atskaitēs var veikt datu atlasi pēc tukšajiem laukiem (piemēram, piegādātāju kartīšu sarakstā var atlasīt piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīti bankas konti; atskaitē Rēķinu žurnāls var atlasīt rēķinus, kuru galvenē nav norādīts projekts).

Lai varētu veikt datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem, sistēmas uzstādījumos ir jānorāda speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei.
Lai to iestatītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei → jānospiež taustiņš Enter → pie uzstādījuma Speciālā rakstzīme tukšo lauku atlasei jānorāda maz izmantota rakstzīme (piemēram, #).
Pēc tam sistēmas uzstādījumos jānospiež poga Saglabāt.


Pēc tam dokumentu sarakstu un atskaišu laukos ar norādīto rakstzīmi varēs veikt datu atlasi pēc neaizpildītajiem laikiem.

Piemēram, piegādātāju sarakstā atlasīt tos piegādātājus, kuru kartītēs nav norādīts bankas konts, lai pēc tam šo piegādātāju kartītēs varētu norādīt bankas kontu, kā rezultātā tas turpmāk maksājumu uzdevumos tiktu norādīts automātiski:

Datu atlasi, pamatojoties uz tukšajiem laukiem var veikt arī atskaitēs. Piemēram, atskaiti Rēķinu žurnāls var sagatavot par rēķiniem, kuru galvenē nav norādīts projekts:


Līgumu apvienošana

Ja klientam ir vairāki līgumi, un par tiem visiem ir jāizraksta viens kopīgs rēķins (nevis atsevišķs rēķins par katru līgumu), tad visos klienta līgumos, par kuriem jāizraksta kopīgs rēķins, ir jāieliek ķeksītis pie Apvienot rēķinus.


Līgumu saraksts

Līgumu saraksts ir atskaite par līgumiem. Izmantojot šo atskaiti var izrakstīt rēķinus un klientu pasūtījumus, kā arī iegūt informāciju par līgumiem.

Rēķinu vai pasūtījumu izrakstīšana klientiem no līgumiem

Izmantojot atskaiti Līgumu saraksts, no līgumiem var izrakstīt rēķinus un pasūtījumus.
Rēķinus un pasūtījumus no līgumiem var izrakstīt ar datumu, kurš ietilpst periodā, par kuru jāizraksta rēķins vai pasūtījums – piemēram, ja rēķins vai pasūtījums jāizraksta par janvāri, tad rēķina vai pasūtījuma datums var būt janvārī, bet nevar būt februārī.

Lai no līgumiem klientiem izrakstītu rēķinus vai pasūtījumus:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Līgumu saraksts

2) Tad tiks atvērta atskaite Līgumu saraksts. Atskaitē jānorāda:
Periods, par kuru no līgumiem jāizraksta rēķini vai klientu pasūtījumi.
• Laukā Nākamā rēķina datums ir jānorāda datums, ar kuru jāizraksta rēķini vai klientu pasūtījumi.
:?: Šis lauks ņem vērā līgumos norādīto pārdošanas sākuma datumu - piemēram, ja līguma laukā PĀRDOŠANAS SĀKUMS ir norādīts mēneša 1. datums, tad arī rēķinus vai klientu pasūtījumus varēs izrakstīt no līguma ar mēneša 1. datumu.
• Pie lauka Slēgts jānorāda opcija Aktīvs.
• Jānorāda, ka nepieciešams Rādīt pārdošanas līgumus.
• Ja rēķini (vai klientu pasūtījumi) ir jāizraksta no līgumiem, kuri ietilpst konkrētā līgumu klasē, tad laukā Klase ir jānorāda līgumu klase.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

4) Tad atskaitē tiks parādīts saraksts ar līgumiem, no kuriem norādītajā periodā nav izrakstīti rēķini vai pasūtījumi.
Lai izrakstītu no tiem rēķinus, jānospiež poga Veidot rēķinus.
Savukārt, ja nepieciešams izrakstīt no atskaitē redzamajiem līgumiem klientu pasūtījumus, tad jānospiež poga Veidot pasūtījumus.

5) Tad tiks atvērts logs, kurā:
• Laukā Intervāls jānorāda intervāls, no kura rēķiniem vai klientu pasūtījumiem jāpiešķir numurs,
• Laukā Pārdevējs jānorāda, kam jānonāk rēķinos vai pasūtījumos kā to pārdevējam (šis lietotājs tiks norādīts rēķinu laukā Pārdevējs).
Norādot opciju no klienta, rēķinā vai pasūtījumā nonāks lietotājs, kurš norādīts klienta kartītes laukā Pārdevējs.
Norādot opciju no līguma, rēķinā vai pasūtījumā nonāks lietotājs, kurš norādīts līguma laukā Pārdevējs.
Norādot opciju Radītājs, rēķinā vai pasūtījumā nonāks lietotājs, kurš no atskaites Līgumu saraksts ģenerē rēķinus vai pasūtījumus.
Savukārt, ja pie lauka Pārdevējs netiks norādīta neviena no opcijām, tad rēķinā kā tā pārdevējs nonāks lietotājs, kurš ir līguma laukā Pārdevējs.

6) Pēc tam jānospiež poga Izveidot.

Rēķini (vai klientu pasūtījumi) no līgumiem būs izrakstīti, kad logā parādīsies saraksts ar izveidoto dokumentu numuriem un teksts DARĪTS!.

Atskaite par līgumiem, no kuriem klientiem nav izrakstīti rēķini

Izmantojot atskaiti Līgumu saraksts var uzzināt, no kuriem līgumiem klientiem par konkrētu periodu nav izrakstīti rēķini.

Lai sagatavotu atskaiti par līgumiem, no kuriem par konkrētu periodu klientiem nav izrakstīti rēķini:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Līgumu saraksts

2) Tad tiks atvērta atskaite Līgumu saraksts.
Atskaitē:
• Jānorāda Periods, par kuru jāpārbauda, vai par to ir izrakstīti rēķini.
• Jāieliek ķeksītis pie Rēķinos neizrakstītie periodā.
• Jānorāda, ka nepieciešams Rādīt pārdošanas līgumus.
• Ja nepieciešams sagatavot atskaiti tikai par konkrētā līgumu klasē ietilpstošiem līgumiem, tad laukā Klase jānorāda konkrētā līgumu klase.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks parādīts saraksts ar līgumiem, no kuriem par atskaitē norādīto periodu nav izrakstīti rēķini.


Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana

Lai sagatavotu peļņas vai zaudējumu aprēķinu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → ATSKAITES → P/Z aprēķins

Tad tiks atvērta atskaite.

Atskaitē noteikti jānorāda Periods, par kuru jāsagatavo peļņas vai zaudējumu aprēķins.

Ja dati ir jāsadala pa periodiem (piemēram, peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo par visu gadu dalījumā pa mēnešiem), tad ir jānorāda periods un laukā Dalīt jānorāda, pa kādiem periodiem jāsadala atskaitē atspoguļotie dati.
:?: Dalīšana pa periodiem nevar tikt veikta, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins tiek sagatavots dalījumā pa objektiem vai projektiem vai arī kā vairāku periodu salīdzinājums.

Ja ir jāsalīdzina dažādu periodu dati, tad ir jānorāda periodi, kuri savstarpēji jāsalīdzina.

Ja lauks Atskaite tiek atstāts tukšs, tad peļņas vai zaudējumu aprēķins tiks sagatavots par kontiem, kuru kartītēs ir norādīts, ka tie ir ieņēmumu uz izdevumu konti. Attiecīgi, ieņēmumus veidos visi konti, kuru kartītēs ir norādīta klase Ieņēmumi, savukārt izdevumus konti, kuru kartītēs ir norādīta klase Izdevumi.
Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins ir jāsagatavo kādā konkrētā skatā, tad iepriekš ir jāsagatavo šī skata konfigurācija un pēc tam jānorāda tā laukā Atskaite.
:?: Ja nepieciešams, sistēmā var izveidot vairākus peļņas vai zaudējumu aprēķina skatus. Apraksts par skatu konfigurēšanu ir pieejams zemāk.

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo tā, ka tajā ir redzami grāmatvedības konti, tad ir jāieliek ķeksītis pie konti. Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķinā nav jāparāda konti, tad ķeksītis pie konti nav jāliek.

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo par konkrētu objektu, tad laukā Objekts ir jānorāda objekts, par kuru jāsagatavo atskaite.

Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo dalījumā pa objektiem, tad ir jāizvēlas opcija dalīt pa objektiem un pa kreisi no lauka “ātri” jānorāda opcija Objekts.
Ja grāmatojumos esošie saistītie objekti jāizdala atsevišķi viens no otra, tad ir arī jāieliek ķeksītis pie dalīt objektus.

Savukārt, ja peļņas vai zaudējumu aprēķins jāsagatavo par objektiem, kuri ir konkrētā objektu līmenī, tad laukā Līmenis jānorāda objektu līmenis, par kuru jāsagatavo atskaite, jānorāda opcija dalīt pa objektiem, jāieliek ķeksītis pie dalīt objektus un laukā (transponēt) jānorāda opcija Objekts.

Kad ir norādīts, kā jāsagatavo peļņas vai zaudējumu aprēķins, tad ir jānospiež poga ATSKAITE. Tad tiks sagatavota atskaite.
:?: Pirms atskaites sagatavošanas jāņem vērā, ka ieliekot ķeksīti pie ātri, atskaite tiks sagatavota ātrāk un nenoslogos serveri. Taču neieliekot ķeksīti pie ātri, atskaites sagatavošana var aizņemt ilgāku laiku, taču tad ir mazāka iespējamība, ka datos būs kādas neprecizitātes.
Ja laukā (transponēt) ir norādīta kāda opcija, tad ķeksītis pie ātri automātiski tiks ielikts un bez tā nevarēs sagatavot atskaiti ar transponēšanas opciju.

Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurēšana

Atkarībā no nepieciešamības sistēmā var izveidot vienu vai vairākus atšķirīgus peļņas vai zaudējumu aprēķina skatus.

Lai izveidotu jaunu peļņas vai zaudējumu aprēķina skatu, no galvenās izvēlnes jādodas uz
UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins → jānospiež poga Pievienot jaunu → jāveic peļņas vai zaudējumu aprēķina skata konfigurācija → jānospiež poga Saglabāt

Savukārt, ja jāmaina kāda no esošajām peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijām, no galvenās izvēlnes jādodas uz
UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins → jāuzspiež uz tās konfigurācijas, kura jāmaina, koda → jāveic nepieciešamās izmaiņas → jānospiež poga Saglabāt


Konfigurācijas lauku nozīme:

Lauki galvenē:

Kods - peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas jeb skata kods. Tas ir jānorāda, veidojot jaunu konfigurāciju. Pēc konfigurācijas saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.

Apraksts - peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas jeb skata nosaukums.


Lauki rindās:

Numurs - rindas numurs. Tas ir jānorāda manuāli.

• Kolonna Tips - nosaka, vai rindā tiks norādīts teksts (tādā gadījumā jānorāda tips Teksts); konts vai arī kontu diapazons (tādā gadījumā jānorāda tips Konti) vai arī tiks veiktas matemātiskas darbības ar vairākām rindām tādā gadījumā jānorāda tips Formula.

• Kolonnu Apraksts aizpilda atkarībā no rindas tipa:

Ja rindas tips ir Teksts, tad lauku kolonnā Apraksts neaizpilda un nepieciešamo tekstu norāda kolonnā Teksts.

Ja rindas tips ir Konti, tad atkarībā no nepieciešamības norāda kontu; kontu diapazonu (tā norādīšanai jāizmanto kols; piemērs: 6110:6999); ar + vai – zīmēm veic matemātiskās darbības. Var veikt arī koeficienta aprēķinus, reizinātāju vai dalītāju norādot iekš {}.

Ja rindas tips ir Formula, tad ir jānorāda, kuras rindas jāsaskaita. Norādot rindas, ir jānorāda to numuri, kas atrodas kolonnā Numurs. Jāņem vērā, ka formula ietvers aprēķinā tās rindas, kuras ir virs formulas rindas.

Objekts - ja rindā ir jāņem vērā tie konti, pie kuriem grāmatojumos ir konkrēts objekts, tad laukā Objekts ir jānorāda konkrētais objekts.

Teksts - jāieraksta rindas nosaukums.

• Lai varētu sagatavot peļņas vai zaudējumu aprēķinu vizuālā formātā, kolonnā Grafiks jāieraksta, kāds rindas nosaukums jāatspoguļo atskaites vizuālajā formātā.

• Kolonnā Kumulatīvs jāieliek ķeksītis tad, ja, atskaiti izveidojot dalījumā pa periodiem, pie konkrētā perioda summas jāpieskaita iepriekšējo periodu summas.

Peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijas pārkopēšana no citas "Directo" datubāzes

Ja peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācijai jābūt tādai pašai kā citā saistītajā uzņēmumā, kurš arī lieto “Directo”, tad konfigurāciju var pārkopēt no vienas datubāzes uz otru. To var izdarīt lietotājs, kuram abās datubāzēs ir tiesības uz finanšu uzstādījumiem.

Lai pārkopētu peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurāciju:

1) Datubāzē, uz kuru jāpārkopē konfigurācija, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins

2) Jānospiež poga Pievienot jaunu.

3) Tad tiks atvērta jauna peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācija. Tajā jānorāda nepieciešamais konfigurācijas kods un nosaukums.

4) Jānospiež poga Saglabāt.

5) Jāatver peļņas vai zaudējumu aprēķina konfigurācija datubāzē, no kuras ir jāpārkopē konfigurācija.
Lai atvērtu konfigurāciju, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → P/Z aprēķins → jāuzspiež uz konfigurācijas koda.

Pēc tam jānovieto kursors jebkurā konfigurācijas rindā (piemēram, laukā kolonnā Teksts) un jānoklikšķina taustiņu kombinācija Alt (kreisais) + C.

6) Pēc tam ir jāatver konfigurācija tajā datubāzē, uz kuru jāpārkopē jau izveidotā konfigurācija no otras datubāzes un tajā jānoklikšķina taustiņu kombinācija Ctrl + Alt + V.

Kad konfigurācija ir pārkopēta, tad, lai to saglabātu, jānospiež poga Saglabāt.


Iekšējie komentāri par klientiem

Pārdošanas reģistrā var redzēt un mainīt iekšējos komentārus par klientiem.
:?: Iekšējos komentārus par klientiem var mainīt lietotāji, kuriem ir tiesības veikt izmaiņas klientu kartītēs.

Šo funkcionalitāti var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, lai zvanot klientiem par viņu neapmaksātajiem rēķiniem, sistēmā reģistrētu klientu atbildes par to neapmaksāšanas iemesliem un plānoto apmaksas datumu.

Lai izmantojot atskaiti Pārdošanas reģistrs norādītu klienta iekšējo komentāru, atskaitē jāieliek ķeksītis pie Mainīt un jānospiež poga ATSKAITE.

Tad atskaitē tiks parādīts lauks Klienta iekšējais komentārs. Tajā par klientu var norādīt iekšējo komentāru. Pēc iekšējā komentāra norādīšanas ieklikšķinot ārpus iekšējā komentāra lauka, lauks uz brīdi kļūs dzeltens, un norādītais komentārs tiks saglabāts.


Ja ir nepieciešams apskatīt par klientu norādīto iekšējo komentāru bez iespējas to mainīt, tad atskaitē ir jāieliek ķeksītis pie Klienta dati.

Klienta iekšējo komentāru mainīt un norādīt, arī sagatavojot atskaiti kopsummās pa klientiem.
:?: Pie katra iekšējā komentāra tiek parādīts pēdējais iekšējā komentāra norādīšanas laiks un lietotājs, kurš norādījis iekšējo komentāru.


Kontu, par kuriem jāsagatavo virsgrāmata, norādīšana uzstādījumos

Ir iespējams iestatīt, ka atverot virsgrāmatu tajā uzreiz ir norādīti konti, par kuriem jāsagatavo virsgrāmata. Lai to iestatītu:

1) Jāatver virsgrāmata.

2) Virsgrāmatā jāuzspiež uz atskaites iestatījumu ikonas.

3) Tad tiks atvērta virsgrāmatas iestatījumu sadaļa, kuras laukā No konta jānorāda konts, no kura jāsagatavo virsgrāmata un laukā Līdz kontam jānorāda konts, līdz kuram jāsagatavo virsgrāmata.
:?: Ja virsgrāmata jāsagatavo par visiem kontiem, tad laukā No konta jānorāda 0 un laukā Līdz kontam jānorāda Z.

4) Jānospiež poga Saglabāt.


Periodiskais piegādātāju pārskats

Periodiskais piegādātāju pārskats ir atskaite par piegādātāju bilancēm un par ar piegādātājiem saistītajiem darījumiem (rēķiniem, kredītrēķiniem, maksājumiem un ieskaita dokumentiem) noteiktā periodā.

Lai sagatavotu atskaiti:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz
kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Periodiskais piegādātāju pārskats

2) Tad tiks atvērta atskaite. Tajā noteikti jānorāda:

Periods, par kuru jāsagatavo atskaite.

• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu dokumentiem.

• Ja atskaitē jāiekļauj arī piegādātāji, kuru bilance ir nulle, tad ir jāieliek ķeksītis pie Nulles bilance.

3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:

• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu piegādātāju, tad laukā Piegādātājs jānorāda piegādātājs, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par vienu piegādātāju, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.

• Ja atskaitē jāiekļauj arī tie rēķini, kuriem ir skaidras naudas apmaksas terminš, tad ir jāieliek ķeksītis pie ar skaidras naudas rēķiniem.

• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu piegādātāju klasi, tad laukā Klase jānorāda piegādātāju klase, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par piegādātāju klasi, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.

• Ja atskaitē dati jāatspoguļo nevis sagrupēti pa piegādātājiem, bet gan sagrupēti pa piegādātāju klasēm, tad pie Grupēt pēc jānorāda opcija Klase.

4) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks sagatavota atskaite.


Klientu statistika

Klientu statistika ir atskaite par klientiem izrakstītajiem rēķiniem.

Izmantojot šo atskaiti var iegūt dažādu informāciju, piemēram:
• iegūt informāciju par klientiem izrakstīto rēķinu skaitu, rēķinu kopsummu, rēķinos pārdoto artikulu skaitu;
• iegūt informāciju par izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa ieņēmumu kontiem;
• iegūt informāciju par izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa PVN kodiem un tādējādi pārbaudītu, vai rēķinos ir norādīti realizācijas, nevis iegādes dokumentiem paredzētie PVN kodi.

Klientu statistika dalījumā pa ieņēmumu kontiem

Lai sagatavotu atskaiti par klientiem izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa tajos norādītajiem ieņēmumu kontiem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu statistika
Tad tiks atvērta atskaite Klientu statistika.

2) Atskaitē jānorāda:

Periods, par kura rēķiniem jāsagatavo atskaite.
:?: Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru datums ietilpst norādītajā periodā, tad nav jāieliek ķeksītis pie lauka Pēc grāmat. laika. Savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru grāmatojuma datums ietilpst norādītajā periodā, tad ir jāieliek ķeksītis pie lauka Pēc grāmat. laika.

• Laukā pie perioda jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.

• Laukā Dalīt jānorāda opcija uz kontu.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite, kurā dati par rēķiniem būs sadalīti pa ieņēmumu kontiem.
Atskaitē uzspiežot uz kādas no summām tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls, kurā būs tie rēķini, kas veido konkrēto summu.

Klientu statistika dalījumā pa PVN kodiem

Lai sagatavotu atskaiti par klientiem izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa tajos norādītajiem PVN kodiem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu statistika
Tad tiks atvērta atskaite Klientu statistika.

2) Atskaitē jānorāda:

Periods, par kura rēķiniem jāsagatavo atskaite.
:?: Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru datums ietilpst norādītajā periodā, tad nav jāieliek ķeksītis pie lauka Pēc grāmat. laika. Savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru grāmatojuma datums ietilpst norādītajā periodā, tad ir jāieliek ķeksītis pie lauka Pēc grāmat. laika.

• Laukā pie perioda jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.

• Laukā Dalīt jānorāda opcija uz PVN.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite, kurā dati par rēķiniem būs sadalīti pa PVN kodiem.
Atskaitē uzspiežot uz kādas no summām tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls, kurā būs tie rēķini, kas veido konkrēto summu.


Rēķinu masveida izsūtīšana

Ja lietotāja kontam ir veikti SMTP iestatījumi, tad izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var veikt rēķinu masveida izsūtīšanu klientiem.
:?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās, vai ir veikti nepieciešamie ar e-pastu sūtīšanu saistītie iestatījumi, par kuriem var izlasīt šeit.

Lai masveidā izsūtītu klientiem rēķinus:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz
kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls

2) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:
Periods kurā ietilpstošie rēķini jāizsūta. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.
• Pie lauka Apstiprināti jānorāda, vai klientiem jāsūta apstiprinātie jeb iegrāmatotie, neapstiprinātie jeb neiegrāmatotie vai abu veidu rēķini.
• Lai klientiem nosūtītu tikai tos rēķinus, kuri iepriekš nav sūtīti, tad pie lauka Izvade nav jānorāda opcija E-pasts.

3) Ja nepieciešams sūtīt tikai tos rēķinus, kuri atbilst vēl kādiem kritērijiem, tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros. Visbiežāk izmantotie atlases kritēriji ir:
Klase - ja ir jāsūta tikai tie rēķini, kas izrakstīti konkrētā klientu klasē ietilpstošajiem klientiem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā klientu klase.
Līgumu klase - ja klientiem jāizsūta rēķini, kuri izrakstīti no konkrētā līgumu klasē ietilpstošiem līgumiem, tad laukā Līgumu klase jānorāda konkrētā līgumu klase.

4) Kad ir norādīti kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jānosūta, tad ir jānospiež poga ATSKAITE.

5) Tad tiks sagatavota atskaite ar rēķiniem, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem.
Lai nosūtītu atskaitē esošos rēķinus klientiem, ir jāizvēlas izdrukas forma, kurā jāsagatavo un jānosūta šie rēķini.

Pēc tam ir ieteicams apskatīt, kā izskatīsies rēķini. Lai to izdarītu, jānospiež poga DRUKĀT RĒĶINUS.

6) Ja viss ir korekti, tad, lai nosūtītu klientiem rēķinus, jānospiež poga SŪTĪT RĒĶINUS.

7) Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga OK.


Periodiskais klientu pārskats

Periodiskais klientu pārskats ir atskaite par klientu darījumiem (pārdošanas rēķiniem, kredītrēķiniem, čekiem (jeb EKA rēķiniem), ieskaita dokumentiem un maksājumiem) un bilancēm noteiktā periodā.

Lai sagatavotu atskaiti:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz
kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Periodiskais klientu pārskats

2) Tad tiks atvērta atskaite. Tajā noteikti jānorāda:

Periods, par kuru jāsagatavo atskaite.

• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu dokumentiem.

• Ja atskaitē jāiekļauj arī klienti, kuru bilance ir nulle, tad ir jāieliek ķeksītis pie Nulles bilance.


3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:

• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā Klients jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par vienu klientu, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.

• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā Klase jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par klientu klasi, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.

• Ja atskaite ir jāsagatavo nevis par visiem ar klientu saistītajiem dokumentiem, bet par konkrēta veida dokumentiem, tad dokumentu veids, par kuru jāsagatavo atskaite, ir jānorāda pie lauka Tips: ja atskaite jāsagatavo tikai par rēķiniem, tad pie Tips jānorāda opcija Rēķins, savukārt, ja atskaite jāsagatavo tikai par maksājumiem, tad pie Tips jānorāda opcija Maksājums.

• Ja atskaitē jāiekļauj arī kases čeki (sistēmā tie ir EKA rēķini), tad ir jāieliek ķeksītis pie Ar kases čekiem.
:?: Atskaitē tiks parādīti dati par tiem kases čekiem, kuri nav izrakstīti noklusējuma klientam, bet gan ir izrakstīti identificējamiem klientiem.

• Ja atskaitē dati jāatspoguļo nevis sagrupēti pa klientiem, bet gan sagrupēti pa klientu klasēm, tad pie Grupēt pēc jānorāda opcija Klase.


4) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks sagatavota atskaite.


Directo portāls

“Directo” portāls ir ērts un drošs rīks, ar kuru pieslēgties “Directo” datubāzēm. Portāls ir īpaši noderīgs tiem lietotājiem, kuriem ir lietotāja konts vairāku uzņēmumu datubāzēs.

Lai varētu ielogoties “Directo” caur portālu, ir jāveic iestatījumi, kuri aprakstīti zemāk un lietotāju Smart-ID konta līmenim ir jābūt kvalificēts elektroniskais paraksts (Smart-ID Qualified Electronic Signature).

Iestatīšana, ka datubāzei var pieslēgties, izmantojot Smart-ID

Lai datubāzei varētu pieslēgties no portāla, ir nepieciešams iestatīt, ka datubāzē var ielogoties, izmantojot Smart-ID.

Lai to iestatītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta Smart → jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš Enter

Pēc tam jāatrod uzstādījums Pieslēgšanās ar ID karti / Smart-ID un pie tā jāatzīmē .
Pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

:?: Ja ir nepieciešams, lai turpmāk datubāzē varētu ielogoties tikai ar Smart-ID un ielogošanās ar paroli nebūtu iespējama, tad ir jāatzīmē arī pie sistēmas uzstādījuma Ielogošanās tikai ar ID.

Iestatījumi, lai lietotājs varētu pieslēgties, izmantojot Smart-ID

Pieslēgties “Directo” ar Smart-ID, kā arī caur portālu var tikai tie lietotāji, kuru kartītēs ir norādīts personas kods un valsts, kura piešķīrusi personas kodu.
Papildus tam katram lietotājam ir jāpārliecinās, vai viņa Smart-ID konta līmenis ir kvalificēts elektroniskais paraksts (Smart-ID Qualified Electronic Signature). Ja Smart-ID konta līmenis ir Smart-ID Basic, tad ielogoties “Directo” caur portālu un ar Smart-ID neizdosies.

Lai norādītu lietotāja kartītē viņa personas kodu un valsti:
1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi

2) Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Tajā jāuzspiež uz tā lietotāja KODA, kura kartītē jānorāda personas kods (bez svītriņas) un valsts.

3) Lietotāja kartītes laukā PID jānorāda lietotāja personas kods BEZ svītriņas un laukā VALSTS jānorāda valsts, kura piešķīrusi personas kodu.


:?: Ja ir nepieciešams, lai lietotājs turpmāk varētu pieslēgties “Directo” tikai ar Smart-ID (attiecīgi, lai viņš vairs nevarētu ielogoties, norādot lietotājvārdu un paroli), tad lietotāja kartītē ir jānospiež poga Iestatīt ielogošanos tikai ar ID-karti/Mobile-id/Smart-ID un jāapstiprina, ka viņam turpmāk jābūt iespējai ielogoties tikai ar Smart-ID.

4) Pēc tam lietotāja kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Pieslēgšanās Directo no portāla

Lai ielogotos “Directo” no portāla:
1) Jāatver "Directo" portāls

Portālu ērti var atvērt, „Directo“ mājaslapā directo.lv nospiežot pogu Portāls.


2) Jāatver portāla sadaļa Smart-ID un tajā jānorāda valsts un personas kods (bez svītriņas un atstarpēm) un pēc tam jānospiež poga Ienākt.

3) Smart-ID lietotnē jāapstiprina, ka jāpieslēdzas “Directo”.

Pēc tam tiks atvērts saraksts ar uzņēmumiem, kuros Jums ir “Directo” konts un ir veikti iestatījumi saistībā ar pieslēgšanos ar Smart-ID. Sarakstā izvēlieties to uzņēmumu, kura “Directo” datubāzei vēlaties pieslēgties.
Savukārt, ja Jums ir lietotāja konts viena uzņēmuma “Directo” datubāzē, tad Jūs uzreiz tiksit pieslēgts uzņēmuma datubāzei.


Ieskaits

Ieskaitu sistēmā var veikt, ja piegādātājs un klients ir viens un tas pats darījumu partneris.
:?: Pirms ieskaita veikšanas ir jāpārliecinās, ka piegādātāja kartītē ir norādīta klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam. Ja piegādātāja kartītē nav norādīta viņam atbilstošā klienta kartīte, tad tā pirms ieskaita dokumenta izveidošanas piegādātāja kartītē ir jānorāda.

Lai izveidotu ieskaita dokumentu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Ieskaits → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērts jauns ieskaita dokuments. Tā galvenē jānorāda:
Numurs - intervāls, no kura ieskaita dokumentam jāpiešķir numurs.
Datums - ieskaita veikšanas datums.
Piegādātājs - jānorāda piegādātājs, ar kuru tiek veikts ieskaits.
:?: Pēc piegādātāja norādīšanas laukā Klients nonāks piegādātāja kartītē norādītais klients.
• Ja nepieciešams, lai ieskaita grāmatojumam tiek piešķirts apraksts, tad nepieciešamais apraksta teksts jānorāda laukā Komentārs.

Dokumenta rindās jānorāda:
Ien. rēķins - ienākošais rēķins, kurš jāiekļauj ieskaitā.
:?: Ja ir jānorāda vairāki ienākošie rēķini, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā.
Norādot ienākošo rēķinu, laukā Pirkuma summa nonāks rēķina bilance.
Rēķins - klientam izrakstītais rēķins, kurš jāiekļauj ieskaitā.
:?: Ja ir jānorāda vairāki rēķini, tad katrs no tiem jānorāda atsevišķā rindā.
Norādot rēķinu, laukā Pārdošanas summa nonāks rēķina bilance.

Lai iegrāmatotu dokumentu, dokumentā norādītajām ienākošo un pārdošanas rēķinu kopsummām jābūt vienādām, tāpēc pēc visu rēķinu norādīšanas jāpārliecinās, vai summa laukā Atšķirība ir 0.00. Ja tā nav 0.00, tad ir jākoriģē summas laukos Pirkuma summa un/vai Pārdošanas summa, lai summa laukā Atšķirība būtu 0.00.
:?: Pēc ieskaita iegrāmatošanas katra rēķina bilance tiks mainīta par summu, kura ieskaita dokumentā norādīta pie rēķina.

Kad dokuments ir aizpildīts, tad, lai to saglabātu, dokumentā jānospiež poga Saglabāt.
Savukārt, lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

Iegrāmatojot dokumentu, ieskaita dokumentam izveidosies grāmatojums un mainīsies ieskaita dokumentā norādīto rēķinu bilances.


Ja piegādātājs ir arī klients

Ja piegādātājs ir arī Jūsu klients, tad piegādātāja kartītes laukā Klients ir jānorāda klienta kartīte, kura atbilst šim piegādātājam kā klientam.

Lai piegādātāja kartītē norādītu piegādātājam atbilstošo klienta kartīti, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina piegādātāja kartītes laukā Klients. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas piegādātājam atbilstošā klienta kartīte.

Kad piegādātāja kartītē būs norādīta piegādātājam atbilstošā klienta kartīte, tad sistēmā ar šo piegādātāju būs iespējams izveidot savstarpējo ieskaitu un atskaitē Pirkumu reģistrs būs dati arī par šī piegādātāja bilanci kā klientam.


Piegādātāja kartītes slēgšana

Sistēmā var slēgt piegādātāja kartīti. Piegādātāja kartīti slēdz, ja sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, bet ir nepieciešams, lai turpmāk dokumentos (piemēram, pirkuma pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un dokumentos Saņemtās preces) vairs nevarētu norādīt šo piegādātāju. Nepieciešamība slēgt piegādātāja kartīti var rasties, piemēram, gadījumos, kad piegādātājs ir likvidēts.
:?: Tā kā šādā gadījumā sistēmā jau ir ar šo piegādātāju saistīti dokumenti, tad nebūtu pareizi izdzēst šī piegādātāja kartīti, jo ar piegādātāju saistītajiem dokumentiem un grāmatojumiem sistēmā ir jāpaliek.

Ja piegādātāja kartīte ir slēgta, tad dokumentos šis piegādātājs vairs neparādās piegādātāju sarakstā, no kura var izvēlēties piegādātāju, kuru norādīt konkrētajā dokumentā. Taču atskaitēs dati par šo piegādātāju tiek parādīti.

Lai slēgtu piegādātāja kartīti, tā jāatver un tajā jāieliek ķeksītis pie Slēgts.

Pēc tam piegādātāja kartītē jānospiež poga Saglabāt.


Realizācija

Realizācija ir atskaite par artikulu kustību (piemēram, iegādi, pārdošanu, norakstīšanu).
Atskaitē tiek ņemti vērā apstiprinātie artikulu noliktavas atlikumu ietekmējošie dokumenti.

Atskaites sagatavošana

Lai sagatavotu atskaiti Realizācija:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Realizācija

2) Pēc tam jānorāda kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite.
Noteikti jānorāda Periods, par kuru jāsagatavo atskaite.

Pie Skats jānorāda, kurā skatā ir jāsagatavo atskaite.

• Skats Pārdošana - atskaites skats, kurā tiek parādīti iegādātie, saražotie un pārdotie daudzumi, iegādes cenas.
:?: Atskaitē ieliekot ķeksīti pie Pārdošana bez norakstīšanas šajā atskaites skatā kolonnā Pārdots būs norādīts tikai pārdotais daudzums un norakstītais daudzums tajā netiks iekļauts. Savukārt, ja ķeksīti pie Pārdošana bez norakstīšanas neieliek, tad kolonnā Pārdots tiks iekļauts arī norakstītais daudzums (attiecīgi, pie pārdotā daudzuma būs pieskaitīts arī norakstītais daudzums).

• Skats Krājumu līmeņa izmaiņas – atskaites skats par krājumu līmeņa izmaiņām pa dokumentu veidiem.
:?: Šajā skatā tiek parādīti daudzumi, taču, ja ieliek ķeksīti pie nauda, tad atsevišķi tiek parādīta arī artikulu iegādes cena.

Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki:
ID piegādātājs – ja atskaite jāsagatavo par artikuliem, kuri ar dokumentiem Saņemtās preces tika pieņemti noliktavā no konkrēta piegādātāja, tad šajā laukā jānorāda konkrētais piegādātājs.
Artikula piegādātājs – ja atskaite jāsagatavo par artikuliem, kuru kartītēs norādīts konkrēts piegādātājs, tad šajā laukā jānorāda konkrētais piegādātājs.
Artikuls – ja atskaite jāsagatavo par konkrētu artikulu, tad šajā laukā jānorāda konkrētais artikuls.
Artikulu klase – ja atskaite jāsagatavo par konkrētā artikulu klasē ietilpstošiem artikuliem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā artikulu klase.
Noliktava – ja atskaite jāsagatavo par artikulu kustību konkrētā noliktavā, tad šajā laukā jānorāda konkrētā noliktava.

• Ja sistēmā ir vairākas noliktavas un ir nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīts artikulu daudzums katrā noliktavā uz perioda beigu datumu, tad ir jāieliek ķeksītis pie Detalizēts līmenis.
• Ja atskaitē jāparāda piegādātājs, no kura iegādāts artikuls, tad jāieliek ķeksītis pie Piegādātājs.
:?: Ja artikuls atskaitē norādītāja tika iegādāts no vairākiem piegādātājiem, tad atskaitē par artikulu būs vairākas rindas.

3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties ir jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE .

Tad tiks sagatavota atskaite.

Šeit aprakstīta atskaites kolonnu nozīme, ja atskaite tika sagatavota skatā Pārdošana.
• Savukārt šeit aprakstīta atskaites kolonnu nozīme, ja atskaite tika sagatavota skatā Krājumu līmeņa izmaiņas.

4) Ja nepieciešams iegūt atskaiti Excel formātā, tad atskaitē jāuzspiež uz Excel ikonas.

Atskaites skats Pārdošana

Atskaites kolnnu nozīme skatā Pārdošana:

Līmenis 1 – artikula atlikums perioda sākumā.
Nopirkts – noliktavā ar dokumentiem Saņemtās preces pieņemto artikulu daudzums.
:?: Ja ar dokumentu Saņemtās preces tika reģistrēta artikulu atgriešana piegādātājam, tad atgrieztie artikuli samazina atskaites kolonnā Nopirkts norādīto daudzumu.
Pārdots – pārdotais artikulu daudzums periodā. To ietekmē noliktavas atlikumi mainoši rēķini, piegādes un samazina dokumenti Atpakaļ atdotās preces.
:?: Ja klientam tika izrakstīts kredītrēķins, ar kuru preces tika atgrieztas atpakaļ noliktavā, tad klientam atgriezto preču daudzums samazina kolonnā norādīto pārdoto daudzumu.
Līmenis 2 – artikula atlikums perioda beigās.

Atskaites skats Krājumu līmeņa izmaiņas

Atskaites kolonnu nozīme skatā Krājumu līmeņa izmaiņas:

Līmenis 1 - artikula atlikums perioda sākumā.
Nopirkts - noliktavā ar dokumentiem Saņemtās preces pieņemto artikulu daudzums.
:?: Ja ar dokumentu Saņemtās preces tika reģistrēta artikulu atgriešana piegādātājam, tad atgrieztie artikuli samazina atskaites kolonnā Nopirkts norādīto daudzumu.
Kustība iekšā - artikulu daudzums dokumentos Noliktavas kustības.
Atdots atpakaļ - artikulu daudzums dokumentos Atpakaļ atdotās preces.
Rēķini – artikulu daudzums noliktavas atlikumu ietekmējošos rēķinos.
:?: Ja klientam tika izrakstīts noliktavas līmeni ietekmējošs kredītrēķins, ar kuru preces tika atgrieztas atpakaļ noliktavā, tad klientam atgriezto preču daudzums samazina šajā kolonnā norādīto daudzumu.
Piegādes - artikulu daudzums dokumentos piegādes.
Kustība ārā - artikulu daudzums dokumentos Noliktavas kustības.
Inventarizācija - artikulu daudzuma izmaiņas inventarizācijas rezultātā.
Norakstīšanas - norakstītais artikulu daudzums.
Līmenis 2 – artikula atlikums perioda beigās.


Ziņu sūtīšana dokumentos

“Directo” dokumentos var sūtīt ziņas. Šī funkcionalitāte ir visos dokumentos un kartītēs, kuriem var pievienot pielikumus un redzēt pielikumu priekšskatījumu (piemēram, rēķinos, avansa norēķinos, līgumos).

Iestatīšana

Lai dokumentos redzētu ziņas, ir jāatver kāds tā veida dokuments vai kartīte, kurā jāredz un jābūt iespējai nosūtīt ziņas. Pēc tam tajā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas.

Tad tiks atvērts iestatījumu logs, kurā pie Pielikumu priekšskatījums jānorāda opcija Labajā pusē vai Lejā (atkarībā no tā, kur dokumentā jāattēlo tam piesaistītie pielikumi un ziņas; visbiežāk tiek izvēlēta opcija Labajā pusē) un jānospiež poga Saglabāt.

Tad konkrētā veida dokumentos būs redzami tiem piesaistītie pielikumi un virs tiem – ziņu sadaļa.

:?: Ja kādā dokumentā ziņu sadaļa ir jāatver, tad dokumentā jāuzspiež uz Ziņas, savukārt, kad dokumentā ziņu sadaļa jāaizver, tad vēlreiz jāuzspiež uz vārda Ziņas.

Katrs lietotājs var noteikt iestatījumus, kuri saistīti ar ziņu skatu.
Lai veiktu šos iestatījumus, no galvenās izvēlnes jāuzspiež uz sava vārda uz uzvārda (tas atrodas galvenās izvēlnes kreisajā augšējā stūrī). Pēc tam pie uzstādījuma Ziņu skats jānorāda, vai ziņas pie dokumenta jāredz vienmēr; tad, kad ir nelasītas ziņas vai arī ka ziņas nav jārāda.

Ziņu šabloni

Ir iespējams izveidot ziņu teksta šablonus, kurus, rakstot jaunu ziņu varēs izvēlēties no saraksta.

Ziņu šablonus var izveidot, no galvenās izvēlnes atverot UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Autoteksts

Pēc tam, lai izveidotu jaunu teksta šablonu, jānospiež poga Pievienot jaunu. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kuras laukā TEKSTS jāieraksta ziņas teksts, bet laukā TIPS jāieraksta SONUM un jānospiež poga Saglabāt.

Ziņu sūtīšana

Lai nosūtītu ziņu, dokumentā ziņu sūtīšanas sadaļā ir jāieraksta ziņas teksts vai jāizvēlas teksts no sagatavotajiem šabloniem. Ja nepieciešams, ziņā var iekopēt attēlu. Lai to izdarītu, vispirms jānokopē attēls un pēc tam tas jāiekopē ziņas laukā, izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl + V.
Ja ziņa jāadresē konkrētam lietotājam, tad laukā kam jānorāda konkrētā lietotāja kods (ar dubultklikšķi ieklikšķinot laukā kam tiks atvērts lietotāju saraksts, no kura var izvēlēties lietotāju).
:?: Ja ziņa jāadresē vairākiem lietotājiem, tad lietotāju kodi laukā kam jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes.
:?: Jāņem vērā, ka ziņas, kuras adresētas konkrētiem lietotājiem, būs redzamas arī pārējiem lietotājiem.

Kad ir norādīts ziņas teksts un nepieciešamības gadījumā arī adresāts, tad, lai nosūtītu ziņu, ir jānospiež poga Pievienot ziņu.

:?: Ja ziņa tika adresēta konkrētam lietotājam (vai lietotājiem), tad šis lietotājs saņems e-pastu par to, ka viņam ir nelasīta ziņa. Galvenās izvēlnes kreisajā joslā viņš arī varēs redzēt sarakstu ar dokumentiem, kuros ir viņam adresētās nelasītās ziņas.

Lai atbildētu uz kāda lietotāja ziņu, pie ziņas ir jānospiež poga Atbildēt.

Pēc tam jānorāda ziņas teksts un jānospiež poga Pievienot komentāru.

Tad lietotājs, kura ziņai tika atbildēts, saņems e-pastu par to, ka viņam ir nelasīta ziņa.
Dokumentu, kurā ir viņam adresētā ziņa, viņš redzēs arī galvenās izvēlnes kreisajā joslā: dokumentu, kuros ir nelasītās ziņas, sarakstā.


Projekta kopsavilkums

Projekta kopsavilkums ir atskaite par ar projektu saistītajiem ieņēmumiem, izmaksām, naudas plūsmu, peļņu.

Lai sagatavotu atskaiti:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Projekta kopsavilkums

Tad tiks atvērta atskaite.

2) Atskaites laukā Projekts jānorāda projekts, par kuru jāsagatavo atskaite.

3) Pēc tam jāieliek ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāņem vērā projekta peļņas aprēķināšanā.

Pieejamie filtri:
Budžets – jāieliek ķeksīši pie dokumentiem, kuriem jāveido projekta plānotais budžets.
Piemēram, ieliekot ķeksīti pie Piedāvājumi, plānotos ieņēmumus veido klientiem izveidoto piedāvājumu summa bez PVN, bet plānotās izmaksas – piedāvājumu izmaksu summa.
Savukārt ieliekot ķeksīti pie Kl. pasūtījumi, plānotos ieņēmumus veido klientu pasūtījumu pārdošanas cena bez PVN, bet izmaksas – klientu pasūtījumu izmaksu summa.
Ieliekot ķeksīti pie Pirkuma pasūtījumi, izmaksas veido pirkuma pasūtījumos norādītās artikulu cenas bez PVN un norādītās transporta izmaksas.

Rentabilitāte – jāieliek ķeksīši pie dokumentiem, uz kuriem pamatojoties jāaprēķina projekta faktiskā peļņa.

Naudas plūsma - jāieliek ķeksīši pie dokumentiem, kuri jāatspoguļo informācijā par projekta naudas plūsmu.

4) Pie Rādīt jānorāda, vai atskaitē jāatspoguļo dati no apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu dokumentiem.

5) Jānospiež poga ATSKAITE .

Tad tiks sagatavota atskaite par par projekta plānoto budžetu, faktiskajiem ieņēmumiem, izmaksām, peļņu un naudas plūsmu.
:?: Dati atskaitē tiek parādīti bāzes valūtā (eiro).


Atskaite par vidējo izpeļņu

Algu atskaitē var iegūt informāciju par vidējo izpeļņu.
Lai sagatavotu algu atskaiti par vidējo izpeļņu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Algu atskaite

Tad tiks atvērta algu atskaite.

2) Algu atskaitē:
• Pie Skats jānorāda opcija vidējā alga.
• Laukos pie Periods jānorāda 6 mēnešu periods, kurš jāņem vērā vidējās izpeļņas aprēķinā. Piemēram, ja darbinieka atvaļinājums sākas 09.08.2021 un ir jāsagatavo atskaite par vidējo izpeļņu uz 09.08.2021, tad pie Periods jānorāda 01.02.2021:31.07.2021.
• Pie Personāls jānorāda opcija .

Ja nepieciešams, jāaizpilda arī citi lauki:
• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad laukā Persona jānorāda konkrētais darbinieks.
• Ja atskaite jāsagatavo par konkrēta departamenta darbiniekiem, tad laukā Departaments jānorāda konkrētais departaments.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite.

Atskaites kolonnu nozīme ir sekojoša:
Bruto – atskaitē norādītajā periodā aprēķinātā bruto alga, kas ietekmē vidējo izpeļņu.
Kal. dienas – kalendāro dienu skaits norādītajā periodā, izņemot svētku dienas un dokumentos Kavējumi reģistrētās prombūtnes dienas, kas samazina darba laiku.
Sv. dienas bez promb. – svētku dienas, kurās darbiniekam nebija prombūtņu, kas samazina darba laiku.
Svētku dienas – svētku dienu skaits norādītajā periodā.
Darba dienas – darbinieka normālais darba dienu skaits norādītajā periodā, ņemot vērā darbinieka kartītē norādīto slodzi vai kartītē norādītās darba dienas un atņemot svētku dienas un dokumentos Kavējumi reģistrētās prombūtnes, kas samazina darba laiku.
Norm. stundas – darbinieka normālajam darba laikam atbilstošais stundu skaits periodā, ņemot vērā darbinieka kartītē norādīto slodzi vai kartītē norādītās darba dienas un atņemot svētku dienas un dokumentos Kavējumi reģistrētās prombūtnes.
Vidējā alga kal. d. – vidējā alga kalendārajā dienā, kas tiek aprēķināta, dalot Bruto ar Kal. dienas.
Vidējā alga d.d. – vidējā alga darba dienā, kas tiek aprēķināta, dalot Bruto ar Darba dienas.


Atskaite par aprēķināto un izmaksāto algu

Lai sagatavotu atskaiti par darbiniekiem aprēķināto un izmaksāto algu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Algu atskaite

Tad tiks atvērta algu atskaite.

2) Algu atskaitē:

• Pie Skats jānorāda opcija atšķirības.

• Laukā Mēneša kods jānorāda mēneša kods, kurš atbilst tam mēnesim, par ar kuru saistītajiem algas aprēķiniem un maksājumiem ir jāsagatavo atskaite.

• Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādītas algas aprēķinos un maksājumos esošās algas formulas, tad jāieliek ķeksītis pie algu formulas. Savukārt, ja nepieciešams, ka atskaite tiek sagatavota, neparādot algas formulas, tad ķeksītis pie algu formulas nav jāliek.

• Ja atskaite ir jāsagatavo tikai par konkrētam darbiniekam aprēķināto un izmaksāto algu, tad laukā Persona jānorāda darbinieks, par kuru jāsagatavo atskaite.

3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE .

Tad tiks sagatavota atskaite par aprēķināto algu un veiktajiem algu maksājumiem.

Ja atskaitē pie algu formulas ķeksītis netika ielikts, tad atskaitē būs redzamas algas aprēķinu un maksājumu summas.

Savukārt, ja atskaitē pie algu formulas tika ielikts ķeksītis, tad atskaitē būs redzamas ne algas aprēķinu un maksājumu summas, bet arī algu formulas.

Atskaites kolonnā Neto alga būs redzama aprēķinātā neto alga.
Atskaites kolonnā Bruto alga būs redzama bruto alga.
Atskaites kolonnā Maksājums neto būs redzama maksājuma summa.
Atskaites kolonnā Atšķ. neto būs redzama starpība starp neto algu un veiktajiem maksājumiem.


Algu izmaksāšana

Pirms algu izmaksāšanas ir jābūt veiktam algu aprēķinam. Algu aprēķinu veic dokumentā Algas, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.

:?: Ja ir jāizveido nevis algu maksājums, bet algas avansu maksājums, tad tas jāveido atbilstoši aprakstam, kurš pieejams šeit.

:?: Ja ir darbinieki, no kuru algas ir jāveic ir ieturējumi un/vai atvilkumi, tad šiem darbiniekiem ieturējumu un/vai atvilkumu algas formula jānorāda vai nu gan algas aprēķinā, gan maksājumā, vai arī tikai vienā no šiem dokumentiem. Ja ir darbinieki, no kuru algas ir jāveic ir ieturējumi un/vai atvilkumi un neesat pārliecināti, kā ieturējumi un atvilkumi jāreģistrē Jūsu uzņēmuma datubāzē, tad, lūdzu, sazinieties ar “Directo” pārstāvjiem.

Kad algas ir aprēķinātas, tad, lai veiktu algu maksājumu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Algu atskaite

Tad tiks atvērta algu atskaite.

Lai izveidotu algu maksājumu, algu atskaitē:

1) Pie Skats jānorāda opcija atšķirības. Jānorāda arī mēneša kods, kurš atbilst tam mēnesim, par kuru jāizmaksā alga.

Ja ir jāizveido algas maksājums tikai konkrēta departamenta, nevis visa uzņēmuma darbiniekiem, tad laukā Departaments ir jānorāda departaments, kura darbiniekiem jāizmaksā algas.

Ja algas maksājums ir jāizveido tikai konkrētam darbiniekam, tad laukā Persona jānorāda konkrētais darbinieks.

Ja pirms maksājuma izveidošanas atskaitē ir nepieciešams redzēt algas aprēķinos un maksājumos iekļautās algu formulas, tad ir jāieliek ķeksītis pie algu formulas. Savukārt, ja pirms maksājuma izveidošanas atskaitē nav jābūt redzamām algas formulām, bet tikai aprēķinātās un izmaksātās algas kopsummai par katru darbinieku, tad ķeksītis pie algu formulas nav jāliek.

2) Jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks sagatavota atskaite, kurā būs redzama darbiniekiem aprēķinātā un izmaksātā alga un to starpība.

Šādi izskatīsies atskaite, ja tajā ir ielikts ķeksītis pie algu formulas:

Savukārt šādi izskatīsies atskaite, ja tajā nav ielikts ķeksītis pie algu formulas:

3) Jāpārbauda, vai atskaitē atspoguļotās summas ir korektas (tās ietekmē izveidotie algu aprēķini un algu maksājumi) un, ja viss ir korekti, tad, lai izveidotu algu maksājumu ar aprēķinātās un izmaksātās algas starpību, atskaitē jānospiež poga VEIDOT MAKSĀJUMU.

4) Tad tiks atvērts algas maksājuma dokuments. Dokumenta laukā Numurs jābūt norādītam intervālam, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, laukā Maksājuma veids jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankai, no kuras tiks izmaksātas algas un laukā Datums ir jānorāda maksājuma veikšanas datums.

:?: Ja ir nepieciešams eksportēt uz banku maksājuma uzdevumu, tad ir jāpārliecinās, ka kolonnā Bankas konti ir norādīti korektie darbinieku bankas konti. Ja kāda darbinieka bankas konts nav norādīts, tad tas jānorāda. Jāņem vērā arī tas, ka, lai, importējot maksājuma uzdevumu internetbankā, tajā būtu korektas summas, ir jāpārliecinās, ka visi dokumenta lauki Apraksts ir tukši. Ja dokumenta galvenē tiks aizpildīts lauks Komentārs, tad komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās un būs arī dokumenta grāmatojuma komentārs.

5) Lai saglabātu algu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga Saglabāt.

6) Lai iegūtu maksājuma uzdevuma failu, kuru importēt bankā, dokumentā jānospiež poga EKSPORTS. Tad tiks lejupielādēts fails, kuru varēs importēt internetbankā.

7) Lai iegrāmatotu algu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

:?: Izveidotais algu maksājuma dokuments būs pieejams dokumentu sarakstā Algu maksājumi, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.


Atskaite par algu maksājumiem

Lai sagatavotu atskaiti par algu maksājumiem:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Algu atskaite

Tad tiks atvērta algu atskaite.

2) Algu atskaitē:

• Pie Skats jānorāda opcija maksājumi.

• Ja atskaite jāsagatavo par maksājumiem, kuri saistīti ar konkrēta mēneša algu, tad laukā Mēneša kods jānorāda mēneša kods, un lauki pie Datums ir jāatstāj tukši. (Tādējādi atskaite tiks sagatavota par maksājumiem, kuri attiecas uz konkrētu mēnesi pat tad, ja maksājumi veikti dažādos mēnešos. Piemēram, norādot maija mēneša kodu, tiks parādīti gan par maiju veiktie avansi, kuri izmaksāti maijā, gan izmaksātā alga par maiju, kura izmaksāta jūnijā.)

• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētā periodā veiktajiem maksājumiem, tad laukos pie Datums ir jānorāda periods, par kurā veiktajiem maksājumiem jāsagatavo atskaite, un lauks Mēneša kods ir jāatstāj tukšs.

• Ja uzņēmums izmaksā darbiniekiem algas no vairākiem bankas kontiem un atskaite ir jāsagatavo tikai par tiem maksājumiem, kas veikti no konkrēta bankas konta, tad laukā Maks. veids ir jānorāda maksājuma veids, kas atbilst konkrētajam bankas kontam.

• Ja atskaitē ir jābūt redzamām algas formulām, par kurām veikti maksājumi, tad ir jāieliek ķeksītis pie algu formulas.

• Ja atskaite ir jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad laukā Persona jānorāda konkrētais darbinieks.

• Ja atskaite ir jāsagatavo par konkrēta departamenta darbiniekiem, tad laukā Departaments jānorāda konkrētais departaments.

3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE .

Tad tiks sagatavota atskaite par algu maksājumiem.

Ja atskaitē pie algu formulas tika ielikts ķeksītis, tad atskaitē būs redzamas ne tikai veikto maksājumu summas, bet arī algu formulas, par kurām veikti maksājumi.

Savukārt, ja atskaitē pie algu formulas ķeksītis netika ielikts, tad atskaitē būs redzamas veikto maksājumu summas.


SEB Baltic Gateway pieslēgšana

Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības:

1. Uzņēmuma pārstāvim, kuram ir tiesības uzņēmuma vārdā parakstīt līgumus, ir jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu Citi/Uzstādījumi, kur kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway.

2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojumus, ko izmantos un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež pogu Tālāk.
Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.

3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu SEB Baltic Gateway pieteikuma informāciju, kuru varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID.

4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs.

5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, iegūt elektroniski parakstītu līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu internetbankā.

"Directo" uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam

Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports „Directo“ tiks uzģenerēti automātiski. Tas parasti notiek no plkst. 3:00 līdz plkst. 5:00, kad banka izdod iepriekšējās dienas konta izrakstu vai periodiskā izraksta atskaiti.
Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.

„Directo“ sistēmas uzstādījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus vēlaties automātiski nosūtīt uz Directo.
Norēķinu kontus var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku SEB Gateway IBAN (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu Saglabāt.

Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad sistēmas uzstādījumos jānorāda nepieciešamais intervāls.
Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma Noklusējuma intervāls norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu Saglabāt.

Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails.
To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu Saglabāt.

Ja, saglabājot uzstādījumus, jums parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, lūdzu, rakstiet uz support@directo.lv


Artikuli

Artikuli ir preces, pakalpojumi, materiāli, darbi utml.

Ja ir jāizveido jauna artikula kartīte, tad galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu SISTĒMA → Artikuli → jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna artikula kartīte.

Tajā noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:
Kods - jāieraksta artikula kods.
:?: Vairākiem artikuliem nevar būt vienāds kods. Kodā nevajag iekļaut burtus ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, atstarpes, pluss zīmes, procentu zīmes, pēdiņas. Kodā ir ieteicams neiekļaut arī citus simbolus.
Nosaukums - jāieraksta artikula nosaukums.
Klase - jānorāda, kurā artikulu klasē ietilpst šis artikuls.
:?: Lai atvērtu sarakstu ar artikulu klasēm un no tām izvēlētos nepieciešamo klasi, ir ar dubultklišķi jāieklikšķina laukā Klase. Tad tiks atvērts artikulu klašu saraksts, kurā jāuzpiež uz nepieciešamās klases koda. Savukārt, ja sarakstā nav nepieciešamās klases, tad tā ir jāizveido.
Veids - precēm un materiāliem jānorāda veids Noliktavas prece, bet pakalpojumiem un darbiem jānorāda veids Tiešs/serviss.
Sērijas nr. - jānorāda, vai artikulam ir sērijas numurs. Ja artikulam nav sērijas numura, tad jānorāda opcija Bez. Opcija Vienības/partijas sērijas numurs jānorāda, ja artikulam ir sērijas numurs, kurš var būt vienāds vairākiem šī artikula gabaliem. Opcija Sērijas numurs jānorāda tad, ja katram artikula gabalam ir unikāls sērijas numurs, kurš nav vienāds vairākiem šī artikula gabaliem.
Mērvienība - jāieraksta artikula mērvienība.

Atkarībā no nepieciešamības jāaizpilda arī citi lauki:
Pārdošanas cena - artikula pārdošanas cena bez PVN.
:?: Pēc cenas norādīšanas laukā PVN cena tiks parādīta artikula cena ar PVN.
Svītrkods - artikula svītrkods. Ja artikula kartītē norāda tā svītrkodu, tad artikulu var norādīt dokumentos, ar svītrkodu skeneri noskenējot tā svītrukodu.
SN norma - lauks, kurā var noteikt, kādiem kritērijiem jāatbilst artikula sērijas numuram. Piemēram, ja laukā ievada 123* , tad sērijas numuram jāsākas ar 123, un pēc 123 var sekot jebkāds teksts. Savukārt *66ZZ nozīmē, ka sērijas numuram jābeidzas ar 66ZZ, bet ????? nozīmē, ka sērijas numuram jābūt 5 rakstzīmes garam.
• Ja ir jānorāda artikula augstums, platums un dziļums, tad tas jānorāda laukos Augstums, Platums un Dziļums.
Projekts - ja artikuls ir jāsasaista ar konkrētu projektu, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais projekts. Tad, norādot dokumentos šo artikulu, pie tā automātiski nonāks artikula kartītē norādītais projekts.

Lai saglabātu artikula kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Ar Intrastat saistītā informācija

Ja no “Directo” būs nepieciešams iegūt informāciju Intrastat veidlapu aizpildīšanai, tad artikula kartītē jāaizpilda lauki:
CN8 kods - jānorāda artikulam atbilstošais kombinētās nomenklatūras kods.
Svars (kg) - artikula neto svars.
Izcelsmes valsts - artikula izcelsmes valsts.
:?: Ja artikuls tiek ražots dažādās valstīs, tad šo lauku var atstāt tukšu un norādīt izcelsmes valsti tad, kad artikuls ar dokumentu Saņemtās preces tiek pieņemts noliktavā.

PVN kodi un grāmatvedības konti

Uz artikulu tiek attiecinātas tās PVN likmes (PVN kodi) un grāmatvedības konti, kas norādīti artikula klases kartītē.

Ja uz artikulu attiecināmie PVN kodi un/vai konti sakrīt ar artikula klases kartītē norādītajiem, tad tie artikula kartītē nav jānorāda.

Savukārt, ja uz artikulu attiecas PVN kodi un/vai konti, kas atšķiras no artikula klases kartītē norādītajiem, tad tie jānorāda artikula kartītē, sadaļā Konti:
Pārdošana vietējais - ieņēmumu konts, uz kuru jāgrāmato ieņēmumi no artikula pārdošanas, ja artikuls tiek pārdots klientiem, kuru kartītēs kā PVN reģions ir norādīts Vietējais. Ja šis konts sakrīt ar artikula klases kartītē norādīto kontu, tad šis lauks nav jāaizpilda.
PVN vietējais - PVN kods, kurš jāattiecina uz artikulu dokumentos, ja klienta kartītē kā PVN reģions ir norādīts Vietējais. Ja uz artikulu attiecināmais PVN kods sakrīt ar artikula klases kartītē norādīto PVN kodu, tad šis lauks nav jāaizpilda.
Pārdošana ES - ieņēmumu konts, uz kuru jāgrāmato ieņēmumi no artikula pārdošanas, ja artikuls tiek pārdots klientiem, kuru kartītēs kā PVN reģions ir norādīts Iekšpus ES. Ja šis konts sakrīt ar artikula klases kartītē norādīto kontu, tad šis lauks nav jāaizpilda.
PVN ES - PVN kods, kurš jāattiecina uz artikulu dokumentos, ja klienta kartītē kā PVN reģions ir norādīts Iekšpus ES. Ja uz artikulu attiecināmais PVN kods sakrīt ar artikula klases kartītē norādīto PVN kodu, tad šis lauks nav jāaizpilda.
:?: Nepieciešamības gadījumā pēc augstāk aprakstītā principa jāaizpilda arī lauki, kuri saistīti ar artikula pārdošanu klientiem, kuriem ir citas PVN zonas (piemēram, eksporta un koncerna).

Artikula attēls

Saiti uz artikula attēlu var norādīt artikula kartītes laukā URL.

Ja nepieciešams, var pielāgot, lai artikula attēls ir redzams artikulu sarakstā, atskaitēs Noliktavas atlikums, Statistika par artikuliem, Pasūtījumu saraksts, Pirkuma pasūtījumu saraksts, Pirkums ieteicams.

Lai artikula attēls parādītos atskaitēs, no galvenās izvēlnes ir jāatver UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Vispārējā meklēšana → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki:
KODS - jānorāda ARTIKKEL
GALVENE - jāieraksta URL
PĀRLŪKS PARĀDA INFORMATĪVO LOGU - jānorāda . Tad atskaitēs tiks attēlots artikula attēls.

Pēc tam kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Ja ir nepieciešams, lai saite uz artikula attēlu tiktu norādīta nevis artikula kartītes laukā URL, bet citā laukā, tad saiti uz artikula attēlu var norādīt noteiktā artikula kartītes datulaukā. Tādā gadījumā sistēmas uzstādījumos ir jānorāda, kurā datulaukā tiek norādīta saite uz artikula attēlu.
Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → pie uzstādījuma Artikula datulauks, kurā ir norādīts URL jānorāda datulauks →
jānospiež poga Saglabāt

:?: Nepieciešamības gadījumā katrs lietotājs var iestatīt, lai viņam netiktu parādīts artikula attēls.
Ja ir nepieciešams to iestatīt, tad lietotājam no galvenās uzvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Privātie uzstādījumi → Lietotājs → pie uzstādījuma Lauki, pie kuriem nerāda paskaidrojumu jāieliek ķeksītis pie Artikuls
jānospiež poga Saglabāt

Saistītie artikuli

Saistītie artikuli ir artikuli, kuri ir līdzīgi konkrētajam artikulam, piemēram, ir no vienas sērijas.
Saistītos artikulus var piedāvāt klientam tad, kad viņam tiek pārdots konkrētais artikuls. Piemēram, kad klients iegādājas spilvendrānu, viņam var piedāvāt tās pašas kolekcijas segas pārvalku un palagu vai arī, kad klients pasūta vai iegādājas krēslu, viņam var piedāvāt tās pašas sērijas galdu.
Sarakstu ar artikula saistītajiem artikuliem var atvērt, arī veidojot iegādes dokumentu, piemēram, pasūtījumu piegādātājam.

Saistītos artikulus var norādīt artikula kartītes sadaļā Saistītie artikuli.

Dokumentā (piedāvājumā, klienta pasūtījumā, rēķinā, EKA rēķinā, piedāvājuma pieprasījumā, pirkuma pasūtījumā, dokumentā Saņemtās preces, noliktavas kustības dokumentā) sarakstu ar artikula saistītajiem artikuliem var atvērt, artikula koda laukā nospiežot taustiņu kombināciju ALT + R.
Tad tiks atvērts jauns logs, kurā būs saraksts ar artikula saistītajiem artikuliem.

Artikula kartītes sadaļa Iegādes artikuli

Ja artikulam ir viena iegādes cena un viens piegādātājs un artikula kartītē ir nepieciešams norādīt informāciju par artikula iegādi, tad to norāda kartītes norāda sadaļā Artikuls.
Iegādes cena - artikula iegādes cena.
Piegādātājs - piegādātājs, no kura tiek iepirkts artikuls.
Piegādātāja artikula kods - artikula kods piegādātāja uzskaitē. Ja tiek aizpildīts šis lauks, tad iegādes un noliktavas dokumentos norādot piegādātāja artikula kodu, “Directo” tiks atpazīts šis artikuls.
Iegādes valūta - valūta, kurā norādīta iegādes cena.

Ja artikuls tiek iepirkts no vairākiem piegādātājiem, tad informācija par artikula iegādi jānorāda artikula kartītes sadaļā Iegādes artikuli.
Piegādātājs - piegādātājs, no kura tiek iepirkts artikuls.
:?: Šis lauks jāaizpilda obligāti, citādāk rinda netiks saglabāta.
Piegādātāja artikula kods - artikula kods piegādātāja uzskaitē. Ja tiek aizpildīts šis lauks, tad iegādes un noliktavas dokumentos norādot piegādātāja artikula kodu, “Directo” tiks atpazīts šis artikuls.
Nosaukums - artikula nosaukums. Šis nav obligāti aizpildāms lauks, bet, ja tas tiek aizpildīts, tad šajā laukā norādītais artikula nosaukums nonāks piegādātajam veiktajos pirkuma pasūtījumos. Ja lauks netiek aizpildīts, tad pirkuma pasūtījumā kā artikula nosaukums tiks parādīts tas nosaukums, kas norādīts artikula kartītes sadaļā Artikuls.
Iegādes cena - cena, par kuru artikuls tiek iepirkts no piegādātāja.
Piegādātāja valūta - piegādātāja kartītē norādītās valūtas kods. Artikula iegādes cena ir jānorāda konkrētajā valūtā.

Artikula minimālais un maksimālais daudzums

Artikula kartītē var norādīt tā minimālo daudzumu, kuram ir jābūt noliktavā/s un arī artikula maksimālo pieļaujamo daudzumu noliktavā/s. Minimālais un maksimālais daudzums tiek attēlots un ņemts vērā atskaitē Pirkums ieteicams.

Ja uzņēmumam ir 1 noliktava, tad šos daudzumus norāda artikula kartītes sadaļā Artikuls.
• Laukā Min. daudzums jānorāda minimālais artikula daudzums, kuram jābūt noliktavā.
• Laukā Max daudzums jānorāda artikula maksimālais pieļaujamais daudzums noliktavā.

Savukārt, ja uzņēmumam ir vairākas noliktavas un ir nepieciešams norādīt atšķirīgu artikula minimālo un maksimālo daudzumu dažādās noliktavās, tad tas jānorāda artikula kartītes sadaļā Min/max daudzums.

:?: Ja artikula kartītē minimālais un maksimālais daudzums ir norādīts gan kartītes sadaļā Artikuls, gan arī sadaļā Min/max daudzums, tad uz noliktavām, pie kurām sadaļā Min/max daudzums ir norādīti daudzumi, attieksies sadaļā Min/max daudzums norādītie daudzumi, bet uz noliktavām, pie kurām daudzumi nav norādīti, attieksies daudzumi, kuri norādīti artikula kartītes sadaļā Artikuls.

Ja artikulam ir varianti, tad sadaļā Min/max daudzums var norādīt minimālo un maksimālo daudzumu variantiem.
:!: Ja datubāzē ir daudz noliktavu, un arī ar artikula variantu skaits ir liels, tad min/max funkcijas iestatīšanas opcija artikula variantiem tiek atiestatīta, un tad minimālais, maksimālais daudzums artikulam var tikt noteikts tikai pa noliktavām.
Iespēja norādīt artikula minimālo un maksimālo daudzumu pa variantiem tiek atiestatīta, ja, sareizinot artikula variant skaitu ar visu noliktavu skaitu, tiek iegūts skaitlis, kas ir lielāks par 1000. Šī kontrole tiek veikta katram artikulam atsevišķa, tādējādi var būt artikuli, kuriem sistēmā nav iespējams norādīt minimālo un maksimālo daudzumu pa variantiem, un var būt arī tādi artikuli, kuriem sistēmā ir iespējams norādīt minimālo un maksimālo daudzumu pa variantiem.

Paziņojums par artikulu dokumentos

Ja, ievietojot dokumentos artikulu, tajos jāparādās paziņojumam, tad artikula laukā Brīdinājums jāieraksta nepieciešamais paziņojuma teksts.

Izmaiņu veikšana artikula kartītē

Ja ir nepieciešams mainīt vai papildināt artikula kartītē norādīto informāciju, tad galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu SISTĒMA → Artikuli → jāatver artikula kartīte → jāveic kartītē izmaiņas → kartītē jānospiež poga Saglabāt.

:?: Lielākā daļa artikula kartītes lauku ir rediģējami, taču ir daži lauki, kurus pēc kartītes saglabāšanas un arī tad, kad artikuls jau ir pieņemts noliktavā (ja artikuls ir noliktavas prece) nevar mainīt.

Informācija par artikula kartītē veiktajām izmaiņām

Artikula kartītes sadaļā Izmaiņas var uzzināt, kādas izmaiņas veiktas artikula kartītē.

Sadaļā ir vairākas kolonnas:
Datums - datums, kurā veiktas izmaiņas.
Kas - lietotājs, kurš veicis izmaiņas.
Kas - kartītes lauks, kurā veiktas izmaiņas.
Pirms - tas, kas bija norādīts laukā pirms izmaiņu veikšanas.
Tagad - tas, kas ir/bija laukā pēc izmaiņu veikšanas.


Piegādātāja bankas konti

Ja piegādātāja norēķinu rekvizīti ir saistīti ar vienu bankas kontu, tad norēķinu rekvizītus norāda kartītē zem vārda Banka: lauciņā Bankas konts jānorāda piegādātāja bankas konta numurs un lauciņā Kods jānorāda banka. Pēc bankas norādīšanas automātiski aizpildīsies lauciņi SWIFT un Nosaukums – tajos no bankas kartītes nonāks bankas SWIFT kods un nosaukums.


Savukārt, ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad tos norāda piegādātāja kartītes sadaļā Bankas konti.
Laukā Bankas konts jānorāda bankas konta numurs, bet laukā Kods jānorāda bankas kontam atbilstošā banka.
Pēc bankas norādīšanas automātiski tiks aizpildīti lauki Nosaukums un SWIFT.

Ja piegādātājam ir vairāki bankas konti, tad dokumentos (piemēram, pasūtījumos, ienākošajos rēķinos un maksājumos) nepieciešamo piegādātāja bankas kontu varēs norādīt, pēc piegādātāja norādīšanas dokumentā ar dubultklikšķi ieklikšķinot bankas konta laukā.

Tad tiks atvērts saraksts ar piegādātāja bankas kontiem, no kura jāizvēlas nepieciešamais bankas konts.


Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite

Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite ir atskaite par avansa norēķinu personām izmaksātajām un viņu izlietotajām summām un bilancēm.
:?: Atskaitē tiek attēlota informācija no iegrāmatotajiem avansa norēķinu un avansa norēķinu maksājumu dokumentiem.

Lai sagatavotu atskaiti:
1) Galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu FINANSES → ATSKAITES → Izmaksu av. nor. pers. periodiskā atskaite
Tad tiks atvērta atskaite.

2) Atskaites laukos pie Periods jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.

Pārējie lauki atskaitē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:
• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu avansa norēķinu personu, tad lauciņā Izlietotājs jānorāda lietotāja kods. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par konkrētu personu, tad lauks Izlietotājs jāatstāj tukšs.
• Ja atskaite jāsagatavo tikai par tām avansa norēķinu personām, kurām norādītajā periodā ir bijuši dokumenti (iegrāmatoti avansa norēķini un/vai avansa norēķinu izmaksu dokumenti), tad ir jāieliek ķeksītis pie ar dokumentiem.
• Ja atskaite ir jāsagatavo nevis dalījumā pa avansa norēķinu personām, bet kā kopsavilkums par iegrāmatotajiem avansa norēķiniem un avansa norēķinu izmaksu dokumentiem, nedalot datus pa avansa norēķinu personām, tad ir jāieliek ķeksītis pie kopējā atdeve.
• Ja atskaitē jābūt redzamam dokumentā norādītajam komentāram, tad ir jāieliek ķeksītis pie Komentārs.

3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite.


Saite dokumentu atgrāmatošanai

Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu Atvērt.

Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jānorāda „atļauts“ pie Saite dokumentu atgrāmatošanai.


Dokumentu parakstīšana un atskaite Saskaņošana

Daudziem „Directo“ dokumentiem (piemēram, rēķiniem, avansa norēķiniem, pirkuma pasūtījumiem) var iestatīt parakstīšanas funkcionalitāti.

Var iestatīt, ka dokumentos automātiski nonāk parakstītāji un, ja nepieciešams, var iestatīt arī secīgu parakstīšanas procesu.

Parakstītājiem no sistēmas automātiski var izsūtīt e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta.

Visbiežāk parakstītāji paraksta dokumentus atskaitē Saskaņošana, kurā var vienlaicīgi parakstīt vairākus dokumentus. Parakstīšanu var veikt, arī atverot dokumentu.

Ja nepieciešams, var iestatīt, ka dokumentus var iegrāmatot tikai tad, kad tie ir pilnīgi parakstīti vai ieguvuši konkrētu parakstīšanas punktu skaitu.
Izmantojot atskaiti Saskaņošana var vienlaicīgi iegrāmatot visus parakstītos dokumentus.

Parakstīšanas punktu piešķiršana parakstītājiem, automātisko parakstītāju iestatīšana un ar parakstīšanas procesu saistītas tiesības

Lai sistēmā varētu parakstīt dokumentus, dokumentu parakstītājiem ir jāpiešķir parakstīšanas punkti, kā arī dokumentos ir jābūt norādītiem to parakstītājiem.
Visbiežāk lietotāju kartītēs norāda nosacījumus, uz kuriem pamatojoties lietotājiem ir automātiski jānonāk dokumentos kā to parakstītājiem, taču parakstītājus dokumentos var norādīt arī manuāli.

Parakstīšanas punktu piešķiršana lietotājam

Lai piešķirtu lietotājam parakstīšanas punktus:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi

2) Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Sarakstā ir jāatrod lietotājs, kuram ir jāpiešķir parakstīšanas punkti, un jāuzspiež uz lietotāja vārda un uzvārda, kurš ir kolonnā NOSAUKUMS.

3) Tad tiks atvērta lietotāja personīgo tiesību sadaļa. Ir jāieklikšķina kolonnā Modulis.

Tad tiks atvērts saraksts, kurā ir jāizvēlas tas dokumentu veids, kurā lietotājs būs parakstītājs.
Pēc tam kolonnā ir jānorāda, vai lietotājam jāpiešķir tiesības uz visiem konkrētā veida dokumentiem, paplašinātās tiesības (tiesības uz dokumentiem, kuros noliktava un/vai objekts sakrīt lietotāja kartītē norādīto) vai arī uz paša veidotajiem dokumentiem (parakstītājiem parasti ir nepieciešamas plašākas tiesības, parasti šo opciju neizvēlas).
Pēc tam ir jāieliek ķeksīši pie tām darbībām, kuras lietotājs drīkst veikt – jānorāda, vai lietotājs drīkst atvērt un redzēt konkrēto dokumentu sarakstu (opcija Šķirstīt), dokumentu sarakstā pievienot un noņemt kolonnas un mainīt kolonnu secību (opcija Kolonnas), atvērt un apskatīt konkrētā veida dokumentus (opcija Skatīt), izveidot jaunu dokumentu (Opcija Pievienot), veikt izmaiņas dokumentos (opcija Mainīt), dzēst, apstiprināt jeb iegrāmatot, redzēt dokumentam piesaistītos pielikumus un pievienot/atsaistīt no tā pielikumus (opcija Pielikumi), drukāt.
Kolonnā Punkti noteikti jānorāda, cik parakstīšanas punkti ir jāpiešķir lietotājam.

4) Pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

Automātisko parakstītāju iestatīšana

Visbiežāk lietotāju, kuriem ir jāparaksta dokumenti, kartītēs norāda nosacījumus, uz kuriem pamatojoties lietotājiem ir automātiski jānonāk dokumentos kā to parakstītājiem. Vairumā gadījumu tiek iestatīts, ka lietotājs nonāk kā parakstītājs visos konkrēta veida dokumentos (piemēram, visos ienākošajos rēķinos) vai nonāk dokumentos, ja tajos ir norādīts konkrēts objekts, projekts, konts vai ja lietotājs ir dokumentā norādītā projekta vadītājs vai dalībnieks.
Parakstītājus dokumentos var norādīt arī manuāli.

Šeit aprakstīts, kā iestatīt, lai dokumentos automātiski nonāk parakstītāji.

Lai iestatītu, ka lietotājs automātiski nonāk dokumentos kā parakstītājs:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi

2) Tad tiks atvērts lietotāju saraksts. Sarakstā ir jāatrod lietotājs, kuram automātiski jānonāk dokumentos kā to parakstītājam, un jāuzspiež uz lietotāja grupas koda, kurš atrodas kolonnā GRUPA.

3) Tad tiks atvērts jauns logs. Ir jāatver tā sadaļa Saskaņošana.

4) Tabulas Noklusējuma parakstītājs kolonnā Dokuments ir jānorāda, kurā dokumentā lietotājam automātiski jānonāk kā tā parakstītājam.
Pēc tam jānorāda nosacījumi, uz kuriem pamatojoties viņam jānonāk norādītā veida dokumentos kā parakstītājam.

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam visos jaunajos norādītā veida dokumentos, tad ir jāieliek ķeksītis pie Jauns.

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam visos jaunajos paša veidotajos norādītā veida dokumentos, tad ir jāieliek ķeksītis pie Paša.

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts objekts, tad laukā Objekts jānorāda konkrētais objekts.

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts projekts, tad laukā Projekts jānorāda konkrētais projekts.

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir projekts, kura vadītājs viņš, tad ir jāieliek ķeksītis pie Proj. vad.

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir projekts, kura dalībnieks viņš ir, tad ir jāieliek ķeksītis pie Proj. dalībnieks.

Ja lietotājam jānonāk kā parakstītājam norādītā veida dokumentos, kuros ir konkrēts konts, tad laukā Konts ir jānorāda konkrētais konts.

Var iestatīt, ka lietotājs nonāk kā parakstītājs dokumentā tad, ja izpildās vairāki nosacījumi.
Attēlā piemērs, kā iestatīt, lai lietotājs ielasītos kā parakstītājs ienākošajos rēķinos, kuros ir objekts MARKETING un projekts, kura dalībnieks viņš ir vai ienākošajos rēķinos, kuros ir konts 7670.

Lietotājam var piešķirt papildu tiesības uz dokumentu parakstīšanas procesu, piemēram, tiesības mainīt parakstītājus. Šīs tiesības var piešķirt arī tiem lietotājiem, kuri nav parakstītāji.

Ja lietotājam jāpiešķir papildu tiesības uz parakstīšanas procesu, tad lietotāja kartītes tabulā Drošība ir jāieliek ķeksīši pie tiesībām, kuras ir jāpiešķir lietotājam. Ķeksīšu nozīme aprakstīta blakus tabulai.

Lai saglabātu norādītos iestatījumus, jānospiež poga Saglabāt.

E-pasti parakstītājiem

Parakstītāji var saņemt e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta. E-pasti tiek nosūtīti uz lietotāja kartītē norādīto e-pasta adresi.

Attēlā piemērs, kā izskatās e-pasts par dokumentiem, kuri ir jāparaksta:

Lai parakstītāji saņemtu e-pastus par dokumentiem, kuri viņiem jāparaksta, ir jāiestata, kurās dienās un cikos no sistēmas automātiski jātiek izsūtītiem e-pastiem. Lai to iestatītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana

2) Lai parakstītāji saņemtu e-pastus par parakstīšanu:
• Pie uzstādījuma Parakstīšanas paziņojumu saņēmējs ir jānorāda opcija Parakstītājs.
• Pie uzstādījuma Stundas, kurās jāizsūta paziņojumi par parakstīšanu ir jānorāda, cikos sistēmai ir jāizsūta parakstītājiem e-pasti (piemēram, ja plkst. 10:00 un 15:00, tad ir jānorāda 10,15).
• Pie uzstādījuma Dienas, kurās jāizsūta paziņojumi par parakstīšanu (1=pirmdiena…7=svētdiena) ir jānorāda dienas, kurās parakstītājiem ir jāsaņem e-pasti (piemēram, ja katru dienu no pirmdienas līdz piektdienai, tad jānorāda 1,2,3,4,5).

3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.

Iestatīšana, ka var iegrāmatot tikai parakstītos dokumentus un ka parakstīšana ir secīga

Ja nepieciešams, var iestatīt, ka
• dokumentus var iegrāmatot tikai tad, kad tie ir parakstīti vai ja tos ir parakstījis noteikts parakstītāju skaits;
• dokuments jāparaksta secīgi (attiecīgi, ka pirmajiem ir jāparaksta tiem parakstītājiem, kuriem ir piešķirts mazāks parakstīšanas punktu skaits, un tikai pēc tam var parakstīt tie, kuriem ir vairāk parakstīšanas punktu).

Lai to iestatītu:

No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana

• Ja ir jāspēj iegrāmatot dokumentus tikai tad, kad tie ir saņēmuši visu parakstītāju parakstus, tad pie konkrētā dokumentu veida ir jāieliek ķeksītis pie 100 %.
• Savukārt, ja ir jāspēj iegrāmatot dokumentus tikai tad, kad tie ir saņēmuši parakstus no konkrēta parakstītāju skaita, tad pie konkrētā dokumentu veida kolonnā Skaits ir jāieraksta nepieciešamais parakstītāju skaits.
• Ja ir nepieciešams, ka parakstīšanas process notiek secīgi pamatojoties uz parakstītājiem piešķirtajiem punktiem (ka pirmie var parakstīt tie, kuriem ir mazāks punktu skaits, un tikai tad, kad viņi ir parakstījuši, tad tie, kuriem ir lielāks punktu skaits), tad ir jāieliek ķeksītis pie Secīgi.

Zemāk ir iespējams noteikt, ka, lai varētu iegrāmatot dokumentu, tam ir jāsaņem konkrēts punktu skaits (tas, cik punktu dokuments saņem pēc parakstīšanas, ir atkarīgs no tā, cik daudz punktu ir piešķirts katram parakstītājam).
Obligātais punktu skaits pie konkrētā dokumentu veida ir jāieraksta kolonnā Punkti.
:?: Šo funkcionalitāti izmanto reti - biežāk tiek norādīts, ka, lai varētu iegrāmatot dokumentu, tam ir jāsaņem visu parakstītāju paraksti.

3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.

Dokumentu parakstīšana

Atskaitē Saskaņošana var redzēt, kuri dokumenti jāparaksta un tos parakstīt.

Lai parakstītu dokumentus:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Saskaņošana
Tad tiks atvērta atskaite Saskaņošana.

2) Atskaitē:
• Laukā Apstiprināts jānorāda opcija viss.
• Laukā Noritēja jānorāda opcija .
•Jāpārliecinās, ka laukā Saskaņotājs ir Jūsu lietotājvārds (lai sagatavotu atskaiti tikai par tiem dokumentiem, kuri jāparaksta Jums, nevis kādam citam).

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

4) Tad tiks parādīti dokumenti, kuri Jums jāparaksta.
Ielieciet ķeksīšu pie dokumentiem, kurus parakstīsiet, un pēc tam nospiediet pogu Parakstīt izvēlētos.

:?: Ja kādu dokumentu noraidiet, tad pie tā nevajag likt ķeksīti, un paša dokumenta sadaļā Saskaņošana, kurā ir redzami visi parakstītāji, Jums savā parakstīšanas līnijā jānospiež poga Aizliegt. Ja ir nepieciešams atstāt komentāru par to, kāpēc neparakstāt, tad pirms pogas Aizliegt nospiešanas Laukā Piezīmes varat atstāt komentāru.

5) Pēc pogas Parakstīt izvēlētos nospiešanas parādīsies paziņojums Parakstīt izvēlētos dokumentus? Lai tos parakstītu, jānospiež poga OK.

6) Kad dokumenti būs parakstīti, atskaitē parādīsies teksts Padarīts.

Parakstīto dokumentu iegrāmatošana

Izmantojot atskaiti Saskaņošana, var vienlaicīgi iegrāmatot vairākus parakstītos dokumentus.

Lai to izdarītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → ATSKAITES → Saskaņošana
Tad tiks atvērta atskaite Saskaņošana.

2) Atskaitē noteikti:
• Pie Apstiprināts jānorāda opcija Neapstiprināts.
• Pie Noritēja jānorāda opcija Pilnībā.
• Lauks Saskaņotājs ir jāatstāj tukšs.

Šādi aizpildot atskaites laukus, atskaitē tiktu parādīti visi pilnīgi parakstītie dokumenti, kuri nav iegrāmatoti. Taču, ja nepieciešams iegrāmatot tikai dokumentus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, tad ir jānorāda nepieciešamie kritēriji, piemēram:
• Ja ir jāiegrāmato dokumenti, kuru datums ietilpst konkrētā periodā, tad laukos pie Periods jānorāda konkrētais periods.
:?: Ja nepieciešams atlasīt parakstāmos dokumentus nevis pēc dokumentu datuma, bet gan dokumentu grāmatojumu datuma, tad opcija Periods jānomaina uz Trans. datums.
• Ja ir jāiegrāmato tikai konkrēta veida dokumenti (piemēram, tikai ienākošie rēķini vai tikai avansa norēķini), tad pie lauka Dokuments jānorāda attiecīgais dokumentu veids.
• Ja ir jāiegrāmato dokumenti, kurus ir parakstījis konkrēts lietotājs, tad laukā Saskaņotājs ir jānorāda parakstītāja lietotāja kods.

3) Kad ir norādīts, pēc kādiem kritērijiem jāatlasa iegrāmatojamie dokumenti, jānospiež poga ATSKAITE.

4) Tad tiks parādīts saraksts ar parakstītajiem dokumentiem, kuri nav iegrāmatoti.

5) Ir jāieliek ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato un pēc tam jānospiež poga Apstiprināt izvēlētos.

6) Tad parādīsies paziņojums ar tekstu Vai apstiprināt izvēlētos?. Lai iegrāmatotu izvēlētos dokumentus, paziņojumā jānospiež poga OK.

7) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā būs norādīti apstiprināto dokumentu numuri. Ja kāds dokuments nebūs apstiprināts, tad pie konkrētā dokumenta būs norādīts iemesls, kāpēc dokuments netika apstiprināts.

Parakstu atcelšana pēc izmaiņu veikšanas dokumentā

Var iestatīt, ka izmaiņu veikšana konkrētos ienākošo rēķinu, pirkumu pasūtījumu un avansa norēķinu laukos atceļ dokumentam jau piešķirtos parakstus.

Lai to iestatītu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Apstiprināšanas nosacījumi / Saskaņošana

2) Atkarībā no tā, uz kura veida dokumentiem jāattiecina parakstu atcelšanas iestatījumi, dokumentu veidam atbilstošajā uzstādījumu laukā (uzstādījumu lauki redzami attēlā) ir jānorāda, kuros dokumentu laukos veiktajām izmaiņām ir jāatceļ paraksti - ir jānorāda konkrēto dokumentu lauku apzīmējumi XML.

Lai noskaidrotu dokumentu lauku apzīmējumus XML, sazinieties ar “Directo” klientu atbalstu, rakstot uz support@directo.lv un e-pastā precizējiet, kuru lauku apzīmējumus nepieciešams noskaidrot.
Pirms dokumenta lauka apzīmējuma ir jānorāda “p” vai “r” burts un pēc tā - punkts. “p” burts jānorāda, ja lauks ir dokumenta galvenē, bet “r” burts jānorāda, ja lauks ir dokumenta rindās.
Attēlā piemērs, kā iestatīt, ka ienākošā rēķina parakstus atceļ izmaiņas rēķina summā (p.summa) un rindā norādītā konta maiņa (r.konto).

3) Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.

lv/news.txt · Labota: 2022/06/30 09:56 , labojis lasma