Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:mr_laekumine

Ienākošie maksājumi

Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, priekšapmaksas maksājumus, naudas atgriešanu klientiem.

:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.
Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot ienākošo maksājumu dokumentus.

Ienākošā maksājuma izveidošana

Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu

Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:

1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.

2) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi

Pēc tam jānospiež poga Pievienot jaunu.


3) Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:

Numurs - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.

Datums - maksājumu veikšanas datums.

Maks.veids - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts „Directo“.

• Laukā Komentārs var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.
:?: Ien. maks. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams šeit.

4) Jānospiež poga Saglabāt.

5) Jānospiež poga IMPORTĒT SEPA EST vai IMPORTĒT FIDAVISTA.

6) Jānospiež poga Browse… un no datora jāizvēlas importējamais fails.

7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga IMPORT. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.

8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga IEKOPĒT.

9) Pēc tam jāpārbauda, vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi:

Klients - klients, no kura saņemts maksājums.

Bankas val. - maksājuma valūta.

Kurss K - maksājuma valūtas kurss pret eiro.

Bankas summa - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums.

• Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā Rēķins jābūt norādītam rēķina numuram.

• Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā Pasūtījums jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā PVN kods jānorāda PVN kods.

• Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā Klients jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā PVN kods jānorāda PVN kods.
:?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts un Pārd. PVN priekšapmaksas konts. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt šeit.
:?: Ja nepieciešams, var iestatīt, ka PVN kods pie avansiem ir jānorāda obligāti.

Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:

• Maksājuma rindās, kolonnā Datums jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā Datums. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.

• Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā Objekts jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā Objekts ir jānorāda objekta kods.

• Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā Projekts jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā Projekts jānorāda projekta kods.

10) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga Saglabāt. Savukārt, lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – Saglabāt.

Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem

Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.

2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.
Pie lauka UZSTĀDĪJUMS ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija Personīgs) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija Sistēmas).
Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem un jānospiež poga Saglabāt.

Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods

Ja nepieciešams, var iestatīt, ka pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un ka ienākošā maksājuma dokumentu nevarēs iegrāmatot, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.

Lai to iestatītu:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta priekšapmaksas PVN un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.

3) Tad tiks parādīts uzstādījums Priekšapmaksas PVN kods ir jānorāda obligāti. Pie tā jānorāda opcija un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

lv/mr_laekumine.txt · Labota: 2021/12/29 16:32 , labojis lasma