Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:leping

Līgumi

Sistēmā no līgumiem var izrakstīt rēķinus vai pasūtījumus. Tādā gadījumā līgumos norāda rēķinos vai pasūtījumos iekļaujamo informāciju (piemēram, klientu, artikulus un to cenas, rēķina vai pasūtījuma apmaksas termiņu) un informāciju, kura ietekmēs rēķinu vai pasūtījumu izrakstīšanas procesu, savukārt rēķinus vai pasūtījumus izraksta, izmantojot atskaiti Līgumu saraksts.

Līgumu klases

Līgumus var iedalīt klasēs. Ja līgumi ir iedalīti klasēs, tad atskaiti Līgumu saraksts var sagatavot par konkrētu līgumu klasi, kā arī no atskaites izrakstīt rēķinus vai pasūtījumus no izvēlētās klases līgumiem.

Lai izveidotu līgumu klasi, no galvenās izvēlnes jāatver → UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → sadaļa Līgumu klases → jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna līgumu klases kartīte, kurā jāieraksta:
• līgumu klases kods (Kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus. Pēc kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.),
• līgumu klases nosaukums.

Kad līgumu klases kartīte ir aizpildīta, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Līgums realizācijas rēķinu vai klientu pasūtījumu izrakstīšanai

Līgumus sistēmā var importēt vai arī izveidot manuāli.

Lai manuāli izveidotu līgumu realizācijas rēķinu vai klientu pasūtījumu izrakstīšanai, no galvenās izvēlnes jādodas uz jāatver kolonnu SISTĒMA → DOKUMENTI → Līgumi → jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērts jauns līgums.

Līgumā jāaizpilda lauki:
Līgums - jānorāda intervāls, no kura līgumam jāpiešķir numurs.
Pārdošanas līgums - jāieraksta līguma numurs.
• Ja līgums ietilpst līgumu klasē, tad laukā Klase jānorāda līgumu klase.

Pēc tam līguma sadaļā Pārdošana noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:
Klients - jānorāda klients.
Maksājuma termiņš – jānorāda no līguma veidoto rēķinu vai pasūtījumu apmaksas termiņš.

Lai no līguma klientam varētu izrakstīt rēķinus vai pasūtījumus, līgumā noteikti jāaizpilda lauki PĀRDOŠANAS SĀKUMS un Pārdošanas beigas.

:!: No līguma izrakstītā rēķina vai pasūtījuma datuma diena sakritīs ar to dienu, kura norādīta līguma laukā PĀRDOŠANAS SĀKUMS – piemēram, ja laukā PĀRDOŠANAS SĀKUMS ir norādīts mēneša 1. datums, tad rēķinus vai pasūtījumus varēs izrakstīt no līguma ar mēneša 1. datumu.
No līguma varēs izrakstīt rēķinus vai klientu pasūtījumus par to periodu, kurš ietilpst periodā starp laukos PĀRDOŠANAS SĀKUMS un Pārdošanas beigas norādītajiem datumiem.

• Ja no līguma tiks izrakstīti rēķini, kuri jāizraksta katru mēnesi ar mēneša 1. datumu (piemēram, rēķini par nomas pakalpojumiem), tad līgumā jānorāda šādi:
Bet laukā PĀRDOŠANAS SĀKUMS jānorāda mēneša 1. datums (piemēram, 01.01.2021).

• Ja no līguma tiks izrakstīti rēķini, kuri jāizraksta katru mēnesi ar mēneša pēdējo datumu (piemēram, rēķini par komunālajiem pakalpojumiem), tad līgumā jānorāda šādi:
Un laukā PĀRDOŠANAS SĀKUMS jānorāda mēneša pēdējais datums (piemēram, 31.01.2021).

• Līgumā noteikti jāaizpilda arī lauks Pārdošanas beigas.

• Laukos Līguma sākums un Līguma beigas jānorāda līguma darbības laiks.

• Ja līgumā tiks aizpildīts lauks Pārdošanas komentārs, tad, no līguma veidojot rēķinus vai pasūtījumus, laukā norādītais teksts nonāks no līguma izrakstīto rēķinu vai pasūtījumu laukā Komentārs.

Līguma rindās norāda informāciju, kura nonāks no līguma veidoto rēķinu (vai klientu pasūtījumu, ja no līguma tiks veidoti pasūtījumi) rindās: artikulus, artikulu daudzumu, cenu, piemērotās atlaides procentuālo apmēru (ja tiek piemērota atlaide).
:?: Ja līguma darbības laikā mainās artikuli un/vai artikulu cenas, kurām jānonāk no līguma veidotajos rēķinos, tad līguma rindu laukos Sākums un Beigas norāda datumus, no kuriem līdz kuriem rēķinos jāiekļauj artikuli un to cenas.
Lai saglabātu līgumu un tajā norādīto informāciju, līgumā jānospiež poga Saglabāt.

:?: Aizpildot līgumu, no kura tiks veidoti realizācijas rēķini vai klientu pasūtījumi, ir jāņem vērā, ka līgumā norādītā informācija nonāks no līguma veidotajos rēķinos vai klientu pasūtījumos un ietekmēs rēķinu vai klientu pasūtījumu izrakstīšanas procesu.
Lai pēc līguma aizpildīšanas no līguma varētu izrakstīt rēķinus vai pasūtījumus, līgumā noteikti ir jābūt aizpildītiem laukiem:
Pārdošanas sākums un Pārdošanas beigas.
Līguma sākums un Līguma beigas.
Perioda veids, Periods un lauks tam blakus.

Līgumu apvienošana

Ja klientam ir vairāki līgumi, un par tiem visiem ir jāizraksta viens kopīgs rēķins (nevis atsevišķs rēķins par katru līgumu), tad visos klienta līgumos, par kuriem jāizraksta kopīgs rēķins, ir jāieliek ķeksītis pie Apvienot rēķinus.

Rēķinu vai pasūtījumu izrakstīšana klientiem no līgumiem

Aparaksts par to, kā no līgumiem izrakstīt klientiem rēķinus vai pasūtījumus, pieejams šeit.

lv/leping.txt · Labota: 2021/10/18 09:53 , labojis lasma