Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:event

Notikumi

Sistēmā notikumi ir kartītes, kuras satur informāciju par plānotajiem un paveiktajiem darbiem vai notikumiem, komunikāciju ar klientiem utt. Notikumiem var izveidot uzņēmumam nepieciešamos tipus (piemēram, tikšanās, zvans, e-pasts, regulārā apkope) un statusus un uzstādīt, ka par notikumiem tiek izsūtīti atgādinājumi.
Visbiežāk notikumi tiek izmantoti, lai reģistrētu un plānotu darāmos darbus.

Notikuma izveidošana

Notikumu var izveidot vairākos veidos, piemēram, iesūtot sistēmā e-pastu (apraksts par to ir pieejams šeit) un manuāli.

Lai manuāli izveidotu notikumu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → DOKUMENTI → Notikumi → jānospiež poga Pievienot jaunu vai arī jāatver ar notikumu saistītais dokuments vai kartīte (piemēram, klienta vai projekta kartīte) un tajā jānospiež poga Notikums.

Tad tiks atvērta notikuma kartīte, kura jāaizpilda. Kartītes lauku nozīme:
Kontakta tips - vai notikums ir saistīts ar klientu (opcija Klients), piegādātāju (opcija Piegādātājs) vai ne ar klientu, ne ar piegādātāju (opcija Nesaistīts). Ja kontakta tips ir klients, tad laukā Kods jānorāda klients, ar kuru šis notikums ir saistīts, bet, ja kontakta tips ir piegādātājs, tad laukā Kods jānorāda piegādātājs.
Notikuma tips. Notikuma tips apraksta to, kas ir šis notikums (piemēram, tikšanās, zvans, e-pasts, regulārā apkope). Nepieciešamos notikumu tipus var izveidot uzstādījumos, un apraksts par notikumu tipu izveidošanu ir pieejams šeit.
Notikuma statuss apzīmē to, kādā statusā ir notikums – piemēram, procesā, kavēts, pabeigts. Nepieciešamos notikumu statusus var izveidot uzstādījumos, un apraksts par notikumu statusu izveidošanu ir pieejams šeit.
Sākums un Līdz datumam - notikuma periods.
Lietotājs - tas, kurš izveido notikumu.
Darbinieks - lietotājs, kurš ir norīkots strādāt ar šo notikumu (piemēram, ja notikums ir apkopes veikšana klienta iekārtai, tad tas ir lietotājs, kuram ir jāveic apkope).
Notikuma apraksts - apraksts par notikumu.
Piezīme - īss notikuma apraksts.
Atbilde - lauks, kurā notikuma gaitā var norādīt komentārus par notikuma procesu.

Notikuma sadaļā Ziņojumapmaiņa var uzstādīt automātisku e-pastu vai SMS izsūtīšanu par notikumu.
Lai to iestatītu, ir jāieliek ķeksītis, laukā Sūtīt kam jānorāda, kam jāsaņem ziņojums par notikumu (darbiniekam; lietotājam; gan darbiniekam, gan lietotājam; notikuma kontaktam; notikuma uzraugam; gan notikuma uzraugam, gan lietotājam), kanāls, uz kuru jāsaņem ziņojums (e-pasts vai SMS) un kad jāsaņem ziņojums.
Attēlā norādītajā piemērā ir iestatīts, ka gan notikuma darbiniekam, gan notikuma lietotājam 45 minūtes pirms notikuma sākuma tiks nosūtīts e-pasts.

Savukārt šajā piemērā ir iestatīts, ka gan notikuma darbiniekam, gan notikuma lietotājam 2022. gada 20. jūlijā plkst. 10:30 tiks nosūtīts e-pasts.

Notikuma izveidošana, nosūtot uz datubāzi e-pastu

Notikumus sistēmā var izveidot ne tikai manuāli, bet arī var iesūtīt sistēmā e-pastu, kā rezultātā “Directo” automātiski tiks izveidots notikums.

Lai iesūtītu sistēmā notikumu:

1) Jāatver e-pasts un e-pasta adreses laukā jānorāda e-pasta adrese datubaze_lv@event.data.directo.ee (teksta datubaze_lv vietā jānorāda teksts, kas linkā, no kura Jūs ielogojaties uzņēmuma “Directo” datubāzē, atrodas aiz teksta ocra_).
Šajā piemērā e-pasta adrese ir tests_lv@event.data.directo.ee

Jāieraksta arī e-pasta ziņojuma teksts un temats.
Pēc tam jānosūta šis e-pasts.

2) Tad “Directo” tiks izveidots notikums.
Notikums atradīsies notikumu sarakstā. Notikumu sarakstu var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu SISTĒMA → DOKUMENTI → Notikumi

3) Notikumu var turpināt apstrādāt un norādīt tajā pārējo nepieciešamo informāciju, piemēram, klientu, darbinieku, kuram ir jāstrādā ar šo notikumu un datumu, līdz kuram ir jāpabeidz notikums.


Ja nepieciešams, var iestatīt, ka sistēmā iesūtītie notikumi automātiski iegūst konkrētu tipu un statusu. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi.

Nepieciešamais notikumu tips jānorāda pie sistēmas uzstādījuma Notikuma tips sistēmā no e-pasta iesūtītajiem notikumiem, bet nepieciešamais notikumu tips jānorāda pie sistēmas uzstādījuma Notikuma statuss sistēmā no e-pasta iesūtītajiem notikumiem.
Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga Saglabāt.

Paziņojumi par notikumiem

Notikuma sadaļā Ziņojumapmaiņa var uzstādīt automātisku e-pastu vai SMS izsūtīšanu par notikumu.
Lai paziņojuma sūtīšana par notikumu būtu aktīva, notikuma ziņojumapmaiņas sadaļā ir jābūt ieliktam ķeksītim un jābūt norādītam, kam, kad un uz kādu kanālu jāsaņem paziņojums - laukā Sūtīt kam ir jābūt norādītam, kam jāsaņem ziņojums par notikumu (darbiniekam; lietotājam; gan darbiniekam, gan lietotājam; notikuma kontaktam; notikuma uzraugam; gan notikuma uzraugam, gan lietotājam), jābūt norādītam kanālam, uz kuru jāsaņem ziņojums (e-pasts vai SMS) un kad jāsaņem ziņojums.

Attēlā norādītajā piemērā ir iestatīts, ka gan notikuma darbiniekam, gan notikuma lietotājam 45 minūtes pirms notikuma sākuma tiks nosūtīts e-pasts.

Sistēmas uzstādījumos (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) var uzstādīt, kā noklusējumā tiks veikta jaunu notikumu ziņojumapmaiņa.

To, kā noklusējumā tiek aizpildīta jaunu notikumu ziņojumapmaiņas pirmā rinda, nosaka sekojošie sistēmas uzstādījumi:
Kam noklusējumā tiek sūtīta notikuma ziņojumapmaiņa - nosaka, kurš automātiski nonāk notikuma laukā Sūtīt kam kā notikuma ziņojumapmaiņas saņēmējs.

Notikuma noklusētais ziņojumapmaiņas kanāls - noklusējuma notikuma ziņojumapmaiņas kanāls. Pieejamās opcijas ir e-pasts vai SMS.

Notikuma noklusētais ziņojumapmaiņas atgādinājums stundās - nosaka, kad no sistēmas jāizsūta paziņojums par notikumu.
• Ja norāda pozitīvu skaitli, tad ziņojumapmaiņas pirmajā rindā automātiski ir opcija pirms sākuma. Piemēram, ja norāda 0.5, tad ziņojums par notikumu tiek izsūtīts 30 minūtes pirms notikumā norādītā notikuma sākuma.
• Ja norāda negatīvu skaitli, tad ziņojumapmaiņas pirmajā rindā automātiski ir opcija pirms beigām. Piemēram, ja norāda -0.5, tad ziņojums par notikumu tiek izsūtīts 30 minūtes pirms notikumā norādītā notikuma beigām.
:?: Ja aiz skaitļa norāda izsaukuma zīmi (piemēram, 0.5!), tad pirmajā notikuma ziņojumapmaiņas rindā automātiski netiek ielikts ķeksītis.

To, kāds būs notikumu ziņojumapmaiņas ziņu teksts, var noteikt sistēmas uzstādījumos vai notikumu tipu kartītēs.

Sistēmas uzstādījums, kurš nosaka, kāds būs no notikumiem izsūtīto ziņu teksts, ir Notikumu pasta formāts.

Savukārt notikumu tipu kartītēs (galvenā izvēlne → UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Notikumu tipi) var noteikt notikumu ziņojumapmaiņas ziņu tekstu tieši konkrētā tipa notikumiem.

Lai paziņojumā būtu informācija no notikuma dokumenta laukiem, uzstādījumos jānorāda paziņojumā attēlojamo notikumu lauku apzīmējumi kvadrātiekavās. Lauku apzīmējumi norādīti zemāk esošajā sarakstā.

Formāta norādīšanai kā atdalītājus var izmantot: \n pārejai jaunā rindā vai \t atdalīšanai vairākas atstarpes uz priekšu.

lv/event.txt · Labota: 2022/07/22 10:25 , labojis lasma