Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:or_aru_arved

Atskaite Ienākošie rēķini

Atskaitē ienākošie rēķini var:

Vairāku ienākošo rēķinu apstiprināšana jeb iegrāmatošana

Izmantojot atskaiti Ienākošie rēķini var vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot daudzus ienākošos rēķinus.

Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus ienākošos rēķinus:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Ienākošie rēķini
Tad tiks atvērta atskaite Ienākošie rēķini.

2) Atskaitē atkarībā no tā, vai jāiegrāmato rēķini, kuru datums vai grāmatojuma datums ietilpst konkrētā periodā, jānorāda opcija Periods vai Pēc grāmat. laika un perioda laukos jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina jeb jāiegrāmato.
Savukārt laukā Apstiprināti jānorāda opcija Neapstiprināti.

3) Ja rēķini, kuri jāapstiprina, jāatlasa pēc kāda papildu kritērija, ne tikai perioda (piemēram, pēc objekta, projekta, piegādātāja), tad atskaitē jānorāda arī konkrētais kritērijs vai kritēriji.

4) Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE.

5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem jeb neiegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem. Jāieliek ķeksīši pie tiem rēķiniem, kuri jāapstiprina jeb jāiegrāmato.

6) Kad pie rēķiniem, kuri jāiegrāmato, ir ielikts ķeksītis, tad jānospiež poga APSTIPRINĀT RĒĶINUS.

7) Tad tiks parādīts paziņojums, kurā jānospiež poga OK.

8) Pēc pogas OK nospiešanas jāgaida, kamēr parādīsies paziņojums par to, ka rēķini ir vai nav apstiprināti. Ja kāds no rēķiniem nebūs apstiprināts, tad pie tā būs rakstīts iemesls. Visbiežāk rēķini netiek apstiprināti, ja tajos nav aizpildīts kāds no obligātajiem laukiem vai ja ir slēgts finanšu periods.

lv/or_aru_arved.txt · Labota: 2024/03/14 11:18 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki