Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:mr_aru_kl_stat

Klientu statistika

Klientu statistika ir atskaite par klientiem izrakstītajiem rēķiniem.

Izmantojot šo atskaiti var iegūt dažādu informāciju, piemēram:
• iegūt informāciju par klientiem izrakstīto rēķinu skaitu, rēķinu kopsummu, rēķinos pārdoto artikulu skaitu;
• iegūt informāciju par izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa ieņēmumu kontiem;
• iegūt informāciju par izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa PVN kodiem un tādējādi pārbaudītu, vai rēķinos ir norādīti realizācijas, nevis iegādes dokumentiem paredzētie PVN kodi.

Klientu statistika dalījumā pa ieņēmumu kontiem

Lai sagatavotu atskaiti par klientiem izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa tajos norādītajiem ieņēmumu kontiem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu statistika
Tad tiks atvērta atskaite Klientu statistika.

2) Atskaitē jānorāda:

Periods, par kura rēķiniem jāsagatavo atskaite.
:?: Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru datums ietilpst norādītajā periodā, tad nav jāieliek ķeksītis pie lauka Pēc grāmat. laika. Savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru grāmatojuma datums ietilpst norādītajā periodā, tad ir jāieliek ķeksītis pie lauka Pēc grāmat. laika.

• Laukā pie perioda jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.

• Laukā Dalīt jānorāda opcija uz kontu.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite, kurā dati par rēķiniem būs sadalīti pa ieņēmumu kontiem.
Atskaitē uzspiežot uz kādas no summām tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls, kurā būs tie rēķini, kas veido konkrēto summu.

Klientu statistika dalījumā pa PVN kodiem

Lai sagatavotu atskaiti par klientiem izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa tajos norādītajiem PVN kodiem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu statistika
Tad tiks atvērta atskaite Klientu statistika.

2) Atskaitē jānorāda:

Periods, par kura rēķiniem jāsagatavo atskaite.
:?: Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru datums ietilpst norādītajā periodā, tad nav jāieliek ķeksītis pie lauka Pēc grāmat. laika. Savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru grāmatojuma datums ietilpst norādītajā periodā, tad ir jāieliek ķeksītis pie lauka Pēc grāmat. laika.

• Laukā pie perioda jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.

• Laukā Dalīt jānorāda opcija uz PVN.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite, kurā dati par rēķiniem būs sadalīti pa PVN kodiem.
Atskaitē uzspiežot uz kādas no summām tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls, kurā būs tie rēķini, kas veido konkrēto summu.

lv/mr_aru_kl_stat.txt · Labota: 2021/09/24 16:26 , labojis lasma