Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:mr_aru_kl_stat

Klientu statistika

Klientu statistika ir atskaite par klientiem izrakstītajiem rēķiniem.

Atskaitē Klientu statistika var iegūt dažādu informāciju, piemēram, par:
• klientiem izrakstīto rēķinu skaitu, rēķinu kopsummu, rēķinos pārdoto artikulu skaitu;
• izrakstītajiem rēķiniem dažādos dalījumos, piemēram, pa mēnešiem vai ceturkšņiem, vai pa ieņēmumu kontiem. Datu dalījumu var veikt, atskaites laukā Dalīt norādot parametru, pamatojoties uz kuru atskaitē jāsadala dati;
• izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa PVN kodiem un tādējādi pārbaudīt, vai rēķinos ir norādīti realizācijas, nevis iegādes dokumentiem paredzētie PVN kodi.

Atskaiti Klientu statistika var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu statistika

Atskaites laukā Periods noteikti jānorāda periods, par kura rēķiniem ir jāsagatavo atskaite.
:?: Izņēmuma gadījumos rēķina datums var atšķirties no rēķina grāmatojuma datuma (tā ir tad, ja rēķina laukā Transakcijas datums norāda datumu, kurš atšķiras no rēķina datuma). Ja rēķinu atlasei pēc perioda jāpamatojas nevis uz rēķinu datumu, bet uz rēķinu grāmatojuma datumu, tad atskaitē jāieliek ķeksītis pie pēc grāmat. laika.
Laukā pie perioda jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem jeb iegrāmatotajiem, neapstiprinātajiem jeb neiegrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.

Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, pamatojoties uz kuriem jāsagatavo atskaite, piemēram, klientu klase, artikulu klase.

Ja atskaitē ir jāiegūst nevis informācija par klientiem izrakstīto rēķinu skaitu, artikulu daudzumu šajos rēķinos un rēķinu kopsummu bez PVN, bet gan kādā dalījumā (piemēram, pa mēnešiem), tad laukā Dalīt ir jānorāda parametrs, pamatojoties uz kuru jāveic dalīšana (piemēram, ja atskaite jāsagatavo par 2023. gadu dalījumā pa mēnešiem, tad atskaites laukos pie Periods ir jānorāda 01.01.2023:31.12.2023 un laukā Dalīt jānorāda opcija uz mēnesi). Pēc lauka Dalīt aizpildīšanas laukā Rādīt jānorāda, kas tiks parādīts atskaitē (piemēram, apgrozījums).
:?: Ja tiek veikta dalīšana pa periodiem, tad, lai pārdošanas rezultāti tiktu attēloti ne tikai ar skaitļiem, bet arī to ar krāsām būtu parādīts, vai perioda dati ir lielāki vai mazāki nekā iepriekšējā periodā, atskaitē jāieliek ķeksītis pie krāsas. Krāsu nozīme, ja ir veikta atskaites dalīšana pa periodiem un atskaitē ir ielikts ķeksītis pie krāsas:
• zaļā krāsa - dati ir lielāki nekā iepriekšējie dati;
• sarkanā krāsa - dati ir mazāki nekā iepriekšējie dati;
• neiekrāsots - iepriekš nav datu, ar kuriem salīdzināt.

Ja nepieciešams, atskaiti var sagatavot arī dalījumā pa apakšsummām (piemēram, pēc pārdevēja vai artikulu klases). Lai to izdarītu, atskaites laukā Apakšsumma ir jānorāda parametrs, pamatojoties uz kuru atskaites dati ir jāsadala pa apakšsummām.

Kad ir norādīti kritēriji, pamatojoties uz kuriem ir jāsagatavo atskaite, tad ir jānospiež poga ATSKAITE.

Klientu statistika dalījumā pa ieņēmumu kontiem

Lai sagatavotu atskaiti par klientiem izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa tajos norādītajiem ieņēmumu kontiem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu statistika
Tad tiks atvērta atskaite Klientu statistika.

2) Atskaitē jānorāda:

Periods, par kura rēķiniem jāsagatavo atskaite.
:?: Izņēmuma gadījumos rēķina datums var atšķirties no rēķina grāmatojuma datuma (tā ir tad, ja rēķina laukā Transakcijas datums norāda datumu, kurš atšķiras no rēķina datuma). Ja rēķinu atlasei pēc perioda jāpamatojas nevis uz rēķinu datumu, bet uz rēķinu grāmatojuma datumu, tad atskaitē jāieliek ķeksītis pie pēc grāmat. laika.

• Laukā pie perioda jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem jeb iegrāmatotajiem, neapstiprinātajiem jeb neiegrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.

• Laukā Dalīt jānorāda opcija uz kontu.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite, kurā dati par rēķiniem būs sadalīti pa ieņēmumu kontiem.
Atskaitē uzspiežot uz kādas no summām tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls, kurā būs tie rēķini, kas veido konkrēto summu.

Klientu statistika dalījumā pa PVN kodiem

Lai sagatavotu atskaiti par klientiem izrakstītajiem rēķiniem dalījumā pa tajos norādītajiem PVN kodiem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Klientu statistika
Tad tiks atvērta atskaite Klientu statistika.

2) Atskaitē jānorāda:

Periods, par kura rēķiniem jāsagatavo atskaite.
:?: Izņēmuma gadījumos rēķina datums var atšķirties no rēķina grāmatojuma datuma (tā ir tad, ja rēķina laukā Transakcijas datums norāda datumu, kurš atšķiras no rēķina datuma). Ja rēķinu atlasei pēc perioda jāpamatojas nevis uz rēķinu datumu, bet uz rēķinu grāmatojuma datumu, tad atskaitē jāieliek ķeksītis pie pēc grāmat. laika.

• Laukā pie perioda jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem jeb iegrāmatotajiem, neapstiprinātajiem jeb neiegrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.

• Laukā Dalīt jānorāda opcija uz PVN.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite, kurā dati par rēķiniem būs sadalīti pa PVN kodiem.
Atskaitē uzspiežot uz kādas no summām tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls, kurā būs tie rēķini, kas veido konkrēto summu.

lv/mr_aru_kl_stat.txt · Labota: 2024/07/01 15:56 , labojis lasma

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki