Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_aru_hank_stat

Piegādātāja statistika ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem.

Visbiežāk atskaiti izmanto, lai iegūtu informāciju par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem dalījumā pa PVN kodiem. Lai tā sagatavotu atskaiti:
1) Jāatver atskaite Piegādātāja statistika. Tā atrodas kolonnā PIEGĀDĀTĀJI.

2) Lauciņos pie Periods jānorāda periods:
• Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru datums ietilpst konkrētā periodā, tad jānorāda konkrētais periods un lauciņam pie Pēc grāmat.laika nav jābūt ieķeksētam.
• Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru grāmatojumi ietilpst konkrētā periodā, tad jānorāda konkrētais periods un lauciņam pie Pēc grāmat.laika ir jābūt ieķeksētam.

3) Pie Rādīt jābūt norādītai opcijai Apgrozījums.

4) Lai atskaite tiktu sagatavota tikai par iegrāmatotajiem rēķiniem, pie Apstiprināts jānorāda opcija Apstiprināts.

5) Pie Dalīt jānorāda opcija uz PVN.

6) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad atskaitē informācija par katru ienākošajos rēķinos norādīto PVN kodu būs atsevišķā kolonnā. Atskaitē uzklikšķinot uz kādas no summām, atvērsies ienākošo rēķinu atskaite, kurā būs redzams, kuri rēķini veido šo summu.

lv/or_aru_hank_stat.txt · Labota: 2019/10/08 10:45 , labojis lasma