Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:or_aru_hank_stat

Piegādātāju statistika

Piegādātāju statistika ir atskaite par ienākošo rēķinu datiem.

Šo atskaiti bieži izmanto, lai iegūtu informāciju par ienākošajiem rēķiniem dalījumā pa PVN kodiem un tādējādi pārbaudītu, vai ienākošajos rēķinos ir norādīti iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzētie PVN kodi.

Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem rēķiniem dalījumā pa tajos norādītajiem PVN kodiem:

1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Piegādātāju statistika
Tad tiks atvērta atskaite Piegādātāju statistika.

2) Atskaitē jānorāda:

Periods, par kura rēķiniem jāsagatavo atskaite.
:?: Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuru datums ietilpst norādītajā periodā, tad nav jāieliek ķeksītis pie lauka Pēc grāmat. laika. Savukārt, ja atskaite jāsagatavo par ienākošajiem rēķiniem, kuru grāmatojuma datums ietilpst norādītajā periodā, tad ir jāieliek ķeksītis pie lauka Pēc grāmat. laika.

• Laukā Apstiprināti jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.

• Laukā Dalīt jānorāda opcija uz PVN.

3) Jānospiež poga ATSKAITE.

Tad tiks sagatavota atskaite, kurā dati par ienākošajiem rēķiniem būs sadalīti pa PVN kodiem.
Atskaitē uzspiežot uz kādas no summām tiks atvērta atskaite Ienākošie rēķini, kurā būs tie rēķini, kas veido konkrēto summu.

lv/or_aru_hank_stat.txt · Labota: 2021/09/24 16:03 , labojis lasma