Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:tootasuhyvitis

Töötukassa töötasu hüvitis

Juhend annab ülevaate, kuidas Directos arvestada töötajale tööandjapoolne miinimumtasu ning kuidas kajastada Töötukassa poolt makstavat töötasu hüvitist, et see läheks keskmiste tasude arvestuse alussummade sisse.

Esmalt tuleb arvestada tööandjapoolne miinimumtasu. Kui töötajaid on palju, võib Excelis andmed ette valmistada - nii saab kõigile töötajatele miinimumtasu korraga arvestusele asetada.

Kui Excelit ei kasutata, siis tuleb kõigile töötajatele lisada arvestus tavapäraselt, vajadusel korrigeerides brutosummasid. Töötasu arvestus tuleb salvestada ja kinnitada. Seejärel tuleb teha töötajatele väljamakse.

Kui Töötukassa on teinud omapoolse hüvitise väljamakse, on võimalik tööandjal saada Töötukassa lehelt infot, kui palju tema töötajatele töötasu hüvitist arvestati. Selleks, et Directos makstud hüvitist kajastada, tuleb luua uus töötasuvalem.

Uut töötasuvalemit saab teha Seadistused-Personali seadistused-Töötasuvalemid ja vajutades nuppu

Loodud valemile tuleb anda kood, meie näite puhul on see TK_HYVITIS, lisada valemile nimi. Deebet kontoks sisestada töötasu kulukonto ja Kreedit kontoks võlad töövõtjatele. Nii nagu tavapäraselt.
Valemi tüübiks määrata kuu. Kindlasti teha linnuke Keskmise töötasu arvestus ja Null neto. TSD ei määra, sest selle valemiga arvestatud tasusid ei pea deklareerima.
Kogused, Summad ja Puudumiste liigid sakkidele ei tule midagi sisestada. Maksuvalemid sakil määrata ainult tööandja maksud.
Salvestada valem.

Töötukassalt saadud info põhjal on mõistlik luua rohkemate töötajate puhul Exceli tabel, millega brutosummad Directosse sisestada.

Esmalt tuleb luua valmis töötasu arvestuse dokument ning sellele tasud asetada.

Järgmiseks vajutada kas Lisa osakonna töötajad või Lisa objekti töötajad, avanevas aknas kustutada sisu ära.
Selle akna all servas on näha, millises järjekorras peavad olema Exceli tulbad, et infot töötasu arvestuse dokumendile importida.

Excel tuleb siis vastavalt tulpade järjestusele ette valmistada.

  1. tulp töötaja- Directo töötaja kood
  2. tulp nimi- töötaja nimi
  3. tulp valem- Töötukassa hüvitise jaoks loodud valem
  4. tulp objekt- võib tühjaks jääda, aga kui soovitakse, et kuludel kajastuks kandel objekt, siis täita ka see väli.
  5. tulp kogus- sisestada kõigile 1 (üks)
  6. tulp bruto- Töötukassas saadud brutosumma
  7. tulp projekt- võib tühjaks jääda, aga kui soovitakse, et kuludel kajastuks kandel projekt, siis täita ka see väli.

Meie näite puhul kahel töötajal on objektid ning projektid ning kahel töötajal ei ole.

Excelis tuleb selekteerida ainult info osa ilma päiseta ja kopeerida see Directo asetaja aknasse (Excelis Ctrl+C ja Directo aknas Ctrl+V)

Directo aknas tuleb vajutada nuppu , mille tulemusena asetatakse sisestatud info arvestuse dokumendile. Salvestada töötasu arvestuse dokument ja kinnitada.

Loodud kande põhjal tuleb teha eraldi finantskanne, millega tõstetakse maksude viitvõlgade või maksukohustuste ja võlad töövõtjatele kontodelt kohustused ära sihtfinantseerimise kontole (kajastamine raamatupidamises vastavalt RTJ 12).
Töötasude aruandes määrata aeg väärtuseks periood, mis on sisestatud arvestuse dokumendile, T. valem väljale sisestada töötasu hüvitise valem ja vaade valida arvestus.

Pärast aruande nupu vajutamist on võimalik aruandest kokku realt välja võtta soovitud summad bruto, töötuskindlustus ja sotsiaalmaks.

Kui tööandja ei soovi, et töötaja töötasus kaotaks, siis võib teha juurde kolmanda arvestuse, millega arvestatakse töötasu vahe ja tehakse töötajale teine väljamakse tööandja poolt.

Vahe oleks mõistlik leida Excelis ja see samuti läbi impordi asetada töötasu arvestusele.

Eelnevalt arvestatud tasud saab Directost Excelisse võtta palga aruandest.

Sotsiaalmaksu alammäära mitterakendamine

Selleks, et igal töötajal ei peaks määrama, kas tal arvestatakse SM alammäära või mitte, tuleks võtta SM valemil ära alammäära vähemalt summa. Kui eriolukord lõppeb ja tuleb taas SM miinimumi arvestada töötajatele, tuleb määr tagasi lisada.

Maksuvalemid asuvad Seadistused-Personali seadistused-Maksuvalemid

Töötasu vähendus

Kui töötajatel vähendatakse töötasu näiteks 30% mingiks perioodiks, siis on võimalik töötajakaardil Töötasud ja maksud sakil kajastada seda kahel viisil.

  1. Uued tasud- sisestada/importida uued töötasud töötajatele, mis on eelnevast töötasust, meie näite puhul 30% väiksemad. Eelmisele tasureale määrata lõpukuupäev ja kindlasti alguskuupäev uuele tasule. Kui töötasu taastub, siis tuleb sisestada/importida uus rida eelnevalt kehtinud töötasuga.
  2. Lisakoefitsient- Süsteemi seadistustes sisse lülitada kaks seadistust Töötasuvalemil on lisakoefitsient ja Valemi summa korrutatakse lisakoefitsiendiga läbi. Kui need seadistused on sisse lülitatud, tekib töötajakaardil Töötasud ja maksud sakil valemite sektsiooni uus tulp Lisa koefitsient. Lisa koefitsiendi väljale tuleb sisestada/importida koefitsient, millega töötasusumma arvestuse loomise momendil läbi korrutatakse. Kui lisate kehtivale töötasule, siis hiljem, kui vähendus läbi saab, tuleks koefitsient uuesti maha võtta. Teine võimalus on importida uus rida juurde, nii nagu esimese võimaluse juures kirjeldatud on.

Töötasu hüvitise aruanne

Aruandega on võimalik välja arvestada Töötukassa poolt oletatav töötasu hüvitise summa ja koostada arvestuse dokument.

Aruanne asub Personal-Aruanded-Töötasu hüvitis

Aruandes olevad filtrid

Periood- periood, mille eest hüvitist soovitakse
Osakond- võimaldab välja filtreerida konkreetse osakonna töötajad. Osakonda vaadatakse viimase kehtiva töösuhte realt.
Objekt- saab välja filtreerida kasutaja objekti järgi töötajaid. Võimalik kasutada , (koma) ja + (pluss) filtreid objektikoodide sisestamisel.
Persoon +- võimalik sisestada komaga eraldatud listina töötaja koode või üksikut isikut. Pluss () abil on võimalik filtreerida töötajaid aruandesse ka teiste personalikaardi väljade järgi.
Lepingu tüüp- võimalik valida lepingu tüübid, mille alusel töötajad aruandesse tulevad.
Loo arvestus valemiga- tuleb sisestada palgavalemi kood, millega luuakse aruandes olevatest töötajatest palgaarvestuse dokument. See tuleb sisestada siis, kui töötajad on välja filtreeritud ja on soov luua arvestuse dokument. Selleks sisestada palga valem ja vajutada nuppu Aruanne. Hüvitis%- sisestada töötukassa poolt hüvitatava protsendi määr. Hüvitise valem- sisestada palgavalem millega on varasemalt töötajale arvestatud töötukassa hüvitist.

Aruandes olevad väljad

Persoon- töötaja kood, avab personalikaardi.
Nimi- töötaja nimi.
Tööle tulnud- viimase kehtiva töösuhte alguskuupäev.
Osakond- viimase kehtiva töösuhte osakond.
Objekt- personalikaardile määratud objekt.
Koormus- viimase kehtiva töösuhte koormus. Seda võetakse arvesse hüvitise suuruse arvutamisel.
Alussumma- töötajale välja makstud töötasud, millelt on kinni peetud töötuskindlustus.
Keskmine päevade arv- päevade arv, mis on võetud hüvitise suuruse arvutamise aluseks.
Keskmine kuu tasu- arvutatud alussumma\keskmine päevade arv*30
Eeldatav hüvitise suurus- arvutatud keskmine kuu tasu*0,7
Algus ja lõpp- aluskuud, mis võetakse alussumma ja keskmiste päevade arvu aluseks.

et/tootasuhyvitis.txt · Viimati muutnud: 2022/11/23 15:09 persoon evelint