User Tools

Site Toolsen:fin_aru_pea

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Nominal Ledger

Pearaamat on raamatupidaja põhiline tööriist, kus on kajastatud kõik valitud perioodil toimunud tehingud.

1. Filters and filter options

 • Date start and end - Finantskannete ajavahemik
 • Account start and end - Kontode filtreerimine, võimalik valida kontode vahemikke või komadega kontode nimekiri.

:!: Konto algus 0 ja konto lõpp Z annab kõikide kasutuses olevate kontod.

 • Project - Arvestatakse dokumente, kus on peal valitud projekt
 • + vali projekti väljad - detailsem filtreeringu võimalus
 • Corr.Account - Kande vastaspoole kontod
 • Object - Arvestatakse kandeid, kus on peal valitud objekt
 • Type - Saab valida objekti taseme tüübi
 • Language - Aruande keele valik
 • Change - Kande muutuse sorteerimine enda kirjutatud numbri järgi valikud : on suurem kui, on väiksem kui, võrdub, ei võrdu.
 • Description - Seletus kandelt või rea sisu lahtris oleva info märksöna järgne või täis otsing.
 • Reference - Vastava kande viite lahtri sisu
 • Customer - Kliendi kood kandel
 • + vali kliendi väljad - detailsem filtreeringu võimalus
 • Sort1 - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi Aeg) valikud: Tüüp, Number, Aeg, Kuupäev, Deebet, Kreedit
 • Sort2 - Sorteerimise valikuvõimalus (vaikimisi sorteerimata) valikud: Tüüp, Number, Aeg, Kuupäev, Deebet, Kreedit
 • Transaction - Kande tüübi valik
 • Supplier - Hankija kood kandel
 • + vali hankija väljad - detailsem filtreeringu võimalus
 • VAT code - Käibemaksukoodi filtreering kõik või üks valikutest
 • w/o level(s) - Välistab kanded millel on teatud objekti taseme objektid täidetud (märkida taseme number)
 • Currency - Saab valida ühes valuutas “USD” tehtud kandeid
 • Subtotal - Tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahesummad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega. Aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta kontode saldod. Valikud - objekti, projekti, kliendi, hankija, KM koodi lõikes.

2. Options

 • Show corr. acc. - Näita kontol oleva kande vastaspoole kontosid
 • Only with balance - Näita ainult saldoga kandeid
 • Only sum - Näita ainult summaga kandeid
 • Mixed accounts - Aruande vaheldumisi kontode aruanne
 • With change - Näitab kontosid millel valitud perioodil on toimunud muutusi
 • Unbalanced - Näitab kontosid mis on saldeerimata
 • Levels - Lööb objektide tasemed laiali komaga nimekirja alusel, lihtsam andmeid vaadata, vigu otsida või excelis töödelda.
 • More info - Toob välja hankija koodi + nime, koguse ja projekti koodi (kui peenhäälestuse alt pole valitud) tulbad

3. Fine tuning

Pilt(1)

 • Setting - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi
 • Excel table kiirkäsklus F12 või Alt+E) – Valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades)
 • Salvesta aruanne - Tihti on vaja pearaamatu aruannet vaadata sellise perioodi kohta, mis sisaldab rohkem andmeid, kui kasutaja veebilehitseja näidata suudab. Sellisel puhul tuleb andmed eksportida CSV failina, et teha järeltöötlust näiteks Excelis või mõnes muus andmetöötlustarkvaras.

Video (1)

3.1 Fine tuning options


Picture(2)

 • Account start and Account end – Võimaldab pearaamatut avada ettesalvestatud kontode vahemikuga. Nt. täites algus “0” ja lõpp “Z” avaneb kohe kõikidel kontodel toimunud tehingute aruanne.
 • Show in base currency – Lisab aruandesse tulba, mis näitab hetkel kehtivat baasvaluutat.
 • Show # of attachments – Lisab aruandesse finantskannetele loodud manuste arvu
 • PID info - Lisab aruandesse finantskandel oleva OID.
 • :!: finantskandele tekib OID, kui on lisatud süsteemiseadistus “Finantskandel on OID - JAH”
 • Day last row is underlined – Kuvab aruandes igale lõppenud päevale allajoonitud rea
 • Show object name – Saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.
 • Show currency sums – Näitab kande ridade teise saki all olevaid summasid
 • Show rate – Näitab kande real olevat kurssi
 • Show indirect rate – Kurss kujul, nagu esitavad seda pangad. Oma olemuselt on see 1/Directo kurss
 • Show currency – Kuvab aruandesse finantskannete valuuta
 • Show date without time – Kuvab aruandesse kuupäeva ilma kellaajata
 • Show project – Näitab finantskannetele märgitud projekti
 • Show project name – Näitab finantskanntele märgitud projekti nime
 • Show subtotal without change – Näitab muutusteta vahesummasid
 • Show account name – Kuvab vaheldumisi kontode aruandele konto nimed
 • CSV file separator – CSV faili andmete eraldaja valikud: tab või , (koma) või ; (semikoolon)
 • Currency – Aruannet võimalik panna kuvama EUR või EEK

3.1.1 Fine tuning extra options

 • Select supplier additional info fields – Võimalus valida hankija registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.
 • Select client additional info fields - Võimalus valida kliendi registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.
 • Select project additional info fields - Võimalus valida projekti registris kuvatavate nii põhi- kui lisaväljade infot. Valiku korral lisanduvad infotulbad pearaamatu kande ridadele. Ei saa filtrerida aga saab nt. excelis andmeid edasi töödelda.

4. Näited

4.1 Objekti nime näitamine

Aruande peenhäälestuse all on seadistus Näita objekti nime, kuhu saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.

Pilt(3)

4.2 Valuuta summade ja kursside näitamine

Aruande peenhäälestuse all on võimalik seadistada valuuta summade ja kursside tulpade kuvamine.

Pilt(4)

:?: Väljade väärtuseid näidatakse ainult kande ridade taga. Summaridadel ei näidata nendes tulpades mingeid väärtusi. Kui on valitud vaade ainult summad, siis neid tulpi ei teki.

4.3 Vahesummad

Pearaamatu aruande filter Vahesumma tekitab vaatele valitud parameetri alusel vahesummad koos tehingute ning alg- ja lõppsaldodega. Aruandes kuvatakse ka valitud perioodis muutusteta kontode saldod.

Näide: Vahesumma klientide kaupa (osaline väljalõige aruandest):

4.4 Lõppsaldode nullimine

Soovi korral mineviku saldosid nullida, tuleb luua soovitud kuupäevaga (näiteks aasta lõpus) finantskanne.

Näide
Pearaamat kuvab projekti, millele on jäänud saldo:

Pilt(5)

Seejärel tuleks aruanne avada pika perioodiga ning vastavate filtritega, et näha, millistest tehingutest lõppsaldo kujuneb:

Pilt(6)

Saldot nulliv finantskanne:

Pilt (7)

:?: F2 klahv pearaamatu aknas avab uue finantskande.

:?: Kui näiteks objekt on vahepeal kustutatud, tuleb finantskande salvestamisel vastav hoiatus, kuid kanne salvestub sellest hoolimata.

en/fin_aru_pea.txt · Last modified: 2021/08/02 12:50 by jane