Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:settings2

Šī ir veca dokumenta versija!


Šajā sadaļā aprakstīti „Directo“ galvenie uzstādījumi.
Galvenos uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI un pēc tam uz Galvenie uzstādījumi.

Lietotāju tiesības

Lietotāju tiesības ir iespējams regulēt no sarakstiem Lietotāji un Lietotāju grupas, kas abi ir atrodami Directo Galvenajos uzstādījumos. Katra lietotāja tiesību pamatā ir šī lietotāja grupas tiesības, bet izņēmuma gadījumos, tās var tikt individuāli grozītas.

Saraksts Lietotāji tiesību maiņai ir jāizmanto tikai tad, ja ir jāveic minimālas korekcijas kādam lietotājam individuāli, kas papildinās šī lietotāja grupas noteiktās tiesības.

Ja ir jānošķir sistēmas lietotāji, piešķirot tiem dažādas tiesības, ir vēlams katram atšķirīgam tiesību regulējumam izveidot savu grupu sarakstā Lietotāju grupas un tad pievienot katru lietotāju atbilstošai grupai.
Piemēram, var būt tiesību grupas Pārdošana, Noliktava, Iepirkumi, Finanses, Projektu vadība utt.

Grupas tiesību maiņa

Lai mainītu kādas grupas tiesības, ir jāuzkliksķina grupu sarakstā uz Mainīt tiesības saites, kas atrodas vienā rindiņā ar grupas nosaukumu, vai uz paša grupas nosaukuma.

Tiesības ir sadalītas vairākos blokos: Dokumenti, Atskaites, Uzstādījumi un Cits.

Pie dokumentiem var regulēt tiesības directo dokumentu sarakstiem, tādiem kā: Klienti, Piegādātāji, Artikuli, Rēķini, Pirkuma rēķini utt.
Ar dubultklikšķi laukā Modulis var atvērt visus pieejamos dokumentu veidus šai sadaļai. Katram dokumentu veidam var noteikt tiesības redzēt dokumentu sarakstu, skatīt dokumenta informāciju, veidot jaunus dokumentus, labot esošos, apstiprināt dokumentus, dzēst, pievienot tiem pielikumus, drukāt utt.
Un katram dokumentu veidam var būt līdz 3 rindiņām ar atšķirīgām tiesībām uz vienu dokumentu veidu, ja katrai rindiņai ir cits ierobežojums laukā , kur ir iespējami trīs varianti: Visi, paša vai paplašināts (extended). Izvēloties Visi, var definēt tiesības visiem šī veida dokumenta, bet izvēloties Paša vai Paplašināts tiesības attieksies uz ierobežotu dokumentu kopu.
Dažādiem dokumentu veidiem atlases nosacījumi priekš Paša/Paplašināts var būt atšķirīgi, bet lielākoties Paplašināts attieksies uz tiem dokumentiem, kur objekts/noliktava sakrīt ar lietotāja objektu/noliktavu.

Pie atskaišu tiesību regulējuma var noteikt, kādas atskaites būs redzamas lietotājiem šajā grupā un vai atskaite attēlos visu informāciju (ja ir izvēlēts Viss) vai ierobežotu informāciju (ja ir izvēlētas Paša vai Paplašinātās (Extended) tiesības). Nav uzstādīts nozīmē, ka atskaite nav pieejama šai grupai.

Blokā Uzstādījumi tiek noteiktas pieejas uzstādījumiem (skatīšana, rediģēšana, dzēšana utt.), katrai uzstādījumu sadaļai atsevišķi - sistēmas, galvenie, noliktavas, pārdošanas, finanšu un personāla.

Savukārt, pie Cits atrodas tādu tiesību regulējums kā - dokumentu atgrāmatošana, vairumievietošana, imports un eksports, kā arī tiesības mainīt savu paroli, noliktavu un objektu.

Lietotāja tiesību maiņa

Gadījumā, ja ir jāmaina kāda lietotāja tiesības, vispirms ir jāizvērtē, vai 1. šīs izmaiņas var attiecināt uz visu grupu, vai varbūt 2. šis lietotājs jāpārvieto uz citu grupu vai 3. jāizveido šim mērķim jauna grupa.
Tikai gadījumos, kad neviens no trim variantiem nav piemērots un izmaiņas ir minimālas, var veikt izmaiņas lietotājam individuāli. Tas ir jādara no Galveno uzstādījumu saraksta Lietotāji, klikšķinot uz saites Mainīt tiesības pretī attiecīgajam lietotājam vai uz lietotāja nosaukuma (vārds, uzvārds).

Princips lietotāju individuālajām tiesībām ir identisks grupas tiesību uzbūvei, tikai jāņem vērā, ka sadaļas Dokumenti/Atskaites/Uzstādījumi/Cits jāpapildina/jāgroza tikai ar to, kas būs atšķirīgs no grupas tiesībām.

Piemēram, ja grupas tiesībās ir noteikts, ka grupas lietotājiem ir pilna piekļuve Rēķiniem, ar visām tiesībām - skatīt, rediģēt, veidot jaunus, dzēst, drukāt utt., bet ir nepieciešams noteiktam lietotājam noņemt tiesības dzēst un apstiprināt, tad lietotāja tiesībās ir jāpievieno Rēķini pie dokumentiem un ir jāieliek ķeksīši pie visām tiesībām, izņemot dzēšanu un apstiprināšanu.

Bet pēc būtības šī ir tieši tāda situācija, kurā labāk ir izveidot jaunu grupu.

Savukārt, kā izveidot jaunu grupu uz citas grupas pamata, ir aprakstīts zemāk, uz grupas ar skatīšanās tiesībām izveides piemēra.

Lietotāju grupas

Lietotāju grupas tiek izmantotas, lai vairākiem lietotājiem piešķirtu vienādas sistēmas lietošanas tiesības, kuras ir ierobežotākas nekā pilnās sistēmas lietošanas tiesības. Bieži lietotāju grupas tiek veidotas atbilstoši darbinieku amatiem, piemēram, tiek veidotas atsevišķas lietotāju grupas biroja darbiniekiem, pārdevējiem, noliktavas darbiniekiem utml.

Lietotāju grupas izveidošana

Ja nepieciešams izveidot jaunu lietotāju grupu, no galvenās izvēlnes ir jāatver UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas
Tad tiks atvērts lietotāju grupu saraksts.

Lai izveidotu jaunu lietotāju grupu, tajā ir jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta lietotāju grupas kartīte, kurā noteikti jānorāda:
KODS – lietotāju grupas kods (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus).
:?: Pēc kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.
NOSAUKUMS – lietotāju grupas nosaukums.
Lai saglabātu kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Pēc tam jāpiešķir lietotāju grupai tiesības.

Tiesību piešķiršana lietotāju grupai

Lai piešķirtu lietotāju grupai tiesības, no galvenās izvēlnes ir jāatver UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → sadaļa Lietotāju grupas

Pēc tam pie grupas, kurai jāpiešķir tiesības, ir jāuzspiež uz Mainīt tiesības.

Tad tiks atvērts logs, kurā var mainīt lietotāju grupas tiesības.
Tas sastāv no 4 sadaļām: Dokumenti, Atskaites, Uzstādījumi, Citi.

Sadaļa Dokumenti

Sadaļā Dokumenti tiek noteiktas lietotāju grupas tiesības, kas saistītas ar dokumentiem.

Lai norādītu dokumentus, uz kuriem ir jāpiešķir tiesības, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina kolonnā Modulis. Tad tiks atvērts saraksts ar dokumentiem. Tajā ir jāizvēlas tie dokumenti, uz kuriem lietotāju grupai ir jāpiešķir tiesības.

Kad dokumenti ir izvēlēti, tad kolonnā ir jānorāda, uz kuriem konkrētā veida dokumentiem jāpiešķir tiesības. Pieejamās opcijas ir:
Paša – tiesības tikai uz saviem konkrētā dokumentu saraksta dokumentiem.
Paplašināts – tiesības uz konkrētā dokumentu saraksta dokumentiem, kuros noliktava un/vai objekts sakrīt ar to noliktavu un/vai objektu, kas norādīts lietotāja kartītē.
Visus – tiesības uz visiem konkrētā dokumentu saraksta dokumenti.

Pēc tam pie dokumentu sarakstiem jāieliek ķeksīši pie tām tiesībām, kuras jāpiešķir saistībā ar konkrētā veida dokumentiem:
Šķirstīt – tiesības atvērt un redzēt konkrēto dokumentu sarakstu.
:?: Ja netiek piešķirtas tiesības šķirstīt dokumentu sarakstus, taču tiek piešķirtas tiesības skatīt dokumentus un atskaites, kuras ir par dokumentiem, tad dokumentus varēs atvērt tikai no atskaitēm.

Kolonnas – tiesības dokumentu sarakstos pievienot un noņemt kolonnas un mainīt kolonnu secību (ir pieejama poga Izvēlies kolonnas).

Skatīt – tiesības atvērt un apskatīt konkrētā veida dokumentus.

Pievienot – tiesības izveidot jaunu dokumentu.
:!: Ja nav piešķirtas tiesības mainīt dokumentu, tad dokumentu var saglabāt tikai vienreiz – tad, kad tas tiek izveidots, un pēc tam vairs nevar veikt dokumentā izmaiņas, jo pēc dokumenta izveidošanas vairs nav pieejama poga Saglabāt.

Norādīt – tiesības izveidot konkrētā veida dokumentus no citiem dokumentiem (piemēram, ja rēķiniem pieliek ķeksīti pie Norādīt, tad klientu pasūtījumos būs poga Rēķins, kuru nospiežot no pasūtījuma varēs izveidot rēķinu).

Mainīt – tiesības veikt izmaiņas konkrētā veida dokumentos (tajos ir pieejama poga Saglabāt).

Dzēst –tiesības dzēst konkrētā veida dokumentus (tajos ir pieejama poga Dzēst).

• Apstiprināt – tiesības apstiprināt dokumentu.
:?: Ja pie šī uzstādījuma norāda opciju Apstiprināts, tad tiek piešķirtas arī tiesības apstiprinātos dokumentos mainīt noteiktus laukus (piemēram, nomainīt objektus).
Ja lietotājam ir jāpiešķir tiesības apstiprinātos dokumentos mainīt noteiktus laukus, tad pie konkrētā veida dokumentiem kolonnā Apstiprināt ir jānorāda opcija Apstiprināts un arī jāpiešķir tiesības veikt izmaiņas konkrētā veida dokumentos – lai iestatītu šīs tiesības, pie konkrētā veida dokumentiem ir jāieliek ķeksītis kolonnā Mainīt.

Pielikumi – tiesības redzēt dokumentam piesaistītos pielikumus un pievienot/atsaistīt no tā pielikumus.

Drukāt – tiesības drukāt dokumentus un nosūtīt pa e-pastu. Ja tiek norādīta opcija , tad netiek piešķirtas tiesības drukāt dokumentus un nosūtīt tos pa e-pastu. Ja tiek norādīta opcija Tikai apstiprinātie, tad tiek piešķirtas tiesības drukāt un nosūtīt pa e-pastu tikai apstiprinātos dokumentus. Ja tiek norādīta opcija , tad tiek piešķirtas tiesības drukāt un nosūtīt pa e-pastu gan neapstiprinātos, gan apstiprinātos dokumentus.

:?: Ja dokumentu sarakstā ir norādīti dokumenti, uz kuriem nav jāpiešķir tiesības, tad tie no saraksta jāizdzēš. To var izdarīt, ieliekot ķeksīšus pie konkrētajiem dokumentiem un pēc tam uzspiežot uz Dzēst rindu.

Sadaļa Atskaites

Sadaļā Atskaites tiek noteiktas lietotāju grupas tiesības, kas saistītas ar atskaitēm.

Pie atskaitēm ir jānorāda, vai lietotāju grupai ir jāpiešķir tiesības uz atskaitēm un, ja ir jāpiešķir, tad cik lielā apmērā. Pieejamās opcijas ir:
Aizliegts – nav tiesību izmantot atskaiti.
Paša – tiesības redzēt atskaiti tikai par sevi.
:?: Ja atskaitē nav lauka, kurā var norādīt lietotāju vai arī ja lietotājam nav izveidots personīgais atskaites skats, tad viņš atskaiti nevarēs redzēt.
Paplašināts – tiesības redzēt atskaites par lietotāja kartītē norādīto noliktavu un/vai objektu.
Visi – tiesības redzēt atskaiti bez ierobežojumiem.

Sadaļa Uzstādījumi

Sadaļā Uzstādījumi tiek noteiktas lietotāju grupas tiesības, kas saistītas ar uzstādījumiem.

Šajā sadaļā ir jāieliek ķeksīši pie tām darbībām, uz kurām saistībā ar uzstādījumiem jāpiešķir tiesības.

Pieejamās opcijas ir:
Šķirstīt – tiesības atvērt un skatīt uzstādījumu sarakstus.
:?: Ja papildus šīm tiesībām nav pievienotas tiesības skatīt, tad nevar atvērt uzstādījumos esošās kartītēs, bet var tikai apskatīt uzstādījumu sarakstus.
Kolonnas - tiesības uzstādījumu sarakstos pievienot un noņemt kolonnas un mainīt kolonnu secību (nospiežot pogu Izvēlies kolonnas).

Skatīt – tiesības atvērt un skatīt uzstādījumos esošās kartītes.

Pievienot – tiesības uzstādījumos izveidot jaunu kartīti.
:!: Ja nav piešķirtas tiesības mainīt uzstādījumus, tad uzstādījumu kartīti var saglabāt tikai vienreiz – tad, kad tā tiek izveidota, un pēc tam vairs nevar veikt kartītē izmaiņas, jo pēc dokumenta izveidošanas vairs nav pieejama poga Saglabāt.

Mainīt – tiesības veikt izmaiņas uzstādījumos (tajos ir pieejama poga Saglabāt).

Dzēst – tiesības dzēst uzstādījumus.

Sadaļā Uzstādījumi var arī aizliegt vai atļaut veikt ar lietotāja kartīti saistītus uzstādījumus.

Sadaļa Citi

Sadaļā Citi tiek noteiktas papildu tiesības.
Pie tiesībām atkarībā no tā, vai ir vai nav jāpiešķir, ir jānorāda opcija Atļauts vai Aizliegts.

Tiesību nozīme ir sekojoša:
Uzturēšana – tiesības uz atskaites Uzturēšana sadaļām Uzturēšana un Dokumentu atvērējs, Imports/Eksports.
:?: Lai varētu piešķirt šīs tiesības, tiesību sadaļā Atskaites jābūt piešķirtām pilnām tiesībām izmantot atskaiti Uzturēšana.

Dokumentu atgrāmatošana – nosaka, vai ir tiesības atgrāmatot dokumentus.
:?: Lai varētu atgrāmatot dokumentus, tiesību sadaļā Atskaites jābūt piešķirtām pilnām tiesībām izmantot atskaiti Uzturēšana.

Izraisītāji – nosaka, vai tiek piešķirtas tiesības uz privāto uzstādījumu sadaļu Izraisītāji.

Vadības panelis – nosaka, vai ir pieejams Vadības panelis.

Vairumpasts – tiesības izmantot moduli e-pastu sūtīšanai vairumā.
:?: Šī opcija ir pieejama tad, ja uzņēmums ir iegādājies moduli e-pastu sūtīšanai vairumā.

Vairumeksports – tiesības lietot vairumeksporta moduli.
:?: Šī opcija ir pieejama tad, ja uzņēmums ir iegādājies datu vairumeksporta moduli.

Vairumimports – tiesības lietot vairumimporta moduli.
:?: Šī opcija ir pieejama tad, ja uzņēmums ir iegādājies datu vairumimporta moduli.

Saite dokumentu atgrāmatošanai – tiesības atgrāmatot dokumentu, tajā nospiežot pogu ATVĒRT.

Pārlūkprogrammas lauku izvēle – tiesības dokumentu sarakstos pievienot un noņemt kolonnas un mainīt kolonnu secību (ja tiesības ir piešķirtas, tad ir pieejama poga Izvēlies kolonnas).

Lietotāja personīgie iestatījumi – ja ir piešķirtas šīs tiesības, tad dokumentos un atskaitēs ir pieejams āmurītis, uz kura uzspiežot var veikt ar uzstādījumus.

Izmainīt formu – tiesības pievienot, noņemt kolonnas dokumentiem Resursi, mainīt kolonnu secību tajos un lauku platumus. Ja tiek piešķirtas šīs tiesības, tad dokumentu sarakstā resursi ir pieejama poga Dokumenta lauki.

Apakšsistēmas transakciju maiņa - tiesības veikt izmaiņas sistēmas izveidotajos grāmatojumos (piemēram, rēķinu un maksājumu grāmatojumos).
:!: Ja ir nepieciešams veikt izmaiņas sistēmas automātiski izveidotajos grāmatojumos, ir jānoskaidro, vai šīs izmaiņas ir iespējams veikt, veicot iestatījumus vai arī ar dokumentu palīdzību. Kreditoru un debitoru rēķinu un maksājumu grāmatojumos un pamatlīdzekļu grāmatojumos kategoriski nav ieteicams veikt izmaiņas, grāmatojumos esošos datus pārrakstot no savas puses.

Izmaiņu veikšana izdrukās - tiesības apskatīt izdruku kodus un veikt tajos izmaiņas.

Notikuma statusa maiņa – tiesības mainīt notikumu statusus.

Piegādātāja bankas konta maiņa – tiesības nomainīt piegādātāja bankas kontu.

Cenu maiņa pārdošanas dokumentos – tiesības pārdošanas dokumentos mainīt artikulu cenu.

Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā – tiesības apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces mainīt artikulu iegādes cenas, mainīt vai pievienot transporta un pievienotās izmaksas.

Apmaksas termiņa maiņa piegādātājam/klientam – tiesības nomainīt apmaksas termiņus piegādātāju un klientu kartītēs.

POS rēķinu pārvalde – nosaka, vai EKA rēķinos ir pieejama poga Pārvalde.

Dokumentā Saņemtās preces artikuliem var norādīt cenu, kas ir lielāka nekā to iegādes cena – tiesības pieņemt noliktavā artikulus ar cenu, kas ir lielāka nekā artikula kartītē norādītā iegādes cena.

Kopētājs - nosaka, vai, ar dubultklikšķi ieklikšķinot daļā no laukiem (piemēram, artikula laukā rēķinos, pasūtījumos un preču pieņemšanas noliktavā dokumentos) tiek atvērts saraksts, no kura var izvēlēties nepieciešamo kartīti. Parasti lietotājiem tiek piešķirtas tiesības uz kopētāju.

Izmaksu un tīrās peļņas skats – tiesības redzēt informāciju par artikulu iegādes cenām un peļņu.
:?: Jāņem vērā, ka tad, ja šīs tiesības nav piešķirtas, tad, arī pieņemot noliktavā preces, dokumentā Saņemtās preces lietotāji nevar norādīt artikulu iegādes cenas un redzēt dokumenta kopsummu.

Rēķina noliktavas maiņas lodziņš – tiesības izņemt vai ielikt ķeksīti pie rēķina lauka Atjaunot noliktavu, kurš nosaka, vai rēķins maina noliktavas atlikumu.

Nepiesaistītie pielikumi – tiesības redzēt dokumentiem nepiesaistītos pielikumus un no tiem izveidot dokumentus (izmantojot atskaiti Pielikumi; lai to varētu izdarīt, jābūt arī piešķirtām tiesībām uz atskaiti Pielikumi) un arī piesaistīt nepiesaistītos pielikumus dokumentiem.

Kad ir norādīts, kādas tiesības jāpiešķir lietotāju grupai, tad, lai tās saglabātu, ir jānospiež poga Saglabāt.

Lietotāju grupa ar skatīšanās tiesībām

Lai izveidotu lietotāju grupu, kurai ir tikai skatīšanās tiesības uz noteiktiem dokumentiem un atskaitēm, vispirms ir jānovērtē, vai ir kāda grupa ar pieeju tiem pašiem dokumentiem un atskaitēm.

Šajā piemērā tiks veidota lietotāju grupa ar skatīšanās tiesībām uz tiem dokumentiem un atskaitēm, uz kuriem ir pilnas tiesības lietotāju grupai SUPER.

Vispirms ir jāizveido jaunās lietotāju grupas kartīte. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → jānospiež poga Pievienot jaunu

Tad tiks atvērta jauna lietotāju grupas kartīte, kurā jānorāda kods jeb īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut simbolus un burtus ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm) un nosaukums un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

Pēc tam lietotāju grupu sarakstā pie grupas jāuzspiež uz Mainīt tiesības.

Tad tiks atvērta jaunās lietotāju grupas tiesību iestatījumi. Tajos jāuzspiež uz Kopēt citas grupas tiesības, jāizvēlas, ka tās jākopē no grupas Super un jānospiež poga Kopēt.
Tad tiks parādīts paziņojums, kurā, lai pārkopētu tiesības, jānospiež poga OK.

Pēc tiesību pārkopēšanas jaunās lietotāju grupas tiesībās ir jāveic korekcijas, piemēram, noņemot tiesības izveidot jaunus dokumentus, veikt dokumentos izmaiņas, dzēst un apstiprināt dokumentus.
Lai noņemtu šīs tiesības, jāuzspiež uz kolonnu Pievienot, Norādīt, Mainīt, Dzēst un Apstiprināt nosaukumiem, lai rezultātā šajās kolonnās nebūtu ielikti ķeksīši.
Kolonnā Apstiprināt rindās, kurās nav iespējas ielikt un izņemt ķeksīšus, jānorāda opcija .
Ja ir jāliedz iespēja drukāt dokumentus, tad kolonnā Drukāt jānorāda .
Kolonnā Pielikumi ķeksīšī ir jāatstāj tad, ja ir jābūt iespējai redzēt dokumentiem piesaistītos pielikumus un pievienot/atsaistīt no tiem pielikumus, bet, ja šādām tiesībām nav jābūt, tad ķeksīšiem kolonnā Pielikumi nav jābūt.

Pēc tam jāatver sadaļa Atskaites un, ja nepieciešams, jāmaina tajā norādītās tiesības uz atskaitēm. Apraksts par tiesību regulēšanu sadaļā Atskaites ir pieejams šeit.

Pēc tam jāatver sadaļa Uzstādījumi un tās tabulā Uzstādījumi ir jāizņem ķeksīši no kolonnām Pievienot, Mainīt un Dzēst un, ja nepieciešams, tabulā Lietotāja uzstādījumi jāmaina arī tiesības uz lietotāja konta personīgajiem uzstādījumiem (piemēram, liedzot nomainīt sava lietotāja objektu un noliktavu).
Apraksts par tiesību regulēšanu sadaļā Uzstādījumi ir pieejams šeit.

Pēc tam jāatver sadaļa Citi un jākoriģē tajā norādītās tiesības, piemēram, jāaizlied atgrāmatot dokumentus.
Apraksts par tiesību regulēšanu sadaļā Citi ir pieejams šeit.

lv/settings2.1611067751.txt.gz · Labota: 2021/01/19 16:49 , labojis marija