Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:fin_aru_kasu

KASUMIARUANNE

Kasumiaruanne on raamatupidamisaruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi majandustulemust (tulusid, kulusid ja kasumit või kahjumit). Kasumiaruanne esitab tulemuseks aruandes kirjeldatud finantskontode muutused. Kasumiaruande aruande alla saab kirjeldada piiramatul hulgal erinevaid kasutajale vajalikke perioodi käibeid näitavaid aruandeid. Näiteks :

 • kasumiaruanne Skeem 1
 • kasumiaruanne Skeem 2
 • ettevõttesisesed juhtimisaruanded
 • osakondade kasumiaruanded
 • tootmise finantsaruanded
 • aastaaruande lisad
 • jne.

1. Kasumiaruande koostamine

Kasumiaruande koostamiseks valida Raamat > Aruanded > Kasumiaruanne

1.1. Aruande väljad

 • Periood - aruandes peab olema märgitud periood, mille kohta kasumiaruanne tuleb koostada. Näiteks, kui soovime aruannet ühe kuu kohta, on kõige lihtsam sisestada ainult vastava kuu number ja vajutada Enter. Kui soovime aruannet eelmise aasta sama kuu kohta, sisestame kuu numri ja !, üle-eelmise aasta kohta kuu number ja !! jne. Kui soovime aruannet terve aasta kohta, piisab kui sisestada vastava aasta number, näiteks 2020. Parema hiireklahviga saab avada kalendri vaate, kus kuvab ka näidisvalikuid. Vaikimisi on valikutes näha kolm perioodi, aga neid saab soovi korral lisada perioodi filtri kõrval oleva + nupu abil kuni 12 perioodi kokku.
 • Keel - kuvatava aruande keel, rippmenüüst valitav
 • Ühik/täpsus - rippmenüüst valitav. Alla nulli on valitud täpsus ja üle nulli ühik
 • Võrreldav - erinevate perioodide andmete võrdlemiseks. Vajutades nupule Võrreldav saab lisada perioode juurde. Valik võimalik juhul, kui Laiali ja Pöördtabel pole valitud.

Näiteks saab võrrelda eelmise kuu andmeid möödunud aasta sama kuu andmetega ning lisaks aasta algusest kumulatiivselt samade perioodide võrdlused:

 • Laiali - näitab üksteise kõrval erinevaid objekte, projekte, millest väärtus kujuneb
 • Sügavus -
 • Projekt - valitav topeltklõpsuga või parema hiireklahviga
 • Klient - valitav topeltklõpsuga või parema hiireklahviga
 • Hankija - valitav topeltklõpsuga või parema hiireklahviga
 • Eralda objektid - eraldab omavahel KOHT,ISIK eraldi objektideks.
 • Nimega - kuvab nimetuse
 • Tasemed - kuvab aruandes objekti tasemed
 • Aruanne - topeltklikiga valitav aruande põhi. Saab kirjeldada, muuta ja juurde lisada. Vajadusel saab kirjendada mitu aruandepõhja. Kui väli Aruanne jätta tühjaks ja Kontod lahtrisse asetada linnuke, saab genereerida lihtsustatud kasumiaruande, kus on kuvatud ainult tulud, kulud ja tulem.

 • Objekt - valitav topeltklõpsuga või parema hiireklahviga. Kui kasumiaruanne tuleb koostada konkreetse objekti kohta, siis väljale Objekt tuleb määrata objekt, mille kohta aruannet koostada. Objekti piirang - kui eralda objektid peal ei ole, siis on täpne piirang. Ehk kui real on KOHT,ISIK ei leita kumbagi, küll aga leitakse KOHT,ISIK
 • Valuuta - võimalik kuvada aruanne erinevates valuutades. Valiku saab avada topeltklõpsuga või parema hiireklahviga.
 • Pöördtabel - näitab tulpadena kõiki erinevaid objekte, projekte, kliente ja hankijaid, millest väärtus kujuneb
 • Tase - objekti tase objekti kaardilt, rippmenüüst valitav
 • Tükelda - kui andmeid tahetakse liigendada perioodide kaupa (näiteks tuleb kasumiaruanne koostada terve aasta kohta kuude lõikes), siis tuleb märkida periood ja lahtrist Tükelda valida kuuks. Valikud
  • Kuu päevaks
  • Nädalaks
  • Kuuks
  • Kvartaliks
  • Aastaks
  • Aasta poolaastaks
  • Majandusaastaks

:!: Periooditi jaotust ei saa teha, kui kasumiaruanne on koostatud objektide või projektide kaupa või mitme perioodi võrdlusena.

:!: Valik Tükelda majandusaastaks on nähtav, kui eelnevalt on seadistatud Majandusaasta algus Süsteemi seadistused > Finantsi seadistused > Majandusaasta algus

 • Kiire - kasutab aruandeks sisemist koondtabelit - kiirem ja ei koorma serverit. Kahtluse korral võib ilma kiireta proovida
 • Nulliga - kui asetada linnuke, kuvab kõik kontod ja read, isegi need, mis on 0-väärtusega
 • Kontod - kui lahtrisse asetada linnuke, kuvatakse kasumiaruanne detailselt kontode lõikes. Kui linnuke eemaldada, on aruanne nähtav koondridadena.
 • Eemalda suletud - eemaldab aruandest suletud kontod
 • Tagurpidi pöördtabel - linnuke, vahetab tulbad ja read
 • Lisaväli - täiendavalt kasutatavad piirangud. Kui kontole on seadistuses tehtud lisaväljad, saab aruande kirjelduses lisaväljal selle tingimuse lisada.

1.2. Aruande nupud

 • Kirjelda - avab aruandesse valitud kasumiaruande kirjelduse.
 • Trüki - trükib dokumendi väljatrüki. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
 • Meil - vajalik eelnevalt sisestada meili aadress Seadistused → Isiklikud → Kasutaja. Saadab kasumiaruande väljatrüki e-mailiga.
 • Aruanne - koostab aruande
 • Graafik - võimalik koostada graafikvaade. Nupp ilmub, kui eelnevalt Kirjelda all märkida kontod, mille kohta soovitakse graafik koostada.
 • Exceli tabel - võimalik loodud aruanne eksportida excelisse
 • Salvesta - kui on leitud sobivate filtritega aruande põhi, võimaldab selle lisada salvestatud valikuks, et ei peaks iga kord uuesti seadistama. Vajutades avaneb aken, kus saab aruande vormile lisada sobiva nime.

1.3. Peenhäälestus

Peenhäälestuse nupp avab uue akna

 • Näita vahet ka protsendis - võimaldab sisse lülitada protsentuaalse erinevuse näitamise ning seadistada protsendi komakohtade arvu.
 • Kuva tabelitele ääres - näitab aruannet tabelis, trüki versioonis ääred samuti nähtavad.
 • Vaikimisi aruanne - saab määrata vaikimisi aruande vormi
 • Eelarvete loomisel vaikimisi juurde lisatav aeg kuudes - noolega valitav number. Maksimum kuud 12.
 • Loodava eelarve tüüp - Kasumiaruandest eelarvet luues, luuakse eelarved märgitud eelarve tüübiga.
 • Tükeldatud vaate kursid on tükipõhised - Kontserni kasumiaruande koostamise seadistus. Kui kasumiaruanne on tükeldatud nt. kuudeks, siis iga kuu andmed arvutatakse kontsernis baasvaluutasse iga perioodi keskmise valuutakursiga.
 • Valuuta - saab määrata, millises valuutas vaikimisi aruanne kuvatakse. Seotud EUR-ile üleminekuga. Süsteemis märgitud valuutasid siia ei lisata.

2. Toimimine

2.1. Kasumiaruanne objektide lõikes

Selleks, et Kasumiaruanne oleks kuvatud objekti detailsuses, teha järgnevad valikud (linnuke lahtrisse Nimega panna siis, kui on soov aruandesse kuvada ka objektide nimesid):

Kui aruanne soovitakse koostada konkreetse objekti taseme objektide lõikes, tuleb lahtri Tase rippmenüüst valida soovitud Objekti tase (alloleval ekraanipildil on valitud Osakonna detailsus) ja märkida linnuke Eralda objektid lahtrisse:

Kasumiaruanne „objektid laiali“ ja Kontod valikuga väljatrükk. Sama ka kontserni kasumiaruandes :

2.2. Kasumiaruanne projektide lõikes

Selleks, et Kasumiaruanne oleks kuvatud projekti detailsuses, teha järgnevad valikud (linnuke lahtrisse Nimega panna siis, kui on soov araundess kuvada ka projektide nimesid):

2.3. Valik arvutused

Erinevate perioodide numbrite allikaks võivad olla reaalsed finantskanded või mingi konkreetse koodiga eelarve kanded. Perioodide summade vahet võib vaadata, kas erinevuse või täitmise vaatevinklist. Selleks tuleb perioodi kõrval valida, millise muu perioodiga andmeid võrreldakse ja määrata, kuidas arvutatakse rahalist ja protsentuaalset vahet.

Kui peenhäälestus Näita vahet ka protsendis- EI näitab valikuid protsentide võrra vähem.

2.3.1. Valik T--

2020. aasta müügitulu oli 1 176 000 eurot väiksem kui 2021. aastal, 2021. a. müügitulu suurenes 258,06 %.

2.3.2. Valik T-+

2021. a. teeniti 1 176 000 eurot rohkem, 2020. a. müügitulu moodustab 38,75 % 2021. a. müügitulust.

2.3.3. Valik T++

2020. a. müügitulu oli 1 176 000 eurot väiksem kui 2021. a. müügitulu, moodustades sellest 38,75%.

2.3.4. Valik T+-

2020. a. müügitulu oli 1 176 000 eurot väiksem kui 2021. a. müügitulu.

2.3.5. Valik V--

2021. a. müügitulu ületab 2020. a. müügitulu 1 176 000 euroga ehk 158,06 % võrra.

2.3.6. Valik V-+

2021. a. müügitulu ületab 2020. aa. müügitulu 1 176 000 euro võrra ja 2020. a. müügitulu oli 61,25 % väiksem kui 2021. a. müügitulu.

2.3.7. Valik V++

2020. a. müügitulu oli 1 176 000 eurot ja 61,25% väiksem.

2.3.8. Valik V+-

2020. a. müügitulu oli 1 176 000 eurot väiksem kui 2021. a. müügitulu ja 2021. a. ületas 2020.a. 158,06 %.

:!: Juhul, kui peenhäälestusest pole määratud, et vahet näidatakse ka protsendina, on võrdlevaid valikuid poole vähem, sest mõjutada saab ainult rahalise erinevuse kuvamist ja need on:

 • T-
 • T+
 • V-
 • V+

3. Kasutajagrupile õiguste andmine

Kasumiaruannetele saab anda erinevate õigustega andmete nägemise õigusi. Õigusi saab anda kasutajagrupi peal Seadistused → Üldine → Kasutajagrupid → Aruanded → Kasumiaruanne.

 • Kõik õigused - kasutaja näeb kõiki kasumiaruandeid ja saab kõike teha
 • Laiendatud õigused - kui kasutaja külge on lisatud nt. objekt, siis kasutaja näeb kõiki aruandeid, aga ainult märgitud objekti tulemust
 • Oma õigused - kasumiaruande kirjelduses kasutaja lahtrisse kirjutatav komadega kasutajate nimekiri, kellel on õigus näha konkreetset aruannet.
 • Keelatud - kasutajal on keelatud näha ühtegi kasumiaruannet
 • Määramata - kasutaja ei näe ühtegi kasumiaruannet

:!: Kui kasutajal on ainult õigus näha enda objekti, siis peab kasumiaruande kirjelduses objekt väljal olema objekt määratud

Kasumiaruande kirjelduses lisada kasutaja kohta info siia

4. Korduvad küsimused

4.1. kui kasumiaruande kirjelduses on nulliga valitud, siis kehtib see kontode kohta

 • Kui kasumiaruande kirjelduses on real märgitud Nulliga, siis aruandesse tulevad kõik real olevad kontod k.a. kui perioodi käive on null.
 • Null valik mõjutab ainult kontosid. Objekte ei mõjuta. Objektide filter töötab nii nagu ikka. Kui on valitud pöördtabel objektitaseme kaupa, näidatakse objekte ainult siis kui sellel perioodil on käive.

4.2. Kasumiaruande kirjelduses ja filtris ei saa kasutada sama objekti

Valida on :

 • teha valmis aruande kirjeldus ja kirjelduses lisada objektid mida vaja
 • luua aruande kirjeldus ilma selle objektita ning filtreerida ainult aruandes

4.3. Kirjelduses töötab konto lisavälja filter ja lisavälja välistus

Kasumiaruannet saab kirjeldada kontode vahemikuna ning konto lisavälja filtriga valida aruande reale kontode grupp. Võimaldab tekstina kirjutada kontode lisavälju ning valikuna. Valikuna saab kasutada ka lisavälja välistust - „aseta kõik kontod välja arvatatud, mis on märgitud konto lisaväljaga“

et/fin_aru_kasu.txt · Viimati muutnud: 2023/10/26 14:18 persoon vilja