Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:per_aru_statistika

Palk ja tööjõud kuu

Statistikaaruanne „Palk ja tööjõud“ seadistamine.

Esmalt tuleb määrata, milliste töölepingu tüüpidega töötajate andmed aruandesse tulevad. Seadistada saab seda Seadistused-Personali seadistused-Andmete tüübid-Töösuhted. Statistika väljale sisestada 1, kui andmed peavad aruandes kajastama, muidu jätta tühjaks.

1. TÖÖJÕUD JA TÖÖTATUD TUNNID

Tasu teeninud töötajate arv aruandekuul (puudumisel sisestage 0)
Kuvatakse nende töötajate arvu, kellele on aruandeperioodis arvestatud tasu (arvestuse dokument peab olema kinnitatud) vastavalt töötaja koormusele.

Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv (kahe kümnendkohaga)
Arvutab iga päeva kohta keskmise. Need töötajad, kellele on sisestatud puudumine, mille liigile on määratud struktuuris EI, siis neid töötajaid arvesse ei võeta.

Töötatud tundide arv (tuhandetes tundides kahe kümnendkohaga)
Vaikimisi leitakse tasu teeninud töötajate normtunnid.
Kui soovitakse aruandesse saada neid tunde, mis on töötajal palgaarvestuse dokumendile sisestatud, siis tuleb nendel töötajatel personalikaardile Töötasud ja maksud sakil teha linnuke Tööaja arvestus.
Lisaks tuleks veenduda, et sellel töötajal on TUND tüüpi ja graafik linnuga valemiga arvestuse dokumendil kogused korrektselt sisestatud.

:!: Kui töötajal on arvestusel mitte tund tüüpi töötasuvalem ja tal on linnuke „Tööaja arvestus“, siis tema tunde aruandesse ei tule.

Vabade tasustatud ametikohtade arv aruandekuu lõpul, s.o vastloodud, vaba või vabaks saav ametikoht, mille puhul kavatseb tööandja ametikoha täita (puudumisel sisestage 0).
Tuleb seadistada osakonna külge ametikohtade statistika. Juhend on leitav siit http://wiki.directo.ee/et/settings#osakonnad
Arvutatakse kõikide osakondade ametikohad kokku ja lahutatakse maha kõik kehtivad töösuhted, millele on määratud ametikohad, sealjuures ei arvestata, kas töötaja sai selles perioodis tasu või mitte. Lisaks ei võeta arvesse neid töösuhteridu, kui töötajal on puudumine, millel on määratud struktuuris EI.

2. TÖÖJÕUKULUD

2.1 BRUTOPALK

Selles sektsioonis tulevad tasud vastavalt palgavalemite seadistustele. Valemitel on eraldi sakk Statistika, kuhu tuleb määrata, millisesse sektsiooni selle valemiga arvestatud tasu peab minema.

Mitterahaline tasu (nt kaudsed toetused töötajale; tasu toote või teenusena; sõidu-, eluasemekulude kompenseerimine jms). Tööandja maksed töötajate hoiuskeemidesse
Nendele aruande väljadele tuleb info finantskontodelt, selleks tuleb määrata kontole statistika valikusse õige sektsioon. Aruandes on vastava perioodi käibed.

2.2 SOTSIAALMAKS KOOS TOETUSTE / HÜVITISTEGA

Maksuvalemi TSD koodi järgi arvestuse dokumendil arvestatud maksud. Aruandesse võetakse need valemid, mille TSD väärtus on sotsmaks ja töötus firma. Arvestuse dokument peab olema kinnitatud.

Tööandja leppekohased ja vabatahtlikud sotsiaalmaksed (sh kindlustus)
Finantskontode käibed aruande perioodil.

3. TOETUSED TÖÖANDJALE

Selles sektsioonis tulevad tasud vastavalt palgavalemite seadistustele. Valemitel on eraldi sakk Statistika, kuhu tuleb määrata millisesse sektsiooni selle valemiga arvestatud tasu peab minema. Need valemid peavad olema eraldi valemitena kirjeldatud.

Mees- ja naistöötajate brutotunnitasu oktoobris

Kasutades aruandes Palk ja tööjõud kuu soo filtrit, saab kätte aruande Mees- ja naistöötajate brutotunnitasu oktoobris alusandmed.

Töötajate nimekirjas olnud ja töötasu saanud töötajate arv oktoobris - väärtuse leiab aruande esimesest sektsioonist Tasu teeninud töötajate arv aruandekuul (puudumisel sisestage 0) realt kokku veerust.

Töötatud tundide arv oktoobris (tuhandetes tundides täpsusega 0,01) - väärtuse leiab aruande esimesest sektsioonist Töötatud tundide arv (tuhandetes tundides kahe kümnendkohaga) realt kokku veerust.

Tasu tegelikult töötatud aja eest oktoobris, eurodes - väärtus tuleb summeerida aruande teises sektsioonis järgnevate ridade kokku veeru väärtustest Põhitöötasu koos igakuise regulaarse lisatasu ja preemiaga, Tasu ületunnitöö eest, Lisatasu vahetustega, öötöö ja riigipühal töötamise eest.

et/per_aru_statistika.txt · Viimati muutnud: 2023/02/17 09:07 persoon kulli