Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:asset_recalculation

PÕHIVARA ÜMBERHINDLUS

:!: Dokumenti ei saa kinnitusest avada!
:!: Korraga ei tohi kasutada Vara kaarti ja Põhivara ümberhindluse dokumenti, andmed ei liigu õieti ja Directo ei paranda valest kasutamisest tingitud vigasid.

Põhivarade ümberhindluse ja osalise mahakandmise jaoks koostatav dokument.

 • Vara ümberhindluseks luuakse dokument Põhivara ümberhindlus.
 • Põhivara ümberhindluse dokumendile kantakse soovitud varad.
 • Ühe dokumendi peal saab muuta mitme põhivara väärtust.
 • Ümberhindluse ja osalise mahakandmise summad lisatakse põhivara kaardile.
 • Dokument menetletakse vastavalt kehtestatud reeglitele https://wiki.directo.ee/et/menetlus
 • Põhivara ümberhindlus kinnitatakse.
 • Põhivara ümberhindlusest tekib kanne INV_HIND. Info ümberhindluse kohta läheb põhivara kaardile.

Register asub Raamat → Dokumendid → Põhivara ümberhindlus.

1. Dokumendi nupud

1.1. Päise nupud

 • Uus - avab uue täitmata dokumendi.
 • Salvesta - salvestab dokumendi.
 • Kinnita - kinnitab dokumendi.
 • Kopeeri - teeb dokumendist koopia. Dokumendil on kõik kopeeritaval dokumendil olevad varad. Korraga saab olla avatud ainult üks salvestamata mustand. Kui uus dokument salvestada, saab teha järgmise koopia.
 • Jäta - nupp on aktiivne, kui dokument on mustand olekus ehk dokumendil on tehtud salvestamata muudatusi. Pärast Jäta nupu vajutamist salvestamata muudatused eemaldatakse ja dokument muutub salvestatud olekusse.
 • Kustuta - kustutab dokumendi. Küsib eelnevalt, kas olete kindel, et soovite kustutada.
 • Manused - võimaldab dokumendiga siduda faile.
 • Meili - võimaldab saata dokumenti meili teel.
 • Trüki - trükib dokumendi.

1.2. Ridade nupud

 • - saab välja tuua erinevaid vara välju, mida täites saab korraga asetada antud tingimustele vastavad varad. Filtrite kasutamisel tuleb arvestada, et otsitakse täpset vastavust. Kui lisada filter „Nimi“, kirjutada sinna sõiduauto ja vajutada nupule „Täida dokument, siis lisatakse dokumendile kõik varad, mille nimetus sisaldab sõna sõiduauto (Näiteks sõiduauto, sõiduauto1, kollane sõiduauto jne).
 • - käivitab asetamise eelvalitud tingimuste alusel esimeselt tühjalt realt. Nupu käivitumise tingimuseks on, et oleks vähemalt üks asetamise filter täidetud.
 • Kopeeri valitud - kopeerib valitud read kopipuhvrisse. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole. Kopeeritud read saab kleepida rea kontektsimenüü alt (avaneb rea numbri peal parema hiirekliki tegemisel) „kleebi read“ valikuga.
 • Kustuta valitud - kustutab valitud read. Ridade valimiseks tuleb vajutada rea numbril. Nupp ei ole aktiivne, kui ühtegi rida valitud ei ole.
 • Massasetaja - võimaldab tabeli (enamasti excel) alusel read täita/asetada. Massasetaja nupu all olevas ABI-s on kirjas, millises järjekorras peavad tulbad olema.
 • - ridade kõrguse mõjutamiseks.
 • - tabeli või valitud ridade eksportimiseks.
 • - võimalik valida, milliseid tulpasid ridadel näidatakse ja milliseid mitte.

2. Dokumendi väljad

2.1. Üld väljad

 • Number – dokumendi number
 • Aeg - dokumendi mõju ja moodustuva kande aeg
 • Kommentaar - tekstiväli, asetub finantskandele
 • DOKUMENDI TÄITJA - dokumendi täitja väljad on vabalt valitavad, dokumendi tüübi ja kasutajapõhised. Salvestada saab erinevaid väljade kombinatsioone ning neid välja tuua. Dokumendi asetaja võimaldab korraga asetada palju põhivarasid nt. osakond ADMIN kõik põhivarad või kasutaja MALLE kõik põhivarad. :!: Asetatakse ainult täpne vaste !

2.2. Ridade väljad

Dokumendi ridadele asetatakse põhivarade koodid, mille väärtust muudetakse. Väljade asetus on muudetav. Andmetulpi saab juurde panna, ära võtta ning järjekorda muuta.

2.2.1. Muudetavad väljad

 • Tegevus - valik „Ümberhindlus alla“, „Ümberhindlus üles“, „Osaline mahakandmine“.
 • Kood - Valik vara tabelist. Asetub kood.
 • Ümberhindlus - numbriväli, kuhu saab kirjutada ümberhindluse korral uue vara väärtuse ning osalise mahakandmise korral allesjääva osa soetusmaksumuse.

2.2.2. Informatiivsed mittemuudetavad väljad

 • Nimi - Vara nimi
 • Kommentaar - Vara kommentaar
 • Soetusaeg - Vara soetusaeg
 • Amordi % - Vara amortisatsiooni %
 • Soetusmaksumus - Vara soetusmaksumus
 • Kulum - Vara kulum
 • Jääkmaksumus - Vara jääkmaksumus dokumendi loomise hetkel
 • Muutus - Ümberhindlus üles ja alla - arvutus : Ümberhinnatud väärtus lahter miinus Jääkmaksumus Osaline mahakandmine - arvutus : (Ümberhinnatud väärtus / Soetusmaksumus)*100% - 100%
 • Soetusmaksumus - Näidatakse Jah kui vara kaardil ei ole linnuke „õiglases väärtuses“ täidetud
 • Õiglane väärtus - Näidatakse Jah kui vara kaardil on linnuke „õiglases väärtuses“ täidetud


Vastavalt soetusmaksumuse meetodit või õiglase väärtuse meetodit kasutades asetuvad alla- ja üleshindluse summad põhivara kaardile erinevalt.

3. Peenhäälestus

Päise paremal servas nupule vajutamine avab peenhäälestuse seadistused.

 • Vali vara lisainfo väljad - võimaldab dokumendi ridade tulpadele lisada vara infovälju.

4. Toimimine

1. Dokument algatatakse põhivara kaardilt, vara inventuuri dokumendilt või registrist Põhivara ümberhindlus:

 • Põhivara kaardilt luues täituvad vara andmed automaatselt;
 • Inventuuri dokumendilt luues täituvad inventuuri dokumendi pealt valitud varade andmed automaatselt;
 • Registrist luues tekib tühi dokument.

2. Dokumendile tekivad read:

 • Nupu Aseta abil. Et nupp toimiks, peab olema mõni selle filtritest täidetud;
 • Manuaalselt, registrist valides. Valikule/asetajale rakenduvad päise nupu Aseta filtrid;
 • Andmed tekivad esimesele vabale reale, eelnevaid andmeid ei kustutata üle.

3. Ümberhindlust ei saa teha ettepoole viimast tehingut v.a. auto erisoodustusmaks. Minevikku saab teha kui ei ole ühtegi hilisemat dokumenti (muutus, ümberhindlus) tehtud ega amortisatsiooni arvutatud. Auto erisoodustusmaksu võib olla arvutatud.

4. Dokumendile saab asetada ainult maha kandmata (eksisteerivat) vara;

5. Dokument on menetletav;

6. Kinnitamisel:

 • Dokumendi aeg peab olema hilisem, kui ridadel olevate varade viimane muutmise aeg (v.a. auto erisoodustusmaksu kanne);

7. Kinnitamise tulemusena:

 • Dokument lukustub;
 • Luuakse amortisatsioonikanne kuni aeg kuupäevani (kui valitud). Info põhivara kaardile;
 • Luuakse ümberhindlus ja põhivaradele finantskanne.

4.1. Ümberhindlus - Soetusmaksumus meetodil

Kui põhivara arvestuse puhul kasutatakse soetusmaksumusmeetodit, siis allahindlusel suureneb kulu ja soetusmaksumus jääb samaks.

Põhivara kaardil ümberhindluse „Muutus“ summa lisatakse

 • Lahtris Kulum miinus „Muutus“
 • Lahtris Hetkehind pluss „Muutus“
 • Põhivara hinnatakse alla selle kaetavale väärtusele juhul, kui vara kaetav väärtus on väiksem tema bilansilisest jääkmaksumusest.
 • Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna.
 • Allahindluse tühistamist kajastatakse aruandeaasta kasumiaruandes põhivara allahindluse kahjumi vähendamisena.

Finantskanne

Finantskanne koostatakse põhivara kaardil oleva klassi kontode järgi.

 • Kande tüüp – INV_HIND
 • Number – kande number
 • Kuupäev - Aeg
 • Selgitus - Kommentaar
 • D – Amordi konto – 551130 (Miinus Muutus) 5833,10
 • K – Kulumi konto – 125309 (Miinus Muutus) 5833,10

Lisanduvad objektid, projekt, klient, hankija – nii nagu amortisatsioonikandel. Kui on kasutusel osakaal lisandub kehtiv amortisatsiooni jagamine osakaalude järgi.

Näide - Allahindlus soetusmaksumusmeetodil

Põhivara enne ümberhindlust:

Ümberhindlus:

Põhivara kaart peale allahindlust:

Finantskanne allahinduse korral :

Finantskanne allahindluse korral koos amortisatsiooni osakaalu arvestusega:

4.2. Osaline mahakandmine - Soetusmaksumuse meetod

Põhivara kaart enne osalist mahakandmist:

Valida tegevus „Osaline mahakandmine“ ning ümberhinnatud väärtuse lahtrisse kirjutada soetusmaksumuse selle osa maksumus, mis jääb alles.

Näiteks 10,000 eurosest seadmest kantakse maha 6,000 eurot, siis ümberhinnatud soetusmaksumuseks on 4,000 eurot.:!: Muutus lahtrisse tuleb erinev arvutus võrreldes üles ja allahindlusega.

* Muutus lahtrisse tekib allahinduse protsent 
* Allahindluse % arvutus (Ümberhindlus / Soetusmaksumus kokku)*100% - 100%
* Finantskanne tekib nagu mahakandmise kanne korrutatud läbi Muutuse %.

Näites arvutus 4000/10000*100%-100%=-60%

Osalise mahakandmise finantskanne

Osalise mahakandmise finantskanne amordi osakaaluga

Põhivara kaart peale osalist mahakandmist

 • Mahakantud soetusmaksumus lisatakse põhivara kaardil Lisasummad divile

 • Kulumist lahutatakse mahakantud kulum
 • Arvutatakse üle hetkehind ehk uus soetusmaksumus miinus uus kulum
 • Arvutatakse uus kuu kulum
 • Tekib „Osalise mahakandmise“ andmete div.4.3. Allahindlus ja üleshindlus - Õiglane väärtus

Vara klassi kontod

Kinnisvara kaart enne ümberhindlust

Ümberhindluse dokument

Finantskanne tekib põhivara kaardil oleva klassi kontode järgi. Kanne tuleb alati. Objektid, projektid, klient – lisandub amordi järgi. Lisandub kehtiv amordi jagamine osakaalude järgi.

 • Kande tüüp – INV_HIND
 • Number – kande number
 • Kuupäev - Aeg
 • Selgitus - Kommentaar
 • D – Amordi konto – 551120 (Miinus Muutus) 20000,00
 • K – Kulumi konto – 125209 (Miinus Muutus) 20000,00

(lisanduvad objektid, projekt, klient, hankija – nii nagu amordikandel)

Finantskanne

Kinnisvara kaart peale ümberhindlust

Hinnamuutus kajastub Lisaandmed divis

4.4. Osaline mahakandmine - Õiglane väärtus

Põhivara kaart

et/asset_recalculation.txt · Viimati muutnud: 2023/03/22 10:18 persoon andrus