Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:ladu_sisse

Ar dokumentu „Saņemtās preces“ pieņem noliktavā (vai izņem no noliktavas) no piegādātājiem iepirktās preces.

Transporta izmaksu pievienošana neapstiprinātā dokumentā

Lai neapstiprinātā dokumentā „Saņemtās preces“ pievienotu transporta izmaksas, dokumentā:
1) Vispirms jānorāda visi artikuli, to daudzumi un cenas.
2) Dokumentā jānospiež poga Saglabāt.
3) Pēc tam dokumenta lauciņā Transporta izm. jāieraksta transporta izmaksu summa un jānospiež poga Saglabāt.

Tad visu dokumentā norādīto artikulu izmaksām tiks pievienotas transporta izmaksas.

Transporta izmaksu pievienošana apstiprinātā dokumentā

Lai apstiprinātā dokumentā „Saņemtās preces“ norādītu transporta izmaksas:
1) Lauciņā pie Jaunā transporta maksa ir jāieraksta transporta izmaksu summa. Pēc tam jānospiež pie lauciņa esošā poga Dalīt.
2) Pēc tam jānospiež poga Apstiprināt cenu maiņu.

:!: Norādīt un mainīt transporta izmaksas apstiprinātā dokumentā „Saņemtās preces“ var tad, ja lietotājam vai viņa lietotāju grupai ir piešķirtas tiesības veikt cenas maiņu apstiprinātā dokumentā "Saņemtās preces".

Transporta izmaksu konts

Kontu, uz kuru tiek grāmatotas transporta izmaksas, nosaka sistēmas uzstādījums „Transportēšanas konts“.

Lietotāju tiesības pievienot un mainīt izmaksas apstiprinātā dokumentā

Lai apstiprinātos dokumentos „Saņemtās preces“ varētu pievienot un mainīt transporta un pievienotās izmaksas, ir jābūt piešķirtām tiesībām to darīt.

Lai piešķirtu šādas tiesības lietotāju grupai:
1) Jāatver galveno uzstādījumu sadaļa Lietotāju grupas.
2) Rindiņā, kura ir par konkrēto lietotāju grupu, jāuzklikšķina uz Mainīt tiesības.
Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt lietotāju grupas tiesības.
3) Ir jāatver loga sadaļa Citi un tajā jāatzīmē Atļauts pie Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā.
4) Pēc tam jānospiež poga Saglabāt. Tā atrodas uzstādījumu sadaļas augšdaļā.

Savukārt, lai piešķirtu šādas tiesības lietotājam, nevis lietotāju grupai:
1) Jāatver galveno uzstādījumu sadaļa Lietotāji.
2) Jāuzklikšķina uz konkrētā lietotāja nosaukuma.
Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt lietotāja tiesības.
3) Ir jāatver jaunatvērtā loga sadaļa Citi un tajā jāatzīmē Atļauts pie Cenu maiņa apstiprinātā saņemšanā.
4) Pēc tam jānospiež poga Saglabāt. Tā atrodas uzstādījumu sadaļas augšdaļā.

Preču izņemšana no noliktavas

Nepieciešamība izņemt preces no noliktavas ar dokumentu „Saņemtās preces“ var rasties, ja:

  • Prece tiek atgriezta piegādātājam
  • Pieņemot preci, tika norādīta kļūdaina informācija (piemēram, derīguma termiņš vai sērijas numurs)

Tālāk aprakstīti abi šie gadījumi.

Preču atgriešana piegādātājam

Lai pareizi atgrieztu preci piegādātājam, ir jāizprot Noliktavas ID nozīme.
Pieņemot preci noliktavā, katrai Saņemto preču dokumenta rindiņai tiek piešķirts savs unikāls noliktavas ID.
Noliktavas ID ietver sevī informāciju par viena artikula vienu preču piegādi noteiktā datumā un noliktavā, no viena noteikta piegādātāja, ar to saistīto preces pašizmaksu (iegādes cena + transporta u.c. pievienotās izmaksas), kā arī sērijas numuru un derīguma termiņu, ja tādi tika norādīti.

Izņemot preci no noliktavas, ir obligāti jānorāda Noliktavas ID. Izņemt preci no noliktavas var tikai ar tādām pašām noliktavas izmaksām, ar kādām tā tika pieņemta.

Ar pogu Kredīts no esoša preču saņemšanas dokumenta

Ja piegādātājam tiek atgriezta prece no viena nesen reģistrēta pieveduma, tad vienkāršākais veids, kā izveidot preču atgriešanas dokumentu, ir pogas Kredīts noklikšķināšana tajā preču saņemšanas dokumentā, ar kuru preces tika pieņemtas noliktavā:

Tad tiks izveidots saņemšanai pretējs dokuments, kas saturēs sevī visu informāciju no oriģinālā dokumenta, ieskaitot visu preču noliktavas ID.
Lai izdzēstu rindiņas ar tiem artikuliem, kuri nav jāatgriež piegādātājam un nav jāizņem no noliktavas, jāuzklikšķina uz dzēšamās rindas/rindu numura un jāsaglabā dokuments.
Pirms preču izņemšanas apstiprināšanas ir jānorāda nepieciešamais dokumenta datums. Ja nepieciešams, jārediģē atsauce uz piegadātāja rēķinu un datumu un jānorāda komentārs.

Ar jaunu preču saņemšanas (atgriešanas) dokumentu

Ja ir jāizņem no noliktavas preces no dažādiem viena piegādātāja pievedumiem, vai tikai vienu vai dažus artikulus no viena apjomīga pieveduma, tad ērtāk būs veidot pilnīgi jaunu dokumentu „Saņemtās preces“.

Norādot dokumentam datumu, noliktavu un piegādātāju, pēc dokumenta saglabāšanas var sākt aizpildīt artikulu rindas, ieliekot daudzumu ar mīnuss zīmi un ar dubultklikšķi laukā Noliktavas ID atlasot no pieejamajiem Noliktavas ID atbilstošo:

Informācija par preces noliktavas izmaksām (un cita saistītā informācija, piemēram, sērijas numurs) aizpildīsies automātiski pēc preces Noliktavas ID aizpildīšanas. Ja ir jāizņem no noliktavas tāds artikula daudzums, kas ietvers vairākus Noliktavas ID, tad tas būs jāsadala vairākās atsevišķās rindās:

Ja ir jāizņem preces no vairākām noliktavām, tad tas arī ir iespējams, katrai dokumenta rindai var norādīt savu noliktavu.

Ir iespējams automātiski sadalīt Noliktavas ID izņemamajiem daudzumiem, bet Noliktavas ID tiks piešķirts, sākot ar jaunāko. Šim mērķim artikulu rindās ir jānorāda tikai izņemamie artikuli un katra kopējais daudzums:

Tad dokumenta galvenē jāieķeksē opcija ID dalījums un jāsaglabā dokuments:

Artikulu rindu daudzumi tiks sadalīti atbilstoši pieejamajiem Noliktavas ID un aizpildīta visa nepieciešamā informācija:

Preču atgriešanas dokumenta apstiprināšana un grāmatojums

Kad visi izņemamie artikuli un to daudzumi ir ielasīti dokumentā un katrai rindiņai ir aizpildīts atbilstošs noliktavas ID, ja dokumenta galvenē ir norādīta visa nepieciešamā informācija (dokumenta datums, noliktava un piegādātājs, kā arī atsauce uz piegādātāja dokumenta numuru un tā datumu) tad dokumentu var apstiprināt.

Apstiprināšanas rezultātā izveidosies transakcija ar kredītu noliktavas vērtības kontā un debetu kontā, kas norādīts dokumenta galvā. Noklusējumā tas ir noliktavas starpkonts, kas noslēgsies ar pretēju operāciju, veidojot no saņemto (izņemto) preču dokumenta pirkuma rēķinu, kas šai gadījumā būtu piegādātāja kredītrēķins. Ja šai operācijai ir nepieciešams pielietot citu grāmatvedības kontu, tad tas ir jāieraksta dokumenta galvenē laukā Konts pirms dokumenta apstiprināšanas.

Kļūdaini ievadītas informācijas labošana

Ja saņemto preču dokumentam vēl nav reģistrētas pārdošanas vai tās ir tikai dažas un tās ir iespējams atgrāmatot, tad vienkāršākais veids, kā labot tajā informāciju ir - atgrāmatot tās dažas pārdošanas, ja tādas ir, tad atgrāmatot pašu saņemto preču dokumentu, veikt nepieciešamos labojumus, apstiprināt saņemto preču dokumentu un pēc tam apstiprināt saistītās pārdošanas, ja tas ir nepieciešams. Protams, jāpārbauda arī saistītā pirkuma rēķina informācija, ja tas jau tika reģistrēts Directo.
Mēginot atgrāmatot saņemto preču dokumentu, ja tajā saņemtajām precēm jau ir apstiprinātas pārdošanas, piegādes, noliktavas kustības vai noliktavas nolietojumi, Directo parādīs paziņojumu par to, ka dokumentu atgrāmatot nav iespējams un norādīs uz saistītajiem dokumentiem:

Gadījumā, ja dokumentu atgrāmatot vairs nav iespējams, bet ir jālabo tajā esoša informācija, tad ir sekojošas iespējas:

Saņemto preču korekcijas dokuments

Ja nav iespējams atgrāmatot kādu Saņemto preču dokumentu, bet ir jāizlabo informācija par tajā esošajiem artikuliem (piemēram, sērijas numurs vai derīguma termiņš), un tiem atbilstošie noliktavas ID vēl nav iekļauti nekādos citos dokumentos (artikulu norakstīšanas, piegādes, pārdošanas rēķini), tad var izveidot Saņemto preču korekcijas dokumentu.
Pēc būtības šis korekcijas dokuments ir jauns dokuments Saņemtās preces, kurā vienlaicīgi tiek izņemtas iepriekš pieņemtās preces ar tām atbilstošu Noliktavas ID un to vietā tiek pieņemts tāds pats skaits to pašu preču ar tādām pašām izmaksām, bet norādot korektu saistīto informāciju. Līdz ar to noliktavas summa šim dokumentam būs 0, t.i., tas neitekmēs noliktavas vertību, tikai koriģēs kļūdaini norādīto informāciju par pieņemtajām precēm.

Piemērā ir attēlota sērijas numura korekcija:

Ja, pieņemot preces, tika norādīts kļūdains artikula kods, tad šādi var izņemt vienu artikula kodu un pieņemt vietā citu.

Bet jāņem vērā, ka šādi koriģēt informāciju iespējams tikai par tām precēm, kas joprojām ir noliktavas atlikumā, informāciju par jau pārdotajiem vai norakstītajiem artikuliem mainīt nav iespējams.

Ja ir nepieciešams tikai izņemt no noliktavas daļu no precēm, lai koriģētu nepareizi ievadītu saņemto preču daudzumu, tad jāņem vērā sekojošais - iespējams, ka vispirms sākotnējā dokumentā ir jāmaina preces gabala cena, lai atlikušais daudzums pēc tam atbilstu saņemto preču kopējai summai.

Cenu maiņa apstiprinātā dokumentā Saņemtās preces

Lietotāji ar atbilstošām tiesībām var mainīt artikula iegādes cenu (kā arī transporta u.c. pievienotās izmaksas) jau apstiprinātā preču saņemšanā, to neatgrāmatojot.

Šī darbība var būt vajadzīga, piemēram, šādos gadījumos:

  • ja notika kļūda ievadot informāciju
  • ja no piegadātāja ir saņemts kredītrēķins, kas nemaina preču daudzumu, bet maina preču cenu.

Lai to izdarītu, ir jāatver preču saņemšanas dokuments, kurā ir nepieciešams veikt labojumus, un jānorāda pareizā cena pretī artikulam redzamajā lauciņā Jaunā cena, lauks Jaunā summa aizpildīsies automātiski:

Tad dokumenta augšējā rīku joslā ir jānospiež poga Apstiprināt cenu maiņu un jāapstiprina, ka tiešām vēlaties veikt šo darbību:

Pēc šīs darbības artikula iegādes cena mainīsies uz norādīto jauno, bet laukā Vecā cena tiks saglabāta iepriekšējā cena:

Preces noliktavas vērtība šim Noliktavas ID tiks pārrēķināta, ņemot vērā iepriekš norādītās transporta u.c. izmaksas un mainīta visos saistītajos dokumentos:

Līdzīgā veidā ir iespējams mainīt arī kāda artikula transporta u.c. izmaksas (ar lauciņiem Jaunā transporta maksa, Jauna pievienotā maksa), bet jāņem vērā, ka, norādot transporta izmaksas, norādītā summa tiek attiecināta uz kopējo rindas artikula daudzumu, bet pievienotās izmaksas ir jānorāda uz 1 artikula vienību.

lv/ladu_sisse.txt · Labota: 2020/09/02 16:41 , labojis marija