User Tools

Site Toolsen:mr_saldokinnitus

FIXME This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.
(remove this paragraph once the translation is finished)

Customer Balance sheets

This report is used for sending balance sheets to customers. Print layouts can be designed according to audit requirements or company's working order.

1. Filters and filtring options

 • Customer … to …. - Customer code or range of customer codes can be used for filtering customers who should receive balance sheet by e-mail. If the range of customers is wide, it's reccomended to divide the range infot smaller parts to avoid getting the workload too heavy. E.g starting from 10000 to 10500, and then from 10501 to 11000 etc. Each client's balance sheet will be automatically printed to separate sheet. For filtering only one client, the custmoer code should be filled in both fields.
 • Class - customer class that's marked on the customer card. Customers belonging to specific class will be shown in the report.
 • Salesman - salmesman marked on customer card. Customers with specific salesman marked on their customer card will be shown in the report.
 • Object - Object marked on customer card. Customers with sepcific object on customer card will be shown in the report.
 • Type - Customer type marked on customer card. Filtering options: Company, Private, State institution
 • Kliendi lisaväli - Võimalus filtreerida kliente vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel kliendikaardil. Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale audit.
 • Käibe periood - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse aasta numbri (näiteks 2021) ja vajutades klaviatuurilt Enter, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt selle aasta alguse ja lõpu kuupäevad.
 • Saldo - Võimalus filtreerida kliente vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need kliendid, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik Saldo viivisega. Märkides -1 saab nimekirja kliendid, kellel ei ole saldot.
 • Seisuga - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse
 • Väljatrükk - Saldokinnituste saatmisel/trükkimisel kasutatava väljatrüki valimine. Väljatrükid on kujundatavad. Soovi korral on võimalik neid ise seadistada. Vastav juhend on leitav siit: Väljatrükkide häälestamine. Väljatrüki tellimise sooviga pöörduda aadressile info@directo.ee

2. Peenhäälestus

 • Kande aja järgi - valiku korral kasutatakse saldo arvestamisel dokumentidel märgitud kande kuupäeva
 • Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil - Võimalik valida kliendikaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail.
 • Valuuta - aruande valuuta, vaikimisi EUR

5. Nupud

 • Trüki - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist.
 • Meil - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt.

6. Klientide saldokinnituse näited

6.1. Kliendi lisaväljade kasutamine

Audiitorkontrolli saldokinnitused

Audiitorkontrolli jaoks võib luua spetsiaalsed kliendi lisaväljad, mida kasutada. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.
Näiteks:
Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, saab korraga välja filtreerida ning saata ning hiljem märkida kliendikaardile kui klient on kinnitatud saldokinnituse tagasi saatnud.

Alati saadavad saldoteatist ise mõned kliendid, ka selle saab märkida kliendikaardile.

6.2. Saldokinnitused klienditele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis

Audiitorkontrolli nimekirjas on mõnikord ka kliente, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised kliendid saab nimekirja, märkides Saldo = -1.

Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik kliendid kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga).

6.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil

Saldokinnituste väljatrükile on võimalik välja tuua maksegraafiku järgsed osamaksed.
Näide saldokinnituse osast koos maksegraafiku summadega:

en/mr_saldokinnitus.txt · Last modified: 2021/12/16 17:05 by mariliis