Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_inventar

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana

Pamatlīdzekļa kartīti var izveidot 2 veidos - no ienākošā rēķina vai arī nesaistīti ar ienākošo rēķinu.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no ienākošā rēķina

1) Vispirms jāizveido un jāaizpilda ienākošais rēķins par pamatlīdzekļa iegādi. Rēķinā rindiņā, kura attiecas uz pamatlīdzekli, lauciņā Konts ir jānorāda pamatlīdzekļa aktīva konts, lauciņā Kopā ir jānorāda ar aktīva kontu saistītās pamatlīdzekļa iegādes izmaksas bez PVN un laukā PVN kods jānorāda piemērojamajai PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.

2) Jāiegrāmato rēķins - tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

3) Jāatver rēķina rindu 3. sadaļa un rindiņā, kurā norādīts pamatlīdzekļa aktīva konts, jānospiež poga Jauns pamatlīdzeklis.

4) Tad tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte, kurā jau būs norādīta ienākošajā rēķinā norādītā informācija (piemēram, piegādātājs, ienākošā rēķina numurs un iegādes datums).

5) Jāaizpilda pamatlīdzekļa kartīte.

6) Lai saglabātu pamatlīdzekļa kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar ienākošo rēķinu

Jāatver kolonnā FINANSES esošais dokumentu saraksts Pamatlīdzekļi un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte, kura jāaizpilda un pēc tam jāsaglabā.

Pamatlīdzekļa kartītes aizpildīšana

Šeit aprakstīts, kā jāaizpilda pamatlīdzekļa, kuram vēl nav uzkrātais nolietojums, kartīte.

Pamatlīdzekļa kartītē jāaizpilda lauki:
Kods
Nosaukums - jāieraksta pamatlīdzekļa nosaukums.
• Ja nepieciešams, laukā Komentārs var ierakstīt komentāru par pamatlīdzekli.
Klasenorāda pamatlīdzekļu klasi, kurā ir pamatlīdzeklis (šis nav obligāti aizpildāms lauks - to aizpilda atkarībā no nepieciešamības). Pēc klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē tiks norādīti klases kartītē norādītie grāmatvedības konti un nolietojuma procentu likme gadā.
Nol. sākuma datums – datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.
:?: Ja pamatlīdzekļa kartīte tiek veidota no ienākošā rēķina, tad “Directo” lauciņā Nol.sākuma datums norādīs ienākošā rēķina datumu. Ja lauciņā Nol.sākuma datums norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad lauciņā jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.
Sākotnējā vērtība.
Nolietojums – pamatlīdzekļa nolietojuma procentu likme gadā.

Lai pamatlīdzeklim pēc lineārās metodes varētu aprēķināt nolietojumu, pamatlīdzekļa kartītē jābūt norādītiem šiem 6 grāmatvedības kontiem:
PL aktīva konts – pamatlīdzekļa aktīva konts, piemēram, 1230.
Nolietojums (P) – pamatlīdzekļa uzkrātā nolietojuma konts.
Nolietojums – pamatlīdzekļa nolietojuma izmaksu konts.
Norakstīšanas konts – izdevumu konts pamatlīdzekļa norakstīšanai.
Pārd. ieņēmumi – pamatlīdzekļa pārdošanas ieņēmumu konts.
Pārd. izdevumi - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.

Laukā Piegādātājs no piegādātāju saraksta var norādīt piegādātāju, no kura iegādāts pamatlīdzeklis, savukārt laukā Ien. rēķins no ienākošo rēķinu saraksta norādīt rēķinu, ar kuru iegādāts pamatlīdzeklis, bet laukā Iegādes datums norādīt pamatlīdzekļa iegādes datumu. Ja pamatlīdzeklis tika izveidots no ienākošā rēķina, tad šie lauki pamatlīdzekļa kartītē būs aizpildīti automātiski.

Laukā Atbildīgs var norādīt par pamatlīdzekli atbildīgo personu. Atbildīgo personu var norādīt, izvēloties to no lietotāju kartīšu saraksta.

Lai saglabātu pamatlīdzekļa kartīti un tajā veiktās izmaiņas, kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Pamatlīdzekļa kartītes dzēšana

Pamatlīdzekļa kartīti var dzēst, ja pamatlīdzeklim „Directo“ vēl nav rēķināts nolietojums vai veikta pamatlīdzekļa norakstīšana.

Lai izdzēstu pamatlīdzekļa kartīti:
1) Jāatver dzēšamā pamatlīdzekļa kartīte.
2) Pamatlīdzekļa kartītē veids jānomaina uz „Mazvērtīgais inventārs“.

3) 2 reizes jānospiež poga Saglabāt.

4) Tad zem pamatlīdzekļa veida lauka parādīsies lauks Slēgts, pie kura ir jāieliek ķeksītis un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

5) Tad parādīsies poga Dzēst, kura jānospiež, lai izdzēstu pamatlīdzekļa kartīti.

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana

Pirms pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas jāpārliecinās, ka visās pamatlīdzekļu kartītēs ir norādīts pareizs nolietojuma sākuma datums, aprēķina metode, nolietojuma procentu likme gadā, sākotnējā vērtība, grāmatvedības konti utml.

Lai aprēķinātu pamatlīdzekļu nolietojumu:
1) Jāatver kolonnā FINANSES esošais dokumentu sarakstu Pamatlīdzekļi un tajā jānospiež poga Aprēķināt nolietojumu.
2) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda:
• Intervāls - finanšu intervāls, no kura nolietojuma grāmatojumam jāpiešķir numurs,
• Mēnesis (kā arī gads), par kuru jāaprēķina nolietojums.
:?: Ja pirms norādītā mēneša nolietojums “Directo” netika rēķināts, tad “Directo” aprēķinās nolietojumu arī par tiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts un kuri ir pirms norādītā mēneša.
:?: Ja daļai pamatlīdzekļu par norādīto mēnesi nolietojums jau ir aprēķināts, tad šajā reizē aprēķinot nolietojumu, nolietojums tiks aprēķināts tikai tiem pamatlīdzekļiem, kuriem tas par norādīto mēnesi iepriekš vēl netika aprēķināts.
• Ja nolietojums jāaprēķina nevis visiem pamatlīdzekļiem, bet tikai kādam konkrētam pamatlīdzeklim, tad laukā Pamatlīdzekļi jānorāda pamatlīdzeklis, kuram jāaprēķina nolietojums. Ja nolietojums jāaprēķina visiem pamatlīdzekļiem, tad šis lauks jāatstāj tukšs.

3) Jānospiež poga OK. Tad tiks izveidots nolietojuma grāmatojums.

:?: No pamatlīdzekļu kartītēm nolietojuma grāmatojumu varēs atvērt, kartītes sadaļā Izmaiņas uzklikšķinot uz nolietojuma grāmatojuma numura.
Pēc pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas būs palielinājies pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un samazinājusies pamatlīdzekļu atlikusī vērtība. Pamatlīdzekļu kartītēs uzkrātā nolietojuma vērtība redzama laukā Nolietojums (P), bet atlikusī vērtība redzama laukā Tekošā vērtība.

Nolietojuma dzēšana

Pamatlīdzekļa nolietojumu var izdzēst, izdzēšot nolietojuma grāmatojumu.
:?: Nepieciešamība dzēst nolietojuma grāmatojumu var rasties, ja nolietojums tika aprēķināts nepareizi (piemēram, ja, aprēķinot nolietojumu, pamatlīdzekļu kartītēs bija norādīta nekorekta informācija, piemēram, nepareizs nolietojuma sākuma datums, sākotnējā vērtība vai nolietojuma procentu likme).

Lai izdzēstu nolietojuma grāmatojumu:
1) Vispirms jāatver nolietojuma grāmatojums, kurš jāizdzēš. Nolietojuma grāmatojumu var atrast vairākos veidos:
• Atverot kāda pamatlīdzekļa, kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums, kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas Izmaiņas jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura).
• Atverot dokumentu sarakstu Transakcijas (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES).
Tad tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā jāatlasa grāmatojumi, kuru tips ir INV.

Pēc tam jāatrod nepieciešamais nolietojuma grāmatojums un tas jāatver - lai atvērtu grāmatojumu, ir jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura.
Atverot grāmatojumu jāpārliecinās, ka tas ir grāmatojums, kuru nepieciešams izdzēst.

2) Lai izdzēstu grāmatojumu, tajā jānospiež poga Dzēst.
3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā, lai izdzēstu nolietojumu, jānospiež poga OK.

Pamatlīdzekļa norakstīšana

Pamatlīdzekli var norakstīt vairākos veidos:

Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas jāpārliecinās, ka pamatlīdzeklim ir aprēķināts nepieciešamais nolietojums. Jāpiebilst, ka norakstīšanu nevar veikt ar datumu, kurš ir pirms pēdējā nolietojuma datuma.

Pamatlīdzekļa norakstīšana, neizveidojot rēķinu

Lai norakstītu pamatlīdzekli, neizveidojot rēķinu tā pārdošanai:
1) Jāatver dokumentu saraksts Pamatlīdzekļi un tajā jāatver norakstāmā pamatlīdzekļa kartīte.

2) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga NORAKSTĪT.

3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā jānospiež poga OK.

4) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda:

  • finanšu intervāls no kura norakstīšanas grāmatojumam jāpiešķir numurs,
  • datums.


5) Pēc tam jānospiež poga OK.
Tad tiks atvērts pamatlīdzekļa norakstīšanas grāmatojums.

Pēc pamatlīdzekļa norakstīšanas tā Veids kartītē būs Norakstīts.

Pamatlīdzekļa norakstīšana, reizē izveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai

Lai norakstot pamatlīdzekli arī izveidotu rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai, vispirms ir jāpārliecinās, vai sistēmā ir izveidots artikuls pamatlīdzekļa pārdošanai, kurš tiks norādīts rēķinā.

Ja nepieciešams izveidot artikulu pamatlīdzekļa pārdošanai, tad:
1) No galvenās izvēlnes jāatver dokumentu saraksts Artikuli.

2) Jānospiež poga Pievienot jaunu. Tad tiks atvērta jauna artikula kartīte.

3) Artikula kartītē noteikti jāaizpilda lauciņi:

  • Kods – jānorāda artikula kartītes kods. Kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus.
  • Klase – jānorāda artikulu klase, kurā ietilps šis artikuls.
  • Nosaukums – jāieraksta kartītes nosaukums.
  • Pie Veids jānorāda opcija Tiešs/Serviss.

Lai saglabātu artikula kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

4) Kad ir izveidots artikuls pamatlīdzekļa pārdošanai, tad ir jāatver tā pamatlīdzekļa, kurš jānoraksta un jāpārdod, kartīte.
Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas jāpārliecinās, vai pamatlīdzeklim ir aprēķināts viss nepieciešamais nolietojums. Uzkrātā nolietojuma vērtību var redzēt pamatlīdzekļa kartītes lauciņā Nolietojums (P). Ja nav aprēķināts viss nepieciešamais nolietojums, tad tas jāaprēķina.

Pēc tam, lai norakstītu pamatlīdzekli un izveidotu rēķinu tā pārdošanai:
5) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga NORAKSTĪT.

6) Tad parādīsies paziņojums, kurā jānospiež poga OK.

7) Tad tiks atvērts logs, kurā jānorāda:
Intervāls – finanšu intervāls, no kura norakstīšanas grāmatojumam jāpiešķir numurs.
Datums – norakstīšanas grāmatojuma datums.

Lai izveidotu rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai, jāieliek ķeksītis pie Izveidot rēķinu un zemāk jānorāda:
Intervāls - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.
Datums – rēķina datums.
Summa – jānorāda pamatlīdzekļa pārdošanas cena bez PVN. Norādītā cena nonāks rēķinā.
Klienta kods – klients, kuram tiek izrakstīts rēķins.
Artikuls – jānorāda pamatlīdzekļa pārdošanai paredzētais artikuls. Tas nonāks rēķinā.
• Kad lauciņā Summa būs norādīta pamatlīdzekļa pārdošanas cena, tad pie Konts automātiski būs norādīts, uz kuru kontu tiks iegrāmatota pamatlīdzekļa pārdošana.

8) Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga OK. Tad pamatlīdzeklis būs norakstīts un būs izveidots rēķins pamatlīdzekļa pārdošanai.

9) Lai iegrāmatotu izveidoto rēķinu, jāatver pamatlīdzekļa kartīte un tās apakšējā daļā jāuzklikšķina uz rēķina numura, kurš ir pie vārda Rēķins. Tad tiks atvērts rēķins. Ja nepieciešams, tajā jānorāda papildus informācija (piemēram, jāieraksta komentārs). Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – poga Saglabāt.

Norakstītā pamatlīdzekļa kartītē tā Veids būs Norakstīts. Savukārt pamatlīdzekļa kartītes sadaļā Izmaiņas būs redzamas saites uz pamatlīdzekļa norakstīšanas un nolietojuma grāmatojumiem, kā arī informācija par pamatlīdzekļa kartītē veiktajām izmaiņām.

Pamatlīdzekļu klases izveidošana

Lai ātrāk aizpildītu pamatlīdzekļu kartītes, var izveidot pamatlīdzekļu klases. Pamatlīdzekļu klases noder, arī atlasot informāciju atskaitēs par pamatlīdzekļiem.

Pamatlīdzekļu klašu kartītēs var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītos grāmatvedības kontus un nolietojuma procentu likmi gadā. Kad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīta pamatlīdzekļu klase, tad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīti pamatlīdzekļu klases kartītē norādītie konti un nolietojuma procentu likme gadā.

Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti:
1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa Pamatlīdzekļu klases un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu.

2) Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļu klases kartīte. Tajā noteikti jānorāda pamatlīdzekļu klases Kods (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus; pēc kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms) un laukā Nosaukums jānorāda pamatlīdzekļu klases nosaukums.

3) Pamatlīdzekļu klases kartītē var norādīt šos 6 grāmatvedības kontus, kuri ir obligāti jānorāda pamatlīdzekļu kartītēs:
Uzkrāt. noliet. konts – pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma konts.
Nolietojuma izmaksu konts – pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu konts.
Konts norakstīšanai.
Aktīva konts – pamatlīdzekļu aktīva konts (piemēram, 1230).
Pārd. ieņēmumi – pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumu konts.
Pārd. izdevumi - pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumu konts.
NOLIET % - pamatlīdzekļu nolietojuma procentu likme gadā.

4) Lai saglabātu pamatlīdzekļu klases kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

lv/yld_inventar.txt · Labota: 2021/03/19 11:21 , labojis lasma