Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:yld_inventar

Pamatlīdzekļi

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana

Pamatlīdzekļa kartīti var izveidot vairākos veidos:
no ienākošā rēķina,
no avansa norēķina,
nesaistīti ar ienākošo rēķinu vai avansa norēķinu,
• izmantojot vairumimporta moduli, importējot sistēmā pamatlīdzekļu kartītes.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no ienākošā rēķina

Lai izveidotu pamatlīdzekļa kartīti no ienākošā rēķina:

1) Jāizveido un jāaizpilda ienākošais rēķins par pamatlīdzekļa iegādi.

Rēķinā rindā, kura attiecas uz pamatlīdzekli, laukā Konts ir jānorāda pamatlīdzeklim atbilstošais aktīva konts, laukā Kopā ir jānorāda ar aktīva kontu saistītās pamatlīdzekļa iegādes izmaksas bez PVN un laukā PVN kods jānorāda piemērojamajai PVN likmei atbilstošais iegādes PVN kods.

2) Jāiegrāmato rēķins - tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

3) Jāatver iegrāmatotā rēķina rindu 3. sadaļa un rindā, kurā norādīts pamatlīdzekļa aktīva konts, jānospiež poga JAUNS PAMATLĪDZEKLIS.

4) Tad tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte, kurā jau būs norādīta ienākošajā rēķinā norādītā informācija (piemēram, piegādātājs, ienākošā rēķina numurs un iegādes datums).

5) Jāaizpilda pamatlīdzekļa kartīte.
Jāņem vērā, ka, veidojot pamatlīdzekļa kartīti no ienākošā rēķina, laukā Nol.sākuma datums būs norādīts ienākošā rēķina datums. Ja laukā Nol.sākuma datums norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad šajā laukā jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no avansa norēķina

Lai izveidotu pamatlīdzekļa kartīti no avansa norēķina:
1) Vispirms jāizveido un jāaizpilda avansa norēķins, ar kuru tika iegādāts pamatlīdzeklis.
Avansa norēķina rindā, kura attiecas uz pamatlīdzekļa iegādi, laukā Konts ir jānorāda pamatlīdzeklim atbilstošais aktīva konts, kā arī ir jānorāda pirkuma summa bez PVN, pirkumam piemērotajai PVN likmei atbilstošais PVN kods, piegādātājs, iegādes datums, attaisnojuma dokumenta numurs. Ja nepieciešams, jānorāda arī objekts/objekti un/vai projekts.

2) Jāiegrāmato avansa norēķins - tajā jānospiež pogas Apstiprināt un Saglabāt.

3) Jāatver iegrāmatotā avansa norēķina dokumenta rindu 3. sadaļa un rindā, kurā norādīts pamatlīdzekļa aktīva konts, jānospiež poga JAUNS PAMATLĪDZEKLIS.

4) Tad tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte, kurā jau būs norādīta avansa norēķinā norādītā informācija (piemēram, pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība, iegādes datums, aktīva konts).

5) Jāaizpilda pamatlīdzekļa kartīte.
Jāņem vērā, ka, veidojot pamatlīdzekļa kartīti no avansa norēķina, pamatlīdzekļa kartītes laukā Nol.sākuma datums būs norādīts attaisnojuma dokumenta, ar kuru iegādāts pamatlīdzeklis, datums. Ja laukā Nol.sākuma datums norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad šajā laukā jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar ienākošo rēķinu vai avansa norēķinu

Galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Pamatlīdzekļi → jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte, kura jāaizpilda un pēc tam jāsaglabā.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana pamatlīdzeklim ar uzkrāto nolietojumu

Pamatlīdzekļu ar uzkrāto nolietojumu ievade ievades mērķis ir ievadīt sistēmā pamatlīdzekļus ar to uzkrāto nolietojumu uz datubāzes lietošanas sākuma datumu, lai tiem sistēmā būtu pareizs uzkrātais nolietojums un atlikusī vērtība.
Šī darbība neveido grāmatojumus un atlikumus kontos - ar pamatlīdzekļiem saistīto kontu sākuma atlikumi jāievada sistēmā atsevišķi, izveidojot dokumentu transakcija (par transakcijām sistēmā tiek saukti grāmatojumi).

Lai ievadītu pamatlīdzekļu, kuriem ir uzkrātais nolietojums, kartītes:
1) Vispirms pie sistēmas uzstādījuma Aktīvu datums, ievadot bilances ir jānorāda datums, uz kuru ir aprēķināts pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums.
Piemēram, ja datubāzes lietošanas sākuma datums ir 01.01.2022, tad uzkrātais nolietojums jāievada uz 31.12.2021:

Tikai pēc tam var veidot pamatlīdzekļu, kuriem ir uzkrātais nolietojums, kartītes.
:?: Kamēr pie sistēmas uzstādījuma Aktīvu datums, ievadot bilances ir norādīts datums, uz kuru ir aprēķināts pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums, tikmēr sistēmā nedrīkst vadīt tādu pamatlīdzekļu, kuriem nav uzkrātais nolietojums, kartītes. (Šajā piemērā tie būtu pamatlīdzekļi, kuriem nolietojuma sākuma datums ir sākot no 01.01.2022 vai vēlāk.)

2) Ja pamatlīdzekļu kartītes tiek veidotas manuāli, tad, lai izveidotu pamatlīdzekļa kartīti, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Pamatlīdzekļi → jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte.

3) Kartītes laukā Kods jānorāda pamatlīdzekļa kartītes kods; laukā Nosaukums jāieraksta pamatlīdzekļa nosaukums; laukā Nol. sākuma datums jāieraksta nolietojuma sākuma datums; laukā Iegādes datums jānorāda pamatlīdzekļa iegādes datums. Ja pamatlīdzekļi tiek iedalīti klasēs, tad laukā Klase jānorāda klase, kurā ietilpst pamatlīdzeklis. Pēc klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē nonāks klasē norādītie konti un nolietojuma procentu likme gadā. Ja pamatlīdzekļi netiek iedalīti klasēs vai ja klasē nav norādīti visi konti, tad tie jānorāda pamatlīdzekļa kartītē manuāli. Tas pats attiecas uz nolietojuma procentu likmi gadā (kartītes lauks Nolietojums %).
:!: Pamatlīdzekļa iegādes cenu un uzkrāto nolietojumu šajā solī vēl nav jānorāda.

4) Kartītē jānospiež poga Saglabāt.

5) Laukā Sākotnējā vērtība jāieraksta pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība, un laukā Nolietojums (P) jāieraksta pamatlīdzekļa uzkrātais nolietojums uz to datumu, kurš ir norādīts pie sistēmas uzstādījuma Aktīvu datums, ievadot bilances.

6) Kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Tādējādi tiks reģistrēta pamatlīdzekļa uzkrātā nolietojuma summa (bez grāmatojuma jeb transakcijas) un mainīsies pamatlīdzekļa atlikusī vērtība.
Turpmāk šim pamatlīdzeklim nolietojums tiks rēķināts tikai sākot ar nākamo mēnesi pēc tā datuma, uz kuru jau ir reģistrēts uzkrātais nolietojums (šajā piemērā - sākot no 2022. gada janvāra).

7) Kad visi pamatlīdzekļi ar uzkrāto nolietojumu ir ievadīti, tad no sistēmas uzstādījuma Aktīvu datums, ievadot bilances ir jāizdzēš iepriekš norādītais datums tā, lai lauks pie šī uzstādījuma būtu tukšs:

8) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → ATSKAITES → Uzturēšana → jāatver atskaites sadaļa Roboti

Jānospiež poga Izpildīt rindā, kura norādīta attēlā:
Tikai pēc tam pamatlīdzekļiem var rēķināt nolietojumu.

Pamatlīdzekļa kartītes aizpildīšana

Šeit aprakstīts, kā jāaizpilda pamatlīdzekļa, kuram vēl nav uzkrātais nolietojums, kartīte.

Pamatlīdzekļa kartītē jāaizpilda lauki:
Kods - pamatlīdzekļa kartītes kods „Directo“ sistēmā.
Nosaukums - pamatlīdzekļa nosaukums.
• Ja nepieciešams, laukā Komentārs var ierakstīt komentāru par pamatlīdzekli.
Klaseja pamatlīdzekļi tiek iedalīti klasēs, tad šajā laukā norāda pamatlīdzekļu klasi, kurā ir pamatlīdzeklis (šis nav obligāti aizpildāms lauks). Pēc klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē tiks norādīti klases kartītē norādītie grāmatvedības konti un nolietojuma procentu likme gadā.
Nol. sākuma datums – datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.
Sākotnējā vērtība.
Nolietojums – pamatlīdzekļa nolietojuma procentu likme gadā.
Iegādes datums - pamatlīdzekļa iegādes datums. Ja pamatlīdzekļa kartīte tika veidota no ienākošā rēķina, tad šajā laukā jau būs norādīts ienākošā rēķina datums.
Piegādātājs - piegādātājs, no kura nopirkts pamatlīdzeklis. Ja pamatlīdzekļa kartīte tika veidota no ienākošā rēķina, tad šajā laukā jau būs norādīts ienākošajā rēķinā norādītais piegādātājs.
Ien. rēķins - šajā laukā no „Directo“ ievadītjiem ienākošajiem rēķiniem var norādīt ienākošo rēķinu, ar kuru tika nopirkts pamatlīdzeklis. Ja pamatlīdzekļa kartīte sistēmā tika izveidota no ienākošā rēķina, tad šis lauks jau būs aizpildīts.
• Laukā Atbildīgs var norādīt par pamatlīdzekli atbildīgo personu. To var izvēlēties no lietotāju saraksta.
• Ja pamatlīdzeklis ir saistīts ar konkrētu projektu, tad pamatlīdzekļa kartītes laukā Projekts jānorāda atbilstošais projekts. Norādītais projekts nonāks ar pamatlīdzekli saistītajos grāmatojumos, piemēram, nolietojuma un norakstīšanas grāmatojumā.
• Ja pamatlīdzeklis ir saistīts ar konkrētu objektu (vai vairākiem objektiem - katru no atšķirīga objektu līmeņa), tad pamatlīdzekļa kartītes laukā Objekts jānorāda atbilstošais objekts (vai vairāki objekti - katrs no atšķirīga objektu līmeņa). Norādītais objekts/objekti nonāks ar pamatlīdzekli saistītajos grāmatojumos, piemēram, nolietojuma un norakstīšanas grāmatojumā.

Lai pamatlīdzeklim pēc lineārās metodes varētu aprēķināt nolietojumu, pamatlīdzekļa kartītē jābūt norādītiem šiem 6 grāmatvedības kontiem:
PL aktīva konts – pamatlīdzekļa aktīva konts, piemēram, 1230.
Nolietojums (P) – pamatlīdzekļa uzkrātā nolietojuma konts.
Nolietojums – pamatlīdzekļa nolietojuma izmaksu konts.
Norakstīšanas konts – izdevumu konts pamatlīdzekļa norakstīšanai.
Pārd. ieņēmumi – pamatlīdzekļa pārdošanas ieņēmumu konts.
Pārd. izdevumi - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.

Lai saglabātu pamatlīdzekļa kartīti un tajā veiktās izmaiņas, kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Pamatlīdzekļa kartītes dzēšana

Pamatlīdzekļa kartīti var dzēst, ja pamatlīdzeklim „Directo“ vēl nav rēķināts nolietojums vai veikta pamatlīdzekļa norakstīšana.

Lai izdzēstu pamatlīdzekļa kartīti:
1) Jāatver dzēšamā pamatlīdzekļa kartīte.
2) Pamatlīdzekļa kartītē veids jānomaina uz „Mazvērtīgais inventārs“.

3) 2 reizes jānospiež poga Saglabāt.

4) Tad zem pamatlīdzekļa veida lauka parādīsies lauks Slēgts, pie kura ir jāieliek ķeksītis un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

5) Tad parādīsies poga Dzēst, kura jānospiež, lai izdzēstu pamatlīdzekļa kartīti.

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana

Pirms pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas jāpārliecinās, ka visās pamatlīdzekļu kartītēs ir norādīts pareizs nolietojuma sākuma datums, aprēķina metode, nolietojuma procentu likme gadā, sākotnējā vērtība, grāmatvedības konti utml.

Lai aprēķinātu pamatlīdzekļu nolietojumu:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Pamatlīdzekļi → jānospiež poga Aprēķināt nolietojumu.
2) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda:
• Intervāls - finanšu intervāls, no kura nolietojuma grāmatojumam jāpiešķir numurs,
• Mēnesis (kā arī gads), par kuru jāaprēķina nolietojums.
:?: Ja pirms norādītā mēneša nolietojums “Directo” netika rēķināts, tad “Directo” aprēķinās nolietojumu arī par tiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts un kuri ir pirms norādītā mēneša.
:?: Ja daļai pamatlīdzekļu par norādīto mēnesi nolietojums jau ir aprēķināts, tad šajā reizē aprēķinot nolietojumu, nolietojums tiks aprēķināts tikai tiem pamatlīdzekļiem, kuriem tas par norādīto mēnesi iepriekš vēl netika aprēķināts.
• Ja nolietojums jāaprēķina nevis visiem pamatlīdzekļiem, bet tikai kādam konkrētam pamatlīdzeklim, tad laukā Pamatlīdzekļi jānorāda pamatlīdzeklis, kuram jāaprēķina nolietojums. Ja nolietojums jāaprēķina visiem pamatlīdzekļiem, tad šis lauks jāatstāj tukšs.

3) Jānospiež poga OK. Tad tiks izveidots nolietojuma grāmatojums.

:?: No pamatlīdzekļu kartītēm nolietojuma grāmatojumu varēs atvērt, kartītes sadaļā Izmaiņas uzklikšķinot uz nolietojuma grāmatojuma numura.
Pēc pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas būs palielinājies pamatlīdzekļu uzkrātais nolietojums un samazinājusies pamatlīdzekļu atlikusī vērtība. Pamatlīdzekļu kartītēs uzkrātā nolietojuma vērtība redzama laukā Nolietojums (P), bet atlikusī vērtība redzama laukā Atlikusī vērtība.

Sistēmas uzstādījums, kurš jāņem vērā, aprēķinot pamatlīdzekļu nolietojumu par vairākiem mēnešiem vienlaicīgi

Ja pamatlīdzekļu nolietojums tiek rēķināts par vairākiem mēnešiem vienlaicīgi, tad ir jāņem vērā, ka sistēmas uzstādījums Pamatlīdzekļu nolietojums tiek periodizēts nosaka, vai pamatlīdzekļu nolietojums tiek iegrāmatots uz pēdējo nolietojuma mēnesi vai arī katra mēneša nolietojums tiek iegrāmatots uz katru konkrēto mēnesi.

Lai apskatītu, kā šis uzstādījums ir uzstādīts un nepieciešamības gadījumā to nomainītu:

1) No galvenās jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi

2) Meklēšanas lauciņā jāieraksta „ nolietojums“ un jānospiež taustiņš Enter vai jāuzklikšķina uz meklēšanas ikonas.

3) Tad tiks parādīts uzstādījums Pamatlīdzekļu nolietojums tiek periodizēts. Uzstādījuma opcija , aprēķinot pamatlīdzekļu nolietojumu par vairākiem mēnešiem, pamatlīdzekļu nolietojums tiek iegrāmatots uz pēdējo nolietojuma mēnesi, bet opcija nozīmē, ka katra mēneša nolietojums tiek iegrāmatots uz katru konkrēto mēnesi.

4) Ja ir nepieciešams nomainīt to, kā šis uzstādījums ir iestatīts, tad pie uzstādījuma jānorāda nepieciešamā opcija un pēc tam jānospiež poga Saglabāt.

Nolietojuma dzēšana

Pamatlīdzekļa nolietojumu var izdzēst, izdzēšot nolietojuma grāmatojumu.
:?: Nepieciešamība dzēst nolietojuma grāmatojumu var rasties, ja nolietojums tika aprēķināts nepareizi (piemēram, ja, aprēķinot nolietojumu, pamatlīdzekļu kartītēs bija norādīta nekorekta informācija, piemēram, nepareizs nolietojuma sākuma datums, sākotnējā vērtība vai nolietojuma procentu likme).

Lai izdzēstu nolietojuma grāmatojumu:
1) Vispirms jāatver nolietojuma grāmatojums, kurš jāizdzēš. Nolietojuma grāmatojumu var atrast vairākos veidos:
• Atverot kāda pamatlīdzekļa, kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums, kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas Izmaiņas jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura).
• Atverot dokumentu sarakstu Transakcijas (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES).
Tad tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā jāatlasa grāmatojumi, kuru tips ir INV.

Pēc tam jāatrod nepieciešamais nolietojuma grāmatojums un tas jāatver - lai atvērtu grāmatojumu, ir jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura.
Atverot grāmatojumu jāpārliecinās, ka tas ir grāmatojums, kuru nepieciešams izdzēst.

2) Lai izdzēstu grāmatojumu, tajā jānospiež poga Dzēst.
3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā, lai izdzēstu nolietojumu, jānospiež poga OK.

Pamatlīdzekļa norakstīšana

Pamatlīdzekli var norakstīt vairākos veidos:

Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas jāpārliecinās, ka pamatlīdzeklim ir aprēķināts nepieciešamais nolietojums. Jāpiebilst, ka norakstīšanu nevar veikt ar datumu, kurš ir pirms pēdējā nolietojuma datuma.

Pamatlīdzekļa norakstīšana, neizveidojot rēķinu

Lai norakstītu pamatlīdzekli, neizveidojot rēķinu tā pārdošanai:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Pamatlīdzekļi → jāatver norakstāmā pamatlīdzekļa kartīte.

2) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga NORAKSTĪT.

3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā jānospiež poga OK.

4) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda:

  • finanšu intervāls no kura norakstīšanas grāmatojumam jāpiešķir numurs,
  • datums.


5) Pēc tam jānospiež poga OK.
Tad tiks atvērts pamatlīdzekļa norakstīšanas grāmatojums.

Pamatlīdzekļa norakstīšana, reizē izveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai

Lai norakstot pamatlīdzekli arī izveidotu rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai, vispirms ir jāpārliecinās, vai sistēmā ir izveidots artikuls pamatlīdzekļa pārdošanai, kurš tiks norādīts rēķinā.

Ja nepieciešams izveidot artikulu pamatlīdzekļa pārdošanai, tad:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu SISTĒMA → DOKUMENTI → Artikuli → jānospiež poga Pievienot jaunu
2) Tad tiks atvērta jauna artikula kartīte.

3) Artikula kartītē noteikti jāaizpilda lauki:

  • Kods – jānorāda artikula kartītes kods. Kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus.
  • Klase – jānorāda artikulu klase, kurā ietilpst šis artikuls. Ja nepieciešamās klases sistēmā nav, tad tā jāizveido.
  • Nosaukums – jāieraksta kartītes nosaukums (piemēram, Pamatlīdzeklis).
  • Pie Veids jānorāda opcija Tiešs/Serviss.

Lai saglabātu artikula kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

4) Kad ir izveidots artikuls pamatlīdzekļa pārdošanai, tad ir jāatver tā pamatlīdzekļa, kurš jānoraksta un jāpārdod, kartīte.
Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas jāpārliecinās, vai pamatlīdzeklim ir aprēķināts viss nepieciešamais nolietojums. Uzkrātā nolietojuma vērtību var redzēt pamatlīdzekļa kartītes laukā Nolietojums (P). Ja nav aprēķināts viss nepieciešamais nolietojums, tad tas jāaprēķina.

Pēc tam, lai norakstītu pamatlīdzekli un izveidotu rēķinu tā pārdošanai:
5) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga NORAKSTĪT.

6) Tad parādīsies paziņojums, kurā jānospiež poga OK.

7) Tad tiks atvērts logs, kurā jānorāda:
Intervāls – finanšu intervāls, no kura norakstīšanas grāmatojumam jāpiešķir numurs.
Datums – norakstīšanas grāmatojuma datums.

Lai izveidotu rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai, jāieliek ķeksītis pie Izveidot rēķinu un zemāk jānorāda:
Intervāls - intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.
Datums – rēķina datums.
Summa – jānorāda pamatlīdzekļa pārdošanas cena bez PVN. Norādītā cena nonāks rēķinā.
Klienta kods – klients, kuram tiek izrakstīts rēķins.
Artikuls – jānorāda pamatlīdzekļa pārdošanai paredzētais artikuls. Tas nonāks rēķinā.
• Kad laukā Summa būs norādīta pamatlīdzekļa pārdošanas cena, tad pie Konts automātiski būs norādīts, uz kuru kontu tiks iegrāmatota pamatlīdzekļa pārdošana.

8) Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga OK. Tad pamatlīdzeklis būs norakstīts un būs izveidots rēķins pamatlīdzekļa pārdošanai.

9) Lai iegrāmatotu izveidoto rēķinu, jāatver pamatlīdzekļa kartīte un tās apakšējā daļā jāuzklikšķina uz rēķina numura, kurš ir pie vārda Rēķins. Tad tiks atvērts rēķins. Ja nepieciešams, tajā jānorāda papildus informācija (piemēram, jāieraksta komentārs). Lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – poga Saglabāt.

Saites uz pamatlīdzekļa norakstīšanas un nolietojuma grāmatojumiem būs pieejamas pamatlīdzekļa kartītes sadaļā Izmaiņas.

Pamatlīdzekļu klases

Lai ātrāk aizpildītu pamatlīdzekļu kartītes, var izveidot pamatlīdzekļu klases. Pamatlīdzekļu klases noder, arī atlasot informāciju atskaitēs par pamatlīdzekļiem.

Pamatlīdzekļu klašu kartītēs var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītos grāmatvedības kontus un nolietojuma procentu likmi gadā. Kad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīta pamatlīdzekļu klase, tad pamatlīdzekļa kartītē nonāk pamatlīdzekļu klases kartītē norādītie konti un nolietojuma procentu likme gadā.

Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti:
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Pamatlīdzekļu klases → jānospiež poga Pievienot jaunu.

2) Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļu klases kartīte. Tajā noteikti jānorāda pamatlīdzekļu klases Kods (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus; pēc kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms) un laukā Nosaukums jānorāda pamatlīdzekļu klases nosaukums.

3) Pamatlīdzekļu klases kartītē var norādīt šos 6 grāmatvedības kontus, kuri ir obligāti jānorāda pamatlīdzekļu kartītēs:
Uzkrāt. noliet. konts – pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma konts.
Nolietojuma izmaksu konts – pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu konts.
Konts norakstīšanai.
Aktīva konts – pamatlīdzekļu aktīva konts (piemēram, 1230).
Pārd. ieņēmumi – pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumu konts.
Pārd. izdevumi - pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumu konts.

NOLIET % - pamatlīdzekļu nolietojuma procentu likme gadā.
VIRSKLASE - pamatlīdzekļu klases virsklase. Virsklase var tikt ņemta vērā un atspoguļota atskaitēs par pamatlīdzekļiem. Ja pamatlīdzekļu klases kartītē tiek norādīta virsklase, tad, pirmkārt, sistēmā ir jābūt izveidotai konkrētās virsklases kartītei un, otrkārt, virsklase nedrīkst tikt norādīta pamatlīdzekļu kartītēs – virsklasi var norādīt tikai pamatlīdzekļu klašu kartītēs, bet pamatlīdzekļu kartītēs tiek norādītas virsklasē ietilpstošās apakšklases.
Virsklase nav obligāti aizpildāms pamatlīdzekļu klases kartītes lauks – tas jāaizpilda tikai tad, ja pamatlīdzekļu klase ietilpst citā klasē.
TIPS - jānorāda, vai klasē ietilpst pamatlīdzekļi vai mazvērtīgais inventārs. Tips jānorāda visu klašu kartītēs. Izņēmums ir master klases jeb virsklases, kuras netiek norādītas pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra kartītēs - šādām klasēm tipu var nenorādīt.

4) Lai saglabātu klases kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

lv/yld_inventar.txt · Labota: 2022/11/29 16:02 , labojis lasma