Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadKülgriba

www.directo.ee

et:per_palgavalem

Töötasuvalemid

Töötasuvalemite registris hoitakse töötasuvalemeid töötasude ja puudumiste arvestamiseks.

Töötasuvalemite register asub Seadistused→ Personali seadistused → Töötasuvalemid

Töötasuvalemi kaardil hoitakse ühe töötasuvalemi seadistusi.

Kood- Töötasuvalemi kood

Nimetus- töötasuvalemi nimi

Järjekord- millises järjekorras asetub arvestusele töötasuvalem ja samas järjekorras paiknevad töötasuvalemid töötasude aruandes pöördtabelis.

Deebet- kulukonto
:!: Puhkuse tasu ja puhkusereservi valemitel võib selleks kontoks olla bilansi reservikonto. Süsteemi seadistus „Töötasu arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks“.

Kreedit- kohustuste konto (bilansi võlad töövõtjatele)

Laiali- kui töötasu alusandmed tulevad ressurssilt ja neile on märgitud objekt või projekt või mõlemad, siis selle seadistuse tulemusena asetuvad arvestusele read laiali. Valikud on tühi, objekt, projekt, mõlemad.

Maksustatav- mis summast alates läheb tasu maksustamisele.

Valemi tüüp- määrab millises ühikus toimub palgaarvestus. Valikud on kuu, päev, tund, tükk, kalendripäev.

  • Kuu ja päev valikuid kasutatakse kuupalgalistel. Koguseks tuleb vastavalt 1 või tööl oldud tööpäevade arv.
  • Tund valikut kasutatakse tund tüüpi valemil.Sellise valemi korral tulevad tunnid ressursilt/tööajatabelist.
  • Tükk valikut kasutatakse ühekordsete tasude tasumiseks.
  • Kalendripäev valikut kasutatakse puudumiste valemitel. Koguseks tuleb puudumiste kalendripäevade arv.

:!: Tüüp päev valitakse ka puudumistele mille kogus peab arvestusel olema tööpäevades.

Lisa koefitsient- võimalik kasutada töötasuvalemi üleselt, lisa korrutisena. Kui valemile on määratud summad sakile väärtus tulema siis saab seda koefitsienti valemi peal kasutada.

Klass- klasse kasutatakse valemite koondamisteks töötasu arvestuse dokumendil valemite asetamisel või aruannetes. Klassid seadistatakse süsteemi seadistustes töötasuvalemi klassid.

Valikud valemi seadistamisteks:

Puhkus- teha linnuke siis kui tegemist on põhipuhkuse valemiga. Valik mõjutab süsteemi seadistust Töötasu arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks.

Keskmise palga arvestus- teha linnuke siis kui see valem peab minema keskmise tasu arvestuse alus summa sisse.
:!: Korraga ei saa olla linnukest puhkus ja keskmise palga arvestus.

Kinnipidamine- kui on tegemist kinnipidamise tüüpi valemiga, arvestusel on neto ja bruto võrdsed.

Alammäärata- märkida linnuke juhul, kui selle valemi puhul peab arvestama sotsiaalmaksu alamäärata.

Null neto- neto tasu on alati null.

Alati - töötasuvalem asetub alati arvestusele.

Graafik- arvestab graafikuga töötajate lühendatud tööpäevade tunde.
:!: Süsteemi seadistust „Lühendatud töötunnid võetakse sisestatud töötundide järgi“.

TSD- Maksu- ja Tolliameti poolt määratletud kood.

Töötasuvalemi sakk kontod. Selle saki alla saab lisada kontod. See kust võetaks objekt kandele on määratud seadistusega : Töötasu- ja maksuvalemi konto objektifilter. Personali seadistused

Töötasuvalemit on võimalik lisaks eelnevale seadistada alus infot võtma Directo erinevatest andmekogudest. Selleks on töötasuvalemil sakid Kogused, Summad, Maksuvalemid, Puudumiste liigid

Kogused

Koguste all on võimalik määrata kust selle valemi kogused tulevad.

Min- minimaalne kogus.

Max- maksimaalne kogus.

Ei muuda summat- kui summa tuleb andmekogust ja koguse korrutis ei muuda summat.

Tulemused- Vastavalt ridadel olevale koguste tulemustele kas liidab, võtab väikseima või suurima tulemuse.

Korrutis- koefitsent millega kust väärtuse kogus läbi korrutatakse. Vaikimisi 1.

Kust- millistest Directo andmekogudest valem koguse info saab.

Kuidas- vastavalt andmekogule määrata eelmisele valikule piirangud.

Objekt- objekti piirang.

Töötaja- kasutajapõhine piirang.

Alates- millisest kogusest alates hakatakse koguseid arvestama, kasutatakse tundide/päevade/kalendripäevade/summeeritud tööaja arvestusel.

Kogus- määratakse vaikimisi valemi kogus, ei eelda eelnevate valikute täitmist.

Algus- millisest perioodist tagasiulatuvalt valem koguseid arvestab.

Lõpp- seotud Algus väärtusega.

:?: Näiteks koondamishüvitisel on algus -6 ja Lõpp -1, sest peab arvestama töötaja viimase 6 kuu keskmise tööpäevade arvu.

Kuu filter- sisestada kuud komadega eraldatuna millal valem rakendub

Lisad- valik tekib ainult siis kui Kust valik on päeva, tunni või ressursi tüüpi.

Summad

Summade all on võimalik määrata, kust selle valemi summad tulevad.

Min- minimaalne summa.

Max- maksimaalne summa, töötasuvalemist saadud summa jäetakse summade vahele.

Piirang- määratakse ajaline piirang „Min“ ja „Max“ summade osas: aasta, kuu, päev.

Tulemused- Vastavalt ridadel olevale summade tulemustele kas liidab, võtab väikseima või suurima tulemuse.

Korrutis- koefitsient, millega „Kust“ väärtuse summa läbi korrutatakse.

Kust- millistest Directo andmekogudest valem summa info saab.

Keskmine palk valiku lisavõimalused:

- eelmine kuu - keskmise alus, kuid hakatakse alati lugema puudumise alguse eelmisest kuust
- alguskuupäev - keskmise alus, kuid hakatakse lugema puudumise alguskuupäevast sõltuvalt sellest, kas töötasu on selleks kuupäevaks väljanõutavaks muutunud või mitte.
- soodsam - võrreldakse 6 kuu keskmist ja 6 kuu säilitatud töötasu, et kumb on töötajale soodsam.
- muutumatu - võrreldakse 6 kuu keskmist, 6 kuu säilitatud töötasu ja hetkel kehtivat töötasu, et milline on töötajale kõige soodsam.

Kuidas- vastavalt andmekogule määrata eelmisele valikule piirangud. Piirab konto ja kannete puhul, kas konto vahemiku konto1:konto2 või lihtsalt konto ning arvete puhul artikliklass(i vahemik).

Objekt- objekti piirang, võetakse summa leidmisel kitsendava parameetrina.

Töötaja- kasutajapõhine piirang, võetakse summa leidmisel kitsendava parameetrina.

Alates- millisest summast alates hakatakse koefitsenti rakendama.

Summa- kui „Kust“ väli on tühi, siis võetakse summa. Kui „Kust“ on valitud, siis vaadatakse, kas korrutis*tulem on suurem, kui „Alates“, siis vastuseks antakse korrutis*tulem-alates+summa.

Algus- millisest perioodist tagasiulatuvalt valem koguseid arvestab.

Lõpp- seotud Algus väärtusega.

Kuu filter- sisestada kuud komadega eraldatuna, millal valem rakendub.

Lisad- valik tekib ainult siis, kui „Kust“ valik on päeva, tunni või ressursi tüüpi. Või siis, kui valik „Kust“ on „Keskmine päevatasu haigus“.

Maksuvalemid

Süsteemsed maksuvalemite valikud.

JAH- seda maksuvalemit arvestatakse selle valemi puhul alati.
ON- kontrollib personalikaardi seadistust ja arvestab vastavalt sellele.
EI- maksuvalemit ei arvestata.

Puudumiste liigid

Saab määrata milline puudumise liik seda valemit mõjutab.

Kogus- märgitakse kas 1 või -1, vastavalt kas puudumise liik peab koguma või vähendama valemi kogust.. Kui tegemist on puudumise palga valemiga siis on kogus 1. Kui tegemist on töötasu palga valemiga ja puudumine peab vähendama seda tasu puudutud päevade võrra siis on kogus -1.

Algus ja Lõpp täidetakse siis kui ainult teatud puudutud päevade kohta tuleb seda valemit rakendada.
:!: Näiteks haiguse puhul on Algus väärtus 4 ja Lõpp on 8.

Pühad linnuke tehakse siis kui peab arvestama ka pühad sisse.

Koondamisega seotud valemid

Tasu vähem etteteatatud aja eest

See valem tuleb ise töötasu arvestuse dokumendile lisada ja sisestada õige kogus.

Valemi tüübiks tuleb määrata tükk.

Kogused sakki ei täideta.

Summad sakile määrata Korrutis 1 ja Kust valida Keskmine päevatasu.

Maksuvalemid sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.

Puudumiste liigid sakil ei täideta ühtegi väärtust.

Koondamishüvitis

See valem tuleb ise töötasu arvestuse dokumendile lisada.

Valemi tüübiks tuleb määrata tükk.

Kogused sakile määrata Korrutis väärtuseks 0,1667 ja Kust väärtuseks kuu tööpäevad, Algus sisestada -6 ja Lõpp -1, Lisades teha linnuke Tegelik.

Summad sakile määrata Korrutis väärtuseks 1 ja Kust Keskmine palk.

Maksuvalemi sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.

Puudumiste liigid sakil ei täideta ühtegi väärtust.

Puhkusekompensatsiooni valemid

Järgnevaid valemeid kasutatakse lõpparvel puhkusekompensatsiooni arvestamiseks.

Kui kasutatakse pidevat puhkusereservi arvestust siis on valemi deebet kontoks bilansi puhkusereservi konto, kui ei kasutata siis on kulu konto. Kreedit kontoks on võlad töövõtjatele. Valemi tüübiks on kalendripäevad.
Linnuke Puhkus määrab ära milline on arvestuse kanne. Seda mõjutab süsteemi seadistus Töötasu arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks.

Valemi kogused sakil määrata, mis kogus peab tulema arvestuse dokumendile kui te selle valemi asetate.

Põhipuhkuse kompensatsioonil valida Kust välja väärtuseks Puhkuse jääk ja kuidas jätta tühjaks.

Vähenenud töövõimega töötaja lisapäevade kompensatsiooni valemil valida Kust välja väärtuseks Puudumiseliigi jääk ja Kuidas väljale sisestada vastav puudumise liigi kood, millel kajastatakse vähenenud töövõimega töötajate lisapäevade puudumist.

Alaealise töötaja lisapäevade kompensatsiooni valemil valida Kust välja väärtuseks Puudumiseliigi jääk ja Kuidas väljale sisestada vastava puudumise liigi kood, millel kajastatakse alaealise töötaja lisapäevade puudumist.

Lastepuhkuse valem

Alates 01.04.2022 ei ole kasutusel

Lastepuhkuse palgavalemile tuleb valida summad sakil kust väärtuseks Lastepuhkus.

et/per_palgavalem.txt · Viimati muutnud: 2023/05/22 23:36 persoon kulli