Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:customer_class

Klientu klases

Lai atskaitēs varētu iegūt datus par dažādām klientu grupām, klientus var iekļaut klientu klasēs. Atskaitēs norādot klientu klasi, atskaites tiks sagatavotas par tiem klientiem, kuru kartītēs šobrīd ir norādīta konkrētā klientu klase.

Klientus iekļauj klientu klasēs arī tad, ja konkrētiem klientiem jāpiešķir avansu un/vai debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos noteiktā, jo klientu klases kartītē var norādīt avansu un debitoru kontus, kuri jāattiecina uz klientu klasē esošajiem klientiem.

Klientu klases izveidošana

Lai izveidotu klientu klases kartīti, jāatver pārdošanas uzstādījumu sadaļa Klientu klases un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna klientu klases kartītē. Tajā noteikti jānorāda:
KODS - klientu klases īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.
NOSAUKUMS – klientu klases nosaukums.

Pārējie lauciņi jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības.
CENU FORMULA – ja uz visiem klientu klasē esošajiem klientiem vienmēr attiecas konkrēta cenu formula, tad šajā lauciņā var norādīt konkrētās cenu formulas kodu.
PP KONTS – avansu konts. Tas jānorāda tad, ja klientu klasē ietilpstošo klientu avansi jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansu konta.
DEBITORU KONTS - jānorāda tad, ja klientu klasē ietilpstošajiem klientiem jāpiemēro debitoru konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta.

Lai saglabātu kartīti un tajā veiktās izmaiņas, kartītē jānospiež poga Saglabāt.

Klientu klases norādīšana klienta kartītē

Klienta kartītē tā klientu klasi norāda lauciņā Kategorija:

Iestatījums, kurš nosaka, vai klientu kartītēs obligāti jānorāda klientu klase

Sistēmas uzstādījumos pie uzstādījuma Klienta klase ir obligāta var noteikt, vai klientu kartītēs obligāti jānorāda klientu klases:
Ja pie uzstādījuma ir atzīmēts , tad, izveidojot vai rediģējot klienta kartīti, kurā nav norādīta klientu klase, pēc kartītes saglabāšanas parādīsies paziņojums, ka klienta kartītē nav norādīta klase.
Savukārt, ja pie uzstādījuma ir atzīmēts , tad, izveidojot vai rediģējot klienta kartīti, kurā nav norādīta klientu klase, pēc kartītes saglabāšanas neparādīsies paziņojums, ka klienta kartītē nav norādīta klase.

lv/customer_class.txt · Labota: 2022/02/22 16:29 , labojis lasma