Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:kandidatams

KANDIDATŲ Į DARBUOTOJUS ASMENS DUOMENŲ PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje UAB Directo, kodas 125943981, adresas Juozo Balčikonio g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas) pateikia informaciją apie Jūsų (kaip kandidato į Bendrovės paskelbtas laisvas darbo vietas) asmens duomenų, gautų Jums dalyvaujant potencialių Bendrovės darbuotojų atrankoje, tvarkymą.

Bendrovė gerbia kandidatų į Bendrovės paskelbtas laisvas darbo vietas privatumą ir asmens duomenis renka ir tvarko tik pagal asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, įskaitant ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR).

Jūsų dalyvavimas atrankoje ir asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikus, Bendrovė negalės sudaryti Jums sąlygų dalyvauti atrankoje į Bendrovės paskelbtas laisvas darbo vietas.

Prašome įdėmiai perskaityti šią kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politiką, kadangi dalyvaudami atrankoje į Bendrovės paskelbtas laisvas darbo vietas patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika, ir sutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu personalo atrankos tikslais šioje privatumo politikoje numatyta tvarka.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, JŲ TVARKYMO TIKSLAI, TVARKYMO PAGRINDAI BEI TERMINAI

Jūsų asmens duomenis, gautus Jums dalyvaujant atrankoje į Bendrovės paskelbtas laisvas darbo vietas, tvarkome Bendrovės personalo (darbuotojų) atrankos tikslais.

Papildomai, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kandidatuodami į Bendrovės paskelbtas laisvas darbo vietas esate informuotas, kad turime teisę susisiekti su Jūsų nurodytu buvusiu darbdaviu, siekiant gauti iš jo informaciją, susijusią su Jūsų kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Pateikdami savo buvusio darbdavio kontaktinio asmens duomenis, turėtumėte informuoti jį apie tokių duomenų pateikimą Bendrovei ir tai, kad su juo Jūsų atrankos tikslais gali susisiekti Bendrovė. Su Jūsų esamu darbdaviu galime susisiekti tik gavę tam Jūsų atskirą sutikimą.

Tvarkomi asmens duomenys Gyvenimo aprašymas (CV), vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys (telefono Nr., el. pašto adresas), informacija apie išsilavinimą, informacija apie darbo patirtį, kita kandidato pateikta (įskaitant pokalbio metu) ar jo vertinimo/atrankų metu gauta informacija (testų rezultatai), įskaitant rekomendacijas bei informaciją, susijusią su kandidato kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, gautą iš kandidato buvusio ar esamo (iš esamo darbdavio - tik gavus tam atskirą kandidato sutikimą) darbdavio.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Asmens duomenys tvarkomi remiantis Jūsų, kaip duomenų subjekto, sutikimu, kuris gali būti išreiškiamas pateikiant Bendrovei savo gyvenimo aprašymą (pvz., nurodytu el. paštu) ar kitu būdu kandidatuojant į laisvą darbo vietą (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). Duomenys iš buvusio darbdavio gaunami teisėto Bendrovės intereso gauti informaciją apie kandidatą iš jo buvusio darbdavio (BDAR 6 str. 1 d. f) p.) pagrindu, o iš esamo – atskiro kandidato sutikimo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. a) p.).

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis Iki atitinkamos personalo atrankos į konkrečią poziciją pabaigos ir 1 (vieną) mėnesį po to (kiek reikalinga techniškai ištrinti duomenis).

Asmens duomenų šaltinis Potencialaus kandidato asmens duomenys gaunami iš Jūsų paties, kaip duomenų subjekto, taip pat tam tikrais atvejais iš trečiųjų asmenų – kandidato buvusio ar esame darbdavio atstovo, kai susisiekiame su Jūsų nurodytu buvusiu darbdaviu.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Bendrovėje tvarkomi asmens duomenys taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka bei esant teisėtam pagrindui gali būti teikiami duomenų gavėjams tiek, kiek tai būtina atitinkamam duomenų tvarkymo tikslui pasiekti. Tam, kad pasiektume anksčiau nurodytus asmens duomenų tvarkymo tikslus, Jūsų asmens duomenis galime teikti: 1) paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip Bendrovės asmens duomenų tvarkytojai, ir teikiantiems Bendrovei paslaugas, įskaitant personalo atrankos paslaugas (duomenų tvarkytojas: VV Consulting Group, UAB, juridinio asmens kodas 302710393), taip pat paslaugas, susijusias su IT, Bendrovės naudojamų programų priežiūra, serverių suteikimu ir priežiūra ir kt.; 2) teisės aktuose numatytais atvejais teisėsaugos ir priežiūros, taip pat kitoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, vykdant teisės aktų reikalavimus; 3) teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms; 4) kitiems tretiesiems asmenims, apie kuriuos Jums aiškiai pranešama ir/ar gaunamas Jūsų sutikimas; 5) Bendrovės audito ir susijusias paslaugas teikiančioms bendrovėms, teisinių ir finansinių konsultacijų paslaugų teikėjams; 7) kitiems verslo subjektams, Bendrovės susijungimo su kitu juridiniu asmeniu ar įsigijimo atveju, įskaitant teisinį patikrinimą atliekantiems asmenims.

JŪSŲ, KAIP ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite visas taikytinuose teisės aktuose numatytas teises, įskaitant teisę:

- Atšaukti duotą sutikimą: galite bet kada atšaukti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui) kreipdamiesi į mus šioje privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

- Prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis: galite susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, kuriuos tvarko Bendrovė, gauti informaciją apie tai, kaip jie renkami, kiek laiko saugomi ir kas bei kokia apimtimi gauna duomenis apie Jus. Tačiau Jūsų teisę susipažinti gali riboti teisės aktai.

- Reikalauti ištaisyti asmens duomenis: galite reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų tvarkomus su Jumis susijusius asmens duomenis, jei jie yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

- Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis teisėtu interesu: tam tikromis aplinkybėmis turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

- Reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą: jei manote, kad Bendrovės tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra neteisingi arba nesutikote su duomenų naudojimu, galite pareikalauti, kad naudodama šiuos duomenis Bendrovė apsiribotų vien saugojimu, iki kol bus nustatytas duomenų teisingumas arba bus patikrinta, ar Bendrovės teisėti interesai nusveria Jūsų interesus.

- Reikalauti ištrinti asmens duomenis: jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesutinkate su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu ar yra kiti teisės aktuose numatyti pagrindai, Jūs turite teisę reikalauti, kad duomenys būtų ištrinti, taikant teisės aktuose numatytus apribojimus.

- Į duomenų perkeliamumą: Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę prašyti persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, teisės aktuose numatyta tvarka.

- Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos institucijai, jei manote, kad su Jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Tačiau visada prašome pirmiausia kreiptis į mus šioje privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

Teikiant prašymus dėl teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, turėsite patvirtinti savo tapatybę (pvz., pateikiant prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite jį pasirašyti elektroniniu parašu, kreipiantis į Bendrovę fiziškai atvykus/siunčiant prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar teisės aktų numatyta tvarka patvirtintą jo kopiją). Mes priimsime tik tuos prašymus dėl Jūsų teisių įgyvendinimo, kurie bus užpildyti/pateikti rišlia ir suprantama valstybine kalba (lietuvių kalba), įskaitomais rašmenimis, prašyme nevartojama įžeidžiančių ar nepagarbių formuluočių, aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kurią teisę (kurias teises) siekiama įgyvendinti ir pateikiamos su teisės įgyvendinimu susijusios aplinkybės.

Prašymą įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) laikysime nepagrįstu ir galime jo neįgyvendinti, kai jame nenurodyta, kokią teisę(-es) siekiama įgyvendinti, taip pat kita šioje privatumo politikoje ar BDAR reikalaujama būtina informacija.

Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė gali atsisakyti nagrinėti Jūsų prašymą arba už tai paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, bei kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Į visus Jūsų prašymus, susijusius su Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, atsakysime nepagrįstai nedelsdami, tačiau ne vėliau nei per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, išskyrus BDAR nurodytas išimtis.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Jei turite klausimų ar norite įgyvendinti savo teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis į Bendrovę el. paštu karjera@directo.lt ar paštu, laišką siunčiant Bendrovės registruotos buveinės adresu (Juozo Balčikonio g. 9, LT-08247 Vilnius, Lietuvos Respublika), arba fiziškai atvykus Bendrovės registruotos buveinės adresu.

lt/kandidatams.txt · Keista: 2020/03/21 15:38 vartotojo indre