Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistadlt:bendros_salygos

LICENCINĖ SUTARTIS

DĖL VERSLO VALDYMO SISTEMOS DIRECTO NAUDOJIMO

BENDROSIOS SĄLYGOS
Versija: V1 (2020-03-02)

1. SĄVOKOS / DEFINITIONS

1.1. ADTS – asmens duomenų tvarkymo sąlygos, aktuali jų redakcija pasiekiama DIRECTO interneto svetainėje. DPC means conditions for the processing of personal data, their current version is available on the DIRECTO website.
1.2. Asmens duomenys – asmens duomenys, kaip tai apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679. Personal data means personal data within the meaning of the General Data Protection Regulation 2016/679.
1.3. Intelektinė nuosavybė – DIRECTO idėjos, koncepcijos, know-how, žinios, metodai, metodologijos, architektūra, programinė įranga, duomenų modeliai, techniniai duomenys, procesai, dizainas, Sistemos ir kiti DIRECTO sukurti programiniai kodai, Sistemos moduliai, komercinės paslaptys ir verslo informacija, konfidenciali informacija, taip pat fiziniai ir elektroniniai dokumentai, kuriuose užfiksuota Intelektinė nuosavybė. Intellectual property means DIRECTO ideas, concepts, know-how, knowledge, methods, methodologies, architecture, software, data models, technical data, processes, design, code of the System and other software codes developed by DIRECTO, System modules, trade secrets and business information, confidential information, as well as physical and electronic documents containing intellectual property.
1.4. Konkurencinis vartotojas (angl. Concurrent User) – suteikiama licencija pagrįsta Konkurencinių vartotojų principu (angl. Concurrent User License). Nors Vartotojų skaičius neribojamas, Konkurencinių vartotojų skaičius nurodo kiek Vartotojų vienu metu gali naudotis Sistema. Kliento įsigytas Konkurencinių vartotojų skaičius nurodytas Specialiosiose sąlygose: minimalus Kliento įsigyjamų Konkurencinių vartotojų skaičius nurodytas baziniame pakete (negali būti mažinamas); Klientas turi teisę nustatyta tvarka įsigyti papildomą skaičių Konkurencinių vartotojų (maksimalus Konkurencinių vartotojų skaičius neribojamas). Concurrent User means a license granted based on the principle of the Concurrent User License. Although the number of Users is not limited, the number of Concurrent Users indicates how many Users can use the System at the same time. The number of Concurrent Users purchased by the Client is specified in the Special Terms: the minimum number of Concurrent Users purchased by the Client is indicated in the basic package (cannot be reduced); The Client has the right to purchase an additional number of Concurrent Users in accordance with the established procedure (maximum number of Concurrent Users is not limited).
1.5. Licencijos mokestis – mokestis už suteiktą teisę (licenciją) naudotis Sistema. Licencijos mokėjimo tvarka nustatyta specialiosiose sąlygose. License fee means the fee for granting the right (licence) to use the System. The procedure for payment of the licence shall be laid down in the special terms.
1.6. Licencijos planas – Kliento įsigyta teisių (licencijos) naudotis Sistema apimtis (bazinis paketas, moduliai, papildomi Konkurenciniai vartotojai), kuri nurodyta Specialiosiose sąlygose. Licence plan means the scope of the rights (licence) acquired by the Client to use the System (baseline package, modules, additional Concurrent Users), which is specified in the Special Terms.
1.7. Mėnesinė įmoka – Kliento mėnesinė įmoka mokama DIRECTO už Licencijos planą. Monthly payment means Client’s monthly payment paid to DIRECTO for the License plan.
1.8. DIRECTO pagalba – DIRECTO teikiamos konsultacijos Sistemos naudojimo klausimais. Konsultacijos teikiamos:
  • Naudotojo žinyne, kuris pasiekiamas adresu: http://wiki.directo.ee/lt/default;
  • Telefonu: tel. Nr. +370 5 2310038 (konsultacijos teikiamos darbo valandomis: I-IV nuo 9:00 iki 17:00; V nuo 9:00 iki 16:00);
  • Elektroniniu paštu: pagalba@directo.lt (atsakymai teikiami darbo valandomis: I-IV nuo 9:00 iki 17:00; V nuo 9:00 iki 16:00);
  • Live chat – darbo valandomis (I-IV nuo 9:00 iki 17:00; V nuo 9:00 iki 16:00).

Naudotojo žinyne pateikta konsultacija yra bendro pobūdžio, kilus specifiniams klausimams, kreiptis nurodytais tel. Nr. arba el. paštu.

DIRECTO support means consultations provided by DIRECTO on the use of the System. Consultations are provided:
  • In the User manual accessible at: http://wiki.directo.ee/lt/default;
  • By telephone: tel. Nr. +370 5 2310038 (consultations are provided during working hours: I-IV from 9:00 to 17:00; V from 9:00 to 16:00);
  • By e-mail: pagalba@directo.lt (replies are provided during working hours: I-IV from 9:00 to 17:00; V from 9:00 to 16:00);
  • Live chat – during business hours (I-IV from 9:00 to 17:00; V from 9:00 to 16:00).

The consultation provided in the User manual is of a general nature, if you have specific questions, contact us by phone or e-mail provided above.

1.9. Paskyra (angl. User Account) – adresas, per kurį pasiekiama DIRECTO Klientui dedikuota duomenų bazė serveryje. Sistema galima naudotis tik prisijungus prie Paskyros. User Account means the address through which the DIRECTO database dedicated to the Client is available on the server. The System can only be accessed by logging in to the User Account.
1.10. Prisijungimo duomenys – Vartotoją identifikuojantys duomenys (vartotojo vardas (angl. Username), slaptažodis), kurie įgalina prisijungti prie Paskyros. Login data means User identifying data (username, password), that allows to log in to the User Account.
1.11. Sistema – DIRECTO valdoma standartinės komplektacijos verslo valdymo sistema „DIRECTO“, kuri Klientui už Licencijos mokestį yra pasiekiama per Paskyrą. Sistema apima visus ir bet kokius dokumentus, tekstus, atvaizdus, garsus, grafiką ir kodus, sudarančius Sistemą. System means the standard business management system “DIRECTO” managed by DIRECTO, which is available to the Client for a License fee through the User Account. The System includes all and any documents, text, images, sounds, graphics and codes comprising the System.
1.12. Sistemos sutrikimas – tai ne dėl Kliento kaltės atsiradęs Sistemos veikimo sutrikimas. Kritinis sutrikimas – Sistemos sutrikimas, dėl kurio Klientas negali prisijungti prie Sistemos ir ja naudotis. Nekritinis sutrikimas – tai Sistemos sutrikimas, kuris netrukdo Klientui prisijungti prie Sistemos ir naudotis kitomis, t. y. Sistemos sutrikimo neveikiamomis, Sistemos funkcijomis. System failure means System malfunction caused by no fault of the Client. Critical failure means a failure of the System that prevents the Client from connecting to and using the System. Non-critical failure means a System failure that does not prevent the Client from accessing the System and using other System functions i.e., functions that are not affected by the System failure.
1.13. Sutartis / Specialioji dalis / Bendroji dalis – Licencinė sutartis dėl DIRECTO verslo valdymo sistemos naudojimo. Sutartį sudaro ši Bendroji dalis, Specialioji dalis ir kiti dokumentai, nurodyti Specialiojoje dalyje. Specialiojoje dalyje nustatytos individualios Sutarties vykdymo sąlygos; Bendrojoje dalyje – bendrosios Sutarties ir Sistemos naudojimo sąlygos. Agreement / Special Terms / General Part means Licence agreement for the use of the DIRECTO business management system. The Agreement consists of this General Part, the Special Terms and the other documents referred to in the Special Terms. The Special Terms set out the individual terms and conditions for the performance of the Agreement; the General Part sets out the general terms and conditions for the use of the Agreement and the System.
1.14. Šalys / Šalis / DIRECTO / Klientas – Sutarties šalys, t. y. DIRECTO ir Klientas, tarp kurių sudaryta Sutartis. Parties / Party / DIRECTO / Client mean the parties to the Agreement, i.e., DIRECTO and Client, between whom the Agreement is concluded.
1.15. Vartotojas (angl. User) – yra Kliento darbuotojas, kuriam Klientas suteikė teisę naudotis Sistema per Paskyrą. User means an employee of the Client to whom the Client has granted the right to use the System through the User Account.

2. SUTARTIES OBJEKTAS / SUBJECT-MATTER OF THE AGREEMENT

2.1. DIRECTO įsipareigoja, vadovaujantis Sutarties sąlygomis, suteikti teisę Klientui naudotis Sistema, o Klientas – turi teisę naudotis Sistema ir įsipareigoja už suteiktą teisę naudotis Sistema mokėti Licencijos mokestį DIRECTO. Ši Sutartis yra licencinė – t. y. jos pagrindu Klientui tik suteikiama teisė Sutarties galiojimo metu ir Kliento įsigyta apimti naudotis Sistema. DIRECTO undertakes, subject to the terms and conditions of the Agreement, to provide the Client with the right to use the System, and the Client shall have the right to use the System and shall pay the License fee to DIRECTO for the right to use the System. This Agreement is a license agreement, i.e. it only grants the Client the right to use the System during the validity of the Agreement and for the scope purchased by the Client.
2.2. DIRECTO nesuteiks jokios kompiuterinės įrangos, tinklų bei interneto ryšio Klientui ir Klientas supranta, kad jis privalės pats savo jėgomis ir lėšomis apsirūpinti visa reikiama kompiuterine, technine, programine įranga bei ryšiu, kad galėtų tinkamai naudotis Sistema. DIRECTO will not provide any computer equipment, networking or internet connectivity to the Client and the Client understands that it will be the Client's responsibility to provide, at its own cost and expense, all necessary computer, hardware, software and connectivity in order to properly use the System.

3. SISTEMOS NAUDOJIMAS / SYSTEM USE

3.1. Šia Sutartimi Klientui suteikiama teisė naudotis DIRECTO sukurtu Sistemos programiniu kodu, kuris yra įdiegtas DIRECTO pasirinktame serveryje ir kuris Klientui pasiekiamas per Paskyrą. This Agreement grants the Client the right to use the System software code developed by DIRECTO, which is installed on a server of DIRECTO's choice and accessible to the Client through the User Account.
3.2. Klientas Sistema naudojasi įsigytame Licencijos plane numatyta apimtimi. Naudojimasis Sistema taip pat apima serverio palaikymą ir priežiūrą, 24/7 Vartotojų prisijungimą prie Sistemos naudojant HTTPS protokolą, duomenų kopijų darymą ir saugojimą, DIRECTO pagalbos paslaugas. The Client shall use the System to the extent as it is set out in the Licence plan purchased. The use of the System also includes server support and maintenance, 24/7 User access to the System using the HTTPS protocol, data copying and storage, DIRECTO support services.
3.3. Sistema pasiekiama ir ja galima naudotis tik per Paskyrą. Prie Paskyros prisijungiama suvedus teisingus Prisijungimo duomenis. The System is accessible and can be used only through the User Account. The User Account is accessed by entering the correct Login data.
3.4. Pirmąjį Kliento Vartotoją Paskyroje sukuria DIRECTO. Paskesnius Vartotojus Kliento vardu gali sukurti Kliento įgalioti Vartotojai. The first User of the Client in the User Account is created by DIRECTO. Subsequent Users may be created by the Client’s authorized Users on behalf of the Client.
3.5. Tai, kiek Vartotojų vienu metu gali naudotis Sistema, nustato Kliento įsigytas Konkurencinių vartotojų skaičius. The number of Users that can use the System at any one time is determined by the number of Concurrent Users purchased by the Client.
3.6. Prisijungimo duomenys: Login details:
3.6.1. Prisijungimo duomenis privalo susikurti kiekvienas Vartotojas individualiai. DIRECTO nesuteiks jokių Prisijungimo duomenų, išskyrus atvejus: i) 3.4 p. numatytą atvejį – pirmojo Vartotojo Prisijungimo duomenis; ii) jei Vartotojas prarastų savo Prisijungimo duomenis, DIRECTO suteiks laikinus Prisijungimo duomenis, kuriuos Vartotojas privalo pakeisti nedelsiant po to, kai sėkmingai prisijungiama prie Paskyros. Login data must be created by each User individually. DIRECTO will not provide any Login details except for: i) in the case provided for in section 3.4, the Login details of the first User; ii) if the User loses his/her Login data, DIRECTO will provide temporary Login data, which the User is obliged to change immediately after successful login to the User Account.
3.6.2. Jungdamiesi prie Paskyros, Vartotojai privalo naudoti savo Prisijungimo duomenis. Prisijungimo duomenys yra konfidencialūs, draudžiama jais naudotis keliems asmenims. DIRECTO neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad Prisijungimo duomenys buvo prarasti ar netinkamai naudojami. When accessing the User Account, Users are required to use their Login data. Login data shall be confidential and may not be used by several persons. DIRECTO assumes no liability for any loss or damage resulting from the loss or misuse of the Login data.
3.7. Sistemą galima naudoti tik Kliento vykdomo verslo tikslais ir tik tais teisėtais tikslais, kurių patenkinimui ji buvo sukurta. Įskaitant, bet neapsiribojant, draudžiama: i) Sistemą naudoti bet kokiu neteisėtu tikslu; ii) naudojant Sistemą pažeisti kitų asmenų privatumą, siųsti jiems reklamą, brukalus (angl. Spam), kitą nepageidautiną informaciją; iii) naudojant Sistemą sukelti pavojų elektroninių ryšių tinklo veikimui, saugumui, vientisumui (pvz., naudoti programinės įrangos virusus ar kitus kompiuterinius kodus, failus ar kenkėjiškas programas); iv) pažeisti DIRECTO turtines ir neturtines teises, įskaitant – teises į Intelektinę nuosavybę; v) naudoti Sistemą, turint tikslą stebėti jos prieinamumą ar funkcionalumą, ar kitais konkuravimo su DIRECTO tikslais. The System can only be used for the purposes of the Client’s business and only for the legitimate purposes for which it was created. Including, but not limited to, the following shall be prohibited: i) use of the System for any unauthorized purpose; ii) using the System to violate the privacy of others, send them advertisements, spam and other undesirable information; iii) endanger the operation, security, integrity of the electronic communications network (e.g. use of software viruses or other computer codes, files or malware) when using the System; iv) violation of DIRECTO’s material and non-material rights, including intellectual property rights; v) use the System for the purpose of monitoring its availability or functionality, or for other purposes of competition with DIRECTO.

4. APRIBOJIMAI / LIMITATIONS

4.1. Visa Intelektinė nuosavybė priklauso DIRECTO ir Sutartimi ji nėra perleidžiama Klientui. Neatsižvelgiant į sumokėtą Licencijos mokestį, Klientas neįgyja jokių teisių į Sistemą, Sistemos programinį kodą, kitą Intelektinę nuosavybę ar bet kokias jų sudedamąsias dalis. All Intellectual property is owned by DIRECTO and is not transferred to the Client under the Agreement. Regardless of the License fee paid, the Client shall not acquire any rights to the System, System software code, other Intellectual property or any of their components.
4.2. Klientui visais atvejais draudžiama: In all cases, the Client is prohibited from:
4.2.1. Kopijuoti, keisti, parduoti, ar bet kaip kitaip atskleisti Sistemos programinį kodą ar kitą Intelektinę nuosavybę; Copying, modifying, selling, or otherwise disclosing System software code or other Intellectual property;
4.2.2. Prieiti prie Sistemos modulių struktūros, įskaitant, bet ne apsiribojant, pirminiais HTML, ASP, JavaScript, SQL ir VBScript tekstais; Accessing System module structure, including but not limited to, primary HTML, ASP, JavaScript, SQL and VBScript texts;
4.2.3. Suteikti galimybę trečioms šalims prieiti prie Sistemos programinio kodo; Providing third parties with access to the System’s software code;
4.2.4. Naudoti Sistemą pažeidžiant Sutarties 3.7 p. nuostatas; Using the System in breach of the provisions of clause 3.7 of the Agreement;
4.2.5. Suteikti prieigą prie Sistemos (pvz., „vartotojo“ teises ar kitokią prieigą ne Kliento darbuotojams) ar, neatsižvelgiant į kaltės formą, sudaryti sąlygas, kad tokią prieigą gautų bet kokie tretieji asmenys, kurie nėra Vartotojai (1.15 p.). Granting access to the System (e.g., “user” rights or other access to non-Client employees) or, regardless of the form of fault, create conditions to get such access for any third party who is not a User (p. 1.15).
4.3. Klientas privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai (įskaitant pareigą atlyginti DIRECTO žalą, jei tokia būtų padaryta), kad Vartotojai ir kiti Kliento darbuotojai laikytųsi Sutarties nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant, ribojimų nustatytų šiame straipsnyje. The Client must ensure that the Users and other Client’s employees comply with the provisions of the Agreement, including, but not limited to, the limitations set out in this clause and is liable for this (including the obligation to pay DIRECTO damages, if any).

5. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI / CONFIRMATIONS OF THE PARTIES

5.1. Klientui yra išaiškinta, jam suprantama ir jis aiškiai sutinka su tuo, kad: It is explained to the Client, understood and explicitly agreed that:
5.1.1. Sistemą Klientas naudoja savo rizika. Sistema – tai programinės įrangos pagrindu veikiantis verslo įrankis. Klientas yra visiškai atsakingas už visus ir bet kokius duomenis, kurie įkeliami, įvedami, apdorojami Sistemos priemonėmis. Klientas taip pat yra visiškai atsakingas už visus ir bet kokius rezultatus, kurie gaunami Sistemos priemonėmis tokių Kliento duomenų pagrindu. The Client uses the System at its own risk. The System is a software-based business tool. The Client is fully responsible for all and any data uploaded, input, processed by the System. The Client is also fully responsible for any and all results that are obtained by the System on the basis of such Client data.
5.1.2. Sistema Klientui prieinama „tokia, kokia ji yra“ ir „tokia, kokia ji prieinama“ (angl. as is and as available). Tai, įskaitant, bet neapsiribojant, reiškia, kad: i) Klientui suteikiama teisė naudotis Sistema tokia apimtimi, kokia numatyta Kliento įsigytame Licencijos plane; ii) Sistema turi tokius modulius ir tokius modulių funkcionalumus (įskaitant, funkcijas, algoritmus, galimus parametrus ir nustatymus ir pan.), kuriuos DIRECTO yra suprogramavęs tuo metu, kai Klientas naudoja Sistemą (pavyzdinis Sistemos modulių sąrašas pateiktas Directo interneto svetainėje: https://directo.lt/moduliai; iii) nors Sistema suprogramuota pagal geriausias praktikas, vis dėlto Sistema nėra specifiškai pritaikyta Kliento vykdomam verslui ar individualiems verslo poreikiams, pvz., gali neturėti specifinių funkcijų, kurios reikalingos Kliento verslui ir pan. Bet koks Sistemos pritaikymas specifiniams Kliento verslo poreikiams, įskaitant, bet neapsiribojant, funkcijų, kurios nėra suprogramuotos esamuose Sistemos moduliuose, gali būti atliekamas teikiant Papildomas paslaugas (Specialiųjų sąlygų 4 dalis) pagal atskirą Kliento užsakymą, kuris būtų vykdomas pagal Šalių suderintas sąlygas; iv) Sistemos sutrikimu nelaikoma situacija, kai Sistema neturi Kliento vykdomam verslui ar individualiems verslo poreikiams specifiškai pritaikytų funkcionalumų. The System is available to the Client as is and as available. This includes, but is not limited to: i) the Client is granted the right to use the System to the extent provided for in the License plan purchased by the Client; ii) the System has the following modules and module functionality (including functions, algorithms, possible parameters and settings, etc.) that DIRECTO has programmed at the time the Client uses the System (an example list of System modules is available on the DIRECTO website: https://directo.lt/moduliai; iii) although the System is programmed according to best practices, the System is not specifically tailored to the Client’s business or individual business needs, e.g. may not have specific functions required for the Client’s business, etc. Any adaptation of the System to the Client’s specific business needs, including but not limited to functions not programmed in existing System modules, may be performed by providing Additional services (Part 4 of the Special Terms) according to a separate order of the Client, which would be performed in accordance with the terms agreed by the Parties; iv) System failure is not considered to be a situation where the System does not have functionality specific to the Client’s business or individual business needs.
5.1.3. DIRECTO nesuteikia jokių garantijų, kad: i) Sistema yra specifiškai pritaikyta Kliento vykdomam verslui ar individualiems verslo poreikiams ir dėl to Sistema visais įmanomais aspektais atitiks visus Kliento galimus lūkesčius; ii) prieiga prie Sistemos bus nepertraukiama, Sistema visą laiką veiks išimtinai be klaidų ir, kad visas Sistemoje pasitaikančias klaidas įmanoma ištaisyti ir jos bus ištaisytos; iii) Naudotojo žinyne, yra pateikti atsakymai tik į dažniausiai kylančius Sistemos naudojimo klausimus, todėl DIRECTO negarantuoja, kad Naudotojo žinyne yra pateikti visi atsakymai į klausimus, kurie gali Klientui / Vartotojui kilti naudojantis Sistema; taip pat DIRECTO negarantuoja, kad Naudotojo žinyne visa pateikta informacija yra aktuali ir jos nereikia atnaujinti; iv) rezultatai, gauti naudojantis Sistema, visais įmanomais aspektais bus tikslūs ir patikimi; v) Sistema veikia ir yra suderinama su visa ir bet kokia technine / kompiuterine ir / ar programine įranga. DIRECTO makes no warranty that: i) the System is specifically tailored to the Client's business or individual business needs and, as a result, the System will meet all of the Client's expectations in every possible respect; ii) access to the System will be uninterrupted, the System will operate exclusively without errors at all times and that all errors in the System can be corrected and will be corrected; iii) in the User manual, there are answers only to the most common questions of use of the System, therefore DIRECTO does not guarantee that the User manual contains all the answers to questions that may arise for the Client/User while using the System; similarly, DIRECTO does not guarantee that all information provided in the User manual is relevant and does not need to be updated; iv) the results obtained through the System will be accurate and reliable in all possible respects; v) the System works and is compatible with all and any hardware/computer and/or software.
5.1.4. Visus ir bet kokius duomenis Sistemoje Klientas naudos tik savo rizika. Klientas bus visa apimtimi atsakingas už visus ir bet kokius nuostolius / žalą, kuriuos tokie duomenys padarys Kliento kompiuterinėms sistemoms ar duomenims. All and any data in the System shall be used by the Client at the Client's sole risk. The Client will be fully responsible for any and all loss/damage that such data causes to the Client's computer systems or data.
5.1.5. DIRECTO turi teisę nuolat atnaujinti bei tobulinti Sistemą. DIRECTO gali savo iniciatyva įdiegti ir suteikti galimybę Klientui naudotis Sistemos papildymais, tokių papildymų testavimo ir išbandymo tikslais. DIRECTO pasilieka teisę bet kuriuo metu iš dalies ar visa apimtimi pašalinti ar sustabdyti tokius papildymus iš Sistemos, neatsižvelgiant į tai, ar Klientas apie tai iš anksto įspėjamas ar ne. Sprendimą, ar papildymas pasiteisino, ar tokį papildymą verta įdiegti kaip nuolatinę Sistemos mokamą / nemokamą funkcija, savo nuožiūra priims tik DIRECTO. DIRECTO pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti / modifikuoti Sistemą, neatsižvelgiant į tai, ar Klientas apie tai iš anksto įspėjamas, ar ne. Tokie Sistemos pakeitimai gali apimti, įskaitant, bet neapsiribojant: prekės ženklo pakeitimus (angl. rebranding). DIRECTO shall have the right to continuously update and improve the System. DIRECTO may, on its own initiative, install and make available to the Client add-ons to the System for the purpose of testing and trialling such add-ons. DIRECTO reserves the right to remove or suspend such additions from the System at any time, in part or in full, whether or not the Client is given prior notice. Only DIRECTO will decide whether the add-on has proven to be worth installing as a permanent system paid/free functionality. DIRECTO reserves the right, at its sole discretion, to change/modify the System at any time, whether or not the Client is notified in advance. Such System changes may include but are not limited to: rebranding.

6. PASLAUGŲ LYGIO SUSITARIMAS / SERVICE LEVEL AGREEMENT

6.1. DIRECTO įsipareigoja: DIRECTO undertakes:
6.1.1. Užtikrinti, kad Kliento informacija ar duomenys, esantys Sistemoje be Kliento sutikimo nebūtų atskleisti tretiesiems asmenims. Atskleidimu tretiesiems asmenims nelaikomas, kai administruojant Sistemą (pvz., taisant Sutrikimus) Kliento informacija ar duomenys tampa prieinami DIRECTO OÜ (10652749), kuriai taikomi ir kuri laikosi tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų kaip ir DIRECTO. To ensure that the Client’s information or data contained in the System without the Client’s consent is not disclosed to third parties. Disclosure to third parties shall not be deemed to occur when the Client’s information or data is made available to DIRECTO OÜ (10652749), which is subject to and complies with the same confidentiality obligations as DIRECTO, during the administration of the System (e.g., in the event of malfunctioning).
6.1.2. Dėti pastangas, kad Klientas bet kuriuo metu galėtų prisijungti prie Sistemos, t. y. Paskyra būtų pasiekiama HTTPS protokolu, ir kad Sistema veiktų nepertraukiamai. Atsiradus Kritiniam sutrikimui, jį ištaisyti ir pašalinti ne vėliau kaip per 24 val. nuo Kliento pranešimo apie Kritinį sutrikimą užregistravimo momento ištaisyti tokius sutrikimus taip, kad Klientas galėtų prisijungti prie Sistemos ir naudotis ja. Make efforts to enable the Client to connect to the System at any time, i.e., the User Account is accessible through the HTTPS protocol and that the System operates continuously. If a critical malfunction occurs, correct it and correct it no later than 24 hours after the moment of registration of the Critical failure notification by the Client to correct such malfunctions in such a way that the Client can access the System and use it.
6.1.3. Dėti pastangas, kad nekritiniai sutrikimai būtų pašalinti per trumpiausią įmanomą laikotarpį nuo Kliento pranešimo apie nekritinį sutrikimą užregistravimo momento. Make efforts to resolve non-critical failures within the shortest possible period of time from the moment of registration of the Client’s notification of the non-critical failure.
6.1.4. Užtikrinti, kad veiktų DIRECTO pagalba (1.7 p.) ir Klientas turėtų galimybę ja naudotis. Ensure that the assistance of DIRECTO (clause 1.7) works and that the Client has access to it.
6.1.5. Daryti Kliento duomenų, esančių Sistemoje, atsargines kopijas (angl. backup) ne rečiau kaip 1 kartą per parą (24 val.) bei saugoti jas ne trumpiau nei 30 dienų. Back up the Client's data contained in the System at least once a day (24 hours) and store it for at least 30 days.
6.2. Klientas įsipareigoja apie bet kokius nustatytus Sistemos sutrikimus nedelsiant informuoti DIRECTO. Informavimas atliekamas pateikiant pagalbos kreipinį el. paštu pagalba@directo.lt. The Client undertakes to inform DIRECTO immediately of any failure of the System detected. Notification shall be made by submitting a request for assistance to pagalba@directo.lt.
6.3. Jeigu DIRECTO, kai jis buvo tinkamai informuotas apie Kritinį sutrikimą (6.2 p.), neįvykdo / netinkami vykdo įsipareigojimo ištaisyti Kritinį sutrikimą (6.1.2 p.), ir dėl to Klientas jo darbo valandomis negali prisijungti prie Sistemos daugiau nei 1 darbo valandą, Kliento mokėtinas Licencijos mokestis už ateinantį mėnesį mažinamas 0,625 proc. už kiekvieną Sistemos neveikimo darbo valandą. If DIRECTO, after having been duly notified of the Critical failure (Clause 6.2), fails/miscarries out its obligation to rectify the Critical failure (Clause 6.1.2) and as a result the Client is unable to connect to the System for more than 1 business hour during the Client's business hours, then the Client's outstanding Licence fee for the next month shall be reduced by 0.625% per business hour of the System's downtime.
6.4. Šalys sutaria, kad DIRECTO serverio reguliarus aptarnavimas ir tvarkymas yra atliekamas tarp 2:00 ir 5:00 valandos nakties. Dėl to, jei darbas su Sistema nebus galimas minėtomis valandomis, tai nebus laikoma Kritiniu sutrikimu ir netaikomas 6.1.2 p., ir dėl to nebus taikoma kompensacija, numatyta 6.3 p. The Parties agree that the regular maintenance and management of the DIRECTO server shall be carried out between 2:00 and 5:00 at night. As a result, if work on the System is not possible during these hours, it will not be considered as a Critical failure and will not be subject to Clause 6.1.2 and the compensation provided for in Clause 6.3 will not apply.
6.5. Minimalūs techniniai Sistemos naudojimo reikalavimai: Minimum technical requirements for the use of the System:
6.5.1. Sistema rekomenduojama naudotis Microsoft Edge arba Google Chrome naršyklėmis. Sistema galima naudotis tik per interneto ryšį ir tik naudojant HTTPS ryšio protokolą. It is recommended to use the System with Microsoft Edge or Google Chrome browsers. The System can only be accessed via an internet connection and only using the HTTPS connection protocol.
6.5.2. Klientas atsako už tinkamų programų ir kitos kompiuterinės, techninės ir programinės įrangos parinkimą, jų įdiegimą, nustatymus ir konfigūravimą. The Client is responsible for selecting, installing, setting and configuring the appropriate programs and other hardware, hardware and software.

7. ASMENS DUOMENYS / PERSONAL DATA

7.1. Asmens duomenys, kurių atžvilgiu DIRECTO veikia kaip duomenų valdytojas, bus tvarkomi vadovaujantis DIRECTO asmens duomenų tvarkymo politika. Asmens duomenų rūšys, kurias DIRECTO tvarkys kaip duomenų valdytojas, yra nurodytos asmens duomenų tvarkymo politikoje. Naudodami Sistemą, Klientas ir Vartotojai patvirtina, kad jie yra susipažinę su asmens duomenų tvarkymo politika. Personal data in respect of which DIRECTO acts as data controller will be processed in accordance with DIRECTO’s personal data processing policy. The types of personal data that DIRECTO will process as data controller are specified in the personal data processing policy. By using the System, the Client and Users confirm that they are familiar with the personal data processing policy.
7.2. Asmens duomenų, kurie nenurodyti 7.1 p. (įskaitant, bet neapsiribojant, Kliento klientų Asmens duomenimis), atžvilgiu DIRECTO bus duomenų tvarkytojas. Veikdamas kaip Asmens duomenų tvarkytojas, DIRECTO Asmens duomenis tvarkys vadovaujantis ADTS nustatyta tvarka. DIRECTO will be the data processor in relation to personal data not specified in section 7.1 (including, but not limited to, Personal data of Client’s clients). Acting as a Processor of Personal data, DIRECTO will process Personal data in accordance with the procedure established by DPC.

8. ATSAKOMYBĖ. RIBOJIMAS / LIABILITY. LIMITATION

8.1. Šalis, pažeidusi Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ar pateikusi klaidingus patvirtinimus ir / ar garantijas, įsipareigoja atlyginti kitos Šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Nuostolių atlyginimas pagal šį punktą neatleidžia Šalies pažeidėjos nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo. The Party in breach of its obligations under the Agreement or making false representations and/or warranties shall be liable to indemnify the other Party against any direct loss suffered as a result. Indemnification under this Clause shall not relieve the Party in breach of its obligations under this Agreement from continuing to perform its obligations under this Agreement.
8.2. Jeigu Klientas laiku nesumoka Licencijos mokesčio, Klientas moka 0,07% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos, skaičiuojant už kiekvieną pavėluotą dieną. If the Client fails to pay the Licence fee on time, the Client shall pay interest at the rate of 0.07% on the amount not paid on time, calculated for each day of delay.
8.3. Atsakomybės ribojimas: Limitations of liability:
8.3.1. Nei viena Šalis nėra atsakinga už netinkamą Sutarties vykdymą ar jos nevykdymą, jei tai sąlygojo nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis, norėdama remtis šia išlyga, apie tokias aplinkybės privalo nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį ir dėti protingas pastangas, kad tokios aplinkybės būtų pašalintos. Neither Party shall be liable for improper performance or non-performance of the Agreement, if this is due to force majeure. In order to invoke this reservation, a Party shall immediately inform the other Party in writing of such circumstances and make reasonable efforts to eliminate such circumstances.
8.3.2. Maksimalia apimtimi, kuri leidžiama pagal taikytiną teisę, DIRECTO neatsakys už Kliento nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius), susijusius su: i) Kliento duomenų praradimu; ii) negalėjimu naudotis Sistema (išskyrus kompensaciją, nurodytą 6.3 p.); iii) pakaitinių prekių, paslaugų, duomenų ar kitos informacijos, kuri turėtų būti bet nėra prieinama per Sistemą, įsigijimo kaina. To the maximum extent permitted by the applicable law, DIRECTO will not be liable for the Client’s losses (direct and indirect) related to: i) loss of the Client’s data; ii) inability to use the System (other than compensation referred to in Clause 6.3); iii) the purchase price of replacement goods, services, data or other information which should be but not available through the System.
8.3.3. Neatsižvelgiant į tai, kas nustatyta 8.3.2 p., maksimali DIRECTO atsakomybė prieš Klientą (jei tokia būtų taikoma), nepriklausomai nuo jos formos, visais atvejais bus ribojama suma, lygia Licencijos mokesčių sumai, kurią Klientas faktiškai sumokėjo DIRECTO per paskutinius 6 mėnesius iki veiksmų, iš kurių kildinama DIRECTO atsakomybė, atlikimo. Regardless of what is stipulated in Clause 8.3.2, DIRECTO’s maximum liability towards the Client (if any) will be limited to the amount of the License fees actually paid by the Client to DIRECTO during the last 6 months prior to the performance of the actions giving rise to DIRECTO’s liability.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS, PASIBAIGIMAS, PASIBAIGIMO PASEKMĖS / AGREEMENT VALIDITY, SUSPENSION, TERMINATION, CONSEQUENCES OF TERMINATION

9.1. Galiojimas. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir yra neterminuota. Laikoma, kad Sutartis pasirašyta, kai abi Šalys pasirašo Specialiąsias sąlygas. Sutartis gali būti pasirašyta fiziniais parašais, apsikeičiant pasirašytomis .pdf kopijomis, elektroniniu parašu (Šalių susitarimu tam, kad Sutartis galiotų, neprivaloma pasirašyti tokiu elektroniniu parašu, kuris būtų patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu). Jei kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose, Sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu Šalių susitarimu. Validity: The Agreement shall enter into force on the date of its signing and shall be valid for an indefinite period. The Agreement shall be deemed to have been signed when the Special Terms have been signed by both Parties. The Agreement may be signed with physical signatures, exchange of signed copies of .pdf, electronic signature (Agreement between the Parties does not require the signature of an electronic signature attested by a valid qualified certificate in order for the Agreement to be valid). Unless otherwise specified in the Special Terms, the Agreement may be amended only by written agreement between the Parties.
9.2. Sustabdymas. DIRECTO turi teisę savo nuožiūrą ir be išankstinio pranešimo Klientui, sustabdyti Sutarties vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, sustabdyti prieigą prie Paskyros, jei: i) Klientas / Vartotojas pažeidžia Sutartį; ii) Klientas daugiau kaip 30 dienų vėluoja sumokėti Licencijos mokestį. Sustabdžius Sutarties vykdymą / prieigą prie Paskyros, DIRECTO apie tai nedelsiant informuoja Klientą ir nurodo terminą, per kurį Klientas privalo pašalinti trūkumus, dėl kurių buvo sustabdytas Sutarties vykdymas / prieiga prie Paskyros. Klientui pašalinus trūkumus, Sutarties vykdymas / prieiga prie Paskyros atnaujinama. Suspension: DIRECTO has the right to exercise its discretion and without prior notice to the Client to suspend the performance of the Agreement, including, but not limited to, suspending access to the User Con if: i) the Client/User violates the Agreement; ii) the Client is more than 30 days late to pay the License fee. In the event of suspension of the performance of the Agreement/access to the User Account, DIRECTO shall immediately inform the Client thereof and specify the time limit within which the Client must remedy the deficiencies that led to the suspension of the performance of the Agreement/access to the User Account. If the Client has corrected the shortcomings, the execution of the Agreement/access to the User Account is resumed.
9.3. Pasibaigimas. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai ji nutraukiama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka. Termination. The Agreement shall expire when it is terminated in accordance with the Special Terms.
9.3.1. Pasibaigimo pasekmės. Consequences of termination.
a) Iki Sutarties nutraukimo įsigaliojimo Klientas turi teisę .XLS formatu parsisiųsti Paskyroje esančių duomenų kopiją; Until termination of the Agreement takes effect, the Client shall have the right to download a copy of the data contained in the User Account in XLS format;
b) Iki Sutarties nutraukimo Klientas taip pat turi teisę pateikti užsakymą DIRECTO, kad DIRECTO parengtų Paskyroje esančių duomenų kopiją kitu (t. y. ne .XSL) visuotinai pripažintu formatu ir ją perduotų Klientui. DIRECTO tokių duomenų kopiją parengia ir Klientui perduoda tarp Šalių suderintu terminu ir už atskirai Šalių sutartą kainą (taikomas Aptarnavimo paslaugos „Įdiegimo darbai“ valandinis įkainis, nurodytas DIRECTO interneto svetainėje adresu http://www.directo.lt/kainos/); Prior to termination of the Agreement, the Client also has the right to place an order with DIRECTO in order that DIRECTO prepares a copy of the data contained in the User Account in another format (i.e., not XSL) in a commonly accepted format and transmits it to the Client. A copy of such data shall be drawn up by DIRECTO and transmitted to the Client by a deadline agreed between the Parties and at a price agreed between the Parties (applicable to the hourly rate of the Service “Installation works” available on the DIRECTO website: http://www.directo.lt/kainos/);
c) Įsigaliojus Sutarties nutraukimui, DIRECTO nutraukia Kliento (įskaitant, bet neapsiribojant, visų jo Vartotojų) prieigą prie Paskyros; Upon termination of the Agreement, DIRECTO terminates the Client’s (including but not limited to all its Users) access to the User Account;
d) Įsigaliojus Sutarties nutraukimui, DIRECTO Kliento paskyroje esančius duomenis saugos 30 dienų. Suėjus 30 dienų terminui, DIRECTO gali Paskiroje esančius duomenis negrįžtamai ištrinti. DIRECTO netrins tų duomenų, esančių Paskyroje, kuriuos ji, pagal taikytiną teisę, privalo tvarkyti ir po Sutarties nutraukimo. Once the termination of the Agreement takes effect, DIRECTO will keep the data in the Client’s account for 30 days. Once the 30-day deadline has expired, DIRECTO may delete the data contained in the request irreversibly. DIRECTO will not erase the data contained in the User Account which it is required to process under the applicable law after the termination of the Agreement.
e) Įsigaliojus Sutarties nutraukimui ir grąžinus Paskyroje buvusius duomenis Klientui arba suėjus aukščiau nurodytam 30 dienų terminui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), DIRECTO turi teisę negrįžtamai ištrinti (panaikinti) Paskyrą. DIRECTO shall have the right to irreversibly delete (remove) the User Account upon entry into force of the Agreement termination and return of the data contained in the User Account to the Client or upon expiry of the 30-day period specified above (whichever occurs earlier).

10. KITOS SĄLYGOS / OTHER CONDITIONS

10.1. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai sprendžiami Šalių derybų būdu. Ginčo nepavykus išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teismų teritorinė jurisdikcija nustatoma pagal DIRECTO buveinės vietą. Applicable law and dispute resolution. The Agreement shall be governed by the law of the Republic of Lithuania. All disputes shall be settled by negotiation between the Parties. In the event of failure to resolve a dispute by negotiation, disputes shall be settled by the competent courts of the Republic of Lithuania. The territorial jurisdiction of the courts shall be determined according to the place of the registered office of DIRECTO.
10.2 Teisės neatsisakymas ir galiojimas. Jeigu bet kuri Šalis nepasinaudoja kokia nors savo teise arba pasinaudoja tokia teise tik iš dalies, tai nereiškia, jog Šalis atsisakė tokios teisės. Jei kuri nors Sutarties nuostata teismo sprendimu būtų pripažinta negaliojančia, tai nedaro įtakos kitoms nuostatoms ir jos lieka galioti visa apimtimi. Non-revocation and validity. The failure of either Party to exercise any of its rights, or the exercise of any such right only partially, shall not constitute a waiver of such right. If any provision of the Agreement is held invalid by a court decision, the other provisions shall not be affected and shall remain in full force and effect.
10.3 Įsipareigojimų perleidimas tretiesiems asmenims. Be išankstinio kitos Šalies sutikimo nei viena Šalis neturi teisės šios Sutarties, iš jos kylančių teisių ir / ar pareigų perleisti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims. Assignment of liabilities to third parties. Neither Party may assign or otherwise transfer this Agreement, its rights and/or obligations hereunder to any third party without the prior consent of the other Party.
10.4 Rinkodara. Nebent Specialiosiose sąlygose nurodyta kitaip, Klientas sutinka, kad DIRECTO jį nurodytų kaip DIRECTO klientą, ir sutinka, kad DIRECTO savo rinkodaros priemonėse darytų nuorodas į Klientą, naudodamas jo pavadinimą, prekės ženklą (jei tokį Klientas turi) ir pateikti trumpą Kliento verslo aprašymą. Marketing. Unless otherwise specified in the Special Terms, the Client agrees that DIRECTO shall designate him as a DIRECTO Client and agrees that DIRECTO shall refer to the Client in its marketing measures using its name, trademark (if any) and provide a short description of the Client’s business.
10.5 Konfidencialumas. Ši Sutartis ir jos sąlygos yra konfidencialios ir Šalys įsipareigoja, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, neatskleisti jų jokiai trečiai šaliai, išskyrus atvejus, kai pareiga atskleisti tokią informaciją numatyta Sutartyje ar taikytinuose įstatymuose. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri: i) yra viešai žinoma; ii) rinkoje numanoma / bendrai žinoma prieš jos atskleidimą; iii) po to, kai atskleidžianti Šalis atskleidė gaunančiai Šaliai, tapo viešai žinoma ne dėl gaunančios Šalies kaltės; ar iv) kitais teisėtais būdais tapo žinoma gaunančiai Šaliai. Confidentiality. This Agreement and its terms and conditions are confidential, and the Parties undertake not to disclose them to any third party without the prior written consent of the other Party, except where the obligation to disclose such information is imposed by the Agreement or by any applicable law. Confidential Information shall not include information that: i) is publicly known; ii) is implicitly/commonly known in the marketplace prior to its disclosure; iii) has become publicly known through no fault of the receiving Party after the disclosing Party's disclosure to the receiving Party; or iv) otherwise lawfully comes to the knowledge of the receiving Party.
10.6 Pasirašymas. Bendrosios sąlygos ir ADTS Šalių nėra atskirai pasirašomos. Laikoma, kad šie dokumentai yra pasirašyti, kai Šalys pasirašo Specialiąsias sąlygas. Signature: The General Part and DPC shall not be signed separately by the Parties. These documents shall be deemed to be signed once the Parties have signed the Special Terms.
10.7 Pirmenybė. Esant neatitikimų tarp šių Specialiųjų sąlygų lietuviško ir angliško tekstų, Šalys vadovaujasi tekstu lietuvių kalba. Priority. In the event of discrepancy between the Lithuanian and English texts of these Special Terms, the priority is givent to the Lithuanian language text.

11. PASLAUGŲ PASIŪLYMAI / OFFERS OF SERVICES

11.1. Klientui turint papildomų poreikių dėl paslaugų, Klientas gali užsisakyti papildomas paslaugas Specialiosiose sąlygose numatyta tvarka If the Clients has additional needs for services, the Client can order additional services in accordance with the procedure set out in the Special Terms.
11.2. Tuo atveju, jei DIRECTO ir Klientas, DIRECTO pateikus Klientui pasiūlymą dėl paslaugų, kurių pagrindu bus nustatoma kokių paslaugų reikia Klientui ir/ar kokia apimtimi Klientui tikslinga naudotis Sistema, susitaria dėl tokių pradinių paslaugų teikimo, Klientas sutinka ir supranta, kad tokių pradinių paslaugų teikimas niekaip neįpareigoja DIRECTO su Klientu sudaryti bet kokius tolesnius susitarimus ir/ar sutartis. If DIRECTO and the Client agree on the provision of such initial services, the Client agrees and understands that the provision of such initial services does not in any way oblige DIRECTO to conclude any subsequent agreements and/or agreements with the Client.
11.3. Pasirašydamas pasiūlymą dėl pradinių paslaugų, kaip nurodyta šių Bendrųjų sąlygų 11.2. p., Klientas sutinka ir supranta, kad DIRECTO neatsakys už jokius tiesioginius ir/ar netiesioginius Kliento patirtus nuostolius, kylančius ir/ar susijusius su tokiame pasiūlyme nurodytų paslaugų teikimu, nebent toks atsakomybės ribojimas negalimas pagal taikytinus teisės aktus. Bet kokiu atveju, maksimali DIRECTO atsakomybė prieš Klientą (jei tokia būtų taikoma), nepriklausomai nuo jos formos, visais atvejais bus ribojama teikiamų paslaugų kainos dydžiu. By signing the offer of initial services as specified in Clause 11.2 of this General Part, the Client agrees and understands that DIRECTO will not be liable for any direct and/or indirect losses incurred by the Client in connection with the provision of services specified in such offer, unless such limitation of liability is not permitted under applicable law. In any case, DIRECTO’s maximum liability vis-à-vis the Client (if any), regardless of its form, will in all cases be limited to the price of the services provided.
11.4. DIRECTO priklauso visos intelektinės nuosavybės teisės į visus ir bet kokius Bendrųjų sąlygų 11.2. p. nurodytų ir suteiktų paslaugų rezultatus. Klientui suteikiama neišimtinė teisė naudotis paslaugų rezultatu laikotarpiu, kai jis teisėtai naudojasi Sistema. DIRECTO turi teisę paslaugų rezultatą toliau naudoti, komercializuoti, jį keisti, modifikuoti, perdaryti. DIRECTO owns all intellectual property rights to all and any results of the services specified and provided in Clause 11.2 of the General Part. The Client shall have a non-exclusive right to use the results of the services during the period of lawful use of the System. DIRECTO has the right to continue using, commercializing, modifying, modifying, modifying the result of the service.
lt/bendros_salygos.txt · Keista: 2021/12/13 10:37 vartotojo ignas