Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalutfi:gdpr

Directo ja GDPR eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU-direktiivi 2016/679)

Yleistä

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan toukokuun 25.5.2018. Asetuksen tavoite on tuoda läpinäkyvyyttä yritysten ja organisaatioiden henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen mukaan kaikilla yksityishenkilöillä on oikeus tietää, miten hänen henkilötietojaan, kuten nimi, osoite, sähköposti, syntymäaika tai terveystiedot, käsitellään organisaatioissa. Se tarkoittaa, että henkilötietoja säilyttävien yritysten ja yhteisöjen täytyy jatkossa pystyä seuraamaan muun muassa, missä kaikkialla henkilötietoja säilytetään, mihin niitä käytetään ja kuka niitä on katsellut. Lisäksi jokaisen organisaation on annettava yksityishenkilölle, hänen sitä pyytäessä, tarkka selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjän vastuu

Jokainen organisaatio, jolla on henkilötietorekisteri, toimii sen osalta rekisterinpitäjänä. Rekisterinpitäjällä on siis aina vastuu tietosuoja-asetuksen noudattamisesta. Helpottaaksemme rekisterinpitäjän vastuuta toteuttaa rekisteröidyn oikeuksia, Directo ohjelmistotalona auttaa siinä, että asetuksen mukaiset asiat on mahdollista tarkistaa meidän ohjelmistostamme.

Roolit

 • Rekisterinpitäjä (data controller) Henkilötietorekisteristä vastaa rekisterinpitäjä, joka voi olla yritys, viranomainen, yhdistys, laitos tai säätiö. Rekisterinpitäjä on juridisessa vastuussa rekisteristä, määrää rekisterin käytöstä sekä on taho, jonka käyttöä varten rekisteri on luotu. Rekisterinpitäjän on lain mukaan laadittava rekisteriseloste, josta käy ilmi muun muassa rekisterin käyttötarkoitus, kerättävät tiedot ja niiden tietolähteet, rekisterin suojaus sekä rekisterinpitäjän yhteystiedot.
 • Henkilötietojen käsittelijä (data processor) Henkilötietojen käsittelijä on taho, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta. Esimerkiksi digitaalisten palveluiden toimittajat käsittelevät usein asiakasyritystensä asiakkaiden tietoja toimittamissaan palveluissa. Verkkokauppoihin ja kirjautumista vaativiin palveluihin syntyy väistämättä henkilötietorekisteri.
 • Rekisteröity: Rekisterissä oleva tunnistettava tai tunnistettavissa oleva henkilö.

Henkilötietojen käsittely

 • Käsittely voi tapahtua ainoastaan, kun on saatu rekisteröidyn itsensä antama suostumus henkilötietojensa keräämiseen ja käsittelyyn. Tämä suostumus pitää olla rekisterinpitäjällä dokumentoituna, paitsi jos käsittely on tarpeen muiden säädösten tai lakien perusteella, esim. viranomaisrekisterit. Suostumus voidaan liittää esim. tiedostona Directon asiakaskortille.
 • Rekisteröidyllä yksityishenkilöllä on oikeus tietää mitä tietoa hänestä on rekisteröity, mihin, miten ja keiden toimesta tietoja on käytetty. Directon käyttäjäloki on muutettu loputtomaksi ja sieltä löytyy nyt tiedot, joilla voidaan vastata edellä mainittuihin kysymyksiin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista rekisteristä. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjän on poistettava tiedot, paitsi silloin, kun niiden (osittainen) säilyttäminen säädetään toisessa laissa. Directossa asiakas voidaan poistaa, ja tässä yhteydessä asiakkaan tiedot annetaan uudelle asiakkaalle, joka voi olla anonyymi. Näin asiakkaan henkilötiedot poistuvat asiakasrekisteristä, eikä niitä enää ole Directossa asetuksen henkilörekisterimääritelmän mukaisessa muodossa olemassa. Asiakkaan tiedot eivät kuitenkaan poistu tai muutu kirjanpidon perusteena olevista vahvistetuista liiketapahtumista, esim. myyntilaskut.
 • Erikseen kannattaa arvioida ne riskit, jotka voivat liittyä siihen, että käyttäjä vie Directosta ulos tietoja ja tallentaa sen paikallisesti esim. tietokoneensa kovalevylle. Tällaisesta toimenpiteestä ei välttämättä jää mitään tietoja Directoon ja nyt käyttäjä on luonut mahdollisesti uuden henkilörekisterin.

Tietojen säilyttäminen

 • Directoon tallennettu data, joka saattaa sisältää henkilötietoja, on fyysisesti tallennettu Telia Eesti AS palvelinkeskukseen, joka sijaitsee EU:ssa Tallinnassa Virossa.
 • Varmuuskopiot sijaitsevat EU:ssa Tallinnassa Virossa.
 • Varmuuskopioista vastuulliset henkilöt asuvat EU:ssa Tallinnassa Virossa.
 • Directon käyttämän palvelinkeskuksen Telia Eesti AS:n toiminta on sertifioitu Bureau Veritaksen toimesta ISO 27001 standardin mukaisesti. GDPR:n vaatimukset ovat yhteneviä ISO 27001 standardin kanssa.
 • Koska Directo on 100% pilvipalveluna toteutettu, niin käyttäjän omalle koneelle ei tallenneta Directon toimesta mitään tietoja.
fi/gdpr.txt · Viimeksi muutettu: 2018/04/20 13:37 / samuli