Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:bendros_salygos

LICENCINĖ SUTARTIS

DĖL VERSLO VALDYMO SISTEMOS DIRECTO NAUDOJIMO

BENDROSIOS SĄLYGOS
Versija: V1 (2020-03-02)

1. SĄVOKOS

1.1. ADTS – asmens duomenų tvarkymo sąlygos, aktuali jų redakcija pasiekiama DIRECTO interneto svetainėje.

1.2. Asmens duomenys – asmens duomenys, kaip tai apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente 2016/679.

1.3. Intelektinė nuosavybė – DIRECTO idėjos, koncepcijos, know-how, žinios, metodai, metodologijos, architektūra, programinė įranga, duomenų modeliai, techniniai duomenys, procesai, dizainas, Sistemos ir kiti DIRECTO sukurti programiniai kodai, Sistemos moduliai, komercinės paslaptys ir verslo informacija, konfidenciali informacija, taip pat fiziniai ir elektroniniai dokumentai, kuriuose užfiksuota Intelektinė nuosavybė.

1.4. Konkurencinis vartotojas (angl. Concurrent User) – suteikiama Licencija pagrįsta Konkurencinių vartotojų principu (angl. Concurrent User License). Nors Vartotojų skaičius neribojamas, Konkurencinių vartotojų skaičius nurodo kiek Vartotojų vienu metu gali naudotis Sistema. Kliento įsigytas Konkurencinių vartotojų skaičius nurodytas Specialiosiose sąlygose: minimalus Kliento įsigyjamų Konkurencinių vartotojų skaičius nurodytas baziniame pakete (negali būti mažinamas); Klientas turi teisę nustatyta tvarka įsigyti papildomą skaičių Konkurencinių vartotojų (maksimalus Konkurencinių vartotojų skaičius neribojamas).

1.5. Licencijos mokestis – Kliento mokamas mokestis už suteiktą teisę (Licenciją) naudotis Sistema. Licencijos mokėjimo tvarka nustatyta specialiosiose sąlygose.

1.6. Licencijos planas – Kliento įsigyta teisių naudotis Sistema apimtis (bazinis paketas, plėtiniai). Licencijos planas nurodytas Specialiosiose sąlygose.

1.7. DIRECTO pagalba – DIRECTO teikiamos konsultacijos Sistemos naudojimo klausimais. Konsultacijos teikiamos:

  • Naudotojo žinyne, kuris pasiekiamas adresu: http://wiki.directo.ee/lt/default;
  • Telefonu: tel. Nr. +370 5 2310038 (konsultacijos teikiamos darbo valandomis: I-IV nuo 9:00 iki 17:00; V nuo 9:00 iki 16:00);
  • Elektroniniu paštu: pagalba@directo.lt (atsakymai teikiami darbo valandomis: I-IV nuo 9:00 iki 17:00; V nuo 9:00 iki 16:00).

Naudotojo žinyne pateikta konsultacija yra bendro pobūdžio, kilus specifiniams klausimams, kreiptis nurodytais tel. Nr. arba el. paštu.

1.8. Paskyra (angl. User Account) – adresas, per kurį pasiekiama DIRECTO Klientui dedikuota duomenų bazė serveryje. Sistema galima naudotis tik prisijungus prie Paskyros.

1.9. Prisijungimo duomenys – Vartotoją identifikuojantys duomenys (vartotojo vardas (angl. Username), slaptažodis), kurie įgalina prisijungti prie Paskyros.

1.10. Sistema – DIRECTO valdoma standartinės komplektacijos verslo valdymo sistema „DIRECTO“, kuri Klientui už Licencijos mokestį yra pasiekiama per Paskyrą. Sistema apima visus ir bet kokius dokumentus, tekstus, atvaizdus, garsus, grafiką ir kodus, sudarančius Sistemą.

1.11. Sistemos sutrikimas – tai ne dėl Kliento kaltės atsiradęs Sistemos veikimo sutrikimas. Kritinis sutrikimas – Sistemos sutrikimas, dėl kurio Klientas negali prisijungti prie Sistemos ir ja naudotis. Nekritinis sutrikimas – tai Sistemos sutrikimas, kuris netrukdo Klientui prisijungti prie Sistemos ir naudotis kitomis, t. y. Sistemos sutrikimo neveikiamomis, Sistemos funkcijomis.

1.12. Sutartis / Specialioji dalis / Bendroji dalis – Licencinė sutartis dėl DIRECTO verslo valdymo sistemos naudojimo. Sutartį sudaro ši Bendroji dalis, Specialioji dalis ir kiti dokumentai, nurodyti Specialiojoje dalyje. Specialiojoje dalyje nustatytos individualios Sutarties vykdymo sąlygos; Bendrojoje dalyje – bendrosios Sutarties ir Sistemos naudojimo sąlygos.

1.13. Šalys / Šalis / DIRECTO / Klientas – Sutarties šalys, t. y. DIRECTO ir Klientas, tarp kurių sudaryta Sutartis.

1.14. Vartotojas (angl. User) – yra Kliento darbuotojas, kuriam Klientas suteikė teisę naudotis Sistema per Paskyrą.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. DIRECTO įsipareigoja, vadovaujantis Sutarties sąlygomis, suteikti teisę Klientui naudotis Sistema, o Klientas – turi teisę naudotis Sistema ir įsipareigoja už suteiktą teisę naudotis Sistema mokėti Licencijos mokestį DIRECTO. Ši Sutartis yra licencinė – t. y. jos pagrindu Klientui tik suteikiama teisė Sutarties galiojimo metu ir Kliento įsigyta apimti naudotis Sistema.

2.2. DIRECTO nesuteiks jokios kompiuterinės įrangos, tinklų bei interneto ryšio Klientui ir Klientas supranta, kad jis privalės pats savo jėgomis ir lėšomis apsirūpinti visa reikiama kompiuterine, technine, programine įranga bei ryšiu, kad galėtų tinkamai naudotis Sistema.

3. SISTEMOS NAUDOJIMAS

3.1. Šia Sutartimi Klientui suteikiama teisė naudotis DIRECTO sukurtu Sistemos programiniu kodu, kuris yra įdiegtas DIRECTO pasirinktame serveryje ir kuris Klientui pasiekiamas per Paskyrą.

3.2. Klientas Sistema naudojasi įsigytame Licencijos plane numatyta apimtimi. Naudojimasis Sistema taip pat apima serverio palaikymą ir priežiūrą, 24/7 Vartotojų prisijungimą prie Sistemos naudojant HTTPS protokolą, duomenų kopijų darymą ir saugojimą, DIRECTO pagalbos paslaugas.

3.3. Sistema pasiekiama ir ja galima naudotis tik per Paskyrą. Prie Paskyros prisijungiama suvedus teisingus Prisijungimo duomenis.

3.4. Pirmąjį Kliento Vartotoją Paskyroje sukuria DIRECTO. Paskesnius Vartotojus Kliento vardu gali sukurti Kliento įgalioti Vartotojai.

3.5. Tai, kiek Vartotojų vienu metu gali naudotis Sistema, nustato Kliento įsigytas Konkurencinių vartotojų skaičius.

3.6. Prisijungimo duomenys:

3.6.1. Prisijungimo duomenis privalo susikurti kiekvienas Vartotojas individualiai. DIRECTO nesuteiks jokių Prisijungimo duomenų, išskyrus atvejus: i) 3.4 p. numatytą atvejį – pirmojo Vartotojo Prisijungimo duomenis; ii) jei Vartotojas prarastų savo Prisijungimo duomenis, DIRECTO suteiks laikinus Prisijungimo duomenis, kuriuos Vartotojas privalo pakeisti nedelsiant po to, kai sėkmingai prisijungiama prie Paskyros.

3.6.2. Jungdamiesi prie Paskyros, Vartotojai privalo naudoti savo Prisijungimo duomenis. Prisijungimo duomenys yra konfidencialūs, draudžiama jais naudotis keliems asmenims. DIRECTO neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad Prisijungimo duomenys buvo prarasti ar netinkamai naudojami.

3.7. Sistemą galima naudoti tik Kliento vykdomo verslo tikslais ir tik tais teisėtais tikslais, kurių patenkinimui ji buvo sukurta. Įskaitant, bet neapsiribojant, draudžiama: i) Sistemą naudoti bet kokiu neteisėtu tikslu; ii) naudojant Sistemą pažeisti kitų asmenų privatumą, siųsti jiems reklamą, brukalus (angl. Spam), kitą nepageidautiną informaciją; iii) naudojant Sistemą sukelti pavojų elektroninių ryšių tinklo veikimui, saugumui, vientisumui (pvz., naudoti programinės įrangos virusus ar kitus kompiuterinius kodus, failus ar kenkėjiškas programas); iv) pažeisti DIRECTO turtines ir neturtines teises, įskaitant – teises į Intelektinę nuosavybę; v) naudoti Sistemą, turint tikslą stebėti jos prieinamumą ar funkcionalumą, ar kitais konkuravimo su DIRECTO tikslais.

4. APRIBOJIMAI

4.1. Visa Intelektinė nuosavybė priklauso DIRECTO ir Sutartimi ji nėra perleidžiama Klientui. Neatsižvelgiant į sumokėtą Licencijos mokestį, Klientas neįgyja jokių teisių į Sistemą, Sistemos programinį kodą, kitą Intelektinę nuosavybę ar bet kokias jų sudedamąsias dalis.

4.2. Klientui visais atvejais draudžiama:

4.2.1. Kopijuoti, keisti, parduoti, ar bet kaip kitaip atskleisti Sistemos programinį kodą ar kitą Intelektinę nuosavybę;

4.2.2. Prieiti prie Sistemos modulių struktūros, įskaitant, bet ne apsiribojant, pirminiais HTML, ASP, Javascript, SQL ir VBScript tekstais;

4.2.3. Suteikti galimybę trečioms šalims prieiti prie Sistemos programinio kodo;

4.2.4. Naudoti Sistemą pažeidžiant Sutarties 3.7 p. nuostatas;

4.2.5. Suteikti prieigą prie Sistemos (pvz., „vartotojo“ teises ar kitokią prieigą ne Kliento darbuotojams) ar, neatsižvelgiant į kaltės formą, sudaryti sąlygas, kad tokią prieigą gautų bet kokie tretieji asmenys, kurie nėra Vartotojai (1.15 p.).

4.3. Klientas privalo užtikrinti ir yra atsakingas už tai (įskaitant pareigą atlyginti DIRECTO žalą, jei tokia būtų padaryta), kad Vartotojai ir kiti Kliento darbuotojai laikytųsi Sutarties nuostatų, įskaitant, bet neapsiribojant, ribojimų nustatytų šiame straipsnyje.

5. ŠALIŲ PATVIRTINIMAI

5.1. Klientui yra išaiškinta, jam suprantama ir jis aiškiai sutinka su tuo, kad:

5.1.1. Sistemą Klientas naudoja savo rizika. Sistema – tai programinės įrangos pagrindu veikiantis verslo įrankis. Klientas yra visiškai atsakingas už visus ir bet kokius duomenis, kurie įkeliami, įvedami, apdorojami Sistemos priemonėmis. Klientas taip pat yra visiškai atsakingas už visus ir bet kokius rezultatus, kurie gaunami Sistemos priemonėmis tokių Kliento duomenų pagrindu.

5.1.2. Sistema Klientui prieinama „tokia, kokia ji yra“ ir „tokia, kokia ji prieinama“ (angl. as is and as available). Tai, įskaitant, bet neapsiribojant, reiškia, kad: i) Klientui suteikiama teisė naudotis Sistema tokia apimtimi, kokia numatyta Kliento įsigytame Licencijos plane; ii) Sistema turi tokius modulius ir tokius modulių funkcionalumus (įskaitant, funkcijas, algoritmus, galimus parametrus ir nustatymus ir pan.), kuriuos DIRECTO yra suprogramavęs tuo metu, kai Klientas naudoja Sistemą (pavyzdinis Sistemos modulių sąrašas pateiktas Directo interneto svetainėje: http://www.directo.lt/teenused/; iii) nors Sistema suprogramuota pagal geriausias praktikas, vis dėlto Sistema nėra specifiškai pritaikyta Kliento vykdomam verslui ar individualiems verslo poreikiams, pvz., gali neturėti specifinių funkcijų, kurios reikalingos Kliento verslui ir pan. Bet koks Sistemos pritaikymas specifiniams Kliento verslo poreikiams, įskaitant, bet neapsiribojant, funkcijų, kurios nėra suprogramuotos esamuose Sistemos moduliuose, gali būti atliekamas teikiant Papildomas paslaugas (Specialiųjų sąlygų 4 dalis) pagal atskirą Kliento užsakymą, kuris būtų vykdomas pagal Šalių suderintas sąlygas; iv) Sistemos sutrikimu nelaikoma situacija, kai Sistema neturi Kliento vykdomam verslui ar individualiems verslo poreikiams specifiškai pritaikytų funkcionalumų.

5.1.3. DIRECTO nesuteikia jokių garantijų, kad: i) Sistema yra specifiškai pritaikyta Kliento vykdomam verslui ar individualiems verslo poreikiams ir dėl to Sistema visais įmanomais aspektais atitiks visus Kliento galimus lūkesčius; ii) prieiga prie Sistemos bus nepertraukiama, Sistema visą laiką veiks išimtinai be klaidų ir, kad visas Sistemoje pasitaikančias klaidas įmanoma ištaisyti ir jos bus ištaisytos; iii) Naudotojo žinyne, yra pateikti atsakymai tik į dažniausiai kylančius Sistemos naudojimo klausimus, todėl DIRECTO negarantuoja, kad Naudotojo žinyne yra pateikti visi atsakymai į klausimus, kurie gali Klientui / Vartotojui kilti naudojantis Sistema; taip pat DIRECTO negarantuoja, kad Naudotojo žinyne visa pateikta informacija yra aktuali ir jos nereikia atnaujinti; iv) rezultatai, gauti naudojantis Sistema, visais įmanomais aspektais bus tikslūs ir patikimi; v) Sistema veikia ir yra suderinama su visa ir bet kokia technine / kompiuterine ir / ar programine įranga.

5.1.4. Visus ir bet kokius duomenis Sistemoje Klientas naudos tik savo rizika. Klientas bus visa apimtimi atsakingas už visus ir bet kokius nuostolius / žalą, kuriuos tokie duomenys padarys Kliento kompiuterinėms sistemoms ar duomenims.

5.1.5. DIRECTO turi teisę nuolat atnaujinti bei tobulinti Sistemą. DIRECTO gali savo iniciatyva įdiegti ir suteikti galimybę Klientui naudotis Sistemos papildymais, tokių papildymų testavimo ir išbandymo tikslais. DIRECTO pasilieka teisę bet kuriuo metu iš dalies ar visa apimtimi pašalinti ar sustabdyti tokius papildymus iš Sistemos, neatsižvelgiant į tai, ar Klientas apie tai iš anksto įspėjamas ar ne. Sprendimą, ar papildymas pasiteisino, ar tokį papildymą verta įdiegti kaip nuolatinę Sistemos mokamą / nemokamą funkcija, savo nuožiūra priims tik DIRECTO. DIRECTO pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti / modifikuoti Sistemą, neatsižvelgiant į tai, ar Klientas apie tai iš anksto įspėjamas, ar ne. Tokie Sistemos pakeitimai gali apimti, įskaitant, bet neapsiribojant: prekės ženklo pakeitimus (angl. rebranding).

6. PASLAUGŲ LYGIO SUSITARIMAS (angl. Service Level Agreement)

6.1. DIRECTO įsipareigoja:

6.1.1. Užtikrinti, kad Kliento informacija ar duomenys, esantys Sistemoje be Kliento sutikimo nebūtų atskleisti tretiesiems asmenims. Atskleidimu tretiesiems asmenims nelaikomas, kai administruojant Sistemą (pvz., taisant Sutrikimus) Kliento informacija ar duomenys tampa prieinami DIRECTO OÜ (10652749), kuriai taikomi ir kuri laikosi tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų kaip ir DIRECTO.

6.1.2. Dėti pastangas, kad Klientas bet kuriuo metu galėtų prisijungti prie Sistemos, t. y. Paskyra būtų pasiekiama HTTPS protokolu, ir kad Sistema veiktų nepertraukiamai. Atsiradus Kritiniam sutrikimui, jį ištaisyti ir pašalinti ne vėliau kaip per 24 val. nuo Kliento pranešimo apie Kritinį sutrikimą užregistravimo momento ištaisyti tokius sutrikimus taip, kad Klientas galėtų prisijungti prie Sistemos ir naudotis ja.

6.1.3. Dėti pastangas, kad Nekritiniai sutrikimai būtų pašalinti per trumpiausią įmanomą laikotarpį nuo Kliento pranešimo apie Nekritinį sutrikimą užregistravimo momento.

6.1.4. Užtikrinti, kad veiktų DIRECTO pagalba (1.7 p.) ir Klientas turėtų galimybę ja naudotis.

6.1.5. daryti Kliento duomenų, esančių Sistemoje, atsargines kopijas (angl. backup) ne rečiau kaip 1 kartą per parą (24 val.) bei saugoti jas ne trumpiau nei 30 dienų.

6.2. Klientas įsipareigoja apie bet kokius nustatytus Sistemos sutrikimus nedelsiant informuoti DIRECTO. Informavimas atliekamas pateikiant pagalbos kreipinį el. paštu pagalba@directo.lt.

6.3. Jeigu DIRECTO, kai jis buvo tinkamai informuotas apie Kritinį sutrikimą (6.2 p.), neįvykdo / netinkami vykdo įsipareigojimo ištaisyti Kritinį sutrikimą (6.1.2 p.), ir dėl to Klientas jo darbo valandomis negali prisijungti prie Sistemos daugiau nei 1 darbo valandą, Kliento mokėtinas Licencijos mokestis už ateinantį mėnesį mažinamas 0,625 proc. už kiekvieną Sistemos neveikimo darbo valandą.

6.4. Šalys sutaria, kad DIRECTO serverio reguliarus aptarnavimas ir tvarkymas yra atliekamas tarp 2:00 ir 5:00 valandos nakties. Dėl to, jei darbas su Sistema nebus galimas minėtomis valandomis, tai nebus laikoma Kritiniu sutrikimu ir netaikomas 6.1.2 p., ir dėl to nebus taikoma kompensacija, numatyta 6.3 p.

6.5. Minimalūs techniniai Sistemos naudojimo reikalavimai:

6.5.1. Sistema rekomenduojama naudotis naudojant Microsoft Edge arba Google Chrome naršykles. Sistema galima naudotis tik per interneto ryšį ir tik naudojant HTTPS ryšio protokolą.

6.5.2. Klientas atsako už tinkamų programų ir kitos kompiuterinės, techninės ir programinės įrangos parinkimą, jų įdiegimą, nustatymus ir konfigūravimą.

7. ASMENS DUOMENYS

7.1. Asmens duomenys, kurių atžvilgiu DIRECTO veikia kaip duomenų valdytojas, bus tvarkomi vadovaujantis asmens duomenų tvarkymo politika. Asmens duomenų rūšys, kurias DIRECTO tvarkys kaip duomenų valdytojas, yra nurodytos asmens duomenų tvarkymo politikoje. Naudodami Sistemą, Klientas ir Vartotojai patvirtina, kad jie yra susipažinę su asmens duomenų tvarkymo politika.

7.2. Asmens duomenų, kurie nenurodyti 7.1 p. (įskaitant, bet neapsiribojant, Kliento klientų Asmens duomenimis), atžvilgiu DIRECTO bus duomenų tvarkytojas. Veikdamas kaip Asmens duomenų tvarkytojas, DIRECTO Asmens duomenis tvarkys vadovaujantis ADTS nustatyta tvarka.

8. ATSAKOMYBĖ. RIBOJIMAS

8.1. Šalis, pažeidusi Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ar pateikusi klaidingus patvirtinimus ir / ar garantijas, įsipareigoja atlyginti kitos Šalies dėl to patirtus tiesioginius nuostolius. Nuostolių atlyginimas pagal šį punktą neatleidžia Šalies pažeidėjos nuo tolesnio šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo.

8.2. Jeigu Klientas laiku nesumoka Licencijos mokesčio, Klientas moka 0,07% dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos, skaičiuojant už kiekvieną pavėluotą dieną.

8.3. Atsakomybės ribojimas:

8.3.1. Nei viena Šalis nėra atsakinga už netinkamą Sutarties vykdymą ar jos nevykdymą, jei tai sąlygojo nenugalimos jėgos aplinkybės. Šalis, norėdama remtis šia išlyga, apie tokias aplinkybės privalo nedelsiant raštu informuoti kitą Šalį ir dėti protingas pastangas, kad tokios aplinkybės būtų pašalintos.

8.3.2. Maksimalia apimtimi, kuri leidžiama pagal taikytiną teisę, DIRECTO neatsakys už Kliento nuostolius (tiesioginius ir netiesioginius), susijusius su: i) Kliento duomenų praradimu; ii) negalėjimu naudotis Sistema (išskyrus kompensaciją, nurodytą 6.3 p.); iii) pakaitinių prekių, paslaugų, duomenų ar kitos informacijos, kuri turėtų būti bet nėra prieinama per Sistemą, įsigijimo kaina.

8.3.3. Neatsižvelgiant į tai, kas nustatyta 8.3.2 p., maksimali DIRECTO atsakomybė prieš Klientą (jei tokia būtų taikoma), nepriklausomai nuo jos formos, visais atvejais bus ribojama suma, lygia Licencijos mokesčių sumai, kurią Klientas faktiškai sumokėjo DIRECTO per paskutinius 6 mėnesius iki veiksmų, iš kurių kildinama DIRECTO atsakomybė, atlikimo.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS, SUSTABDYMAS, PASIBAIGIMAS, PASIBAIGIMO PASEKMĖS

9.1. Galiojimas. Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir yra neterminuota. Laikoma, kad Sutartis pasirašyta, kai abi Šalys pasirašo Specialiąsias sąlygas. Sutartis gali būti pasirašyta fiziniais parašais, apsikeičiant pasirašytomis .pdf kopijomis, elektroniniu parašu (Šalių susitarimu tam, kad Sutartis galiotų, neprivaloma pasirašyti tokiu elektroniniu parašu, kuris būtų patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu). Jei kitaip nenurodyta Specialiosiose sąlygose, Sutartis gali būti keičiama tik rašytiniu Šalių susitarimu.

9.2. Sustabdymas. DIRECTO turi teisę savo nuožiūrą ir be išankstinio pranešimo Klientui, sustabdyti Sutarties vykdymą, įskaitant, bet neapsiribojant, sustabdyti prieigą prie Paskyros, jei: i) Klientas / Vartotojas pažeidžia Sutartį; ii) Klientas daugiau kaip 30 dienų vėluoja sumokėti Licencijos mokestį. Sustabdžius Sutarties vykdymą / prieigą prie Paskyros, DIRECTO apie tai nedelsiant informuoja Klientą ir nurodo terminą, per kurį Klientas privalo pašalinti trūkumus, dėl kurių buvo sustabdytas Sutarties vykdymas / prieiga prie Paskyros. Klientui pašalinus trūkumus, Sutarties vykdymas / prieiga prie Paskyros atnaujinama.

9.3. Pasibaigimas. Sutarties galiojimas pasibaigia, kai ji nutraukiama Specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka.

9.3.1. Pasibaigimo pasekmės.

a) Iki Sutarties nutraukimo įsigaliojimo Klientas turi teisę .XLS formatu parsisiųsti Paskyroje esančių duomenų kopiją;

b) Iki Sutarties nutraukimo Klientas taip pat turi teisę pateikti užsakymą DIRECTO, kad DIRECTO parengtų Paskyroje esančių duomenų kopiją kitu (t. y. ne .XSL) visuotinai pripažintu formatu ir ją perduotų Klientui. DIRECTO tokių duomenų kopiją parengia ir Klientui perduoda tarp Šalių suderintu terminu ir už atskirai Šalių sutartą kainą (taikomas Aptarnavimo paslaugos „Įdiegimo darbai“ valandinis įkainis, nurodytas DIRECTO interneto svetainėje adresu http://www.directo.lt/kainos/);

c) Įsigaliojus Sutarties nutraukimui, DIRECTO nutraukia Kliento (įskaitant, bet neapsiribojant, visų jo Vartotojų) prieigą prie Paskyros;

d) Įsigaliojus Sutarties nutraukimui, DIRECTO Kliento paskyroje esančius duomenis saugos 30 dienų. Suėjus 30 dienų terminui, DIRECTO gali Paskiroje esančius duomenis negrįžtamai ištrinti. DIRECTO netrins tų duomenų, esančių Paskyroje, kuriuos ji, pagal taikytiną teisę, privalo tvarkyti ir po Sutarties nutraukimo.

e) Įsigaliojus Sutarties nutraukimui ir grąžinus Paskyroje buvusius duomenis Klientui arba suėjus aukščiau nurodytam 30 dienų terminui (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau), DIRECTO turi teisę negrįžtamai ištrinti (panaikinti) Paskyrą.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi ginčai sprendžiami Šalių derybų būdu. Ginčo nepavykus išspręsti derybų būdu, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. Teismų teritorinė jurisdikcija nustatoma pagal DIRECTO buveinės vietą.

10.2. Teisės neatsisakymas ir galiojimas. Jeigu bet kuri Šalis nepasinaudoja kokia nors savo teise arba pasinaudoja tokia teise tik iš dalies, tai nereiškia, jog Šalis atsisakė tokios teisės. Jei kuri nors Sutarties nuostata teismo sprendimu būtų pripažinta negaliojančia, tai nedaro įtakos kitoms nuostatoms ir jos lieka galioti visa apimtimi.

10.3. Įsipareigojimų perleidimas tretiesiems asmenims. Be išankstinio kitos Šalies sutikimo nei viena Šalis neturi teisės šios Sutarties, iš jos kylančių teisių ir / ar pareigų perleisti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims.

10.4. Rinkodara. Nebent Specialiosiose sąlygose nurodyta kitaip, Klientas sutinka, kad DIRECTO jį nurodytų kaip DIRECTO klientą, ir sutinka, kad DIRECTO savo rinkodaros priemonėse darytų nuorodas į Klientą, naudodamas jo pavadinimą, prekės ženklą (jei tokį Klientas turi) ir pateikti trumpą Kliento verslo aprašymą.

10.5. Konfidencialumas. Ši Sutartis ir jos sąlygos yra konfidencialios ir Šalys įsipareigoja, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, neatskleisti jų jokiai trečiai šaliai, išskyrus atvejus, kai pareiga atskleisti tokią informaciją numatyta Sutartyje ar taikytinuose įstatymuose. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri: i) yra viešai žinoma; ii) rinkoje numanoma / bendrai žinoma prieš jos atskleidimą; iii) po to, kai atskleidžianti Šalis atskleidė gaunančiai Šaliai, tapo viešai žinoma ne dėl gaunančios Šalies kaltės; ar iv) kitais teisėtais būdais tapo žinoma gaunančiai Šaliai.

10.6. Pasirašymas. Bendrosios sąlygos ir ADTS Šalių nėra atskirai pasirašomos. Laikoma, kad šie dokumentai yra pasirašyti, kai Šalys pasirašo Specialiąsias sąlygas.

lt/bendros_salygos.txt · Keista: 2020/03/23 12:10 vartotojo indre