Lietotāja rīki

Vietnes rīkilv:per_aru_tooajad

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
lv:per_aru_tooajad [2019/03/04 16:05]
lasma
lv:per_aru_tooajad [2022/11/24 12:32] (patlaban)
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-Atskaitē Kavējumi” var iegūt informāciju par darbinieku ​kavējumiem, ​uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām un vidējo bruto algu.\\ +======Atskaite Kavējumi====== 
-======Uzkrātās un izmantotās atvaļinājuma dienas un vidējā bruto alga====== +Izmantojot atskaiti ​Kavējumi var sagatavot darbinieku prombūtņu sarakstu, ​iegūt informāciju par darbinieku uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām un sagatavot darba laika uzskaites tabeli.\\ 
-Lai uzzinātu darbinieku atvaļinājums uzkrājumu un vidējo bruto algu 6 mēnešu periodā, jāatver atskaite “Kavējumi” .\\ +=====Prombūtņu saraksts===== 
-Atskaitē pie ''​Skatīt''​ jānorāda izvēles iespēja ''​Atvaļinājums''​. Lauciņos pie ''​Periods''​ parasti norāda 6 mēnešu periods, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt atvaļinājuma uzkrājumu un vidējo bruto algu.\\ +Atskaitē Kavējumi ​var iegūsarakstu ar darbinieku prombūtnēm.\\
-Ja nepieciešams sagatavot atskaiti par konkrētu darbinieku, tad lauciņā ''​Persona''​ jānorāda darbinieka kods.\\ +
-{{ :​lv:​report_absences.png?​nolink |}} +
-Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​ vai taustiņu kombinācija ''​Shift''​ ''​Enter''​.\\+
 \\ \\
-Tad tiks sagatavota ​atskaite par uzkrātajām un izmantotajāatvaļinājuma dienām ​un vidējo bruto algu.\\+Lai sagatavotu darbinieku prombūtņu sarakstu:​\\ 
 +1) Jāatver ​atskaite ​Kavējumi. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS\\ 
 + 
 +2) Atskaitē jānorāda:​\\ 
 +• **Periods**, ​par kurā ietilpstošajām prombūtnējāsagatavo atskaite.\\ 
 +• Pie **Skats** jānorāda opcija **parasts**.\\ 
 +• Ja atskaitē jābūt parādītam prombūtņu ilgumam ne tikai kalendārajās,​ bet arī darba dienās, tad jāieliek ķeksītis pie **Darba dienas**.\\ 
 +• Pie **Apstiprinātie** jāatzī, vai atskaite jāsagatavo,​ ņemot vērā apstiprinātos,​ neapstiprinātos vai abu veidu dokumentus Kavējumi.\\ 
 +{{ :​lv:​atskaite_kavejumi_skats_parasts.png?​direct |}}
 \\ \\
-Atskaitē būs kolonnas:​\\ +• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrēta darbinieka prombūtnēmtad laukā **Persona** no darbinieku saraksta ​izvēlas konkrētais darbinieksSavukārt, ja atskaite nav sagatavo tikai par vienu konkrētu darbinieku, tad lauks **Persona** ir jāatstāj tukšs.\\
-• Sākuma datums – darba attiecību sākuma datums.\\ +
-• Beigu datums – darba attiecību beigu datums.\\ +
-• Uzkrātās dienas – **uzkrātās atvaļinājuma dienaskuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.**\\ +
-• Uzkrāts – **atskaites filtrā norādītajā periodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.**\\ +
-• Izņemts – **atskaites filtrā norādītajā periodā izņemtās atvaļinājuma dienas.**\\ +
-• Atlikums =  uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts\\ +
-• Vidējā bruto – **vidējā bruto alga par iepriekšējiem 6 mēnešiem uz filtrā norādītā perioda pēdējo dienu**Kolonnā tiks parādīta vidējā bruto alga par iepriekšējiem **6 mēnešiem** uz filtrā norādītā perioda pēdējo dienu pat tad, ja atskaites meklēšanas filtrā nav norādīts 6 mēnešu periods.\\ +
-• Uzkrājums bruto = atlikums * vidējā bruto\\+
 \\ \\
 +• Ja atskaite jāsagatavo par konkrēta departamenta darbinieku prombūtnēm,​ tad laukā **Departaments** jānorāda departaments. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par konkrēta departamenta darbiniekiem,​ tad lauks **Departaments** ir jāatstāj tukšs.\\
 +\\
 +• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētiem prombūtņu veidiem jeb kavējumu tipiem, tad laukā pie **Tips** jāieliek ķeksīši pie tiem kavējumu tipiem, par kuriem ir jāsagatavo atskaite.\\
 +\\
 +3) Kad ir norādīti nepieciešamie kritēriji, uz kuriem balstoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 +\\
 +Tad tiks sagatavota atskaite par darbinieku prombūtnēm.\\
 +{{ :​lv:​atskaite_kavejumi_skats_parasts_saraksts.png?​direct |}}
 +Atskaitē būs redzams saraksts ar darbinieku prombūtnēm - prombūtņu veidi jeb kavējumu tipi, prombūtņu sākuma un beigu datums, ilgums dienās.\\
 +=====Nostrādāto stundu ievade darba laika uzskaites tabelē=====
  
 +Darbiniekiem,​ pie kuru nostrādātajām stundām nav jānorāda projekti vai objekti, nostrādātās stundas var ievadīt darba laika uzskaites tabelē, kas atrodas atskaitē Kavējumi.\\
 +:?: Darbinieku, kuriem ir mēnešalga un normālais darba laiks, nostrādātās stundas tabelē nav jāievada – tās automātiski būs redzamas tabelē, balstoties uz darbinieka kartītē norādīto slodzi.\\ ​
 +\\
 +:?: Darbinieku nostrādātās stundas var ievadīt arī dokumentos Resursi. Nostrādātās stundas noteikti jāieva dokumentos Resursi tad, ja pie stundām jānorāda arī objekti un/vai projekti. Ja pie nostrādātājam stundām nav jānorāda objekti un/vai projekti, tad stundas var ievadīt vai nu no darba laika uzskaites tabeles, kas atrodas atskaitē Kavējumi, vai arī tās var ievadīt dokumentā Resursi.\\
 +\\
 +Šeit aprakstīts,​ kā ievadīt darbinieku nostrādātās stundas darba laika uzskaites tabelē, kas atrodas atskaitē Kavējumi.\\
 +Lai to izdarītu:​\\
 +1) No galvenajā izvēlnē jādodas uz kolonnu PERSONĀLS → ATSKAITES → Kavējumi\\
 +\\
 +2) Atskaitē jānorāda:​\\
 +• **Periods**,​ par kuru jāievada nostrādātās stundas.\\
 +• Pie **Skats** jānorāda **Darba laika uzskaites tabele**.\\
 +• Jāieliek ķeksītis pie **Mainīt**.\\
 +{{ :​lv:​tabele_mainit.png?​direct |}}
 +Ja nepieciešams ievadīt konkrēta departamenta darbinieku nostrādātās stundas, tad pie **Departaments** jānorāda konkrētais departaments. Savukārt, ja nepieciešams ievadīt tikai konkrēta darbinieka nostrādātās stundas, tad laukā **Persona** jānorāda konkrētais darbinieks. (Lauki **Departaments** un **Persona** atskaitē nav jāazipilda obligāti – tos aizpilda tad, ja darba jāievada tikai konkrēta departamenta darbinieku vai konkrēta darbinieka nostrādātās stundas.)\\
 +\\
 +3) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE ''​.\\
 +4) Tad tiks parādīta darba laika uzskaites tabele.\\
 +Tabelē pie darbiniekiem,​ kuru kartītēs ir norādītas algas formulas, kas saistītas ar darba stundām (piemēram, stundas likmes formula), būs rindas, kurās jāieraksta nostrādātās darba stundas.\\
 +{{ :​lv:​tuksa_tabele_1.png?​direct |}}
 +
 +Attēlā redzamajā piemērā darbiniekam var ievadīt 2 veidu stundas: parastās darba stundas (rindā, kurā ir artikuls H), nakts stundas (rindā, kurā ir artikuls HN).\\
 +\\
 +Tabelē jāievada nostrādātās stundas.\\
 +{{ :​lv:​tabeles_aizpildisana.png?​direct |}}
 +5) Kad nostrādātās stundas ir ievadītas, jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +{{ :​lv:​tabele_poga_saglabat.png?​direct |}}
 +Tad tiks saglabātas ievadītās darbinieku nostrādātās stundas.\\
 +\\
 +:?: Saglabājot ievadītās stundas, automātiski tiks izveidots arī dokuments Resursi ar darbinieku nostrādātajām stundām.\\
 +
 +=====Darba laika uzskaites tabeles sagatavošana=====
 +Lai sagatavotu darba laika uzskaites tabeli:\\
 +1) Jāatver atskaite Kavējumi (tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS).\\
 +\\
 +2) Atskaitē jānorāda **periods**,​ par kuru jāsagatavo tabele un pie **Skats** jānorāda opcija **Darba laika uzskaites tabele**.\\
 +{{ :​lv:​darba_laika_uzskaites_tabele.png?​direct |}}
 +\\
 +3) Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 +Tad tiks parādīta darba laika uzskaites tabele.\\
 +
 +=====Atskaite par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām=====
 +Lai sagatavotu atskaiti par darbinieku uzkrāto un izmantoto atvaļinājuma dienu skaitu:\\
 +Jāatver atskaite Kavējumi. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS\\
 +\\
 +Atskaitē:​\\
 +• Pie **Skats** jānorāda izvēles iespēja **Atvaļinājums**.\\
 +• Laukos pie **Periods** jānorāda periods, kura beigu datums ir diena, uz kuru nepieciešams uzzināt uzkrāto atvaļinājuma dienu skaitu.\\
 +• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu darbinieku, tad laukā **Persona** jānorāda konkrētā darbinieka kods.\\
 +\\
 +Pēc tam jānospiež poga ''​ATSKAITE''​.\\
 +\\
 +Tad tiks sagatavota atskaite par uzkrātajām un izmantotajām atvaļinājuma dienām.\\
 +\\
 +Atskaitē būs kolonnas:\\
 +• Sākuma datums: darba attiecību sākuma datums.\\
 +• Beigu datums: darba attiecību beigu datums.\\
 +• Uzkrātās dienas: uzkrātās atvaļinājuma dienas, kuras uzkrātas līdz atskaites filtrā norādītajam periodam.\\
 +• Uzkrāts:​ periodā uzkrātās atvaļinājuma dienas.\\
 +• Izņemts:​ periodā izņemtās atvaļinājuma dienas.\\
 +• Atlikums: ​ uzkrātās dienas + uzkrāts – izņemts\\
 +\\
 +Savukārt informāciju par vidējo izpeļņu var iegūt algu atskaitē, sagatavojot to skatā **vidējā alga**. Apraksts par atskaites sagatavošanu ir pieejams [[lv:​per_aru_palgad#​atskaite_par_videjo_izpelnu|šeit.]]\\
lv/per_aru_tooajad.1551708306.txt.gz · Labota: 2019/03/04 16:05 , labojis lasma