Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_inventar

Šī ir veca dokumenta versija!


Pamatlīdzekļu klases izveidošana

Lai varētu ātrāk aizpildīt pamatlīdzekļu kartītes, var izveidot pamatlīdzekļu klases. Pamatlīdzekļu klases var noderēt, arī atlasot informāciju atskaitēs.

Pamatlīdzekļu klašu kartītēs var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītos grāmatvedības kontus un nolietojuma % likmi gadā. Kad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīta pamatlīdzekļu klase, tad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīti pamatlīdzekļu klases kartītē norādītie konti un nolietojuma % likme gadā.

Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa Pamatlīdzekļu klases un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu vai arī taustiņš F2.

Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļu klases kartīte. Tajā noteikti jānorāda pamatlīdzekļu klases Kods (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus) un jāaizpilda lauciņš Nosaukums.

Pamatlīdzekļu klases kartītē ir ieteicams norādīt šos 6 grāmatvedības kontus, kurus obligāti ir jānorāda pamatlīdzekļu kartītēs:
• Bilances nolietojuma konts – pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma konts.
• PL nolietojuma konts – pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu konts.
• Konts norakstīšanai – izdevumu konts pamatlīdzekļu norakstīšanai.
• Aktīva konts – pamatlīdzekļu aktīva konts, piemēram, 1230.
• Sales profit – pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumu konts.
• Sales loss - pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumu konts.
• Savukārt lauciņā NOLIET% var norādīt pamatlīdzekļu nolietojuma % likmi gadā.

Lai saglabātu pamatlīdzekļu klases kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana

Pamatlīdzekļa kartīti var izveidot 2 veidos - no ienākošā rēķina vai arī nesaistīti ar ienākošo rēķinu.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no ienākošā rēķina

• Vispirms ir jāizveido ienākošais rēķins, kurā jānorāda visa nepieciešamā informācija (piemēram, piegādātājs, piegādātāja rēķina numurs, maksājuma termiņš utt.).

• Ienākošā rēķinā rindiņā, kura attiecas uz pamatlīdzekli, lauciņā Konts ir jānorāda pamatlīdzeklim atbilstošs grāmatvedības aktīva konts.

Kad ienākošais rēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina.

• Pēc tam jāatver apstiprinātā ienākošā rēķina rindu jāatver 3. sadaļa (to var atvērt, uzklikšķinot uz bumbiņas, kura atrodas virs dokumenta rindām) un pamatlīdzeklim atbilstošajā rindiņā jānospiež poga Jauns pamatlīdzeklis.

Pēc tam tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte, kurā jau būs norādīta tāda ienākošajā rēķinā esoša informācija, kā, piemēram, pamatlīdzekļa nosaukums, piegādātājs, ienākošā rēķina numurs, pirkuma datums u.c.

• Pamatlīdzekļa kartītē ir jāaizpilda atlikusī nepieciešamā informācija - informāciju par kartītes aizpildīšanu pieejama šeit. Jāņem vērā, ka pamatlīdzekļa kartītes lauciņā Nol. sākuma datums noteikti ir jānorāda korektais datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.
• Kad pamatlīdzekļa kartīte ir korekti aizpildīta, tā jāsaglabā – lai to izdarītu, pamatlīdzekļa kartītē ir jānospiež poga Saglabāt.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar ienākošo rēķinu

Lai izveidotu pamatlīdzekļa kartīti nesaistīti ar ienākošo rēķinu, jādodas uz kolonnā FINANSES esošo dokumentu sarakstu Pamatlīdzekļi un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu vai arī taustiņš F2.
Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte, kura korekti jāaizpilda un pēc tam jāsaglabā.
Informācija par pamatlīdzekļa kartītes aizpildīšanu pieejama šeit.

Pamatlīdzekļa kartītes aizpildīšana

Šeit aprakstīts, kā jāaizpilda pamatlīdzekļa, kuram vēl nav uzkrātais nolietojums, kartīte.

Pamatlīdzekļa kartītē noteikti jāaizpilda šie lauciņi –
Kods (kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus; pēc pamatlīdzekļa kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms).
Klase – šajā lauciņā var norādīt pamatlīdzeklim atbilstošo pamatlīdzekļu klasi. Šis nav obligāti aizpildāms lauciņš, taču to ir ieteicams aizpildīt, jo pēc pamatlīdzekļu klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē tiks norādīti klases kartītē norādītie grāmatvedības konti un nolietojuma % likme gadā.
Nol. sākuma datums – datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.
Ja pamatlīdzekļa kartīte tiek veidota no ienākošā rēķina, tad “Directo” lauciņā Nol.sākuma datums norādīs ienākošā rēķina datumu. Ja lauciņā Nol.sākuma datums norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad lauciņā noteikti jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.
Sākotnējā vērtība.
Nolietojums – pamatlīdzekļa nolietojuma % likme gadā.

Lai pamatlīdzeklim pēc lineārās metodes varētu aprēķināt nolietojumu, pamatlīdzekļa kartītē noteikti jābūt norādītiem šiem 6 grāmatvedības kontiem:
PL aktīva konts – pamatlīdzekļa aktīva konts, piemēram, 1230.
Nolietojums (P) – pamatlīdzekļa uzkrātā nolietojuma konts.
Nolietojums – pamatlīdzekļa nolietojuma izmaksu konts.
Norakstīšanas konts – izdevumu konts pamatlīdzekļa norakstīšanai.
Sales profit – pamatlīdzekļa pārdošanas ieņēmumu konts.
Sales loss - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.

Pamatlīdzekļa kartītes dzēšana

Pamatlīdzekļa kartīti var dzēst, ja pamatlīdzeklim „Directo“ vēl nav rēķināts nolietojums vai arī piesaistīts kāds cits grāmatojums.

Lai izdzēstu pamatlīdzekļa kartīti, vispirms jāatver dzēšamā pamatlīdzekļa kartīte. Pēc tam kartītē:
1) Pamatlīdzekļa veids jānomaina uz „Mazvērtīgais inventārs“.
2) 2 reizes jānospiež poga Saglabāt.
3) Jāieliek ķeksītis pie „Slēgts“ un jānospiež poga Saglabāt.
4) Tad parādīsies poga Dzēst, kura jānospiež, lai izdzēstu pamatlīdzekļa kartīti.

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana

Pirms pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas jāpārliecinās, ka visās pamatlīdzekļu kartītēs ir norādīts pareizs nolietojuma sākuma datums, aprēķina metode, nolietojuma % likme gadā, sākotnējā vērtība, grāmatvedības konti utml.

Lai aprēķinātu visu pamatlīdzekļu nolietojumu, jādodas uz kolonnā FINANSES esošo dokumentu sarakstu Pamatlīdzekļi un tajā jānospiež poga Aprēķināt nolietojumu.
Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā:

  • pie „Intervāls“ jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks nolietojuma grāmatojuma numuru,
  • kā mēnesis ir jānorāda mēnesis (kā arī gads), par kuru jārēķina nolietojums.

Piebilde – ja pirms norādītā mēneša nolietojums “Directo” netika rēķināts vairākus mēnešus, tad “Directo” aprēķinās nolietojumu arī par tiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts un kuri ir pirms norādītā mēneša.
Kad ir korekti norādīta nepieciešamā informācija, jānospiež poga OK. Tad tiks izveidots ar pamatlīdzekļu nolietojumu saistīts grāmatojums.

No pamatlīdzekļu kartītes grāmatojumu varēs atvērt, atverot pamatlīdzekļa kartītes sadaļu Izmaiņas un tajā uzklikšķinot uz grāmatojuma numura, kurš ir rindiņā Nolietojums.
Pēc nolietojuma aprēķināšanas pamatlīdzekļu kartītēs mainīsies arī lauciņos Nolietojums (P) un Tekošā vērtība norādītās vērtības.

Nolietojuma dzēšana

Ja nolietojums tika aprēķināts nepareizi (piemēram, nolietojuma aprēķināšanai tika izvēlēts nepareizs mēnesis vai, aprēķinot nolietojumu, pamatlīdzekļu kartītēs nebija norādīta korekta informācija), tad aprēķināto nolietojumu var izdzēst, izdzēšot nekorekto grāmatojumu.

Ir vairāki veidi, kā var atrast dzēšamo grāmatojumu. Var atvērt kāda pamatlīdzekļa, kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums, kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas Izmaiņas jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura).

Lai atrastu nekorekto grāmatojumu, var arī atvērt kolonnā FINANSES esošo dokumentu sarakstu Transakcijas.

Pēc tam tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā nepieciešams atlasīt grāmatojumus, kuru tips ir INV.

Pēc tam jāatver grāmatojums - lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura.
Atverot grāmatojumu jāpārliecinās, ka tas ir grāmatojums, kuru nepieciešams izdzēst un, ja nepieciešams to izdzēst, tad tajā jānospiež poga Dzēst.
Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā, lai izdzēstu nolietojumu, jānospiež poga OK.

Pamatlīdzekļa norakstīšana

Pamatlīdzekli var norakstīt 2 veidos:

  • norakstot un neizveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai;
  • norakstot un reizē izveidojot rēķinu pamatlīdzekļa pārdošanai.

Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas noteikti jāpārliecinās, ka pamatlīdzeklim ir aprēķināts nepieciešamais nolietojums. Jāpiebilst, ka norakstīšanu nevar veikt ar datumu, kurš ir pirms pēdējā nolietojuma datuma.

Pamatlīdzekļa norakstīšana, neizveidojot izejošo rēķinu

Lai norakstītu pamatlīdzekli, neizveidojot izejošo rēķinu tā pārdošanai:
1) Jāatver dokumentu saraksts Pamatlīdzekļi un tajā jāatver norakstāmā pamatlīdzekļa kartīte.
2) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga NORAKSTĪT.
3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā, lai norakstītu pamatlīdzekli, jānospiež poga OK.
4) Pēc pogas OK nospiešanas tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda:

  • finanšu intervāls, kurš noteiks norakstīšanas grāmatojuma numuru,
  • datums.

5) Pēc tam jānospiež poga OK.
Tad tiks atvērts pamatlīdzekļa norakstīšanas grāmatojums.

Pēc pamatlīdzekļa norakstīšanas tā veids būs “Norakstīts”.
Savukārt pamatlīdzekļa kartītes sadaļā Izmaiņas būs redzama darbība Norakstīt un pamatlīdzekļa norakstīšanas grāmatojums.

lv/yld_inventar.1556107606.txt.gz · Labota: 2019/04/24 15:06 , labojis lasma