Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:yld_inventar

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana

Pamatlīdzekļa kartīti var izveidot 2 veidos - no ienākošā rēķina vai arī nesaistīti ar ienākošo rēķinu.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no ienākošā rēķina

1) Vispirms jāizveido un jāaizpilda ienākošais rēķins. Rēķinā rindiņā, kura attiecas uz pamatlīdzekli, lauciņā ''Konts'' ir jānorāda pamatlīdzekļa aktīva konts.

2) Jāapstiprina rēķins.

3) Jāatver apstiprinātā ienākošā rēķina rindu 3. sadaļa un rindiņā, kura ir par pamatlīdzekli, jānospiež poga Jauns pamatlīdzeklis.

4) Tad tiks atvērta pamatlīdzekļa kartīte, kurā jau būs norādīta tāda ienākošajā rēķinā esoša informācija, kā, piemēram, piegādātājs, ienākošā rēķina numurs, iegādes datums u.c.

5) Pamatlīdzekļa kartītē jānorāda pārējā nepieciešamā informācija. Pamatlīdzekļa kartītes lauciņā ''Nol. sākuma datums'' noteikti jānorāda datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.

6) Lai saglabātu pamatlīdzekļa kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana nesaistīti ar ienākošo rēķinu

Jāatver kolonnā FINANSES esošais dokumentu saraksts Pamatlīdzekļi un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu.

Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļa kartīte, kura jāaizpilda un pēc tam jāsaglabā.

Pamatlīdzekļa kartītes aizpildīšana

Šeit aprakstīts, kā jāaizpilda pamatlīdzekļa, kuram vēl nav uzkrātais nolietojums, kartīte.

Pamatlīdzekļa kartītē noteikti jāaizpilda šie lauciņi –
Kods (kodā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus; pēc pamatlīdzekļa kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms).
Klasešajā lauciņā var norādīt pamatlīdzeklim atbilstošo pamatlīdzekļu klasi. Šis nav obligāti aizpildāms lauciņš, taču to ir ieteicams aizpildīt, jo pēc pamatlīdzekļu klases norādīšanas pamatlīdzekļa kartītē tiks norādīti klases kartītē norādītie grāmatvedības konti un nolietojuma % likme gadā.
Nol. sākuma datums – datums, no kura jāsāk rēķināt pamatlīdzekļa nolietojums.
Ja pamatlīdzekļa kartīte tiek veidota no ienākošā rēķina, tad “Directo” lauciņā Nol.sākuma datums norādīs ienākošā rēķina datumu. Ja lauciņā Nol.sākuma datums norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad lauciņā noteikti jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.
Sākotnējā vērtība.
Nolietojums – pamatlīdzekļa nolietojuma % likme gadā.

Lai pamatlīdzeklim pēc lineārās metodes varētu aprēķināt nolietojumu, pamatlīdzekļa kartītē noteikti jābūt norādītiem šiem 6 grāmatvedības kontiem:
PL aktīva konts – pamatlīdzekļa aktīva konts, piemēram, 1230.
Nolietojums (P) – pamatlīdzekļa uzkrātā nolietojuma konts.
Nolietojums – pamatlīdzekļa nolietojuma izmaksu konts.
Norakstīšanas konts – izdevumu konts pamatlīdzekļa norakstīšanai.
Pārd. ieņēmumi – pamatlīdzekļa pārdošanas ieņēmumu konts.
Pārd. izdevumi - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.

Pamatlīdzekļa kartītes dzēšana

Pamatlīdzekļa kartīti var dzēst, ja pamatlīdzeklim „Directo“ vēl nav rēķināts nolietojums vai arī piesaistīts kāds cits grāmatojums.

Lai izdzēstu pamatlīdzekļa kartīti, vispirms jāatver dzēšamā pamatlīdzekļa kartīte. Pēc tam kartītē:
1) Pamatlīdzekļa veids jānomaina uz „Mazvērtīgais inventārs“.

2) 2 reizes jānospiež poga Saglabāt.

3) Jāieliek ķeksītis pie „Slēgts“ un jānospiež poga Saglabāt.

4) Tad parādīsies poga Dzēst, kura jānospiež, lai izdzēstu pamatlīdzekļa kartīti.

Pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšana

Pirms pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas jāpārliecinās, ka visās pamatlīdzekļu kartītēs ir norādīts pareizs nolietojuma sākuma datums, aprēķina metode, nolietojuma % likme gadā, sākotnējā vērtība, grāmatvedības konti utml.

Lai aprēķinātu visu pamatlīdzekļu nolietojumu:
1) Jāatver kolonnā FINANSES esošais dokumentu sarakstu Pamatlīdzekļi un tajā jānospiež poga Aprēķināt nolietojumu.
2) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā:

  • pie „Intervāls“ jānorāda finanšu intervāls, kurš noteiks nolietojuma grāmatojuma numuru,
  • kā mēnesis ir jānorāda mēnesis (kā arī gads), par kuru jārēķina nolietojums.

Piebilde – ja pirms norādītā mēneša nolietojums “Directo” netika rēķināts vairākus mēnešus, tad “Directo” aprēķinās nolietojumu arī par tiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts un kuri ir pirms norādītā mēneša.

3) Jānospiež poga OK. Tad tiks izveidots ar pamatlīdzekļu nolietojumu saistīts grāmatojums.

No pamatlīdzekļu kartītes grāmatojumu varēs atvērt, atverot pamatlīdzekļa kartītes sadaļu Izmaiņas un tajā uzklikšķinot uz grāmatojuma numura, kurš ir rindiņā Nolietojums.
Pēc nolietojuma aprēķināšanas pamatlīdzekļu kartītēs mainīsies arī lauciņos Nolietojums (P) un Tekošā vērtība norādītās vērtības.

Nolietojuma dzēšana

Ja nolietojums tika aprēķināts nepareizi (piemēram, nolietojuma aprēķināšanai tika izvēlēts nepareizs mēnesis vai, aprēķinot nolietojumu, pamatlīdzekļu kartītēs nebija norādīta korekta informācija), tad aprēķināto nolietojumu var izdzēst, izdzēšot nekorekto grāmatojumu.

Ir vairāki veidi, kā var atrast dzēšamo grāmatojumu. Var atvērt kāda pamatlīdzekļa, kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums, kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas Izmaiņas jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura).

Lai atrastu nekorekto grāmatojumu, var arī atvērt kolonnā FINANSES esošo dokumentu sarakstu Transakcijas.

Pēc tam tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā jāatlasa grāmatojumi, kuru tips ir INV.

Pēc tam jāatver grāmatojums - lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura.
Atverot grāmatojumu jāpārliecinās, ka tas ir grāmatojums, kuru nepieciešams izdzēst un, ja nepieciešams to izdzēst, tad tajā jānospiež poga Dzēst.
Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā, lai izdzēstu nolietojumu, jānospiež poga OK.

Pamatlīdzekļa norakstīšana

Pamatlīdzekli var norakstīt 2 veidos:

Pirms pamatlīdzekļa norakstīšanas noteikti jāpārliecinās, ka pamatlīdzeklim ir aprēķināts nepieciešamais nolietojums. Jāpiebilst, ka norakstīšanu nevar veikt ar datumu, kurš ir pirms pēdējā nolietojuma datuma.

Pamatlīdzekļa norakstīšana, neizveidojot rēķinu

Lai norakstītu pamatlīdzekli, neizveidojot rēķinu tā pārdošanai:
1) Jāatver dokumentu saraksts Pamatlīdzekļi un tajā jāatver norakstāmā pamatlīdzekļa kartīte.
2) Pamatlīdzekļa kartītē jānospiež poga NORAKSTĪT.
3) Pēc tam parādīsies lodziņš, kurā jānospiež poga OK.
4) Pēc tam tiks atvērts jauns logs, kurā jānorāda:

  • finanšu intervāls, kurš noteiks norakstīšanas grāmatojuma numuru,
  • datums.

5) Pēc tam jānospiež poga OK.
Tad tiks atvērts pamatlīdzekļa norakstīšanas grāmatojums.

Pēc pamatlīdzekļa norakstīšanas tā veids būs “Norakstīts”.
Savukārt pamatlīdzekļa kartītes sadaļā Izmaiņas pie darbības Norakstīt būs saite uz pamatlīdzekļa norakstīšanas grāmatojumu.

Pamatlīdzekļu klases izveidošana

Lai ātrāk aizpildītu pamatlīdzekļu kartītes, var izveidot pamatlīdzekļu klases. Pamatlīdzekļu klases var noderēt, arī atlasot informāciju atskaitēs.

Pamatlīdzekļu klašu kartītēs var norādīt ar pamatlīdzekļiem saistītos grāmatvedības kontus un nolietojuma % likmi gadā. Kad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīta pamatlīdzekļu klase, tad pamatlīdzekļa kartītē tiek norādīti pamatlīdzekļu klases kartītē norādītie konti un nolietojuma % likme gadā.

Lai izveidotu pamatlīdzekļu klases kartīti:
1) Jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa Pamatlīdzekļu klases un tajā jānospiež poga Pievienot jaunu.

2) Tad tiks atvērta jauna pamatlīdzekļu klases kartīte. Tajā noteikti jānorāda pamatlīdzekļu klases Kods (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus) un jāaizpilda lauciņš Nosaukums.

3) Pamatlīdzekļu klases kartītē var norādīt šos 6 grāmatvedības kontus, kuri ir obligāti jānorāda pamatlīdzekļu kartītēs:
• Bilances nolietojuma konts – pamatlīdzekļu uzkrātā nolietojuma konts.
• PL nolietojuma konts – pamatlīdzekļu nolietojuma izmaksu konts.
• Konts norakstīšanai – izdevumu konts pamatlīdzekļu norakstīšanai.
• Aktīva konts – pamatlīdzekļu aktīva konts, piemēram, 1230.
• Sales profit – pamatlīdzekļu pārdošanas ieņēmumu konts.
• Sales loss - pamatlīdzekļu pārdošanas izdevumu konts.
• Savukārt lauciņā NOLIET% var norādīt pamatlīdzekļu nolietojuma % likmi gadā.

4) Lai saglabātu pamatlīdzekļu klases kartīti, tajā jānospiež poga Saglabāt.

lv/yld_inventar.txt · Labota: 2019/10/02 14:14 , labojis lasma